Page images
PDF
EPUB

VII. FEJEZET.

A magánosok elleni erőszak.(5)

175. S. Ha valamely csoport azon czélból, hogy személyeken vagy dolgokon erőszakot kövessen el, valakinek lakába, üzleti helyiségébe, vagy bekeritett birtokába betör; a csoportnak mindenik tagja, a magánosok elleni erőszak bűntette miatt, két évig terjedhető börtönnel büntetendő.

176. S. Ha pedig valamely csoport, nyilt helyen, akár személyeken, akár dolgokon követ el erőszakot: mindenik tagja, három évig terjedhető börtönnel büntetendő.

177. $. A magánosok elleni erőszak vétségét követi el, és hat hónapig terjedhető fogházzal büntetendő: a ki a munkabér felemelése vagy leszállitása végett, valamely munkás, vagy munkaadó ellen erőszakot követ el, azt szóval vagy tettel bántalmazza, vagy erőszakkal fenyegeti.

l'gyanezen büntetés alá esnek azok is, a kik gyárak, műhelyek, vagy azon helyiségek előtt, a hol munkások dolgoznak, vagy a munkaadó, munkavezető lakása, illetőleg tartózkodási helve előtt, összecsoportosulnak a végett, hogy a munka megkezdését vagy folytatását megakadályozzák, vagy pedig a munkásokat a munka elhagyására birják.

VIII. FEJEZET.

A polgároknuk választási joga ellen elkövetett büntettek és vétségek (2) 178. S. Azok, a kik valamely választót erőszak vagy fenyegetés által, választási jogának szabad gyakorlatában megakadályoznak, történjék az akár országgyülési képviselő, akár törvényhatósági, községi tisztviselő, vagy előljáró, törvényhatósági bizottsági tag, vagy községi képviselő választására nézve: a választói jog megsértésének vétségét követi el, és hat hónapig terjedhető fogházzal, valamint egyenként kétszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők. (3)

179. S. A választók összeirásával megbizott küldöttség elnöke, tagja vagy jegyzője, a ki a választók összeirása alkalmával a jogosultnak talált választó nevét, a választók jegyzékébe nem irja be, ugyszintén az, a ki azon jegyzékbe olyan személy nevét irja be, a ki a küldöttség által jogositottnak nem találtatoit : két évig terjedhető börtönnel büntetendő.

Ugyanezen büntetés éri a központi választmány azon tagját vagy jegyzőjét is, aki az ezen szakaszban meghatározott cselekményt, a választók névjegyzékének összeállitásánál követi el. (4)

180. S. Azon közhivatalnok, a ki az országgyűlési képviselőválasztási törvény szerint, az összeiró küldöttség rendelkezésére bocsátandó vala

!1) V. 7. 330. S.; továbbá a korábbi jog tekintetében, 1405: IV. 1. cz.; 1846: XXV. és XXVII. t. cz.; 1595: XXXII. 1. cz.: 1597: XXIV. 1. cz.; kor. u. 1608: II. és XX. t. cz.; 1609: XIX. t. cz.; 1613: XXII. 1. cz. 1618: III. 1. cz.; 1622: XIX. 1. cz.; 1723: XII. t. cz.

(2) V.ö. 1874: XXXIII. t. cz. 91., 93—104. SS.; 1880: XXXVII. t. cz. 4. §. 2. p. és 5. §. 5. p. (3) V. ö. 181., 182., 189. SS.

14) V. ö. alább 391. és 393. SS., továbbá 1874: XXXIII. I. cz. 18., 19., 20., 37., 41–52. $$.; 1886: XXI. t, cz. 31., 79., 83. SS.; 1886: XXII. i. cz. 39., 68. ss. Magyar Törvénytár 1877–1878.

9

:

[ocr errors]

mely okiratba hamis adatot jegyez be, azon czélból, hogy ez által valaki választó jogától jogtalanul megfosztassék, vagy jogtalanul választó legyen ; ugyszintén azon küldöttségi tag: a ki a választásra vagy a törvényhatósági, illetőleg községi bizottság összeállitására vonatkozó, vele hivatalosan közlött valamely okiratot meghamisit vagy elsikkaszt, megsemmisit vagy használhatlanná tesz: két évig terjedhető börtönnel és kétezer forintig terjedhető birsággal büntetendő.

Ugyanezen büntetés éri azon közhivatalnokot is, a ki az ezen szakaszban körülirt cselekményt, a törvényhatósági, vagy községi képviselőtestület alakitására szolgáló legtöbb egyenesadót fizetők jegyzékének összeállitásánál követi el.(1)

181. $. Öt évig terjedhető börtönnel büntetendő a szavazatszedő küldöttség azon tagja, a ki a 178. S-ban megjelölt választások alkalmával :

1. a választási helyiségben, hivatalánál fogva átvett szavazási jegyet rendeltetésétől elvonja, vagy az által, hogy arra a szavazó beleegyezése nélkül más nevet ir, mint a mely azon az átvétel alkalmával irva volt, meghamisitja;

2. a szavazásra használt golyókat, vagy egyéb szavazási eszközöket kicseréli

, azokból elvesz vagy azokhoz hasonló nemüt jogtalanul hozzátesz, vagy

3. a szavazatot más jelöltnek a nevére irja be, mint a kire a választó szavazott; vagy oly választónak szavazatot ir be, a ki nem szavazott; vagy nem irja be oly választó szavazatát, a ki szavazott ;

4. a ki a szavazatok lajstromát, vagy a szavazatokat tartalmazó tárgyat rendeltetésétől elvonja vagy megsemmisiti, vagy a szavazatok összeszámitását más módon meghiusitja ;

5. a ki a szavazatokat hamisan számitja össze. (2)

182. $. Egy évig terjedhető fogházzal büntetendő a szavazatszedő küldöttséghez nem tartozó azon egyén, a ki a 178. S-ban megjelölt választások alkalmával:

1. a neki átadott szavazati jegyet eltulajdonitja, vagy az által meghamisitja, hogy arra a szavazónak beleegyezése nélkül más nevet ir, mint mely azon az átadás alkalmával irva volt;

2. a szavazásra használt golyókat, vagy egyéb szavazási eszközöket kicseréli, azokból elvesz, vagy azokhoz hasonló nemücket jogtalanul hozzátesz;

3. a ki a szavazatok lajstromát vagy a szavazatokat tartalmazó tárgyat elveszi, vagy megsemmisiti, vagy a szavazatok összeszámitását más módon meghiusitja. (3)

183. $. A 181. és 182. SS. eseteiben, bűnvádi eljárás csak akkor inditható meg, ha a visszaélés ellen, a választás alatt, vagy legfölebb 8 nappal a választás eredményének kihirdetése után a küldöttség, vagy az ezt kiküldő hatóság előtt felszólamlás történt.

181. §. A ki másnak neve alatt szavaz, vagy jelen'kezik a szavazásra :

:

(1)V. ö. 1874: XXXIII. t. cz. 33. Ş.; 1886: XXI. t. cz. 25., 26. $8.; 1886: XXII. t. cz. 33., 36. SS. (2) V. ö. 183. §. V.ö. 1874: XXXIII. t. cz. 58–88. $8.; 1886: XXI. i. cz. 29., 37., 38., 10., 84. $S.; 1886: XXII. 1. cz. 33., 46., 47., 49., 72., 79., 80. 88.

(3) V. ö. 183. S.

vétséget követ el, és egy hónapig terjedhető fogházzal és száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

Ugyanezen büntetés alá esik azon választó is, a ki egy választókerületben többször szavaz, vagy miután valamely választókerületben már szavazott, más választókerületben is szavaz. (1)

185. $. A ki a választónak, vagy annak tudtával hozzátartozójának (78. S.), azon czélból, hogy az bizonyos jelöltre szavazzon, vagy ne szavazzon, vagy hogy a szavazástól tartózkodjék, pénzt vagy pénzértéket, vagy más előnyt ad vagy igér; hat hónapig terjedhető fogházzal, és ezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

Ugyanezen büntetéssel büntetendő azon választó is, ki a neki, vagy tudtával hozzátartozójának, a jelen $-ban megjelölt czélból adott pénzt, vagy más előnyt elfogadja. (2)

186. S. Három hónapig terjedhető fogházzal és ötszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az: a ki az előbbi $-ban emlitett czélból etet és itat; valamint az is, a ki ezen etetést és itatást elfogadja. 2)

187. $. Azon közhivatalnok, a ki hivatala hatáskörébe eső cselekménye, vagy arra vonatkozó igérete által valamely választót bizonyos jelölt melletti vagy elleni szavazásra, vagy a szavazástól tartózkodásra birni törekszik: két évig terjedhető fogházzal büntetendő. (2)

188. $. A jelen fejezetben meghatározott bűntett vagy vétség elkövetői ellen, a büntetésen felül, a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése is alkalmazandó.

Hivatalvesztés csak az ellen mondandó ki, a ki a bűntett vagy a vétség elkövetésekor közhivatalt viselt.

189. S. A 178., 184., 185., 186., 187. SS. eseteiben: a bünvádi eljárás csak akkor indittatható meg, ha a cselekmény elkövetése után 30 nap alatt a biróságnál feljelentetett.

IX. FEJEZET.

A vallás és ennek szabad gyakorlata elleni büntettek és vétségek. (3) 190. $. A ki a 171. S-ban meghatározott módon Isten ellen intézett gyalázó kifejezések által közbotrányt okoz, a ki az állam által elismert vallás szertartását erőszakkal megakadályozza, vagy megzavarja : vétséget követ el és egy évig terjedhető fogházzal és ezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik.

A kisérlet büntetendő.

191. . Vétséget követ el, és hat hónapig terjedhető fogházzal és kétszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, a ki az állam által elismert vallás szertartásai gyakorlatára rendelt helyiségben, nyilvánosan botrányt követ el, vagy a vallási tiszteletnek tárgyát, vagy oly tárgyakat, melyek a

[ocr errors]
[ocr errors]

(1) V. ö. 189. §. V. ö. 1874: XXXIII. t. cz. 38. S. (2) V. ö. 189. §. V. ö. 465–467. SS. (3) V. ö. 1879: XL. t. cz. 51–54. SS. A korábbi jog tekintetében v. ö. 1486: LXI. t. cz., 1922: XXXVI.

1563: XLII. t. cz., 1595: XXVII. 1. cz., 1033: XXVI. t. cz. 1647: XIV. 1. cz. 1659: SLII. 1. cz., 1723: CX. I. cz.; 1791: XXVI. 1. cz. 13., 17. SS., 1808: XI. 1. cz. 13. $.; 1818: XVIII. t. cz. 3. S.

cz.,

szertartások végzésére rendelvék, a szertartásra rendelt helyiségben, - vagy bár azon kivül, de a vallásos szertartás alkalmával, tettel, vagy botrányos szavakkal meggyaláz.

192. S. Vétséget követ el, és egy évig terjedhető fogházzal és ötszáz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő: a ki az állam által elismert vallás lelkészét, — a midőn az, vallási szertartást teljesit - szóval, tettel

— vagy fenyegetéssel, nyilvánosan megtámadja.

Ha pedig a lelkészt vallási szertartás teljesitése alkalmával testileg bántalmazza, - büntetett követ el, — és a mennyiben cselekménye sulyosabb beszámitás alá nem esik: két évig terjedhető börtönnel büntetendő.

X. FEJEZET.

a

A személyes szabadságnak, a házjognak, továbbá a levél- és a távirda-titok

nak közhivatalnok általi megsértése. (1)

193. $. Azon közhivatalnok (460. S.), a ki hivatali hatalmával visszaélve, törvényellenesen valakit elfogat, elfog, vagy letartóztat: a személyes szabadság elleni vétséget követi el, és egy évig terjedhető fogházzal büntetendő.

194. S. A 193. S-ban meghatározott vétséget követi el, és egy évig terjedhető fogházzal büntetendő azon közhivatalnok is: a kinek hivatali kötelességéhez tartozik a büntető itéletek végrehajtása, vagy a felügyelet a szabadságvesztés büntetések foganatositására, avagy a vizsgálat alatti letartóztatásra szolgáló helyiség fölött, és a ki abban valamely foglyot, a jogerejü itéletben, vagy az illetékes közhivatalnok rendeletében meghatározott időn tul, kötelességének megsértésével fogva tart. (2)

195. S. A 193. és 194. SS. eseteiben két évig terjedhető fogházzal büntetendő az azokban meghatározott törvényszegés: ha a szabadságtól való jogtalan megfosztás hét napnál tovább terjed, de tizenöt napot nem halad tul.

A büntetés három évig terjedhető börtön leend: ha a szabadságtól való jogtalan megfosztás tizenöt napnál tovább tartott, de egy hónapot nem haladott tul.

Ha a szabadságtól való jogtalan megfosztás egy hónapon tul, de három hónapnál rövidebb ideig tartott: a büntetés öt évig, ha három hónapot tul haladott, öt évtől tiz évig terjedhető fegyház leend.

Ha a 193., 194. és a jelen SS. esetében a letartóztatott személyen más erőszak, vagy sanyargatás követtetett el, – a mennyiben azok sulyosabb büntetés alá eső cselekményt nem képeznek : az emlitett SS-ban megállapitott szabadságvesztés büntetések egy évvel meghosszabbithatók. (3)

196. S. Azon felügyelő (igazgató), a ki a fennálló szabályok ellenére, valakit a szabadságvesztés büntetések végrehajtására rendelt és felügyelete alatt álló helyiségbe befogad; ugyszintén, aki valakinek, bár rendőri vagy más közigazgatási intézkedés folytán, a fogházba, vagy börtönbe történt beszálli

a

(1) V. ö. 194., 195., 198., 202. $8.
(2) V. ö. 193., 198., 202. SS.
(3) V. ö. 198., 202. SS.

tásáról, közvetlen felsőségét huszonnégy óra alatt nem értesiti: vétséget követ el, és egy hónapig terjedhető fogházzal büntetendő. (1)

197. S. Azon közhivatalnok, a ki valakinek törvényellenes letartóztatásáról vagy fogvatartásáról hivatalos tudomással birván, azt az illetékes felsőbbségnek azonnal fel nem jelenti, és azon felsőbbség, mely a feljelentés által, vagy más módon, hivatalos tudomására jutott tény megvizsgálását, és a kellő intézkedést negyvennyolcz óránál tovább halasztja : szintén a személyes szabadság elleni vétséget követi el, és egy hónapig terjedhető fogházzal büntetendő. (1)

198. $. A jelen fejezet előbbi SS-aiban meghatározott szabadságvesztés büntetésén fölül, a törvényellenesen letartóztatott részére, ha kivánja, a letartóztatás minden napjáért öt forinttól tiz forintig terjedhető kártalanitás állapitandó meg.

Ez esetben további kártalanitási keresetnek helve nincs. (2)

199. S. Azon közhivatalnok, a ki hivatalos hatalmával visszaélve, és törvényellenesen valakinek lakásába, üzlethelyiségébe, az azokhoz tartozó, vagy azokkal összeköttetésben levő helyiségbe, vagy keritett helyre, a lakónak vagy a lakással rendelkezőnek akarata ellen behatol, vagy abban benmarad: a házi jog megsértésének vétségét követi el, és hat hónapig terjedhető fogházzal büntetendő.

Ha pedig abban, a jogtalan behatoláson fölül házkutatást is tart: egy évig terjedhető fogházzal büntettetik. (2)

200. $. Azon postahivatalnok vagy szolga, ki a postára adott levelet vagy csomagot, a törvényben meghatározott eseteken kivül felbontja, visszatartja, vagy megsemmisiti, vagy másnak ily cselekményt megenged, vagy ahhoz segédkezet nyujt: a levéltitok megsértésének vétségét követi el, és hat hónapig terjedhető fogházzal büntetendő. (2) (3)

201. S. Azon távirdahivatalnok vagy szolga, ki a távirdára bizott sürgönyt meghamisitja, törvényellenesen felbontja, visszatartja vagy megsemmisiti, vagy annak tartalmát jogtalanul mással közli, vagy másnak ilynemű cselekményt megenged, vagy ahhoz segédkezet nyujt: a távirdai titok megsértésének vétségét követi el, és hat hónapig terjedhető fogházzal büntetendő. (2) (3)

202. $. 192—196. SS-ban meghatározott büntett vagy vétség elkövetői : a fennebb meghatározott bünletéseken fölül hivatalvesztésre, — a jelen fejezet többi eseteiben pedig az általuk viselt hivatal vagy állás elvesztésére itélendők.

(1) V. ö. 198., 202. Ss. (2) V. ö. 202. §.

(3) V. ö. alább 327. §. és 1881: XVII. t. cz. (csödtörvény) 91. S. - V.ö. 1888 aug, 29. 38,021. sz. közmunka- és közlek. min. szabályrend., bűntettek és a kir. törvényszékek hatáskörébe utalt vétségek eseteiben a postai küldeményeknek és táviratoknak lefoglalása, ill. kiadása, továbbá az azok feladásáról és kézbesítéséről szóló adatoknak a posta- és távirdahivatalok részéről való kiszolgáltatása tárgyában (1888. R. T. 1818.). Közölve az igazs. min. 1888 okt. 27. 37,936. sz. rendeletével is. (R. T. 2016.).

« PreviousContinue »