Page images
PDF
EPUB

XV. TÖRVÉNY-CZIKK

a közmunka- és közlekedési ministeri tárcza részére, az 1877, évre

szükségesekké vált pótkiadások iránt. (Szentesitést nyert 1878. évi május 29-én. Kihirdettetett a képviselőházban 1878. évi junius 12-én, a főren

dek házában 1878. évi junius 14-én.)

1. S. A közmunka- és közlekedési minister pótlólag engedélyeztetnek, és azoknak felvétele által, tárezája terhére az 1877-ik évben tett az 1877. évi zárszámadásokba elrendeltetik. következő túlkiadások, ugymint:

2. S. Az előbbi szakaszban megajánlott pót

frt kr. kiadásoknak, mennyiben a közlekedési tárcza 1. A brassó-tömösi vasutra 888,873 18 1877-ik évi kezelésének keretében történt mey2. A budapesti Dunarész sza

takaritások által fedezhetők nem lettek, az bályozására

160,000 1876. évi XLVI. törvényezikk 4. S-a értelmé3. A Dunánál védművekre

4,000 ben történt fedezése jóváhagyatik.(1) 4. A tiszai átmetszések sikere

3. S. E törvény kihirdetése után azonnal sitésére.

222,000 életbe lép, s végrehajtásával a közmunka-köz5. Drávaszabályozási munkákra 2,500 lekedési és a pénzügyministerek bizatnak meg. 6. Hadászatilay fontos lörvény

hatósági utak és hidakra... 136,700 7. A fiumei kikötő épitésére 110,500

Összesen... 1.524,573 18

XVI. TÖRVÉNY-CZIKK.

az 1876: XLVI. t. cz. A) VI. fejezetének 9. cziménél és XX. fejezelének némely czimeinél szükségesekké vált tulkiadások elszámo

lásáról, és azok fedezésének jóváhagyásáról. (Szentesilést nyert 1878. évi május 29-én. Kihirdettetett a képviselőházban 1878. évi junius 12-én, a főren

dek házában 1878. évi junius 14-én.)

1. S. Az 1877. évi államköltségvetésről szóló 2. S. Az ezentul fenmaradt kiadások 1876. évi XLVI. törvényezikk A) VI. fejezeté- 513,447 srt 24°/2 kr. erejéig pótlólag engedének 9. czime, és XX. fejezetének némely czi- lyeztetnek. Azoknak felvétele az 1877. évi zármeinél szükségessé vált igazságügyi tulkiadá- számadásokba elrendeltetik, s az 1876. évi sokra nézve megengedtetik, hogy azok az idé- XLVI. I. cz. 4. S-ában előirt módon történt zett törvényczikk A) X. fejezetének 2. czime, fedezésük jóváhagyatik.(1) és XX. fejezetének némely czimei és rovatai, 3. §. Ezen törvény végrehajtásával a pénzvalamint a B) IV. fejezete alatt elért megtaka ügyminister bizatik meg. ritások terhére elszámoltassanak.

(1) V. ö. 1878: XXXV. t. cz. 1. és 2. SS. és 1881: XXXII. t. cz.

XVII. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1878. évi államköltségvetésről. (Szentesitést nyert 1878. évi junius 26-án. Kihirdettetett a képviselőházban 1878. évi junius 27-én, a fören

dek házában 1878. évi junius 28-án.)

...

P.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

1. §. Az 1878. évre a magyar korona orszá

frt gainak rendes kiadásai :

9. Igazságügyi ministerium

680,934 Kétszázharminc-három millió, négy- VII

. Fejezer. Allamadósságok: 10. Honvédelmi ministerium

130,000 százhuszonötezer hatszázhuszonnégy o. é.

1. Az 1867: XV. l. czikkben elvállalt forintban ;

államadóssági járulék: átmeneti kiadásai :

Évi járulék:
Egy millió hétszáznegyrenkétezer ki- Folyó pénzértékben....

17.397,700 lenczszázhalvanegy o. e. forintban; Érezpénzben ...,

11.776,000 beruházási kiadásai :

Ennek beszerzési költségei (70%) 546,245 Ötmillió hétszázkilenczvennyolczezer

Évi törlesztési járulék:

1.000,000 nyolc százötven o. e. forintban ;

Folyó pénzértékben...
Érezpénzben.....

150,000 állapillatnak és ajánltatnak meg.

Ennek beszerzési költségei (700) 10,500 2. §. Ez összegek a következő fejezetek, 2. Földiehermentesilés és örökváltságok: czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

Kamatok és járadékok

11,966,235 Törlesztés

4.468,728 Tőkebeli kiegyenlitések...

20,000 A) Rendes kiadások.

Járulék a földtehermentesitési alapfrt igazgatóság költségének fedezésére

40,179 1. FEJEZET. A királyi udvartartás költ

Járulék az erdélyi igazoló bizotmáségei 4,650,000 nyok költségeinek fedezésére

4,688 11. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége

Sorsolási számok kiralási költségére 200 kabineti irodája és e kabineti iroda

Kötvényürlapok és szelvényívek előnyugdijai 72,514 állitási költségei

2,000 III. FEJEZET. Országgyülés:

3. Szölődézsmaváltság: 1. A főrendiház kiadásai. 48,000 Kamatok

1.132,427 2. A képviselőház kiadásai... 1.248,717 Törlesztés

1.048,600 3. Az országgyülési gyorsiroda sze

Tőkebeli kiegyenlítések

800 mélyzetének illetményei

26,960
Kezelési költségek

44,810 4. A magyar delegatió kiadásai

6,000

4. Maradvány- és irtványföldek meg5. Az államadósságot ellenőrző bizoll

váltása ..

100,000 ság kiadásai

7,000 5. Az 1867: XIII. i. cz. alapján felvett 6. Deák Ferencz siremlékére

72,000 vasuti kölcsön: IV. FEJEZET. Az 1878. évre megállapilott

kamatok: közösügyi kiadásokból a magyar ko

Érezpénzben

4.012,800 rona országait illető összeg

30.669,468 Ennek beszerzési költsége (20%).... 802,560 V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig

Törlesztés: lettleg fennállott központi kormány

Érczpénzben

638,400 közegeinek nyugdijai

154,505 Ennek beszerzési költsége (2000) ... 127,680 VI. FEJEZET. Nyugdijak:

kezelési költségek: 1. Ministerelnökség 641 Bankjutalék

32,660 2. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye

Sorsolási költségek

250 körüli ministerium 6,218 Postaköltségek

1,200 3. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 3,225 Egyéb kezelési költségek

1,000 4. Belügyministerium

524,634 6. Az 1870: X. 1. cz. alapján felvelt sor5. Pénzügyministerium

2.057,614 solási kölcsön: 6. Közmunka- és közlekedési ministe

Évi járadék

1.224,000 rium

132,800 A láncz- és Margit-hidak költségei 214,313 7. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi

Járulék a pénzügyministerium hitelministerium 214,433 műveleti osztályának költségeihez

5,000 8. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 74,000 Járulék a pénzügyministeri számvevő

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

(1) Az 1877. évi államköltségvetést az 1876: XLVI. 1. cz., az 1879. évit pedig az 1879: XII. 1. cz. tartalmazza. Az 1878. évi államköltségvetésre vonatkozó póthitelekről rendelkeznek a következő törvényczikkek: 1879: 11., 1879: XXIII., 1879: XXV., 1879: XXX., 1879: XXXII. t. czikkek. Az 1878: XVII. t. czikk hatályát ideiglenesen meghosszabbitották az 1878: XXXII. és az 1879: VI. t. czikkek. – V. ö. még az 1878: XXXV. és az 1881: XXXII. i. czikkeket.

[ocr errors]

..

[ocr errors]

ség és a központi állampénztár költségeihez

Egyéb kezelési és sorsolási költségek 7. Az 1871: XXXVII. 1. cz. alapján lelvelt gömöri vasut záloglevelkölcsön: kamatok: Érezpénzben Ennek beszerzési költsége (2000) Törlesztés: Érezpénzben Ennek beszerzési költsége (20°/0) Kezelési költségek: Bankjutalék Sorsolási költségek Postaköltségek Egyéb kezelési költségek... 8. Az 1871: XLV. t. cz. alapján felvett

30 millió frinyi kölcsön:
kamatok:
Érczpénzben
Ennek beszerzési költsége (2000)
Törlesztés:
Érezpénzben
Ennek beszerzési költsége (209:0) -
Kezelési költségek:
Bankjutalék
Sorsolási költség
Postaköltség

Egyéb kezelési költség 9. Az 1872: XXXII. 1. (7.. alapján felvett 34 millió frinyi kölcsön: kamatok: Érezpénzben Ennek beszerzési költsége (2000).... Törlesztés: Érezpénzben Ennek beszerzési költsége (20%)... kezelési költségek: Bankjutalék Sorsolási költség Postaköltség

Egyéb kezelési költségek 10, Az 1873: XXXIII. I. cz. alapján fel

vell 761/2 millió frinyi kölcsön:
kamatok:
Érezpénzben
Ennek beszerzési költsége (20%)
Kezelési költségek:
Bankjutalék
Postaköltség

Egyéb kezelési költségek 11. Az 1874: XIV. t. cz. alapján felvett

764/2 millió frinyi kölcsön:
Kamatok:
Erczpénzben
Ennek beszerzési költsége (20%)
Kezelési költség:
Bankjutalék
Postaköltség
Egyéb kezelési költségek
12. Az 1875: XLIX. t. czikki ben megsza-

vázott 80 millió arany frinyi járadék-
kölcsön:
Kamatok:
Érczpénzben
Ennek beszerzési költsége (20%)....
Kezelési költségek:
Bankjutalék
Posta- és egyéb kezelési költségek...

srt

frt 13. Az 1876: XLVI. törvényczikk alap7.500 ján létesitelt kölcsön kamataira 1,750,000 300 14. Az 1878. évi hiány fedezése czéljaból kötendő kölcsön kamataira

900,000 15. A m. keleti vasit átvétele folytán ki

bocsátott 9.989,300 arany forintnyi 312.033 államkötvények: 62,410 kamatok: Érezpénzben

449,237 72,150 Ennek beszerzési költsége (20%) 89,843 14,430

Törlesztés:
Érezpénzben

12.500 1,412 Ennek beszerzési költsége (2000). 2,500

30 kezelési költségek: 120 Baukjutalék

700 1,400 Sorsolási költségek

50 Postaköltségek

100 Egyéb kezelési költségek ...

1,000 16. Figgő adósság: 1.364.500 Közös függő államadósság kezelési 272,900 költsége

143,371 Kincstári utalványok és biroi letétek 533,000 kamataira, továbbá a kincstári utalvá106,600 nyok előállitási s kezelési költségeire és bankjutalékra...

400,000 5,690 VIII. FEJEZET. Előlegezések a vasuti ka20 matbiztositás alapján

15,000,000
20, IX. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok bel-
20 igazgatási szükséglete:

1. Horvát-Szlavonországok antonom
kormányzatának az 1873: XXXIV. t.

cz. 3. . és az 1878:1. 1. cz. 1. S. er2.518,375 telmében

3.167,00 509,675 2. A zágrábi hadfőparancsnokság ren

delkezésére a polgárositandó horvát941.000 szlavon határörvidék beligazgatási szuk188,200 séglete fejében

2. 226,606 X. FEJEZET. Fiume: 5,234 1. A fiumei és a magyar-horvát tenger60

parti kormányzó és személyzete... 29,330 1,000 2. Törvénykezési provisorium

51,760 200 XI. FEJEZET. Állami számvevőszék részére átalánykép

131,000 XII. FEJEZET. Ministerelnökség:

1. A ministerelnökséy költségei: 4.590,000 Személvi járandóságok

68,260 918,000 Dologi kiadások

41,000 2. Rendelkezési alap.

200,000 13,770 XIII. FEJEZET. U cs. és ap. királyi Fel

150 sége személye körüli ministerium :
100 Személyi járandóságok

43,213 Dologi kiadások

7,100 XIV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát

minister és személyzete: 4.390,000 1. Személyi járadóságok

29,040 918,000 2. Dojogi kiadások és az országos tör

vénytárnak horvát nvelven kiadására 6,840 13,770 IV. FEJEZET. Belügyministerium :

150 1. Központi igazgatás és földtehermen-
100 tesitési alapigazgatóság és a földteher-

mentesit. sorsolási számok kiiratására 318,200 2. Országos levéltár

32,000 3. Megvék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai

4.823,580 3.600.000 4. A főispánok és a budapesti főpolgár720,000 mester fizetései

215,000 5. Egészségügyi tanács

1,800 10,000 6. mltalános közigazgatási költségek: 1,CCO Betegápolási költségek

430,000

[ocr errors]

2.

a

F

.

[ocr errors]
[ocr errors]

..

1

[ocr errors]
[ocr errors]

Himlőoltási költségek...

Járványok és más rendküli okoknál fogva felmerülhető költségek

Szülházi kiadások

Lelenczek és törvénytelen ágyból született gyermekek tápdijai

Tébolvdai kiadások
közbiztonsági kiadások...
Erdélyi csendőrség
Toloncz-kiadások
Életmentési dijak
A m. nemzeti szinház segélvezésére

A nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház szükségletére

«Hivatalos lap» költségeire

Az országos törvények és rendeletek tárának költségei

Budapesti önkéntes tüzoltó-egylet segélyezésére

Fövárosi rendőrség átalánya
Utlevelek kiállitásával járó költségek...
Előre nem látható költségekre...
karhatalmi költségek

Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazilása alkalmával felmerülő költségekre

katonai elösogati dijpótlékokra szükséges költségek IVI. FEJEZET. Pénzügyministerium: 1. Központi igazgatás: Személyi járandóságok Dologi kiadások 2. Központi állampénztár... 3. Pénzügyigazgatóságok és számvevő osztályok: Személyi járandóságok Dologi kiadások

Horvát-szlavon határőrvidéki badsőparancsnokságnál fennálló számvevő osziály részére átalánykép 4. Állampénztár Zágrábban 5. Adófelügyelők és azok segédszemiélyzete: Személyi járandóságok Dologi kiadások... 6. Adóhivatalok:

Személyi járandóságok ... Dologi kiadások 7. Pénzügyi, illetőleg vám- és adóörség: Személyi járandóságok ... Dologi kiadások 8. Jogügyi igazgatóság átalánykép 9. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szla

vonországban 10. Allandó kataster 11. Bányászati és erdészeti akadémia

Selmeczbányán Bányász-iskola Selmeczbányán Bánvász-iskola Felsőbányán. 12. Egyenes adók kivetési és beszedési

költségei 13. Fogyasztási adók beszedési költségei 14. Határvám kezelési költségei 15. Bélveg kezelési költségei 16. Jogilletékek és dijak kezelési költ

ségei 17. Fémjelzés üzemi és kezelési költ

frt

frt 51,450 | 18. Ul-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban

500 5,000 19. Dohányjövedék (az osztrák kezelőség 12,000 számára beváltandó dohánylevelek be

váltási árának 5.592,000 frital történt 70,424 levonása után)

11.465, 481 294,074 20. Lottojövedék

2.462,513 150,000 21. Sójövedék

1.907,644 412,400 22. allam-jószágigazgatóságok, szám40,150 vevőségek és ügyészségek

270,618 800. 23. Allamjószágok

1.489,497 44,000 24. Allamerdök

3.930,054 25. Bányászat és pénzverés

9.009,277 27,300 26. allaminyomda ...

525,000 9,000 27. Allamépületek

11,928 28. különféle kiadások

116,399 1,540 XVII, FEJEZET. Közmunka és közle

kedési ministeriin : 5,000 1. Központi igazgatás: 441,230 Személyi járandóságok

204,030 4,197 Dologi kiadások

48,600 6,000 2. a) Vasuli és hajózási föselügyelőség: 5,000 Személyi járandóságok ...

96,930 Dologi kiadások ...

27,300 6). Vasuti kormánybiztosok ...

1,320 8,000 3. Allamépitészeti hivatalok

416,613 4. Köntak' fentartása és épitése: 8,700 Kezelés

89,445 Fentartás

2.300,242 Épités: 581,750 Uj utak és hidak épitésére: 172,799 Trencsénmegyében a diószeg-jablun60,626 | kai államuton Zsolna és Budetin között

a Vág folyón épités alatt levő hid be-
fejezésére

80,000 742,072 Udvarhelymegyében héjjasfalva-ghy137,259 mesi utszakaszuak helyreállitására. 20,000

A törvényhatóságoknak hadászatilag fontos utak és hidak fentartására

150,000 18,370 Az apahida-szászrégeni államut épité13,984 sének folytatására

50,000 5. Vizi itak fentartása és épitése: Kezelés.

26,084 55,730 Fentartás

237,680 155,722 Uj epitkezések:

Magyarországban: 963,280 A Dunánál: 130,833 Hajózási akadályok elháritására... 20,000

Vedmüvekre:

a) a horvát-járfalusi határban szük1.808.836 séges szabályozásra

36,000 392,023 b) az ordas-sajzi vonal szabályozásra 30,000 34,711 A Temes folyó hajózhatóvá téielére 50,000

Az egyesült körös folyónál az álmet6,075 szések kiásatására,

50,000 369,900 A Bega-csatornánál a kis-lopoloveczi zsilip felépitésére ...

ségei

50,000 86,490 Sürgős munkákra és államkezelés alatt 9,577 nem álló folyókra segélykép, és pedig: 8,933 a) a Vág-szabályozási munkálatokra 20,000 6) más folyókra

20,000 3:36.000 Öntözés szempontjából leendő mű221,840 szaki tanulmányok előmozditására és az 316,126 öntözés berendezésére...

8,000 170,339 A Dráva-szabályozási munkákra

20,000 6. Műszaki egvének kiképezésére s uta379,693 zási ösztöndijakra

3,000 7. a) A m. k. államvasutak üzleti hi7,138 adásai ...

7.244,630

[ocr errors]
[ocr errors]

1

***} 177,633

2.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

zet

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Saikelyudvarhelyi

[ocr errors]

b) Személyzeti létszám leszállitása Solvián szerződésileg biztositott végkielégiiésekre ... & A m. k. állami gépgyár üzleti ki

adásai XVII. FEJEZET. Földmirelés-, ipar

is kereskedelmi ministerium: 1. Központi igazgatás:

Személyi járandóságok ... Dologi kiadások ... 2. Ipar, kereskedelmi és külkereske

delmi czélok 3. A gazdaság különböző ágainak emelésére átalánykép 4. Gazdasági tanintézetekre: Magyaróvári gazdasági akadémia Keszthelyi gazdasági tanintézet Debreczeni gazdasági tanintézet... Debreczeni földmíves-iskola Kolozsmonostori gazdasági tanintéKassai gazdasági tanintézet Liptó-ujvári földmíves-iskola .. Érdiószegi vinczellérképezde

Tarczali borászati tanintézet 5. Allami lótenyészintézetek: Lótenyészintézeti központi igazgatás... Ménesbirtok-gazdaságok, Ménesek Méntelepek Lóversenyek Lótenyésztési jutalmak

Tenyészanyag vásárlására (a lótenyészlési alap jövedelemből) 6. Vesztegintézetek 7. A keleti marhavész és egyéb járványos állati betegségek elfojtására 8. Budapesti állatorvosi tanintézet 9. Bányakapitányságok 10. Földtani intézet... 11. Statistikai hivatal:

Személyi járandóságok

Dologi kiadások 12. Posta:

Személyi járandóságok

Dologi kiadások 13. Távirda:

Személyi járandóságok

Dologi kiadások 14. Tengeri hajózás és révigy... 15. Budapesti kir. zálogház, 16. Mérlek hitelesités XIX. FEJEZET. Vallás és közoktatás

ügyi ministerium: 1. Központi igazgatás: Személyi járandóságok

Dologi kiadások 2. Tanulmányi vigyek igazgatása:

Tankerületi főigazgatóságok. Népnevelési tanfeluigyelőségek Vizsgálati bizottmányok... 3. Tanintézetek: Felsőbb tanintézetek: Budapesti kir. egyetem: Személyi járandóságok és dologi kiadások

Syngélvezmények középtanodai lanárképezde Kolozsvári egyelem:

frt

frt Személyi járandóságok ..

Dologi kiadások 80,000 Kolozsvári középtanodai tanárképezde 15,000

József-műegyetem: 812,500 Személyi járandóságok

}190,000 Dologi kiadások

Országos rajztanárképezde és ezzel kapcsolatos mintarajztanoda

40,560 252,797 Nagyszebeni jogakadémia

20,935 25,270 Középtanodák:

Gymnasiumok:
35,170 Nagyszebeni államgymnasium

Kaposvári 50,000 Fiumei Losonczi

134,395 60,000 Munkácsi 32,500 Zombori 18,000 Fehértemplomi 26,000 Reáltanodák:

Budapesti, budai államföreáltanoda
40,300

Budapesti, festi
27,650 Györi
13,300 Kassai
8,300 Körmöczi
9,700 Lőcsei

Nagyváradi
15,389 Pancsovai
703,460
Pécsi

409,225 600,000 951,706 25,000 Temesvári 15,617 Soproni

Dévai állami alreáltanoda 15,700 Kecskeméti állami alreáltanoda 53,100 Nagykállói (( Aradi

(( 39,000 Pozsonyi föreá linoda segélyezésére ... 4,000 39,512 Sümegi

4,000 62,000 Székesfehérvári föreáltanoda segélye28,000 zésére

4,000 Középtanodák közös költségei

6,000 21,970 Szaktanodák: 30,730 Bábatanodák Pozsonyban, Nagyváradon és Nagyszebenben

8,725 1.945,700 Gépészeti iparianoda Kassán

13,300 2.713,300 Ferli elemi és polgári tanitó-képez

dék:
1.010,410 Budapesti, budai férfi elemi és polgári

944,200 tanitó-képezde
143,729 Bajai férfi elemi és polgári tanitó-
282,000 képezde
12,356 Csongrádi férfi elemi és polgári lanitó-

képezde

Csurgói férfi elemi és polgári tanitó

képezde 183,294 Dévai férfi elemi és polgári tanitó18,757 képezde

Iglói férfi elemi és polgári tanitó28,200 képezde 160.000 Kolozsvári férfi elemi és polgári tanitó7,900 képezde

Lévai férfi elemi és polgári tanitóképezde

Losonczi férfi elemi és polgári tanitó

képezde 412.712 Marmaros-szigeti férfi elemi és polgári 26,097 | tanitó-képezde 31,100

Modori férfi elemi és polgári tanitóképezde

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »