Page images
PDF
EPUB

IX. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1873: XXXIII. törvényezikk alapján forgalomba hozott kincstári utalványok beváltása ezéljából kibocsátandó járadék-kötvé

nyekről.(1)

(Szentesitést nyert 1877. évi márczius 28-án. kihirdetteteli az országgyülés mindkét házában 1877. évi

márczius 31-én.)

1. $. Az 1873. évi XXXIII. t.-ezikk alapján megkezdésére forditandó; ez esetre akként kibocsátoll 764/2 millió forint névértékü 6°/- ' módosiltatik, hogy azon kölcsönből az érintett hal hamatozó, s 1878. ovi december 1-én le- összeg erejéig az 1874. SIV. t.-czikh alapján járó azon kinestári utalványok törlesztése kibocsátott kincstári utalványok lesznek viszczéljából, a melyek még forgalomban vannak; szavállandók. (3) felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy az 3. §. Az ekkép felveendő járadék-kölcsönezen törlesztésre szükségelt össze erejéig nek kibocsátási föltételei a hitelmüvelet ke00:0-os, aranyban kamatozó adómentes(2) jára - resztülvitele és teljes befejezése után utólagos dékkötvényeket bocsáthasson ki.

beczikkelyezés végelt az orszáyyyülésnek be2. $. Aż 1876 : 1. 1.-czikki azon rendelete, jelentendőh. mely szerint a 80 millió járadék-kölcsön má- 4. $. Ezen törvény kihirdetése után azonnal sodik feléből 21–22 millió o, é. frt, az 1873. i életbe lép, és végrehajtásával a pénzügyminisXESTI. és 1871. XIV. t.-ezikkek alapján ki- ter bizatik meg. bocsátoll kincstári utalványok beváltásának,

X. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1876. évi XXXIII. t. cz. által területekre nézve szabályozott törvényhatóságokban az országgyülési képviselő-választókerületek uj

beosztásáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről.(4) (Szentesilést nyert 1877. évi május 6-án. Kihirdettetett az országgyülés mindhét házában 1877. évi

majlis 7-én.)

1. $. Az 1876. évi XXXIII. törvényezikk folytán területükre nézve szabályozott megvékben a választó kerületek száma következőleg állapitta

tik mes :

[ocr errors]

(1) V.ö. az 1873: XXXIII. 1. cz. joryzeteit. Az 1877: IX. 1. cz. alapján kibocsátott járadék-hötvényeknek részben visszatartásáról v.ö. 1878: XXXT. 1. cz. 1. $.; a 6°/o-os kötvényeknek 40/o-os kötvényekkel beváltásáról v.ö. 1881: XXXII. 1. cz. 1. S. (1892: XXI. 1. cz. 7. S.)

(2) Ez adómentesség értelmezéséről v.ö. 1877: XXI. 1. cz. 1. $. (3) V.ö. 1878: XXXV. t. (z. 2. S.

(4) V.ö. az 1818: V. t. czikki 5. -át, az erdélyi 1818:11. 1. cz. 7. §-át és az 1818: XLIII. I. cz. 4. §-át. a melyeh nek rendelkezéseit módosítja a fönti 1877: X. t. czihk. L. továbbá az 1877: N1. t. czikket, Buda

fövárosban az országgyülési képviselő-választókerületek számáról, új beosztásáról és az ezzel kapcsoJalos intézkedésekről; az 1880: LV.i.czikket, Krassó és Szörény megye egyesítéséről (6—8. SS.); az 1881: LXIII. 1. czikket, némely törvényhatóságok határának egyes községek és puszták átesatolása által való kiigazításáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekröl (4–6. $8.); az 1881: LXIV. t. czikket. Abauj és Torna megyek egyesítéséről (5. $.); az 1886: XXVII. I. czihket, némely országyvülési választókerületeket érintő változásokról és némely választási székhelynek áthelvezéséról; végül az 1894: 1. 1. czikket, Székelykeve és Borcsány községekben az ország vilési höpviselői választói jog gyakorlásáról.

A magyarorszugi képriselő-választókerületeknek jelenleg érvényes jegyzékét a fönnidézett törvények alapján a 17. lapon foglalt jeryzetben közöljük.

A horedt-szlaron tartománygyülis szervezetéről és választási rendtartásáról a következő horvátszlavon autonom förvénvek rendelkeznek: 1870: 11. és III. 1. cz., 1875. jul. 6. törv., 1881. jul. 15. törv., 1884. szept. 9. törv., 1887. ápr. 24. törv. A horvát-szlavon tartománygyülés által a magyar országgyülésbe küldendő követek számát az 1881: 11.1. cz. 2. $-a 40-ben állapította meg.

4 4

2 4 6

A) Megyei választókerületek. 1. Egyesült Besztercze-Naszód megyében 2. Egyesült Szolnok-Doboka megyében 3. Szilágy megyében..... 4. Kolozs megyében 5. Egyesült Torda-Aranyos megyében 6. Egyesült Maros-Torda megyében 7. Csik megyében Csikszereda várossal együtt

Egyik választókerület székhelye Csikszereda. 8. Udvarhely megyében 9. Kis-küküllő megyében 10. Alsó Fejér megyében 11. Hunyad megyében Vajda-Hunyad és Hátszeg városokkal együtt

Egyik választókerület székhelye Vajda-Hunyad, a másiké Hátszeg. 12. Nagy-Küküllő megyében 13. Fogaras megyében 14. Szeben megyében 15. Háromszék megyében Ilyefalva várossal együtt.....

Egyik választókerület székhelye Illyefalva. 16. Brassó megvében 17. Jász-Nagy-Kun-Szolnok megyében 18. Heves megyében 19. Pest-Pilis-Solt-kis-kun megyében 20. Hajdu megyében 21. Szabolcs megyében 22. Szepes megyében 23. Torontál megyében Pancsova sz. kir. várossal mint az egyik választó

kerület főhelyével együtt 24. Arad megyében... 25. Szatmár megyében

4

4 4

2 6 5 11

6

11 7 8

B) Városi választókerületek. 1. Nagy-Szebenben 2. Brassóban.... 3. Szamos-jvárott 4. Széken 5. Abrudbányán, Verespatakkal 6. Székely-Udvarhelyt 7. Oláhfaluban 8. Erzsébetvárosban 9. Gyulafehérvárott 10. Vizaknán 11. Bereczken 12. Kézdivásárhelyt...... 13. Szepsi-Szent-Györgyön..... 14. Jászberényben 15. Egerben...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16. Gyöngyösön 17. Czegléden 18. Nagy-Körösön 19. Félegyházán 20. Halason 21. Hajdu-Böszörményben 22. Nyiregyházán 23. Nagy-Becskereken 24. Nagy-Kikindán

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Az A) pont alatt megnevezett megyék területén fekvő törvényhatósági joggal bíró városok Arad, Kecskemét, Szatmár-Németi, Debreczen, Kolozsvár és Marosvásárhely képviseltetése érintetlenül hagyatnak (1); Budapest fővárosra nézve pedig külön törvény fog intézkedni.(2)

2. S. Minden képviselő-választásra egy külön választókerület alakitandó s minden választókerület csak egy képviselőt választ.

3. S. A megyéknek és városoknak választókerületek szerint való felosztását, tekintettel a lakosok és választók számára, valamint a választókerületek székhelyeit, azok kivételével, melyek már e törvényben is kijelöltettek, a megyei, illetőleg városi közgyülés állapitja meg, s ebbeli megállapodását jóváhagyás végett a belügyministerhez terjeszti fel.

Az ekként megállapitott választókerületek és választási székhelyek a törvény további rendelkezéseig változatlanul fentartandók. (3)

4. $. A jelen törvény 1. §-ában megnevezett megyékben, valamint NagySzeben és Brassó városokban a választók névjegyzékének kiigazitására és az országgyülési képviselőválasztások vezetésére az 1874. évi XXXIII. törvényezikk 17., 20. és 117. §-aiban elrendelt módon a jelen törvény kihirdetése után azonnal központi választmányok alakitandók.

Ezen központi választmányok megbizatása az 1874. évi XXXIII. t.-czikk alapján alakitott központi választmányok megbizatásával egyidejüleg szü

nik meg.

5. S. Az 1876. évi XXXIII. t.-czik ki által érintett többi választókerületek csak annyiban szenvednek változást, a mennyiben azon községek, melyek az emliteti törvény által más megyébe kebeleztettek át, azon megyék választókerületeibe osztandók be, a melyekhez csatoltattak.

Igyanezen megyéknek az átkebelezett községek választóinak névjegyzéke megküldendő.

Ezen községeknek a megfelelő választókerületekbe leendő beosztása iránt a 3. §. értelmében a megyei közgyülés intézkedik.

6. §. Jelen országgyülés végeig az időközi ben, melyek az 1876. évi XXXIII. törvényczikk válasziások az eddigi választókerületek szerint rendelkezései folytán több törvényhatóság temennek végbe.

rületére esnek, az 1874. évi XXXIII. I.-cz. 60. Ezen választásoknál oly választókerületek- $-a lesz irányadó.

(1) Arad az 1848: V. t. cz. 5. -ának. A) 1. pontja értelmében 1 képviselőt küld; Kecskemét ugyanazon törvényszakasz 36. pontja értelmében kuld 2 képviselőt; Szatmár-Németi a 18. pont értelmében 1 képviselőt; Debreczen az 5. p. értelmében 3 képviselot; Kolozsvár az erd. 1848: II. i. cz. 7. g. a) 1. p. és Marosvásárhely ugyane törvényhely 2. p. értelmében 2–2 képviselőt.

(2) E külön törvény az 1877: XI. 1. cz. (3) V.ö. 5. S.

7. S. Az 1848. évi V. törvényczikk 5. §-ának, az 1848. évi erdélyi II. törvényezikk 7. S-nak, továbbá az 1868. évi XLIII. törvényczikk 4. -nak s végre az 1874. évi XXXIII. törvényczikknek jelen törvénynyel ellenkező határozatai hatálvon kivül tétetnek.

8. $. Ezen jörvény kihirdetése után azonnal életbe lép, s végrehajtásával a belügyminister bizatik meg.

XI. TÖRVÉNY-CZIKK.

Budapest fővárosban az országgyülési képviselőválasztókerületek számáról, uj beosztásáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről.(1)

Szentesitést nyert 1877. évi május 22-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1877. évi

május 26-án.)

1. $. Az 1848. évi V. törvényezikk 5. S-ának a főváros területére vonatkozó intézkedései akként módosittatnak, hogy Budapest főváros területén az országgyülési képviselők választására kilencz választó-kerület alakittatik.

(1) AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÓKERÜLETEK S AZOK SZÉKHELYEI.

(Minden kerület 1 képviselőt választ, kivéve, ha a zárjelben levő szám megjelöli a kerület által választandó

képviselők nagyobb összes számát.)

I. Megyék.

Abauj-Torna : 1. Garbócz-Bogdány, 2. Göncz, 3. Görgő, 4. Nagy-Ida, S. Szepsi, 6. Szikszó, 7. Szin. Also-Fehér: 8. Alvinez, 9. Magyar-Igen, 10. Maros-ljvár, 11. Nagy-Enyed.

Arad: 12. Boros-Jenő, 13. Jószáshely, 14. Kis-Jenő, “15. Pécska, 16. Radna, 17. Uj-Szent-Anna, 18. Világos. Arra : 19. Alsó-kubin, 20. Bobró.

Baranya : 21. Darda, 22. Mohács, 23. Pécsvárad, 24. Sásd, 25. Siklós, 26. Szalántha, 27. SzentLörincz.

Bars : 28 Aranyos-Maróth, 29. Léva, 30. ('j-Bánya.

Búcs-Bodrog : 31. Apatin. 32. Bács-Almás, 33. Hódság, 34. Kernyája, 35. Kulpin, 36. Ó-Becse, 37. O- Kanizsa, 38. Rigvicza, 39. Titel, 40. Tovarisova, 41. Cj-Verbász.

Bereg : 42. Felvidék, 43. Mező-Kászony, 44. Munkács, 45. Tiszahát.
Besztercze-luszód: 46. Besztercze, 47. Naszód.
Békés : 48. Gvoma, 49. Orosháza.

Bihar: 50. Báránd. 51. Belényes, 52. Berettyó-l'jfalu, 53. Bihar. 54. Cséke, 55. Élesd, 56. Hosszúpalvi

, 57. Margitta, 58. Nagy-Szalonta. 59. Székelyhid, 60. Tenke, 61. Cyra. Borsod : 62. Dédesd, 63. Edelény, 64. Mezö-Csáth, 63. Mező-keresztes, 66. Mező-Kövesd, 67. SzirmaBessenyő.

Brassó: 68. Hermány, 69. Vidombák.
Csanud : 70. Battonya, 71. Nagy-Lak.
Csik: 72. Csik-karczfalva, 73. Csik-Szent-Márton, 74. Csik-Szereda, 75. Gyergyó-Szt.-Miklós.
('songrád: 76. Szegvár, 77. Tápé.
Esztergom : 78. Dorog, 79. Köbölkút.
Fejér: 80. Bodajk. $1. Csákvár, 82. Rácz-Almás, 83. Sárkeresztúr, 84. Saál.
Fogaras: 85. Alsó-Arpás, 86. Fogaras.
Gömör-kis-Hont : 87. Jolsva, 88. kövi, 89. Putnok, 90. Rimaszécs, 91. Rimaszombat, 92. Rozsnyó.
Györ: 93. Györ-Sziget, 94. Peér, 95. Tét.
Hajdu : 96. Hajdu-Nánás, 97. Nádudvar, 98. Szoboszló.
Háromszék: 99. Ilyesalva, 100. Kézdi-Pásárhely, 101. Kovászna, 102. Nagy-Ajta.
Heves : 103. Füged, 10%. Gyöngyös-Pata, 105. Kápolna, 106. Pétervár, 107. Poroszló.
Hont : 108. Ipolyság, 109. korpona, 110. Szalka.

Hunyad : 111. Deva, 112. Dobra, 113. Hátszeg, 114. Körösbánya 115. Szászváros, 116. VajdaHunvad.

2

Magyar Törvénytár. 1877-1878.

2. $. Mindegyik választó-kerület külön egy-egy képviselőt választ.
3. $. A választó-kerületek és a központi választmány alakitása, valamint

Jász-Nagy-Kun-Szolnok : 117. Jákóhalma, 118. Karczag, 119. Kun-Szent-Márton, 120. Mező-Túr,
121. Szolnok, 122. Török-Szt.- Miklós.

his-küküllő: 123. Balavásár, 124. Dicső-Szent-Márton.
Kolozs: 125. Bánflv-Hunvad, 126. Gvalu, 127. Kolozs, 128. Teke.
Komárom : 129. Vagy-Igmánd. 130. Ocsa, 131. Tata, 132. Udvard.
krassó-Szörény: 133. Bogsán, 134. Facset, 135. Karánsebes. 136. Lugos, 137. Vagy-Zorlenez,
138. Oravicza, 139. Szászka.

Liptó: 140. Liptó-Szent- Miklós. 141. Rózsahegy.

Jaros-Torda: 142. Ákosfalva, 143. Gernyészeg. 114. Nyárád-Szereda. 145. Marosvásárhely,
146. Szászrégen.
Máramaros : 147. Huszt, 148. Ökörmező, 119. Sugatag, 150. Sziget, 151. Técső, 152. Vissó.
Moson : 153. Magyar-Óvár, 134. Zurány.
Nagy-küküllő: 155. Köhalom, 156. Medgyes. 157. Segesvár, 158. Szent-Ágota.
Nógrád: 159. Balassa-Gyarmat, 160. Fülek, 161. Losoncz, 162. Nógrád, 163. Szécsény, 164. Szirák.

Nyitra : 165. Ersekujvár, 166. Galgócz, 167. Nagy-Tapolcsány, 168. Nyitra. 169. Privigye, 170. Sza-
kolcza, 171. Szenicz, 172. Vágujhely, 173. Vágvecse, 174. Verbỏ, 175. Zsámbokret.

Pest-Pilis-Soit-bis-kun: 176. Abony, 177. Alsó-Dabas, 178. Duna-Keczel, 179. Duna-Pataj,
180. Duna-Vecse, 181. Fülöp-Szállás, 182. Gödöllő, 183. Monor, 181. Ráczkeve, 185. Szent-Endre,
186. Vácz.

Pozsony: 187. Bazin. 188. Duna-Szerdahely, 189. Galántha, 190. Nagy-Szombat, 191. Somorja,
192. Stomla-Malaczka, 193. Szempez, 19%. Szent-János.

Soros : 195. Bártfa, 196. Eperjes, 197. Girált, 198. Héthárs, 199. Kis-Szeben, 200. Zboró.

Somogy: 201. Csurgó. 202. Kaposvár, 203. Lengyeltóti, 204. Marczali, 205. Nagy-A lád, 206. Szi-
gelvár, 207. Szill, 208. Tab.

Sopron : 209. Csorna. 210. Eszterháza, 211. Lövő, 212. Kis-Marton, 213. Nagy-Barom, 214. Nagy-
Marton.

Szabolcs : 215. Kisvárda, 216. Nagykálló, 217. Nyirbátor, 218. Nyir-Bogdánv, 219. Tiszalök.

Szatmár: 220. Aranyos-Medgyes, 221. Csenger. 222. Fehér-Gyarmat, 223. Krassó, 224. Máte-
Szalka, 223. Nagy-Banya. 226. Nagy-Károly, 227. Somkút.
Szeben : 228, Keresziény-Sziget, 229. Nagv-Disznód, 230. Szászsebes. 231. Cjegyház.
Szepes : 232. Gölniczbanva, 233. Igló, 234. Késmárk, 235. Löcse, 236. Lubló. 237. Szepes-Szombat.
Szilágy : 238. Diósad, 239. Szilágy-Cseh, 240. Szilágy-Somlyó, 241. Tasnád. 242. Zilah.
Szolnok-Doboka : 243. Bethlen, 244. Deés, 245. Magyar-Lápos. 246. Nagy-Iklód, 247. Nagy-Ilonda.

Temes : 248. Csákova. 279. Fehértemplom, 250. Kis-Becskerek, 251. Lippa, 252. Moravicza,
253. Orczifalva, 257. Rekas, 255). Rittberg, 256. Uj-Arad.

Tolna : 257. Bonyhád. 258. Kölesd. 259. Paks. 260. Pinczehely, 261. Szakcs. 262. Szegzárd.
Torda-Aranyos: 263. Felvinez, 266. Maros-Ludas, 26.5. Torda, 266. Toroczkó.

Torontúl: 267. Bánál-Komlós, 268. Lovrin, 269. Nagy-Szent Miklós, 270. Pancsova. 271. Párdány,
272. Szent-György, 273. Török-Becse, 274. Török-kanizsa, 275. Uzdin, 276. Zichyfalva, 277. Zsombolva.

Trencsén: 278. Baán, 279. Biuse, 280. Csacza, 281. Ilava, 282. Trencsén, 283. Kisuteza-Ujhely,
284. Varin, 285. Vág-Besztercze, 286. Zsolna.

Turócz: 287. Stubnya, 288. Szucsánv.
Udvarhely: 289. Ohlánd, 290. Székely-keresztúr, 291. Székely-Udvarhely.
lgocsa: 292. Halmi, 293. Vagy-Szöllős.
Ing : 294. Nagy-Berezna. 295. Nagy-kapos, 296. Szobráncz: 297. Ungvár.

l'as: 298. Felső-Eör, 299, kis-Czell, 300. Körmend, 301. kőszeg, 302. Muraszombat, 303, Német-
Ujvár, 304. Rum. 305. Sárvár, 306. Szent-Gouthárd, 307. Szombathely.

Veszprém: 308. Enying, 309. Nagy-Vázsony, 310. Somlyó- Vásárhely, 311. Ugod, 312. Veszprém,
313. Zircz.

Zula: 314. Baksa, 315. Csáktornya, 316. Keszthely; 317. Lendva, 318. Letenye, 319. Nagy-Kanizsa,
320. Szent-Gróth, 321. Tapoleza, 32). Zala-Egerszeg.

Zemplén: 323. Homonna. 324. király-Helmecz, 325. Mad. 326. Medgvaszó, 327. Nagy-Mihály,
328. Olasz-Liszka, 329. Sátoralja-ljhelv, 330. Terebes.

Zólyom : 331. Breznóbánya, 332. Zólyom, 333. Szliáes.

[ocr errors]

II. Városok.

334. Abrudbánya (Verespatah kal). 333. Arad. 336. Baja. 337. Bereczk. 338. Beszterczebánya. 339. Be-
kés. 370. Békés-Csaba. 311. Brassó (2). 372–50. Budapest (9). 351. Csongrád. 3:52. Czegléd. 353–355.
Debreczen (3). 356. Eger. 3.17. Erzsébetváros. 358. Esztergom. 359. Félegyháza. 360. Fiume. 361. Gyön-
gvös. 362. Gvör. 363. Gyula. 364. Gyulafehérvár. 365. Hajdn-Böszörmény366. Halas. 367. Hódmező-
Vásárhely: 368. Jászberénv. 369. kassa. 370-371. kecskemét (2). 372. kezdi-Vásárhelv. 373–374. ko-
lozsvár. 375. Komárom. 376. Körmöczbánya. 377. Makó. 378—379. Marosvásárhely (2). 380-381. Mis-

« PreviousContinue »