Page images
PDF
EPUB

IX. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1873: XXXIII. törvényezikk alapján forgalomba hozott kincstári utalványok beváltása czéljából kibocsátandó járadék-kötvényekről,(1)

(Szentesitést nyert 1877. évi márczius 28-án. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1877. évi márczius 31-én.)

1. §. Az 1873. évi XXXIII. t-czikk alapján kibocsátott 762 millió forint névértékű 6%kal kamatozó, s 1878. évi december 1-én lejáró azon kincstári utalványok törlesztése czéljából, a melyek még forgalomban vannak; felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy az ezen törlesztésre szükségelt összeg erejéig 6%-os, aranyban kamatozó adómentes(2) járadékkötvényeket bocsáthasson ki.

2. §. Az 1876 : I. t.-czikk azon rendelete, mely szerint a 80 millió járadék-kölcsön második feléből 21-22 millió o. é. frt, az 1873, XXXIII. és 4874. XIV. t.-ezikkek alapján kibocsátott kincstári utalványok beváltásának

megkezdésére fordítandó; ez esetre akként módosittatik, hogy azon kölcsönből az érintett összeg erejéig az 1874. XIV. t.-ezikk alapján kibocsátott kincstári utalványok lesznek viszszaváltandók,(3)

3. §. Az ekkép felveendő járadék-kölcsönnek kibocsátási föltételei a hitelművelet keresztülvitele és teljes befejezése után utólagos beczikkelyezés végett az országgyülésnek bejelentendők.

4. §. Ezen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép, és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.

X. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1876. évi XXXIII. t. cz. által területekre nézve szabályozott törvényhatóságokban az országgyülési képviselő-választókerületek uj beosztásáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről,(4)

(Szentesitést nyert 1877. évi május 6-án. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1877. évi május 7-én.)

1. §. Az 1876. évi XXXIII. törvényezikk folytán területükre nézve szabályozott megyékben a választó kerületek száma következőleg állapittatik meg:

(1) V. ö. az 1873: XXXIII. t. cz. jegyzeteit. Az 1877: IX. t. cz. alapján kibocsátott járadék-kötvényeknek részben visszatartásáról v. ö. 1878: XXXV. t. cz. 1. §.; a 6%-os kötvényeknek 4%-os kötvényekkel beváltásáról v. ö. 1881: XXXII. t. cz. 1. §. (1892: XXI. t. cz. 7. §.)

(2) Ez adómentesség értelmezéséről v. ö. 1877: XXI. t. cz. 1. §.

(3) V. ö. 1878: XXXV. t. ez. 2. §.

(4) V. ö. az 1848: V. t. ezikk 5. §-át, az erdélyi 1848: II. t. cz. 7. §-át és az 1868: XLIII. t. cz. 4. §-át. a melyeknek rendelkezéseit módosítja a fönti 1877: X. t. czikk. L. továbbá az 1877: XI. t. czikket. Budafővárosban az országgyűlési képviselő-választókerületek számáról, új beosztásáról és az ezzel kapcsopest latos intézkedésekről; az 1880: LV. t. czikket, Krassó és Szörény megye egyesítéséről (6-8. §§.); az 1881: LXIII. t. ezikket, némely törvényhatóságok határának egyes községek és puszták átcsatolása által való kiigazításáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről (4—6. §§.); az 1881: LXIV, t. ezikket, Abauj és Torna megyék egyesítéséről (5. §.); az 1886: XXVII. t. ezikket, némely országgyülési választókerületeket érintő változásokról és némely választási székhelynek áthelyezéséről; végül az 1894: I. t. czikket, Székelykeve és Borcsány községekben az országgyülési képviselői választói jog gyakorlásáról.

A magyarországi képviselő-választókerületeknek jelenleg érvényes jegyzékét a fönnidézett törvé– nyek alapján a 17. lapon foglalt jegyzetben közöljük.

A horvát-szlaron tartománygyülés szervezetéről és választási rendtartásáról a következő horvátszlavon autonom törvények rendelkeznek: 1870: II. és III. t. cz., 1875. jul. 6. törv., 1881. jul. 15. törv., 1884. szept. 9. törv., 1887. ápr. 24. törv. A horvát-szlavon tartománygyülés által a magyar országgyülésbe küldendő követek számát az 1881: XV. t. cz. 2. §-a 40-ben állapította meg.

A) Megyei választókerületek.

1. Egyesült Besztercze-Naszód megyében

2. Egyesült Szolnok-Doboka megyében

3. Szilágy megyében......

4. Kolozs megyében

5. Egyesült Torda-Aranyos megyében

6. Egyesült Maros-Torda megyében

7. Csik megyében Csikszereda várossal együtt Egyik választókerület székhelye Csikszereda.

8. Udvarhely megyében

9. Kis-Küküllő megyében

10. Alsó Fejér megyében

11. Hunyad megyében Vajda-Hunyad és Hátszeg városokkal együtt Egyik választókerület székhelye Vajda-Hunyad, a másiké Hátszeg.

12. Nagy-Küküllő megyében.

13. Fogaras megyében

14. Szeben megyében

15. Háromszék megyében Illyefalva várossal együtt........

Egyik választókerület székhelye Illyefalva.

16. Brassó megyében

[blocks in formation]

2 20 20

4

5

3246

2

4

6

5

11

3

5

6

11

7

8

22. Szepes megyében

23. Torontál megyében Pancsova sz. kir. várossal mint az egyik választó

kerület főhelyével együtt

24. Arad megyében...

25. Szatmár megyében

B) Városi választókerületek.

1. Nagy-Szebenben

2. Brassóban...........

3. Szamos-Ujvárott

4. Széken

5. Abrudbányán, Verespatakkal

6. Székely-Udvarhelyt

7. Oláhfaluban......

8. Erzsébetvárosban 9. Gyulafehérvárott

10. Vizaknán

11. Bereczken

12. Kézdivásárhely......

13. Szepsi-Szent-Györgyön.

14. Jászberényben

15. Egerben.......

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[blocks in formation]

Az A) pont alatt megnevezett megyék területén fekvő törvényhatósági joggal biró városok Arad, Kecskemét, Szatmár-Németi, Debreczen, Kolozsvár és Marosvásárhely képviseltetése érintetlenül hagyatnak (1); Budapest fővárosra nézve pedig külön törvény fog intézkedni.(2)

2. §. Minden képviselő-választásra egy külön választókerület alakitandó s minden választókerület csak egy képviselőt választ.

3. §. A megyéknek és városoknak választókerületek szerint való felosztását, tekintettel a lakosok és választók számára, valamint a választókerületek székhelyeit, azok kivételével, melyek már e törvényben is kijelöltettek, a megyei, illetőleg városi közgyülés állapítja meg, s ebbeli megállapodását jóváhagyás végett a belügyministerhez terjeszti fel.

Az ekként megállapitott választókerületek és választási székhelyek a törvény további rendelkezéseig változatlanul fentartandók.(3)

4. §. A jelen törvény 1. §-ában megnevezett megyékben, valamint NagySzeben és Brassó városokban a választók névjegyzékének kiigazitására és az országgyülési képviselőválasztások vezetésére az 1874. évi XXXIII. tör– vényczikk 17., 20. és 117. §-aiban elrendelt módon a jelen törvény kihirdetése után azonnal központi választmányok alakitandók.

Ezen központi választmányok megbizatása az 1874. évi XXXIII. t.-czikk alapján alakitott központi választmányok megbizatásával egyidejűleg szünik meg.

5. §. Az 1876. évi XXXIII. t.-czikk által érintett többi választókerületek esak annyiban szenvednek változást, a mennyiben azon községek, melyek az emlitett törvény által más megyébe kebeleztettek át, azon megyék választókerületeibe osztandók be, a melyekhez csatoltattak.

Ugyanezen megyéknek az átkebelezett községek választóinak névjegyzéke megküldendő.

Ezen községeknek a megfelelő választókerületekbe leendő beosztása iránt a 3. §. értelmében a megyei közgyűlés intézkedik.

6. §. Jelen országgyülés végeig az időközi ben, melyek az 1876. évi XXXIII. törvényczikk választások az eddigi választókerületek szerint rendelkezései folytán több törvényhatóság temennek végbe. rületére esnek, az 1874. évi XXXIII. t.-cz. 60. §-a lesz irányadó.

Ezen választásoknál oly választókerületek

(1) Arad az 1848: V. t. cz. 5. §-ának A) 1. pontja értelmében 1 képviselőt küld; Kecskemét ugyanazon törvényszakasz 36. pontja értelmében küld 2 képviselőt; Szatmár-Németi a 18. pont értelmében 1 képviselőt; Debreczen az 5. p. értelmében 3 képviselőt; Kolozsvár az erd. 1848: II. t. cz. 7. §. a) 1. p. és Marosvásárhely ugyane törvényhely 2. p. értelmében 2—2 képviselőt.

(2) E külön törvény az 1877: XI. t. cz.

(3) V. 6. 5. §.

7. §. Az 1848. évi V. törvényezikk 5. §-ának, az 1848. évi erdélyi II. törvényezikk 7. §-nak, továbbá az 1868. évi XLIII. törvényezikk 4. §-nak s végre az 1874. évi XXXIII. törvényezikknek jelen törvénynyel ellenkező határozatai hatályon kivül tétetnek.

8. §. Ezen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép, s végrehajtásával a belügyminister bizatik meg.

XI. TÖRVÉNY-CZIKK.

Budapest fővárosban az országgyülési képviselőválasztókerületek számáról, uj beosztásáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről,(1) Szentesitést nyert 1877. évi május 22-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1877. évi május 26-án.)

1. §. Az 1848. évi V. törvényezikk 5. §-ának a főváros területére vonatkozó intézkedései akként módosittatnak, hogy Budapest főváros területén az országgyülési képviselők választására kilencz választó-kerület alakittatik.

(1) AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÓKERÜLETEK S AZOK SZÉKHELYEI. (Minden kerület 1 képviselőt választ, kivéve, ha a zárjelben levő szám megjelöli a kerület által választandó képviselők nagyobb - összes - számát.)

I. Megyék.

Abauj-Torna: 1. Garbócz-Bogdány, 2. Göncz, 3. Görgő, 4. Nagy-Ida, 3. Szepsi, 6. Szikszó, 7. Szin. Also-Fehér: 8. Alvinez, 9. Magyar-Igen, 10. Maros-Ujvár, 11. Nagy-Enved.

Arad: 12. Boros-Jenő, 13. Jószáshely, 14. Kis-Jenő, 15. Pécska, 16. Radna, 17. Uj-Szent-Anna, 18. Világos.

• Árva: 19. Alsó-Kubin, 20. Bobró.

Baranya : 21. Dárda, 22. Mohács, 23. Pécsvárad, 24. Sásd, 25. Siklós, 26. Szalántha, 27. SzentLőrincz.

Bars: 28 Aranyos-Maróth, 29. Léva, 30. Uj-Bánya.

Bucs-Bodrog 31. Apatin. 32. Bács-Almás, 33. Hódság, 34. Kernyája, 35. Kulpin, 36. Ó-Becse, 37. Ó-Kanizsa, 38. Rigvicza, 39. Titel, 40. Tovarisova, 41. Uj-Verbász. Bereg: 42. Felvidék, 43. Mező-Kászony, 44. Munkács, 45. Tiszahát.

Besztercze-Naszód: 46. Besztercze, 47. Naszód.

Békés: 48. Gvoma, 49. Orosháza.

Bihar: 50. Báránd. 51. Belényes, 52. Berettyó-Ujfalu, 53. Bihar, 54. Cséke, 55. Élesd, 56. Hosszúpályi. 57. Margitta. 38. Nagy-Szalonta, 39. Székelyhid. 60. Tenke, 61. Ugra.

Borsod: 62. Dédesd, 63. Edelény, 64. Mező-Csáth, 65. Mező-Keresztes, 66. Mező-Kövesd, 67. SzirmaBessenyő.

Brassó 68. Hermány, 69. Vidombák.

Csanád: 70. Battonya, 71. Nagy-Lak.

Csik: 72. Csik-Karczfalva, 73. Csik-Szent-Márton, 74. Csik-Szereda, 75. Gyergyó-Szt.-Miklós. Csongrád: 76. Szegvár, 77. Tápé.

Esztergom: 78. Dorog, 79. Köbölkút.

Fejér: 80. Bodajk. 81. Csákvár, 82. Rácz-Almás, 83. Sárkeresztúr, 84. Vaål.

Fogaras: 85. Alsó-Arpás, 86. Fogaras.

Gömör-Kis-Hont: 87. Jolsva, 88. Kövi, 89. Putnok, 90. Rimaszécs, 91. Rimaszombat, 92. Rozsnyó Gyor: 93. Győr-Sziget, 94. Peér, 95. Tét.

Hajdu: 96. Hajdu-Nánás, 97. Nádudvar, 98. Szoboszló.

Háromszék: 99. Illyefalva, 100. Kézdi-Vásárhely, 101. Kovászna, 102. Nagy-Ajta.

Heves: 103. Füged, 104. Gyöngyös-Pata, 105. Kápolna, 106. Pétervár, 107. Poroszló.
Hont: 108. Ipolyság, 109. Korpona, 110. Szalka.

Hunyad: 111. Déva, 112. Dobra, 113. Hátszeg, 114. Körösbánya 113. Szászváros, 116. VajdaHunyad.

Magyar Törvénytár. 1877-1878.

2

2. §. Mindegyik választó-kerület külön egy-egy képviselőt választ.

3. §. A választó-kerületek és a központi választmány alakitása, valamint

Jász-Nagy-Kun-Szolnok : 117. Jákóhalma, 118. Karczag, 119. Kun-Szent-Márton, 120. Mező-Túr,
121. Szolnok, 122. Török-Szt.-Miklós.

Kis-Küküllő: 123. Balavásár, 124. Dieső-Szent-Márton.

Kolozs: 125. Bánffy-Hunyad, 126. Gyalu, 127. Kolozs, 128. Teke.

Komárom: 129. Nagy-Igmand, 130. Ócsa, 131. Tata, 132. Udvard.

Krassó-Szörény: 133. Bogsán, 134. Facset, 135. Karansebes, 136. Lugos, 137. Nagy-Zorlenez,
138. Oravicza, 139. Szászka.

Liptó: 140. Liptó-Szent-Miklós, 141. Rózsahegy.

Maros-Torda: 142. Ákosfalva, 143. Gernyészeg. 144. Nyárád-Szereda, 143. Marosvásárhely,

146. Szászrégen.

Máramaros: 147. Huszt. 148. Ökörmező, 119. Sugatag, 150. Sziget, 151. Técső, 152. Vissó.
Moson: 153. Magyar-Óvár. 154. Zurány.

Nagy-Küküllő: 155. Köhalom, 156. Medgyes. 157. Segesvár, 158. Szent-Ágota.

Nógrád: 159. Balassa-Gyarmat, 160. Fülek, 161. Losoncz, 162. Nógrád, 163. Szécsény, 164. Szirák.
Nyitra: 165. Érsekújvár, 166. Galgócz, 167. Nagy-Tapolcsány, 168. Nyitra, 169. Privigye, 170. Sza-
koleza. 171. Szenicz. 172. Vágujhely, 173. Vágvecse, 174. Verbo, 175. Zsámbokrét.

Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun: 176. Abony, 177. Alsó-Dabas, 178. Duna-Keczel, 179. Duna-Pataj,
180. Duna-Vecse, 181. Fülöp-Szállás, 182. Gödöllő, 183. Monor, 184. Ráczkeve, 185. Szent-Endre,
186. Vácz

Pozsony: 187. Bazin, 188. Duna-Szerdahely, 189. Galántha, 190. Nagy-Szombat, 191. Somorja,
192. Stomfa-Malaczka, 193. Szempez, 194. Szent-János.

Sáros: 195. Bártfa, 196. Eperjes, 197. Giralt, 198. Héthárs, 199. Kis-Szeben, 200. Zboró.

Somogy: 201. Csurgó, 202. Kaposvár, 203. Lengyeltóti, 204. Marczali, 205. Nagy-Atád, 206. Szi-
getvár, 207. Szill, 208. Tab.

Sopron: 209. Csorna. 210. Eszterháza, 211. Lövő, 212. Kis-Marton, 213. Nagy-Barom, 214. Nagy-
Marton.

Szabolcs: 215, Kisvárda, 216. Nagykálló, 217. Nyirbátor, 218. Nyir-Bogdány, 219. Tiszalök.
Szatmár: 220. Aranyos-Medgyes, 221. Csenger, 222. Fehér-Gyarmat, 223. Krassó, 224. Máté-
Szalka, 225. Nagy-Bánya, 226. Nagy-Károly, 227. Somkút.

Szeben: 228, Keresztény-Sziget, 229. Nagy-Disznód, 230. Szászsebes, 231. Ujegyház.
Szepes: 232. Gölniczbánya, 233. Igló, 234, Késmárk, 235. Lőcse, 236. Lubló, 237. Szepes-Szombat.
Szilágy: 238. Diósad, 239. Szilágy-Cseh, 240. Szilágy-Somlyó, 241. Tasnád, 242. Zilah.
Szolnok-Doboka: 243. Bethlen, 244. Deés, 245. Magyar-Lápos, 246. Nagy-Iklód, 247. Nagy-Ilonda.
Temes: 248. Csákova, 249. Fehértemplom, 250. Kis-Becskerek, 251. Lippa, 252. Moravicza,
253. Orczifalva, 254. Rékas, 255. Rittberg, 256. Uj-Arad.

Tolna: 257. Bonyhád. 258. Kölesd. 259. Paks, 260. Pinczehely, 261. Szakes. 262. Szegzárd.
Torda-Aranyos: 263. Felvincz, 264. Maros-Ludas, 265. Torda. 266. Toroczkó,

Torontal: 267. Bánát-Komlós, 268. Lovrin, 269, Nagy-Szent-Miklós, 270. Pancsova. 271. Párdány,
272. Szent-György, 273. Török-Becse, 274. Török-Kanizsa, 275. Uzdin, 276. Zichyfalva, 277. Zsombolya.
Trencsén: 278. Baán, 279. Bittse, 280. Csacza, 281. Illava, 282. Trencsén, 283. Kisuteza-Ujhely,
284. Varin, 283. Vág-Besztercze, 286. Zsolna.

Turócz: 287. Stubnya, 288. Szucsány.

Udvarhely: 289. Oklánd, 290. Székely-Keresztúr, 291. Székely-Udvarhely.

Ugocsa: 292. Halmi, 293. Nagy-Szöllős.

Ung: 294. Nagy-Berezna. 295. Nagy-Kapos, 296. Szobráncz, 297. Ungvár.

Vas: 298. Felső-Eör, 299. Kis-Czell, 300. Körmend, 301. Köszeg, 302. Muraszombat, 303. Német-
Ujvár, 304. Rum. 305. Sárvár, 306. Szent-Gotthárd, 307. Szombathely.

Veszprém: 308. Enying, 309. Nagy-Vázsony, 310. Somlyó-Vásárhely, 311. Ugod, 312. Veszprém,
313. Zircz.

Zala: 314. Baksa, 315. Csáktornya. 316. Keszthely, 317. Lendva, 318. Letenye, 319. Nagy-Kanizsa,
320. Szent-Gróth, 321. Tapolcza, 329. Zala-Egerszeg.

Zemplén: 323. Homonna, 324. Király-Helmecz, 325. Mád, 326. Medgyaszó, 327. Nagy-Mihály,
328. Olasz-Liszka, 329. Sátoralja-Ujhely, 330. Terebes.
Zólyom: 331. Breznóbánya, 332. Zólyom, 333. Szliáes.

II. Városok.

334. Abrudbánya (Verespatakkal), 335. Arad. 336. Baja. 337. Bereczk. 338. Beszterczebánya. 339. Bé-
kés. 340. Békés-Csaba. 341. Brassó (2). 342-50, Budapest (9), 351. Csongrád. 352. Czegléd. 353–355.
Debreczen (3). 356. Eger. 357. Erzsébetváros. 358. Esztergom. 359. Félegyháza. 360. Fiume. 361. Gyön-
gyös. 362. Györ. 363. Gyula. 364. Gyulafehérvár, 365. Hajdu-Böszörmény. 366. Halas. 367. Hódmező-
Vásárhely, 368. Jászberény. 369. Kassa. 370–371. Kecskemét (2), 372. Kézdi-Vásárhely, 373–374. Ko-
lozsvár. 375. Komárom. 376. Körmöczbánya. 377. Makó, 378-379. Marosvásárhely (2). 380–381. Mis-

« PreviousContinue »