Page images
PDF
EPUB

srt

70

3,000

4,000

1,540

90,000 21,000 13,500

[ocr errors]

29,790 10,400

15,000

18,000

15,000

5,000

5,000

Sárospataki férfi elemi és polgári tanitó-képezde

Székely-kereszturi férfi elemi és polgári tanitó-képezde

Zilahi férfi elemi és polgári tanitóképezde

Znyó-várallyai férfi elemi és polgári tanitó-képezde

Aradi férfi elemi és polgári tanitóképezde

Elemi és polgári tanitónő-képezdék:

Budapesti, budai elemi és polgári tanitónő-képezde

Kolozsvári elemi és polgári tanitónőképezde

Pozsonyi elemi és polgári tanitónőképezde

Szabadkai elemi és polgári tanitónőképezde

Budapesti, pesti elemi és polgári tanitónő-képezde

Györi elemi és polgári tanitónőképezde

Tanitóképezdék közös költségei
Tornapórtanfolyamok
Népnevelési szükséglet

A néptanitók nyugdijintézele segelyezése

A «Néptanitók Lapja» kiadására Budapesti felső leányiskola átalánykép

Marmaros-Szigeten és Trencsénben felállitott felsőbb leány-iskolák...

Siketnémák intézete Váczon átalánykép

Vakok országos intézete Budapesten átalánykép

Az egyetemi épületek létesitésére felvett kölcsön, kamal és törlesztési szükséglete

Az egyetemi boncztani intézet felépitésére 1876. és 1877. évben már felvett 200,000 frt és 1878. évre még felveendő utolsó 100.000 frt kölcsön után törlesztendő 10% tőke és 6° kamat

Az egyetemi belkóroda felépitésére első részletül 1878. évben felveendő 100.000 frt kölcsön után törlesztendő 10/1őke és 6°% kamat 4. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi

czélok:

Utazási ösztöndijak felsőbb és középtanodai tanárok és tanárjelöltek számára ...

A nagyszebeni Teréz-árvaház kir. alapitványi javadalma

A károlyfehérvári r. kath. káptalan részére kir. alapitványi évi járulék

A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának...

Alapitványi járulék az erdélyi iskolaalapnak, a taniiók fizetéseinek pótlására

Segély az ösztöndij-alapnak Szeveny tanulók segélyezésére Goldberg-féle ösztöndij: 5 egyenként 126 frutal,

Kamarai járandóság erdélyi helv. hitvallásu evang. egyházak és tanodák, s némely róm. kath, lelkészség számára

Halli alapitványi alafák és segélydijak

frt

A magyarországi alapitványi tőkénél mutatkozó hiány fedezésére

A magyarországi középtanodákba járó

15 horvátországi tanuló számára 313,000

Oly egyetemi magántanárok jutalmazására, kik elméleti szakot adnak elő, melvre rendszeresitett tanszék vagy nem létezik, vagy betöltve nincs, s kiknek a tanári pályán megtartása az illető fakultás véleménve szerint kivánatos

Ösztöndijak a magyar határőrvidék számára 5. Közművelődési czélok: Magyar nemzeti muzeum átalánykép Országos képtár

Központi meteorologiai intézet 230,000

Országos zeneakadémia és színi tanoda

Iparmizeum

Képzőművészet czéljaira, jelesen: utazási ösztöndíjakra, megrendelésekre, jeles elagyott művészek segélyezésére

Történelmi műemlékek felkutatására, 8,000 kiásatására, felvételére (lerajzolására),

7,000 lajstromozására, osztályozására, kiadá670,000 sára és felügyeletére

Magyar történelmi források és emlé100,000 kek kiadására .. 10,000 A magy. tud. Akademia könyvtárának

gyarapitására 26,403 A magyar tud. Akademia mathem, és

term. tud. osztálya részére, országos ér10,000 dekű kutatásokra és közleményekre 35,000 A magy. kir. természettudományi tár

sulatnak évi segélyezésére, oly czélból, 31,620 hogy a lársulat ez összeget országos ér

dehü kutatásokra és közleményekre for

ditsa 146,322 Elszegényedett hazai irók vagy ezek

családjainak segélyezésére...

Tornamesterek kiképzésére

Az 1876. évben Budapesten tartott

nemzetközi östörténelmi és embertani 21,000 gvilés alkalmával felmerült költségtöbb

let fedezésére...
6. Egyházi czélok:

A göröyszertartásu kath. egyháznak... 7,000 Az ágostai bitvallásu evang. egyháznak

A helvét hitvallási evang. egyháznak
A görög keleti hitvallásu egyháznak....
Az unitaria hitvallási egyháznak

Az izraelita vallásuak egyházának 20,000 XX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:

1. Központi igazgatás: 17,690 Személyi járandóságok:

Fizetések és lakpénzek 5,985 Szolgák ruhailletményei

Jutalmak és segélyek 315 Dologi kiadások:

Ilázbér 10,12 Hivatali és irodai költségek 1.064 Forditási költségek 1,200 Uti költségek és napi dijak

Távirdai sirgönvök költségei 630 Vegvészeti kiadások

2. Semmitőszék:

Fizetések és lak pénzek 3,55 Működési pótlékok 4,110 Szolgák ruhailletménvei...

4,000

[ocr errors]
[ocr errors]

3,500 5,000

2,400

[ocr errors]

94,050 34,200 61,750 95,000 4.750 4,750

152, 430

810) 3,500

23, 208 26,000

1,500 2.000

106 2,500

131,143 4.500

450

[ocr errors]
[ocr errors]

Jutalmak és segélvek..
Hivatali és irodai költségek
Épiiletek fentartása
3. Legfőbb itélőszek:
Fizetések és lakpénzek
Működési pótlékok
Szolgák ruhailletményei
Jutalmak és segélyek.
Házbér
Hivatali és irodai költségek
4. Királyi tábla Budapesten:

Fizetések és lakpénzek
Működési pótlékok
Szolgák rubailletményei
Jutalmak és segélyek ...
Házbér
Hivatali és irodai költségek
Épületek fentartása ...
5. Királvi lábla Marosvásárhelyen:
Fizetések és lakpénzek
Szolgák ruhailletményei
Jutalmak és segélyek
Házbér
Hivatali és irodai költségek
Épiiletek fentartása
6. Királvi főügyészségek Budapesten
és Maros-Vásárhelven:
Fizetések és lakpénzek ...
Szolgák ruhailletményei
Jutalmak és segélyek
Házbér
Hivatali és irodai költségek
Utazási költségek..
Nyomtatványok
Fegyelmi eljárás költségeire
7. Királyi törvényszékek és járásbíró-
ságok:
Fizetések és lakpénzek
Pótlék

[ocr errors]
[ocr errors]

frt

frt 800 Központi telekhivatal

7,300 8,500 11. A magyarországi és erdélyi telek400 könyvi kirendeltségek

80,000 12. Törvények szerkesziése

10,000 302,615 XXI. FEJEZET. Honvédelmi ministernum : 2,500 1. Központi igazgatás átalánykép .. 290,0455

800 2. Honvédségi intézetek: 1,200 Hadbirósági költségekre

4,000 3,377 Központi ruharaktár költségeire

16,330 10,800 Fegyverzeti bizottság

13,383 Ludovika akademia

191.343 529,514 3. Ujonczozási költségek átalánykép 35,000 1,000 4. Honvéd főparancsnokság

57,207 1.300 5. Kerületi parancsnokságok ...

223,761 2.000 6. Csapatok: 3,600 Gyalogság

3.833,871 20.000 Koronaőrség

11.895 -400 Lovasság

1.152,639 7. Alapitványok

551 91,922

Rendes kiadások összege 233.425,624 40 600

500 5,500 B) Átmeneti kiadások és beruházások. 300

1. Átmeneti kiadások. 36,730 I. Fejezet. Belügyministerium : 250 1. Igazoló bizotlmányok

4,688 3.50 2. Az ország királyhagón túli részében 3,784 senálló csendőrség számára uj fegyve3,700 rek beszerzésére

16,960 1.500 11. Fejezer. Pénzügyministeriwn: 1,800 | 1. A rendelkezés alá jutott uradalmi 880 tisztviselők illetményeire

5,705 2. A bányászati, gazdasági és erdészeti

számvevőségek decentralisatiója alkal4.461,635 mával kieső hivatalnokoknak a ked

1,000 vezményi év alatt járó illetmények biz70,000 tositására és a fenmaradt hátralékok 48,222 végelintézésére

3,000 10,000 3. A pénzügyek terén fontosabb tervek 198,271 és javaslatok előkészitésére helyszini 800,000 szemlék és közvetlen intézkedések czel16.000

jából kiküldendő ministeri megbizot30,000 iak dijazására; 5.000

az államjavak eladásának előkészi

tésére és megbecsültetésének költsé795,398 geire

20,000 53,940 4. Az 1867. év végéig befektetett tiszti 30.000 biztositékok visszafizetésére...

32,000 80,356 5. A sorsolási kölcsön évi járadékának

3,000 az erre rendelt jövedelmek után fede47,973 zetlen maradandó része

251,606 10,000 6. Az államjavak eladásából befolvando 42.000 és a 153 millió ezüst forintnyi kölcsön 810,000 törlesztési alapjába beszolgáltatandó 140,000 összegek

760,000 14,000 7. A bécsi cs. k. szab, osztrák kereske

delmi és ipar-hitelintézet részére, 108,255 ennek 1865-1869. évi só-üzleti vál124,696 lalatában a vizi szállitásnál tönkre 42,805 ment sószállitmányokból származott 85,405 kölcsönös követelések kiegyenlitésére 104,970 létrejött peregyezség alapján,

50,000 99,422 8. A selmeczi ezüstkohónak berendezé5,530 sére, mint a réz-alapból visszatéri200 lendő elöleg

40,000 9. A fernezélyi kohónál építendő kör

Évi dijak

Szolgák ruhailletményei
Jutalmak és segélyek
Házbérek.
Hivatali és irodai költségek,
Hivatalos utazásokra
Épületek fentartása
Előre nem látott kiadásokra
8. Királyi ügyészségek:
Fizetések és lakpénzek
Tiszti és működési pótlékok
Orvosok és lelkészek illetményei
Szolgák ruhailletményei
Jutalmak és segelvek
Házbérek
Épületek fentartása
Hivatali és irodai költségek
Rabtartási költségek
Bünvadi eljárás költségei

Hivatalos utazásokra
9. Országos fegyintézetek:
Illavai fegyintézet
Lipótvári
Mária-nostrai fegyintézet
Munkácsi
Szamosujvári
Váczi
Váczi államfogház.

Vegves kiadások 10. Telekkönyvezés:

[ocr errors]
[ocr errors]

frt

frt olvasztóra és pörkölő kemenczére,

4. A brassó-tömösi vasutra

1.200,000 szintén mint a réz-alapból visszatéri

5. A budapesti összekötő vasutra 125,000 tendő előleg

12,000 6. A Tisza folyamon Csongrádon alul 10. A fővárosi közmunka-lanácsa és az

eszközlendő átmetszésekre

700,000 osztrák cs. kir. szab. államvaspálya

7. Beruházásokra s átalakitásokra az társaság között a nagy körutnak a ne

államvasutaknál...

163,400 vezett vasuutársaság budapesti indó

III. FEJEZET. Vallás- és közoktatásháza környékén leendő szabályozása

ügyi ministerium : és kiépitése iránt kötött egyezség foly

1. Az egyetemi könyvtár gyarapitására tán elvállalt fizetési kötelezettség telje

4 évre felosztandó 28,000 forintból a sitésére nevezett közmunka-tanácsnak

harmadik részlet

7,000 előlegképen...

130,000 2. A magyar nemzeti muzeum salotáIII. FEJEZET. Földmirelés-, ipar- és

ján eszközlendő helyreállításokra I. kereskedelmi ministerium:

részlet ...

12,000 1. A párisi közkiállitás költségeire 1878.

3. A kolozsvári tudományos egyetemnél évben (aranyban)

75,000 a mechanikus műhely berendezésére... 1,500 2. Járulék a Pelagosa szigeten épült

IV. FEJEZET. Igazságügyi ministerium: fénytorony költségeihez. ...

5,700 Börtönátalakitásokra és felszerelésekre IV. FEJEZET. Vallás- és közohtatás

s a Kassán épitendő törvényszéki és ügyi ministerium:

börtönhelyiségekre

80,000 1. Atköltözködési költségek a sebészeti

Beruházások összege...

5.798,850 kóroda, boncztani intézet, kórbonczés kórszövettani intézet, továbbá a sebészeti előkészitő, valamint a fejlő

3. S. Az elöbbi szakaszban megajánlott kiadéstani intézet, végül esetleg a szülé

dások fedezésére Magyarország jövedelmei, a szeti és II. belgyógyászati kóroda

magyar korona országait együll illető közös számára

3,500 költségekre és Horvát-Szlavonországok bel2. A budapesti József-műegyetem szá

igazgatási szükségletére nézve egyszersmind mára a Werder-féle gépnek a vám

Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek házban lett elhelyezéseért 1875—1877. évekre

ki, a következő előirányzat szerint:

412 3. A marosujvári helv, hitvallásu templom felépitésére

400 V. FEJEZET. Honvédelmi ministerium :

A) Rendes bevételek. 1. A 92 zászlóalj hadi szükségletére még hiányzó járművek és hámszer

I. FEJEZET. Államadósságok: számok beszerzésére

64,215 1. Szölödézsmaváltság: 2. A hadrendszerinti készletek kjegé

A váltságkötelezellek járadékai 1.832,000 szitésére az 1877-ik évi VII. t. czikkel

Befizetendő hátralékok

292,137 engedélyezett póthitel utolsó részlele 212,533 Egyéb bevételek

102,200 3. Az országos honvédsegélyző-egylet

2. Maradvány- és irtványföldek megrendelkezésére a honvédek segélyezé

váltásából

100,000 sének a fennálló szabályok szerint foly

3. Sorsolási kölcsön: lathatása czéljából 45,000 Időközi kamatok

220,000 4. Iz erdélvi Katonai kórházak után

A láncz- és Margithidak bevételei... 678,317 fizetendő bértöbbletek

10,242

A főváros által a rakpartokért fizetendő Átmeneti kiadások összege 1.742,961 haszonbér...

12,000 Az 1870: X. t. cz. 4. §-ában megjelölt

társulatok és vállalatok által fizetendő
II. Beruházások.
községi pótlék...

289,190

II. FEJEZET. Fiume: 1. Fejezet. Pénzügyministerium:

Törvénykezési provisorium: 1. A marmarosszigeti sószállitó hiva

Rabtariási és bűnvádi költségtéritmétalnál uj sóraktár épitésére és a Szl.

nyek, rabok munkája utáni jövedelem és János kápolnához szükséges faanya

egyéb téritmények

570 gokra 14,289 11. FEJEZET. Allami számvevőszék

1,800 2. Épitkezésekre az államjószágoknál 24,000 IV. FEJEZET. Belügyministerium : 3. Beruházásokra az államerdőknél és

1. Járulék a földtehermentesitési alappedig szabályozási s rendezési költ

ból a földtehermentesilési alapigazgaségekre

189,523 tóság és a sorsolási számok kjiratási 4. Beruházások a bányászat és pénz

költségeinek fedezésére ...

40,379 verésnél

100,000 2. A régi országos alap rendelkezésre 5. Földadó szabályozási költségek 1.750,000 álló kamataiból...

4,005 II. FEJEZET. Közmunka- és közleke

3. Altalános közigazgatási bevételek: disi ministerium ::

Betegápolási költségtéritmény

65,000 1. A budapesti Dunarész szabályozása 537,018 A kültartományi szülházakban ápolt 2. Fiumei kikötő épitése

880,000 magyarhoni egyének ápolási költségeinek 3. A Recina (Fiumára patak szabályo

megiéritése

306 zására 15,120 Tébolydák bevételei

81,42,

F.

[ocr errors]

a

.

[ocr errors]

frt

frt Törvénytelen ágyból származott, Bécs

levelek 5.592,000 (rtnvi beváltási áráben és egyéb lajtántúli lelenczházakban

nak levonása után)

27.525,133 ápolt gyermekek tápdíjai utáni térit

29. Lottójövedék

4.253,000 ménvek 25,000 30. Sõjövedék

13.253,540 A nemzeti szinházi alapok jövedel

31. Allamjószágigazgatóságok, számméből

27,300 vevőségek és ügyészségek (perkölt«Hivatalos lap» jövedelme 168,000 ségek)

30,000 Orsz. törvények és rendeletek tárának

32. allamjószágok

4.866,678 jövedelme... 3,730 33. Allamerdök

6.288,977 A fővárosi rendőrség átalánya 409,379 34. Bánvászat és pénzverés.

8.885,027 Utlevelek kiállitásáért járó díjak... 8,000 35. llamnyomda

565,000 különféle bevételek 600 36. Államépületek

31,983 V. FEJEZET. Pinzügyministerium:

37. a) Allamvasutak tiszta jövedelme 2.825,370 1. Egyenes adók:

b) Állami gépgyár tiszta jövedelme 40,000 Földadó: államadó 28.195,274 38. Ingó államvagyon

514.573 Földtehermentesitési járulék 11.030,026 39. Különféle bevételek

406,276 2. Házadó: ál.amadó

6.377,000 VI. FEJEZET. Közmunka- és közlekeFöldtehermentesitési járulék

2.523,000 dési ministerium: 3. Kereseladó: államadó

12.511,400 1. Vasuti és hajózási főfelügyelőség, Földtehermentesitési járulék

5.088,600 vasuti kormány-felügyelet és vasul4. Nyilvános számadásra kötelezett vál

épitészeti föfeliigyelőség...

22,696 latok és egyletek adója:

2. Allamépitészeti hivatalok

29,987 Allamadó 1.584,300 3. Könitak' fentartása és épitése

8,295 Földtehermentesitési járulék 665,700 4. Vizi nitak fentartása és épitése

600 5. Bánya-adó:

5. Az államvasutak bevételeiből az üzAllamadó 61,480 leti kiadások fedezésére

7.324,630 Földtehermentesitési járulék

26,220 6. Az állami gépgyár bevételeiből az 6. Tökekamat és járadéka:

üzleti kiadások fedezésére

812,500 a) Földtehermentesitési kötvények

VII. FEJEZET. Földmirelés-, ipar és kamatai után

882,636 kereskedelmi ministerium: b) Szőlődézsmaváltsági kötvények ka

1. központi értesitő előfizetési és bemalai után

82,120
iktatási díja

1,500 c) Egyéb tőke-kamatok és járadékok

2. Gazdasági tanintézetek jövedelme: litán:

Magyaróvári gazdasági akadémia 35,700 Államadó 1.438,471 Keszthelyi gazdasági tanintézet

7,800 Földtehermentesitési járulék 596,773 Debreczeni gazdasági tanintézet...

1,500 7. Jövedelemadó ... 129,000 Debreczeni földmívesiskola

22,500 8. Malomado

45,600 Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 15,130 9. Kereskedelmi-, ipar- s védelmi adó 355,500 Kassai gazdasági tanintézet ...

7,300 10. Vasuti és gőzhajózási szállitás hasz

Liptóujvári földmívesiskola

3,800 nálata utáni adó 2.250,000 Tarczali borászati tanintézet

1,800 11. Cseléd-, kocsi- és lótartásért, teke

3. Állami lótenyészintézetek: asztalokért és játékhelyiségért fize

Ménesbirtokgazdaságok...

1.160,972 tendő adó 295,000 Ménesek...

310,955 12. Vadászatra használható fegyverek

Mentelepek

216,190 adója 268,200 4. Vesztegintézetek

4,000 13. Altalános jövedelmi póladó

9.200,000 5. Az 1874: XX. t. cz. alapján befolyó 14. Késedelmi kamat:

birságpénzek

5,000 Allamadó után 1.095,000 6. Budapesti állatorvosi tanintézet

14,645 Földtehermentesitési járulék után ... 405,000 7. Bányailletékek

100,000 15. Adóbehajtási illetékek ... 208,000 8. Posta

5.689,000 16. Adóhátralékok 3.000,000 9. Távirda

1.624.500 Fogyasztási adók:

10. Tengeri hajózás és révügy

30,800 17. Szeszadó 5.900,000 11. Budapesti kir. zálogliáz

282,000 18. Boradó....

3.000,000 12. Alapok, alapitványok és különféle 19. Husadó 2.250,000 bevételek

31,240 20. Söradó

1.000,000 VIII. FEJEZET. I allás- és közoktatás21. Czukoradó

1.000,000 ügyi ministerium : 22. Határvám:

1. Központi igazgatás: Kezelési költségátalány (az 1869: II.

Járulék a ministeri számvevőség köll1. (z. a.apján)...

450,400 ségeihez a magyarországi és az erdélyi Bérletek

közalapitványok részéről

42,085 23. Bélyeg

7.800,000 2. Tanintézetek: 24. Jogilletékek 13.881,000 Magyar kir. egyetemi alap

185,615 513,400 Tanárvizsgálati dijak...

1,000 26. Fémjelzés 14,739 Tandíjszázalékok

2,000 27. Ut-, híd- és révrám 21,776 Tanpénzek

57,000 28. Dohányjövedék (az osztrák kezelőség

Járulékok az egyes tanintézetek fenáltal megtéritendő beváltott dohány

$2,690

tartásához.

[ocr errors]
[ocr errors]

a

}

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

25. Díjak

a

frt delmek és bevételek között 21,121.416 frt Siketnémák intézete Váczon

19,100 hiány mutatkozik. Ezen hiány 6° /o-os adómenVakok országos intézete Budapesten.. 22,710 tes (1875. évi XLIX. 1. cz. 5. §. és 1877. évi 3. Ösztöndíjak és egyéb tanulmányi czélok:

XXI. t. cz. 1. S.) aranyjáradéki kölcsön kötvéA magyar határőrvidéki alapitványi

nyek kibocsátásával, esetleg ideiglenes hitelföldek jövedelmeiből

1,340 művelettel fedeztetik. 4. Közművelődési czélok:

5. S. Hogy az államnak a 3. S-ban elősorolt Magyar nemzeti muzeumalap

11,142 jövedelmei folyóvá tételhessenek, az 1868. évi Országos zeneakademia

1,000 II., XI., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., IX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium :

IX., XXII., XXIII., XXV. és XXXV. t. czikkek1. Fegyelmi eljárások költségeinek megtéritése fejében

700

ben megállapitott, és az 1875 : XLVIII. tör2. Járulékok a törvénykezési költsé

vényezikk által érvényben tartott egyenes és gekhez ...

8,800 fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek 3. Rabtartási költségtérilmények és a

és illetékek, ugy szintén az 1875. évi VII. t. cz. rabmunkából várható bevétel

160,000 34-ik §-ában és az 1875. XX., XXI., XXII., 4. Országos legvintézetek:

XXIV., XXVI., XXVII., XXIX., XXX. törvényIllavai fegyintézet

22,000

czikkekben megállapitott adók, valamint az Lipótvári legyintézet

27.000 Márianostrai fegvintézet

800

általános jövedelmi pótadóról szóló 1875. évi Munkácsi legyintézet...

15,000

XLVII. törvényezikk rendeletei szerint megSzamosujvári fegyintézet

10,500 állapitandó adóköteles jövedelmek után három Váczi legyintézet

35,000 és fél százalékban meghatározott pótadó, Váczi állami fogház

200 révvám és az államvagyon jövedelmei s az X. Fejezet. Howvidelmi ministerium:

állam egyéb bevételei, végre a határőrvidéken 1. Honvédségi intézetek bevételei. 67,088 fennálló adók, az 1869 : XVI., az 1870. évi L., 2. Nyugdijak

35.000

LI., LVI., LVIII., LIX., az 1871. évi LXI., Rendes bevételek összege 216.535,861 LXIII., aż 1873. évi VI. és IX., az 1875. évi

XIV., XV., XVI., XIX., XXIII., XXV., XXVIII., B) Átmeneti bevételek.

XLVI., és L., valamint az 1876. évi IV., és

1877. évi XIX. törvényekben eszközölt és a 1. FEJEZET. Államadósságok:

törvényhozás által netalán még teendő módoSorsolási kölcsön:

sitások megtartásának kikötése mellett, az Az évi járadéknak az erre szánt jövedelmek után fedezetlen maradandó részé

1878. évre ezennel megajánltatnak és megnek pótlásául az államkincstárból II. FEJEZET. Belügyministerium :

6. S. Az előbbi S-ban megszavazott, valaJárulék a földtehermentesitési alapból,

mint a 3-ik $-ban előirányzott s a 4-ik S-ban az igazoló bizottmányok költségeinek

a hiány fedezésére kijelölt bevételek csupán a megléritése fejében

4,688 III. FEJEZET. Pénzügyministerium:

a jelen törvényben megajánlott kiadásokra for

dittathatnak, és átruházás e kiadásoknak se 1. Bordézsmaváltságból

6,719 2. A tiszai koronai kerületet képező

fejezetei, se czimei, se rovatai között nem enközségek uradalmi járulékainak meg

gedtetik. váltása fejében, ez évre

52,145

kivételnek csak a rendes kiadások XVI. fe3. A régebben eladott államjavak el

jezete, 3., 5. és 16. czime közölt, a XVIII. fejeadásából esedékessé vált, 1878-ban

zet 4. czime rovatai között, továbbá ugyanbefolyandó és az állam szabad rendel

ezen fejezet 5. czime rovatai között és ugyankezésére álló összegekből

400,000

ezen fejezet 13. czime rovatai (személyi és 4. Az államjavak eladásából befolvandó, sa 153 millió ezüstforintnyi kölcsön

dologi járandóságok) között van helye; ezen lörlesztési alapjába beszolgáltatandó

czimek között az átruházási jog megengedtelik. összegek

760,000 Megengedtetik végre az átruházási jog a XXI. 5. Az ideiglenes telekzet régi hátra

sejezet 1. és 6. czime közölt, azon megszoritáslékaiból

5,000 sal, hogy a központban alkalmazott honvédtisz6. Állami előlegekből

630,000 tek és honvédtisztviselők illetményeinek azon 7. Az utóbbi időben az állam birto

része, mely a 290.055 frtból fedezhető nem kába jutott némely értékpapirok értékesitéséből...

1.200,000

leend, a csapatok) cziménél eszközlendő megÁtmeneti bevételek összege

takaritásokból fedeztethessék. 3.310,158

7. Ş. Ezen törvény végrehajtásával a pénz4. S. A 2-ik S-ban megállapitott összes kja- ügyminister bizatik meg. dások és a 3-ik 3-ban megajánlott összes jöve

251,606 szavaztatnak.

[ocr errors]

.

« PreviousContinue »