Page images
PDF
EPUB

VI. TÖRVÉNY-CZIKK

a réz-váltópénz szaporitásáról.(1)

(Szentesitést nyert 1878. évi márczius 27-én. Kibirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi május 29-én.)

A pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormányával, a forgalomban levő rézváltópénz mennyiségének szaporitása végett a következő egyezséget megköthesse.

1. §. A monarchia két fele közt fennálló vám- és kereskedelmi szövetség XII. czikke alapján a rézváltópénz szaporitása kölcsönös egyetértéssel 500,000 forintban oly módon állapittatik meg, hogy ebből 10,000 forint félkrajezáros és 490,000 forint egy krajczáros darabokban lesz kiverendő.

2. §. A veretés Magyarországban 30, ő Felsége többi királyságai és orszá– gaiban 70 száztóli arányban fog véghez vitetni.

VII. TÖRVÉNY-CZIKK

a szőlőbirtok után járt, és az 1868. évi XXIX. törvényczikk által megszüntetett tartozások bejelentési határidejéről.

(Szentesitést nyert 1878. évi május 27-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi május 29-én.)

1. §. A szőlőbirtok után járt, és az 1868: XXIX. törvényezikk által megszüntetett tartozások váltságdijára nézve a jogositottak igényeinek az idézett törvény alapján kiadott rendelet értelmében leendő bejelentésére, egy évi záros határidő tüzetik ki.

2. §. Az egy évi határidő a jelen törvény kihirdetésének napjától számit– tatik.

3. §. Az 1. §. intézkedése alul kivétetnek:

a) azon szőlőbirtokok, melyek állománya, vagy a melyek után járt tartozások minőségének meghatározása czéljából az 1868: XXIX. törvényezikk hatálybalépte előtt, vagy az annak 26. §-ában foglalt intézkedés alapján per tétetett folyamatba, mely a jelen törvény kihirdetéseig még be nem fejez

tetett.

A mennyiben ilyen per a volt földes ur javára döntetnék el, az a tartozá– sok váltságdijára nézve igényét a per befejeztétől számítandó egy év alatt köteles bejelenteni; kivétetnek továbbá:

b) azon szőlőbirtokok, melyek a tulajdonos által az 1868: XXIX. törvényezikk 32. §-ában emlitett szerződés mellett oly feltétel alatt adattak ki, hogy azok bizonyos évek mulva vagy bizonyos határidőben ő reá visszaszálljanak,

(1) V. ö. az 1868; VII. t. ezikket; továbbá az 1879: XXIV. t. czikket, félkrajezáros váltópénz veretéséről; az 1881: VII., az 1885: XII. és az 1891: XXII. t. czikket a rézváltópénz szaporításáról; à koronaértékről szóló 1892: XVII. t. cz. 11., 18. és 21. ss-ait, az Ausztriával az érme- és pénzrendszerre vonatkozólag megkötött és az 1892: XVIII. t. czikkbe iktatott szerződés VIII., XII. és XVIII. czikkeit.

ha a szerződésben kikötött határidő, illetve a szőlőbirtokhoz a visszaváltási jog érvényesitésére ugyancsak az 1868: XXIX. törvényezikk 32. §-ban meghatározott egy évi idő még le nem járt.

Ez esetben, ha a kérdéses szőlőbirtokra nézve visszaváltási jogát a tulajdonos nem érvényesiti, a szőlőbirtokos által fizetendő váltságdijra nézve igényét, a szőlőbirtok visszaváltására meghatározott határidő lejártától számitandó egy év alatt köteles bejelenteni.

4. §. A mennyiben a kir. igazságügyminister által az 1868 : XXIX. törvényezikk 18. §-ának intézkedéséhez képest kirendelt jogbiztosok állásaiktól már felmentettek volna, a jogositottak váltságigényeiket a kir. igazságügyi ministernél kötelesek az 1. és 2. §-ban meghatározott határidő alatt bejelenteni.

5. §. Mindazon igény, mely az 1. és 3. §-ban meghatározott idő alatt be nem jelentetett, megszüntnek tekintendő, és ebből kifolyólag a szőlőtartozások megváltására nézve az 1868: XXIX. törvényezikk intézkedésében a szőlőbirtokosra rótt kötelezettség szintén megszűnik.

6. §. Jelen törvény végrehajtásával a bel-, igazság-, pénzügyi- és földmivelési ministerek bizatnak meg.

VIII. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1877. évi közösügyi költségekre a magyar korona országai által pótlólag fizetendő összegekről.

(Szentesitést nyert 1878. évi május 27-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi május 29-én.)

[blocks in formation]

gait illető bevételi kevesebblet folytán az 1877. évre engedélyezett közös-ügyi költségeknél mutatkozó 1.972,080 frt 122 kr. kiadási többlet fedezésére a közös pénzügyministernek ezen összeget fizethesse, melynek erejéig az 1877-ik évre szintén póthitel engedélyeztetik.

3. §. Az előbbi szakaszokban megjelölt kiadások fedezése az 1876. évi XLVI. törvény

2. §. Ugyancsak felhatalmaztatik a pénzügy-' czikk 4-ik §-a értelmében eszközlendő.(1) minister, hogy a határvám-fölöslegeknek 1877. 4. §. Ezen törvény végrehajtásával a pénzévi visszamaradásából a magyar korona orszá-ügyminister bizatik meg.

IX. TÖRVÉNY-CZIKK

a közösügyi bizottságok által rendkivüli hadi költségekre megszavazott 60 milliónyi hitel Magyarországra eső részének fedezéséről. (Szentesitést nyert 1878. évi május 27-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi május 29-én.)

1. §. A közös-ügyek tárgyalására kiküldött kivüli hadi-költségekre megszavazott 60 millióországos bizottságok által előre nem látott rend- nyi hitelből Magyarországra eső 18,840,000 frt

(1) Az ezen t. czikk alapján kibocsátott aranyjáradék-kötvényekről v. ö. az 1878: XXXV. t. czikket, továbbá az 1881: XXXII. t. czikket.

nyi összegnek fedezése czéljából a pénzügy- hez való hozzájárulási arányról a törvényhozás minister felhatalmaztatik, - hogy ezen össze- időközben máskép intézkednék, a fentebbi öszget a felmerülő szükséghez képest 6%-os adó-szeg a közös költségek viselésére nézve hozandó mentes aranyjáradék-kötvények értékesítése törvény értelmében lesz elszámolandó. vagy ideiglenes hitelművelet utján szerezze be.(1) 3. §. Ezen törvény végrehajtásával az összes 2. §. A mennyiben a közös-ügyi költségek- ministerium bizatik meg.

X. TÖRVÉNY-CZIKK

a polgárositott szerb-bánsági és román-bánsági volt határőrezredek területén fekvő s eddig adómentes erdők, és a román-bánsági volt határőrezred területén fekvő eddig adómentes havasi legelők ideiglenes megadóztatásáról.(2)

(Szentesitést nyert 1878. évi május 27-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi május 29-én.)

[ocr errors]

1. §. A katonai határőrrendszernek meg- dök, melyeknek az erdőosztás alkalmával megszüntetése folytán polgárositott szerb-bánsági állapitott holdankinti becsértéke legalább ötven és román-bánsági két határőrezred területén forintot, de egyszáz forintnál többet nem tesz ; fekvő, és határőrvidéki állambirtoki minőségük- d) a 4. osztályba azon jelenleg még nem érnél fogva eddig adómentes összes erdőségek, tékesithető bükkerdők, melyeknek az erdőoszmiután azok a határőrvidéki lakosokat azokban tás alkalmával megállapitott holdankinti becsilletett erdei szolgalmak megváltása folytán az értéke ötven forinton alul áll. 4873: XXX. törvényezikk rendeletei szerint az állam és a határőrezredekből alakult vagyonközségek között megosztattak, ugyszintén a román-bánsági volt határőrezred területén fekvő eddig adómentes havasi legelők, a földadó általános szabályozásáig az alább következő §§-ban foglalt határozatok szerint megállapitandó és kivetendő ideiglenes adóval rovatnak meg.

[blocks in formation]

3. §. Az adó minden egyes 1600 négyszög öles katasteri hold után az 1. osztályban negyven, a 2. osztályban tizenkét, a 3. osztályban hat és a 4. osztályban egy krajczárral állapittatik meg.

4. §. A kivetendő összes adónak megállapitása és ennek az állam és a vagyonközségek közti felosztása végett az adó osztályonkint minden egyes erdőosztály összes térfogata szerint a megfelelő adótétel alapján számittatik ki és osztályonkint az egyes erdőrészletekre azon becsérték arányában osztatik fel, a mely azokra nézve az erdőmegosztás alkalmával megállapittatott.

5. §. Az adókötelezettség mind az államra, mind a vagyonközségekre nézve azon év január hava 1-től veszi kezdetét, a mely a kihasitott erdőnek az illető vagyonközség által való tényleges birtokba vétele napjára következik.

6. §. Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.

(1) Az ezen t. ezikk alapján kibocsátott aranyjáradék-kötvényekről v. ö. az 1878: XXXV. t. czikket, továbbá az 1879: II. és XXXII., valamint az 1881: XXXII. t. czikket.

(2) Ezen kezdettől fogva ideiglenes jellegü t. czikk hatályát vesztette az 1875: VII. t. cz. alapján teljesített uj földadó-kataszteri munkálatok befejezte után, a mikor az 1881: XL. t. cz. 22. §-a és az ezt módosító 1883: XLVI. t. ez. 1. §-a alapján a földadó az 1884. évtől kezdve a magyar korona országainak egész területén, tehát a volt határőrvidék területén is, az uj földadó-kataszter alapján rovatott ki. V. ö. még 1883: XLVI. t. cz. 10. §.

XI. TÖRVÉNY-CZIKK

a volt magyar keleti vasut-társulat részvényeinek beváltására kitüzött határidő meghosszabbitásáról.(1)

(Szentesitést nyert 1878. évi május 27-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi

május 29-én.)

1. §. Az egyrészt a magyar kir. közmunka- szerződés 3. §-ában a társulati részvények beés közlekedési s a pénzügyminister, másrészt váltására 1877. év végéig megállapitott záros pedig a magyar keleti vasut-társulat igazgató- határidő 1878. évi deczember 31-ig meghosztanácsa között 4876. évi január 20-án kötött, szabbittatik. a magyar keleti vasut megvételéről szóló, az 2. §. Ezen törvény végrehajtásával a pénz1876. évi L. törvényczikk által beczikkelyezett ügyminister bizatik meg.

XII. TÖRVÉNY-CZIKK

a fővárosi közmunkák tanácsa és az osztrák cs. kir. szab. államvasut-társaság között, a budapesti nagy körutnak a nevezett vasuttársaság budapesti indóháza környékén leendő kiépitése iránt kötött egyezségben elvállalt fizetési kötelezettség teljesitéséről.(2) (Szentesitést nyert 1878. évi május 27-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi május 29-én.)

1. §. A fővárosi közmunkák tanácsa és az osztrák cs. és kir. szab. államvaspálya-társaság között a nagy körutnak a nevezett vasuttársaság budapesti indóháza környékén leendő szabályozása és kiépitése iránt kötött egyezség jóváhagyatik, illetőleg a még 1873. évi január 5-én elvállalt fizetési kötelezettség teljesitésére nevezett közmunkatanácsnak az államkincstárból 197,826 frtnyi előleg engedélyeztetik, mely a pénzügyminister által az egyezségben kikötött fizetési határidőkhöz képest részletekben folyóvá teendő. 2. §. A fővárosi közmunkák tanácsa köteles ezen előleget az 1871. évi XLII. t. cz. 6. §-ában engedélyezett kölcsön módjára az esedékes 7%-os kamatokkal együtt azonnal, mihelyt a budapesti nagy köruton kisajátitás utján szerzett, illetőleg a Dunaszabályozás folytán a fővárosi alap birtokába jutott területek értékesittetnek, ez értékesítéseknek megfelelő időnkinti részletekben az államkincstárnak visszafizetni.

3. §. Az 1-ső §-ban emlitett összegből 67,826 frtnak az 1877. évi kiadások között leendő elszámolása elrendeltetik és ezen összegnek az 1876. XLVI. t. cz. 4. §-ának értelmében történt fedezése jóváhagyatik. A fenmaradt 130,000 frt pedig az 1878. évi költségvetésbe fölveendő.

4. §. Ezen törvény végrehajtásával a ministerium bizatik meg.

(1) V. ö. az 1879: XLI. t. czikket, a volt magyar-keleti vasuttársulat részvényeinek beváltására kitűzött határidő lejárta után bemutatott részvények utólagos beváltásáról. (2) V. ö. 1871: XLII. t. ez.

Magyar Törvénytár. 1877-1878.

12

XIII. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1867: XIV. és XVI. törvényczikkek, az 1869: II. törvényczikk, és az osztrák-magyar Lloyddal 1871 november 18-án kötött postaszerződés hatályának ideiglenes meghosszabbitásáról, valamint az osztrák nemzeti bankkal szemben a tényleges állapotnak ideiglenes fentartásáról.(1)

(Szentesitést nyert 1878. évi május 25-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi május 29-én.)

1. §. A közösöknek elismert államügyekre szükséges költségek hozzájárulási arányáról szóló 1867: XIV. törvényezikk hatálya 1878. évi junius 30-ik napjáig meghosszabbittatik. (2) 2. §. A magyar korona országai és Ő Felsége többi királyságai és országai közt kötött s az 1867 XVI. törvényczikkbe igtatott vám- és kereskedelmi szövetség 1878. évi junius 30-ig meghosszabbittatik.(3)

A vámkezelési költségek általánosításáról szóló 1869. évi II. t. ez. hatálya 1878. évi junius hó 30-ig megbosszabbittatik.(4)

3. §. A kormány felhatalmaztatik arra, hogy az osztrák-magyar Lloyddal kötött és az 1872 : XXVI. törvényczikkbe igtatott postaszerződést 1878. évi junius 30-ig meghosszabbitsa.(5)

4. §. Végül a kormány felhatalmaztatik, hogy szemben az osztrák nemzeti bankkal, a jelenleg fennálló tényleges állapotot 1878. junius 30-ig fentarthassa.(6)

5. §. Jelen törvény kihirdetése után azonnal hatályba lép, végrehajtásával a ministerium bizatik meg.

XIV. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1878. évi május 31. napjáig viselendő közterhekről és fedezendő államkiadásokról szóló 1878:III. törvényczikk hatályának 1878. évi junius 30. napjáig kiterjesztése iránt.(7)

Szentesitést nyert 1878. évi május 25-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi május 29-én.)

1. §. Az 1878. évi május hó 31-ik napjáig | 2. §. Ezen törvény érvénye az 1878. évi viselendő közterhekről és fedezendő állam- államköltségvetésről szóló törvény(8) kihirdekiadásokról szóló 1878. évi III. törvényezikk tése napján megszünik. hatálya, 1878. évi junius hó 30-ik napjáig kiterjesztetik.

3. §. Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.

(1) Az ezen t. czikkben említett szerződések hatályának korábbi ideiglenes meghosszabbításáról v. ö. az 1878: IV. t. czikket.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »