Page images
PDF
EPUB

fegyveres ereje vagy az ezzel közösen működő, vagy a vele szövetkezett hadi erő ellen harczolt: öt évig terjedhető államfogházzal büntetendő. (1)

111. S. A hűtlenség büntettét követi el és életfogytig tartó fegyházzal büntetendő azon magyar honos:

1. a ki valamely várat, várost, erödöt, megerősitett helyet, partot, szorost vagy katonai állomást, fegyver-, szer- vagy élelmi tárt, hajót vagy az osztrák-magyar haderőhöz tartozó tisztet, vagy katonát az ellenség hatalmába juttat, vagy e czélra az ellenséggel egyetért;

2. à ki valamely hadi müvelet, tábor, vár vagy erőd tervét az ellenséggel közli;

3. a ki az ellenségnek, a magyar állam, vagy az osztrák-magyar monarchia területére jutását vagy azon való előhaladását elősegiti;

4. a ki az ellenséget pénzzel, továbbá fegyveres erejének, hadi szerének, vagy hadserege élelmi eszközeinek szaporitása, vagy azok beszerzésének könnyitése által seyiti;

5. a ki az osztrák-magyar monarchia fegyveres erejéhez tartozó személyek hűségének megingatása által az ellenségnek segitségére van;

6. a ki az osztrák-magyar monarchia haderejének fegyver-, szer- vagy élelmi tárát, vagy pedig az osztrák-magyar fegyveres erő kárára, vagy az ellenség előnyére valamely hidat, töltést, gátat, vaspályát, utat felgyujt, selszakit, megrongál vagy egyébként használhatlanná tesz;

7. a ki az osztrák-magvar haderő állásáról, állapotáról vagy mozdulatáról az ellenséget értesiti, az ellenség kémjét vagy kémszemlére kiküldött katonáját elrejti, vagy annak czélja kivitelére, vagy menekülésére segélyt, tanácsot ad;

8. a ki a jelen szakaszban meghatározott valamely cselekményt, az osztrákmagyar monarchia szövetségesének területére nézve, vagy ennek haderejével közösen működő haderő ellen követi el.(2)

145. S. A 142. és 144. $. eseteiben a külföldiekre a nemzetközi hadi szabálvok alkalmazandók.

Az osztrák-magyar monarchia másik államának honosaira mindazonáltal, a 142., 143. és 144. S. eseteiben ezen törvény rendeletei alkalmazandók.

146. S. A hűtlenség bűntettét követi el, és tiz évtől tizenöt évig terjedhető fegyházzal büntetendő: a kinek, a hivatalánál vagy különös megbizatásánál fogva, a magyar államnak, vagy az osztrák-magyar monarchia másik államának biztonságát, vagy más fontos érdekeit illető titkos okirat, adat vagy tudósitás birtokába, illetőleg tudomására jutván, azt közvetlenül vagy közvetve az ellenséggel közli.

Ha pedig az okiratot, adatot vagy tudósitást, más hatalom kormányával nem azon czélból közli, hogy az, az ellenség tudomására jusson, vagy pedig az ily okirat tartalmát, adatot vagy tudósitást egyébként nyilvánosságra hozza : öt évig terjedhető államfogházzal büntetendő.

147. S. Tiz évtől tizenöt évig terjedhető fegyházzal büntetendő az is: a ki erőszak, lopás, sikkasztás vagy csel által jutván a fentebbi szakaszban meghatározott nemű okirat, adat vagy tudósitás birtokába, illetőleg tudomására, azt közvetve vagy közvetlenül az ellenséggel közli.

2)

[blocks in formation]

Ha pedig nem az ezen szakaszban meghatározott módon jutott a titkos okirat, adat vagy tudósitás tudomására, azonban annak titkos voltát tudva, azt közvetve vagy közvetlenül az ellenséggel közli : öt évtől tiz évig terjedhető fegyházzal büntetendő.

148. 9. A 142., 143. S. első pontjában, és a 144. §-ban meghatározott valamelyik cselekmény elkövetésére létrejött szövetség (132. S.), ha ahhoz előkészületi cselekmény nem járult: öt évig terjedhető fegyházzal, ellenkező esetben pedig öt évtől tiz évig terjedhető fegyházzal büntetendő.

149. S. A 142., 143. és 144. S-okban meghatározott hűtlenség elkövetésére, a 134. S-ban meghatározott módon intézett nyilvános és egyenes felhivás : öt évtől tiz évig terjedhető fegyházzal büntetendő.

150. S. A hivatalvesztés és a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése, a jelen fejezet eseteiben is alkalmazandó.

151. $. A szövetség büntetlensége iránt a 137. §-ban foglalt intézkedés, az ott megállapitott feltételek alatt, a 142. $. esetei kivételével, a hütlenség elkövetése czéljából létrejött szövetségre is kiterjesztetik.

[ocr errors]

IV. FEJEZET.

A lázadás. (1)

152. $. A csoportosulás, melynek czélja:
1. az országgyülést, annak valamelyik házát vagy bizottságát;

közös ügyek tárgyalására kiküldött bizottságokat, vagy ezek egyikét, vagy azoknak valamelyik albizottságát;

3. a magyar kormányt erőszakkal, vagy veszélyes fenyegetéssel hivatásának szabad gyakorlatában akadályozni, vagy valaminek elhatározására, valamely intézkedésre, vagy valaminek elhagvására kényszeriteni: a lázadás bűntettét képezi és tiz évtől tizenöt évig terjedhető államfogsággal büntetendő. (2)

153. S. Lázadást képez azon csoportosulás is, melynek czélja: a polgárok valamelyik osztályát, nemzetiségét vagy hitfelekezetét fegyveresen megtámadni.

Ezen esetben a felbujtók és a vezetők öt évtől tiz évig terjedhető államfogházzal, a többiek pedig két évig terjedhető államfogházzal büntetendők.

154. §. Ha a lázadó csoport valamely községet, házat, fegyvertárt, hadi szertárt, lőportárt, vaspályát, távirda- vagy postahivatalt megtámadott vagy hatalmába keritett – a mennyiben sulyosabb büntetés alá eső bűntett nem forog fenn: a felbujtók és a vezetők tiz évtől tizenöt évig terjedhető államfogházzal, a többiek pedig két évtől öt évig terjedhető államfogházzal büntetendők.

155. $. Ha a lázadó csoport rablást, gyujtogatást, pusztitást, vagy egyes személyek ellen erőszakot követett el – a mennyiben sulyosabb büntetés

a

(1) V.ö. 7. §. 1. és 2. p., 161. §. Az ezen fejezetben foglalt büntettek és vétségek kivételes biróságáról v. ö. 1871: XXXI. 6. cz. 23. §. és 1880: XXXVII. 1. cz. 39. §. V. ö. a korábbi jog tekintetében: 1407: VIII. t. cz.; 1511: XLVII. 1513: XIV. és XLVII. 1. cz.; 1546: XXV. t. cz.; 1655: LXXVI. I. cz.; 1639: CVII. I. cz.; 1848: XVIII. 1. cz. 6. S.

(2) V. ö. 162. S.

:

alá eső bűntett nem forog lenn: a felbujtók és vezetők tiz évtől tizenöt évig terjedhető fegyházzal, a többiek öt évig terjedhető legyházzal büntetendők. (1)

156. S. A lázadás előidézésére létrejött szövetség, ha a büntett véghezvitelére előkészületi cselekmény nem követtetett el: egy évtől három évig terjedhető államfogházzal, ellenkező esetben pedig két évtől öt évig terjedhető államfogházzal büntetendő.

157. S. Ha a 155. $-ban meghatározott bűntett véghezvitelére jött létre a szövetség: a szövetkezők az előbbi szakaszban megállapitott megkülönböztetés szerint, három évig, illetőleg öt évig terjedhető legyházzal büntetendők.

158. $. A ki a jelen fejezet előbbi szakaszaiban meghatározott cselekmény elkövetésére, a 134. §-ban kijelölt módon felhivást intéz vagy terjeszt, ha az, a felhivás folytán követtetett el, vagy kiséreltetett meg: mint felbujtó büntetendő.

Ha pedig a felhivás teljesen eredménytelen maradt: hat hónaptól két évig terjedhető államfogházzal büntetendő.

159. $. Lázadás miatt a felbujtók és vezetők kivételével, nem büntettetnek azok, a kik a polgári vagy katonai hatóság felhivására, a lázadás szinhelyét elhagyják, és a lázadásban többé részt nem vesznek.

Å büntetlenség mindazonáltal nem terjed ki azon büntetendő cselekményekre, melyeket valaki, a lázadás tartama alatt, az ebben való részességen kivül követett el.

160. S. A szövetkezés büntetlenségére nézve a 137. S. rendelete, az ott meghatározott esetekben és feltételek alatt, a lázadás czéljából szövetkezettekre is alkalmazandó.

161. $. A ki nem azon czélból, hogy az I., III., IV. fejezetben meghatározott valamely bűntettet elkövessen, a törvény vagy a magyar kormány engedélye nélkül, a magyar állam területén csapatot gyüjt

, azt felfegyverzi, hadiszerekkel ellátja, vagy hadi gyakorlatokban oktatja, – ugyszintén az is. , hi ily csapat vezényletét, vagy abban valamely tisztséget elvállal : lázadást követ el, és két évtől öt évig terjedhető államfogházzal, valamint négyezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

162. S. A lázadás büntette miatt, a szabadságvesztés-büntetésen felül. hivatalvesztés, és a 152. és 155. S. eseteiben, a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése is megállapitandó.

V. FEJEZET.

A hatóságok, országgyülési tagok vagy hatósági közegek elleni erőszak (2)

163. $. A csoportosulás, melynek czélja, valamely hatóságot erőszah, vagy veszélyes fenyegetés által hivatása gyakorlatában megakadályozni, vagy valaminek elhatározására, valamely intézkedésre, valaminek elhagyására kényszeriteni: a hatóság elleni erőszak bűntettét képezi, és öt évig terjedhető börtönnel büntetendő.

(1) V. ö. 1:57.. 162. SS.

(2) V. ö. 1879: XL. 1. 07. 39–50. S$. V.ö. a tenger alatti kábel védelméről szóló 1888: XII. 1. cz. 9. §-át. E lejezetet az útmesterekre (útbiztos, kra) és útkaparókra kiterjeszti: 1890: I. 1. cz. 149. Ş. A korábbi jog tekintetében 1. ö. Ill. I. 14. cz. 11. és 13. SS.; 1462:JI. 1. (7. 8. $.; 1799: VIII. 1. cz.; 1543: XXX. I. cz.; 1 10: XXVI. . .: 1601: VI. I. 2.; 1723: VII., X. es XI. 1. 2.; 1808: XXI. ez. 9. S.

:

Ha pedig az erőszakot, vagy veszélyes fenyegetést, a fennebb meghatározott czélból, csupán egy személy követi el: három évig terjedhető börtönnel büntetendő.

Ugyanazon büntetés a megjelölt megkülönböztetés szerint alkalmazandó, ha az erőszak vagy veszélyes fenyegetés, a fennebb megállapitott czélból az országgyülésnek, vagy a közösügyek tárgyalására kiküldött bizottságoknak valamely tagja ellen követtetik el. 1)

164. $. Ezen elnevezés alatt: Chatóság a közigazgatási, birói és katonai hatóságok ; a közigazgatási hatóság ) elnevezése alatt pedig, a biróságok kivételével, minden állami, törvényhatósági és községi hatóság értendő.

165. S. A hatóság elleni erőszak bűntettét köveli el, és három évig terjedhető börtönnel büntetendő az is: a ki valamely hatóságnak küldöttségét, i álasztmányát, bizottságát, hivatalnokát vagy más közegét, vagy a küldöttséu, választmány, bizottság valamely tagját vagy közegét, a törvény, vagy a hatóság meghagyásának végrehajtásában, erőszak vagy veszélyes fenyegetés által akadályozza, vagy valamely intézkedésre kényszeriti

, vagy pedig hivatalos eljárása alatt tettleg bántalmazza.

l'gyanezen büntetés alkalmazandó, ha a cselekmény, a fennebb megjelölt testületek vagy személyek védelmére rendelt, vagy megjelent személyek ellen követtetik el.(2)

166. S. Hatósági közegeknek tekintetnek a fennebb emlitetteken fölül: 1. a nyilvánosan felállitott katonai és polgári őrök ;

2. a közforgalomban levő vaspályák, és az állami távirdák felügyelő és kezelő-személyzete;

3. a rendőrségi személyzet, ide számitva a csőszöket, az erdő-, a folyam-, a gátőröket, a vadászati felügyelőket, a mennyiben a törvény által rendelt feltételek szerint alkalmaztattak.

167. $. Veszélyes fenyegetésnek tekintendő valamely bűntett vagy vétség elkövetésével való olyan fenyegetés, mely a fenforgó körülményeknél fogva alkalmas arra, hogy a fenyegetett személyben, a veszély közvetlen bekövetkezése iránt alapos félelmet gerjeszszen.

168. S. Ha a 163. S-ban meghatározott büntettet fegyveres csoport, vagy a 165. §-ban megjelölt bűntettet többen követték el – a mennyiben sulyoS

a sabb büntetés alá eső cselekmény nem forog fenn: a felbujtók és a vezetők öt évig terjedhető fegyházzal, a többiek pedig öt évig terjedhető börtönnel büntetendők.

Öt évig terjedhető börtönnel büntetendő az is: a ki a 163. $-ban meyhatározott bűntettet, habár egyedül, de fegyveresen követte el, ugyszintén ki a 165. S-ban meghatározott bűntett elkövetése alkalmával fel volt fegyverkezve.

169. $. A jelen fejezetben meghatározott bűntett miatt, a szabadságvesztés-büntetésen felül, a hivatalvesztés is alkalmazandó.

170. $. A hatóság elleni erőszak elkövetésére irányzott szövetség, ha a

[ocr errors]

(1) V. ö. 168. S.

2) V. ö. 168. §. V. ö. a közadók kezeléséről szóló 1883: XLIV. t. cz. 97. §-át. – A 165. §. alkalmazando a dohánytermelés, kezelés vagy elárusítás ellenőrzésével megbizott pénzügyi vagy más hatósági közeg vagy kirendelt ellen használt erőszak stb. esetében (1887: XLIV. 1. cz. 13. Š.). V.ö. még 1894: XII. i. ez. 94. §. c) p., 97., 99. $8.

büntett véghezvitelére előkészületi cselekmény még nem történt: három hónaptól egy évig, ellenkező esetben pedig egy évtől három évig terjedhető fogházzal büntetendő.

VI. FEJEZET.

Az alkotmány, a törvény, a hatóságok vagy a hatósági közegek elleni

izgatás. (1)

[ocr errors]

171. S. A ki valamely gyülekezeten nyilvánosan, szóval, vagy a ki nyomtatvány, irat, képes ábrázolat terjesztése, vagy közszemlére kiállitása által, bűntett vagy vétség elkövetésére egyenesen felhi, ha a bűntett vagy vétség elkövettetett: mint felbujtó büntetendő.

Ha pedig a felhivás eredménytelen maradt — a mennyiben az a jelen törvény külön rendeletei alá nem esik: két évig terjedhető államfogházzal, és kétezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. (2)

172. $. A ki a 171. §-ban meghatározott módon a törvény ellen, vagy a ki hatóságoknak törvényes hatáskörükben kiadott rendelete, meghagyása, határozata ellen engedetlenségre egyenes felhivást intéz vagy terjeszt: két évig terjedhető államfogházzal, és ezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

Ugyanezen büntetés éri azt: a ki a 171. S-ban meghatározott módon, valamely osztályt, nemzetiséget vagy hitfelekezetet gyűlöletre a másik ellen, ugyszintén azt is: a ki a tulajdon vagy a házasság jogintézménye ellen

173. S. Öt évig terjedhető államfogházzal büntetendő az, a ki a 171. §-ban meghatározott módon a király személyének sérthetlenségét, a trónöröklés törvényes rendjét, az alkotmányos államformát

, vagy a törvény kötelező erejét megtámadja ; ugyszintén az is, ki az alkotmány egyes intézményei

, a monarchia másik államával fennálló kapcsolat, vagy a magyar államot képező országok közt fennálló államközösség ellen, avagy a királynak, az országgyülésnek, az országgyülési bizottságoknak vagy a közösügyek tárgyalására hivatott bizottságnak törvényes joga ellen lázit. (*)

174. $. A ki a törvény által bűntettnek vagy vétségnek nyilvánitott cseekményt a 171. $-ban meghatározott módon magasztal, vagy valamely bűntett vagy vétség elkövetőjét annak elkövetése miatt azon módon feldicsér, vagy nyilvánosan kitüntet, hat hónapig terjedhető fogházzal büntetendő.

A bűnvádi eljárás csak akkor inditható meg, ha a cselekmény, elkövetése után három hó alatt a biróságnál feljelentetett.

izgat. (3)

.

a

(1) V. ö. 1879: XL. I. cz. 39–50. SS.
(2) V. ö. 172., 173., 174., 190. SS.
(3) V. ö. 1848: XVIII. t. cz. 6. §.
4) V. ö. 1848: XVII. t. cz. 7. §.

« PreviousContinue »