Page images
PDF
EPUB

dékosan olyan állapotba helyezi, melyben a vagy a honvédség szabadságon levő, vagy a védkötelezettség teljesitésére képtelenné válik; tartalékhoz, vagy a szabadságolt állománylioz valamint az is, a ki a védkötelezettnek meg- tartozó tagját arra csábitja, hogy a behivási csonkitását, vagy a szolgálatra képtelenséget parancsolatnak ne engedelmeskedjék, ha e cseeszközli, vagy erre mint részes közreműködik : lekményt béke idején követte el : három hónithárom évig terjedhető fogházzal, és kétezer pig terjedhető fogházzal : ha pedig e cselekforintig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő. ményt a hadüzenet megtörténte után kövelte

Ugyanezen büntetés éri azt is, a ki az ezen el : öt évig terjedhető börtönnel, és ezer frtin szakaszban meghatározott cselekményt, a ka-, terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. tonai szolgálatban levő személyen eszközli, vagy A pótlarialékhoz tartozó személynek, a beabban mint részes közremüködik.

hivási paranes iránti engedetlenségre csábitásit. Az 1868: KL. I. cz. 18. §-nak rendelkezései szintén a jelen szakasz előbbi intézkedéseiben a jelen szakasz által nem érintetik (1)

i meghatározott megkülönböztetések szerint bün452. $. A ki a hadsereg, a hadi tengerészet, tetendő.(2)

[ocr errors]

153. S. A ki a hadsereg, hadi tengerészet, vagy a honvédség tagját béke idején szökésre csábitja : két évig terjedhető fogházzal, ha pedig e cselehményt a hadüzenet megtörténte után követte el*): öt évig terjedhető börtönnel és kétezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

15/6. S. Az előbbi szakaszban megállapitott büntetéssel, az ott meghatározott megkülönböztetések szerint büntetendő az, a ki a hadsereg, hadi tengerészet, vagy a honvédség tagját, a kiről tudja, hogy megszökött, szökése előtt magánál, vagy a felügyelete alatt álló helyiségben tartja, vagy annak a lappangásra vagy menekülésre bármikép segélyi nyujt. (*)

455. S. A ki az állam hadi erejére és hadi védelmére vonatkozó intézkedéseket

, tárgyakat, melyekről tudja, vagy tudhatja, hogy titokban tartandók, valamely tilalom megszegésével, vagy félrevezetés, szinlelés vagy másnemü fondorlat által, béke idején és azon szándékból kémlel ki, hogy azokról más államot értesitsen: öt évig terjedhető államfogházzal és négyezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.(5)

456. S. Öt évig terjedhető államfogházzal és négyezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az is: a ki az osztrák-magyar monarchia fegyveres erejének állásáról, mozdulatairól, erejéről és működéséről, az erődök és erősitvények állapotáról, ugyszintén a fegyverek, hadiszerek és szerelvények mennyiségéről vagy élelmi szerek hollétéről, mennyiségéről, minőségéről vagy szállitásáról, miután az ilynemű közlések már eltiltattak, vagy a közlések minőségéből, vagy a fennforgó körülményekből beláthatta, hogy közlése által az állam érdeke sértetik mez; valamely közleményt sajtó utján tesz közzé, a mennyiben a közlemény nem a kormány által nyilvánosságra hozott tudósitást tartalmazza.

157. $. A ki háboru idején vagy a hadseregnek, vagy a hadsereg egy részének hadi lábra helyeztetése után, a baderő részére eszközlendő szállitás iránt valamely hatósággal kötött szerződést nem teljesiti

, vagy azt nem a szerződés határozmányainak megfelelőleg teljesiti : két évig terjedhető fogházzal, és kétezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

a

(1) E 8-1 pótolják a véderőről szóló 1889: VI. 1. cz. 49. S-ának első és negyedik bekezdése. Az 1868: XL. i. cz. 48. §-át az 1889: VI. t. cz. 49. §-ának második bekezdése pótolja.

(2) E $-t hatályon kivül helvezte a katonai behivási paranes iránt tanusitoli engedetlenség és az erre csábítás megbüntetéséről szóló 1890: XXI. I. cz. 7. §-a.

(3) V. 6. 14. 5. 5. p.
(4) V. ö. 374. §.
(5) V. ö. 144. S. 2. és 7. p.

[gyanezen büntetéssel büntetendők azok is, a kik a szállitó részéről elvállalt kötelezettség teljesitését, az ezzel kötött szerződés által és a czél Tudatával, mint alszállitók, részben vagy egészben elvállalják, ugyszintén a meghatalmazottak vagy közbenjárók is, a mennyiben a szállitás elmulasztása vagy nem kellő eszközlése körül gondatlansággal terheltetnek.

fuvarozók, valamint a fuvarozási intézeteknél alkalmazottak, ha a katonaság, vagy annak részére a hadi szükségletek elszállitása, szándékos cselekvésök vagy mulasztások, vagy pedig gondatlanságuk következtében vagy nem, vagy nem kellőleg eszközöltethetik: szintén a jelen szakasz rendelkezései szerint büntetendők.

158. S. A jelen fejezetben foglalt rendelkezések csak az esetben alkalmazandók: ha a 144. $-ban meghatározott bűntett esete fenn nem forog.

1159. S. A jelen fejezetben meghatározott bűntettek miatt a hivatalvesztés és a politikai jogok felfüggesztése is kimondandó.

160. S. Az 1868 : XL. törvényezikk 46., részesekre vonatkozó rendelkezései érintetlenül 47. ss-ainak az engedély nélkül nősülőkre és maradnak.(1) it hadköteles szökevényekre, illetőleg a bűn

SLII. FEJEZET.

2)

A hivatali és ügyvédi büntettek és vétségek.(2) 461. S. Közhivatalnokoknak tekintendők azok, kik az állam közigazgatási vagy igazságszolgáltatási vagy valamely törvény hatóság, vagy község hatósági teendőjének teljesitésére hivataluknál, szolgálatuknál, vagy különös megbizatásuknál fogva kötelezvék; ugyszintén azok is, a kik az állam, törvényhatóság, vagy a község által közvetlenül kezelt közalapitványoknál, kórházaknál, tébolydáknál mint felügyelők, orvosok, hivatalnokok vagy szolgák vannak alkalmazıa.

kir. közjegyzők szintén közhivatalnokoknak tekintetnek. (3) 162. $. Azon közhivatalnok, a ki a hivatalánál fogva kezeihez letett, vagy kezelésére, illetőleg őrizetére bizott pénzt, vagy pénzértékkel biró más tárgrat elsikkasztja: a hivatali sikkasztás bünteliét követi el és két évtől öt évig terjedhető börtönnel büntetendő.

ila azonban az elsikkasztott tárgy értéke ezer forintot tulhalad : öt évig terjedhető fegyházzal büntetendő.

163. S. I hivatali sikkasztás elkövetője öt évtől tiz évig terjedhető fegylrázzal büntetendő: ha a felfedezés meghiúsitása vagy megnehezitése czéljából, a bevételek bejegyzésére vagy ellenőrzésére szolgáló könyvbe, számlába vagy jegyzőkönyvbe, hamis tételt jegyzett be, vagy a bejegyzett tételt meg

, hamisitotta, valamely kezelési könyvet, számlát, jegyzőkönyvet vagy a sik

(1) E $-t pótolja a vederöről szóló 1889: VI. t. cz. 44. S-a; a nősülhetési engedély nélkül való házasságkötésről (18018: XLIX. 1. cz. 46. 9.) az 1889: VI. 1. cz. 50. és 61. 88-ai rendelkeznek.

(2V.ö. 1486: LIV. és LIATII. i. cz., 1486: LV. és LXXIII. i. cz.; 1492: LXX. t. cz., 1498: IV. és LII. 1. 07. 1927: VI. i. cz., 1518: XLIV. t. (z., 1:58: XLIV. t. cz., 1563: LXXIX. I. cz., 1618: XX, 1. cz.; 1622: EXIII. 1. cz.: 1025: XIII. 1. cz.: 1635: LI. 1. c7.; 1638: XIX. 1. cz.; 1647: XV. i. cz.; 1655: XLII. 1. 12., 16.59: LXIX. I. (z.; 1848: III. 1. cz. 36. S.; 1868: LIV. 1. cz. 388. $.; 1871: VIII. 1. cz. 10., 12., 13., 14.. 15-19. SS.; 1874: XX, 1. cz. 63. $.; 1874: XXXIII. 1. cz. 90. S.

V.ö. 146.. 179–181., 187., 200., 201.. 2:52., 253., 256., 257., 328., 393—398., 411., 448., 484. SS.; 1880: XXXVII, 1, cz. 26-28. SS.

13. V. ö. 193. $.

kasztásra vonatkozó más okiratot vagy iratot megsemmisitett vagy használhatlanná tett: és általában, ha a sikkasztással összefüggőleg, még más bűntettet vagy vétséget követett el, a mennyiben ez sulyosabb büntetés alá nem esik.(1)

46'4. S. Vétséget képez a hivatali sikkasztás és egy évig terjedhető fogházzal büntetendő: ha a 463. §-ban megjelölt eseteknek egyike sem forog fenn és az elsikkasztott tárgy értéke a sikkasztónak óvadékpénzéből fedezhető volt.

165. $. Azon közhivatalnok, a ki a hivatalánál fogva teljesitendő cselekményért vagy annak mulasztásáért ajándékot vagy jutalmat hövetel, elfogad, vagy az ez iránti igéretet nem utasitja vissza, ha cselekménye vagy mulasztása nem járna hivatali kötelessége megszegésével: megvesztegetés vétsége miatt egy évig; ha pedig azzal járna: két évig terjedhető fogházzal büntetendő.

l'gyanezen büntetések érik a közhivatalnokot azon esetben is, ha az ajándék vagy jutalom az ő beleegyezésével harmadik személynek adatoil át vagy igértetett. (2)

466. S. Az előbbi S. intézkedése nem vonatkozik a törvényen vagy szabályokon alapuló dijakra és jutalmakra, a közjegyzőkneh a dijszabályzaton felül önkényt adott jutalmakra, kivévén, ha azok mint a biróság megbizottjai járnak el; továbbá a közhivatalnoknak valamely fél érdekében teljesitett rendkivüli munkálatáért a hivatali szabálvok által megengedett jutalmazására és azon szokásos csekély ajándékokra, melyek a szolgáknak adatnak, a mennyiben ily ajándék felhivás nélkül adatik és elfogadását a szolgálati szabályok különösen meg nem tiltják.

167. S. Azon közhivatalnok, a ki az adott vagy igért ajándékért vagy jutalomért, hivatali kötelességét akár cselekvés, akár mulasztás által meyszegi: a megvesztegetés bűntette miatt öt évig terjedhető legyházzal büntetendő.

168. $. Ugyanazon büntetéssel büntetendő azon biró, vizsgáló biró vagy esküdtszéki tag: a ki habár hivatali kötelességét nem is szegi meg, hivatalánál fogva teljesitendő cselekményért vagy annak mulasztásáért ajántlékot vagy jutalmat követel, elfogad vagy az ez iránti igéretet nem utasitja vissza és pedig még azon esetben is, ha az ajándék vagy jutalom az ő beleegyezésével harmadik személynek adatott vagy igértetett.

269. S. Öt évtől tiz évig terjedhető fegyházzal büntetendő :

1. a biró, ki azon polgári vagy büntető ügyben, melyre vonatkozólag megvesztegettetett, törvényellenesen itélt vagy határozott ;

2. a vizsgáló biró, a ki azon büntető ügyben követett eljárásban, illetőleg intézkedésében, melyre vonatkozólag megvesztegettetett, cselekvés vagy mulasztás által kötelességét megszegte:

3. azon közhivatalnok, a ki valamely hatóság által elrendelt árverésre és szerződés megkötésére nézve, vagy valamely szállitásnál és közmunkánál, az átadásra, átvételre, felügyeletre vagy felülvizsgálatra nézve, hivatalánál vagy különös megbizatásánál fogva közreműködik — ha megvesztegetve,

(1) V. ö. 464. S. (2) V. ö. 166. S.

a

megbizatásában törvénytelenül járt el és az azáltal okozott hár ötezer forintot tulhalad.

470. S. Egy évig terjedhető fogházzal és ezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az, a ki közhivatalnoknak, a végett, hogy ez kötelességét megszegje, ajándékot vagy jutalmat ad, vagy igér.

A ki pedig azt biróra, vizsgáló biróra vagy esküdtszéki tagra nézve követi el: öt évig terjedhető fogházzal és kétezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

471. $. A közhivatalnok, a ki azon czélból, hogy valakinek jogtalanul hasznot vagy kárt vagy más sérelmet okozzon, hivatali eljárásban vagy intézkedésben kötelességét megszegi; a hivatali visszaélés vétségét követi el, és öt évig terjedhető fogházzal büntettetik.

A kisérlet büntetendő.

172. S. A hivatali hatalommal való visszaélés bűntettét követi el és öt évig terjedhető fegyházzal büntetendő azon közhivatalnok, a ki a fegyveres erői jogos indok nélkül alkalmazza vagy beavatkozásra felhivja.

Ha azonban ezen esetben a fegyverek tettleges használata által sulyosabban büntetendő büntett követtetett el; az erre megállapitott büntetés alkalmazandó. (1)

173. S. Azon közhivatalnok, a ki hivatala gyakorlatában valakit tettleg bántalmaz, vagy bántalmaztat, a mennyiben cselekménye sulyosabb beszámitás alá nem esik; a hivatali hatalommal való visszaélés vétségét követi el, és hat hónapig terjedhető fogházzal büntetendő. (1)

4711. $. Nem esik beszámitás alá azon közhivatalnok, vagy a fegyveres erőnek azon tagja, a ki a 472. és 473. $-ban meghatározott bűntett vagy vétség elkövetésével, törvényes felsőbbségének jogos hatáskörében kiadott rendeletét teljesitette.

475. $. A hivatali hatalommal való visszaélés vétségét követi el, és öt évig terjedhető fogházzal büntetendő azon közhivatalnok, a ki hivatali hatalmával visszaél a végett, hogy valahit jogtalanul valaminek eltűrésére vagy elhagyására kényszeritsen.

A kisérlet büntetendő.

176. S. A hivatali hatalommal való visszaélés bűntettét képezi, és három évig terjedhető fegyházzal büntetendő, a biró vagy vizsgáló biró, ha olyan személyt, kinek ártatlansága előtte tudva van, bűnvádi vizsgálat alá helyez. (2)

477. S. Öt évig terjedhető börtönnel büntetendő azon közhivatalnok, a hi azon czélból, hogy a vádlottól, tanutól vagy szakértőtől vallomást vagy nyilatkozatot csikarjon ki, ezek valamelyike ellen bármily törvényellenes kényszereszközt alkalmaz, vagy alkalmaztat (3)

178. $. A 476. §-ban megjelölt bűntettet követi el, s az ott meghatározott büntetéssel büntetendő azon közhivatalnok, a ki hivatali hatalmával visszaélve, azon czélból, hogy valakit a törvényes büntetés alól elvonjon, a büntető eljárás körül hivatali kötelességének teljesitését elmulasztja, vagy

[ocr errors]

(1) V. ö. 474. §. V. ö. a közadók kezeléséről szóló 1883: XLIV. 1. cz. 98. 8-át. (2) V. ö. 478. S.

(3) V. ö. 1871: LU. 1. cz. 1886 febr. 19. 42,123/1885. sz. rend. a vádlottak kihallgatása, ill. a csendörség részéről bekisértekuek a fogházorvos által leendő tüzeles megvizsgálása tárgy. (1886. ' R. T. 173.).

a büntető eljárás eredményének meghiusitására czélzó cselekményt vagy intézkedést tesz.

Ugyanazon büntetés alá esik azon közhivatalnok is, a ki azon kötelesséyét, hogy a jogérvényes büntető itéletet végrehajtsa, a jelen szakaszban emlitett czélból nem teljesiti

. 479. S. Egy évig terjedhető államfogházzal büntetendő azon közhivatalnok; a ki hivatali állásában tudomására jött hivatalos tárgyalást, meghagyást, tudósitást, vagy pedig hivatalos minőségében kezéhez jött iratot, tudva, hogy tartalmuk hivatali titkot képez, akár az állam, akár magánosok ártalmára, másokkal közöl, vagy közzétesz.

480. S. Hivatali hatalommal való visszaélés vétségét követi el, és három hónapig terjedhető fogházzal büntetendő azon közhivatalnok, a ki hivatali kötelességének teljesitését megtagadja.

481. §. A hivatali kötelességnek megtagadása bűntettet képez, és három évig terjedhető börtönnel büntetendő, ha annak teljesitése két vagy több közhivatalnok összebeszélésének következtében tagadtatott meg.

482. S. Azon ügyvéd, a ki ezen minőségében reá bizott ügyben mindkét félnek, tanácscsal vagy tettel kötelességellenesen szolgál, vagy a ki az ügy folyama alatt ügyfelének képviseletével felhagyván vagy arról lemondván, ennek beleegyezése nélkül ellentele képviseletét elvállalja : három évig terjedhető fogházzal; a ki pedig az ellenféllel egyetértve saját ügyfelének Kárára működik: öt évig terjedhető börtönnel büntetendő. (1)

483. $. Ügyvéd, a ki a büntető ügyben ajándék vagy igéret által megvesztegetve, védencze ártalmára kötelességellenesen jár el, ha az ügy kihágásra vonatkozik: három hónapig terjedhető fogházzal; ha vétségre: egy évig; ha — bűntettre: öt évig terjedhető börtönnel ; ;

ha pedig olyan büntettre vonatkozik, melyre a törvény életfogytig tartó fegyházat vagy halált állapit meg: öt évig terjedhető fegyházzal büntetendő.

481. S. A jelen fejezetben meghatározott bűntettek miatt, a megállapitott büntetésen fölül a hivatalvesztés s a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése is, a vétségek miatt pedig a viselt hivatal vagy állás, illetőleg az ügyvédség elvesztése kimondandó.

:

XLIII. FEJEZET.

Zárhatározatok.

485. S. A jelen törvény hatálybaléptével az ezzel ellenkező törvények, szabályok és gyakorlat hatályon kivül helyeztetnek. (2)

486. $. A jelen törvény végrehajtásával az igazságügyi minister bizatik meg, hatálybaléptének idejéről és az átmeneti intézkedések iránt külön életbeléptetési törvény rendelkezik. (3)

(1) V. ö. 1567: LXVII. t. cz. (2) V. ö. 1880: XXXVII. 1. cz. 2-10. SS. (3) A törvény 1880 szeptember 1-én, Finme varosában és kerületėl en pedig 1880 okt. 1-én lépett hatályba (1880: ÅXXVII. 1. cz. 1., 48. SS.).

« PreviousContinue »