Page images
PDF
EPUB

e

Az e részbeni jelenleg fennálló szabályok alapján szerzett jogok mind a két fél területén teljes érvénynyel birnak.

A két állam területén bejelentett árújegyek nyilvántartása végett mindkét kereskedelmi ministeriumban árújegylajstromok fognak a két kereskedelmi minister kölcsönös havi közleményei alapján vezettetni.

XVIII. CZIKK.

A posta- és távirdaügy a két állam területén külön, de a mennyiben a forgalom érdeke kivánja, egyforma elvek szerint fog rendeztetni és igazgattatni.

Az állami posta- és távirdaintézet részére fentartott jogok, az ezen intézeteknek a közönség részéről használata, a postaküldeményekért való jótállás, a dijszabályzat, kezelés és számvitel iránt jelenleg fennálló határozmányok és szabályok csak a két törvényhozás, illetőleg a két kormány közös egyetértése utján, és mindkét területre nézve egyenlő módon változtathatók meg. (1)

XIX. CZIKK. Az irói és művészi tulajdonnak mindkét államterületen leendő kölcsönös oltalmazása iránt a két törvényhozás utján fog megállapodás történni. (2)

XX. CZIKK.

Az egyik állam területén törvényesen megalakult részvénytársaságok (részvényekre alakult betéti társaságok), biztositó társaságok, közkereseti és iparszövetkezetek (Erwerbs- und Wirtschafts-Genossenschaften) működésüket a másik állam területére is kiterjeszthetik és ott fióktelepeket állithatnak. -- Ily esetekben a belföldi társulatokkal s intézetekkel egyenlőknek tekintetnek, és az ezen államterületen folytatott üzletre nézve azon szabályoknak vetvek alá, melyek a belföldi vállalatok által folytatott üzletekre nézve fennállanak.

Ezen határozványok keresztülvitele végett, egyidejüleg külön megállapodások létesitlet

nek.(3)

m

(1) 1888 jun. 30. 32,466. sz. közmunka- és közlek. min, rend.: Egyezmény a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. miniszter és az osztrák cs. k. keresk. miniszter közt, a magyar korona országai és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok közt a posta- és távirdaügynek a vám- és kereskedelmi szövetség alapján való rendezése tárgyában (1888. R. T. 1003.); 1889 jul. 27. egyezmény a keresk. m. kir. miniszter és az osztrák cs. kir. keresk. miniszter közt, a Budapest és Bécs közötti távbeszélő tárgyában (1889. R. T. 2067.); 1890. egyezmény az egyfelől Ausztria-Magyarország és másfelől Bosznia-Herczegovina közt senforgó távirdai viszonyok rendezése iránt (1890. R. Ť. 2023.). V. ö. a postára érvényes szabályok egybefoglalását az 1892: XI. t. czikkbe iktatott egyetemes postaszerződés; a távirdára vonatkozókat az 1878: LV. t. cz. kapcsán.

(2) V. ö. 1887: IX. t. cz. az irodalmi és művészeti művek szerzői jogának kölcsönös oltalmát illetőleg, a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormányával kötendő egyezmény iránt; 1887 jun. 7. 2049. sz. min. eln. rend., melylyel az irodalmi és művészeti művek szerzői jogának kölcsönös oltalmát illetőleg a magyar kir. kormány és a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormánya közt létrejött egyezménynek megkötése közhirré tétetik (1887. R. T. 1508.); ez egyezmény végrehajtása iránt v. ö. a földmiv., ipav- és keresk. min. 1887 jun. 22. 30,087. sz. rend. (1887. R. T. 1948.).

(3) E bekezdés, az 1887: XXIV. 1. cz. 2. §-ának rendelkezése és az 1878: XXII. 1. cz, megalkotása folytán, elmaradi. · V. ö. az 1878: XXII. 1. czikkel.

XXI. CZIKK.

A második czikkben érintett nemzetközi kereskedelmi szerződések, a vámok, a közvetett adók, és az ezen vám- és kereskedelmi szövetségben foglalt egyéb tárgyakra nézve, a törvényhozás és közigazgatás egyforma alapjainak előkészitése és közvetitése végett

, vám- és kereskedelmi értekezlet fog egybegyűlni, melyet a két részről való kereskedelmi és pénzigyi ministerek, s a mennyiben a tanácskozás tárgya a külföldhöz való viszonyt érinti, a közös külügyminister, illetőleg mindezek megbizottjai képeznek, s a melyhez, a hányszor a tárgy megkivánja, mindkét államterületbeli szakférfiak s különösen a kereskedelmi kamarai tagok hivatnak meg.

Mindkét fél ministeriumai, valamint a közös külügyi minister fel vannak jogositva, valahányszor szükségesnek tartják, a vám és kereskedelmi értekezlet egybehivását igénybe venni, és az értekezleten való részvétel meg nem tagadható. (1)

a

XXII. CZIKK.

Ezen vám- és kereskedelmi szövetség 1878. ség megujitása iránti tárgyalások hasonló uton évi julius hó 1-től 1887. évi deczember hó azonnal megkezdendők.(2) 31-éig terjedő időtartamra köttetett, s ha fel Ezen szövetség tehát 1878. évi julius 1-én nem mondatik, a következő liz évre, és igy tiz lép életbe, egyidejüleg azon törvénynyel, mely évről tiz évre folyton fennállónak ismertetik el. a közösöknek elismert államügyekre szükséges

A felmondás mindenkor az utolsó előtti év költségek hozzájárulási arányát állapitja meg. (3) végéig történhetik meg, mely esetben a szövet

XXI. TÖRVÉNY-CZIKK

az osztrák-magyar vámterület átalános vámtarifájáról.(4) (Szentesitést nyert 1878. évi junius 27-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi

junius 28-án.)

[blocks in formation]

Jelen törvény határozatai az osztrák-magyar Minden árú, mely nines határozottan vámmonarchia közös vám- és kereskedelmi terüle- mentesnek nyilvánitva, a bevitelnél vámköteles tére nézve érvényesek, de a vámkülzetekre, s azt a vámdijat fizeli, melyet a mellékelt vámvalamint Dalmáczia királyságának külön vám- tarifa azon vámtétele szab, a mely alá az áru területére nem szólnak.

tartozik.

(1) E czikk után az 1887: XXIV. 1. cz. 2. §-a egy új (XXII.) czikket velt föl, a mely Bosznia és Herczegovinára vonatkozik.

(2) E czikk az 1887: XXIV. 1. cz. 2. §-ának rendelkezése folytán XXXIII. jelzést nyert és megfelelően módosult a szövetség időtartama és felmondása tekintetében.

(3) Ez az 1878: XXI, 1. (z.

(4) E l. czikket és az abban foglalt vámtarisák, melyet az 1882: III. 1. cz. részben módosított, hatályon kívül helyezte az osztrák-magyar vámterület általános vámtarisájáról szóló 1882: XVI. 1. cz. (XVIII. cz.), kivéve a vámtarisa 28. szakaszának d) tételét, a melyet az ásványolaj felemeléséről és az ásványolaj adóról szóló 1882: XVIII. I. cz. helyezett hatályon kívül. Az 1882: XVI. i. czikkel módosította az 1887: XXV. t. cz.

E vámtarisát Bosznia- és llerczegovinára is érvény be helyezte az 1879: LII. cz. 3. §-a.

A hol a vámtarisa egyenesen mást nem hatá

VI. CZIKK. roz, a fogyasztási adó alá vetett tárgyak, az e részben fennálló törvényes határozatok értel- Az állami egyedáruság tárgyainak: konyhasó, mében, még az állami, tartományi, vagy köz- | lőpor, dohány és dohánygyártmányoknak beségi belső fogyasztási illetékeket és pótlékokat és átvitele csakis az illetékes hatóság engedéis fizetik.

lyével történhetik. Az áruk átvitelénél vámdij nem fizetendő. A kormány fel van hatalmazva bizonyos

A kivitelnél csakis a mellékelt kiviteli vám- árúk forgalmát közérdekből, különösen pedig tarifában emlitett tárgyak esnek az ott elő- egészségügyi és biztonsági szempontból, renszabott vámdij alá.

deleti uton korlátolni. Eyvelőre az erre vonalkozó rendszabályok maradnak érvényben.

III. CZIKK.

VII. CZIKK. A mely árúk oly államokból jönnek, hol az osztrák és magyar hajók, vagy az osztrák- A beviteli vámdij alól fel vannak mentve: magyar monarchiából érkező árúk más álla- 1. Az ő Felsége közvetlen használatára renmokéinál kedvezőtlenebb bánásmódban része- delt tárgyak. sülnek, a bevitelnél a vámtarisában megállapi- 2. Azon tárgyak, melyek a cs. és kir. udvartott vámon felül még ennek 10 százalékát, és nál megbizott diplomatjai személyek közvetlen ha a tarifa szerint vámmentesek, az áru keres- használatára vannak rendelve, és pedig a külön kedelmi értékétől rendeleti uton megállapitandó szabályokhoz képest. 5 százaléknyi specificus vámot fizetnek. 3. Dohánylevelek államgyárak számára, to

A kormány felhatalmaztatik annak rendeleti vábbá konyhasó, lőpor és dohánygyártmányok, uton való kivételes megállapitására, hogy az melyek kinestári raktárak számára vagy a vámily intézkedés csak egyes áruosztályokra ta- külzetek környékein lakóktól a vámkülzetek láljon alkalmazást, vagy hogy egyes áruosztá- árus helyein vásároltatnak. {yok azon intézkedés alól kivéve maradjanak. 4. Az állambánvák termékei a trieszti cs.

kir. árus ügynökségből.

5. Katonai készletek, ugymint katonarubák, IV. CZIKK.

egyverzeli darabok, fegyverek, lőszer, tábori

szerek (a mikhez az ágykellékek, az orvosi és Rendeleti uton kibocsátandó betűsoros áru- kórházi szerek is tartoznak), továbbá lovak a Lajstrom fogja az egyes áruknak a vámtarisa hadesapatok vagy a hadi tengerészet telepei illető tételeibe való részletes beosztását, a vám- közt a vámterületen kivül és belől való forgatarisa szószerinti szövege és értelme szerint lomban ; a hadigazgatásnak katona-mütani kimegállapitani; ezen árulajstrom szükség ese- sérleteihez való robbantó eszközök és durrtében kiegészithető és módositható.

anyagok. Hasonló uton sorolhatók, alkatrészeikre és 6. Államhatóságoktól a vámkülzetekből a rendeltetésükre való tekintettel, más vámtétel vámterületre küldött hivatali szükségletek. alá az ujonnan forgalomba jövő vegyészeti tár- 7. A külföldről és a vámkülzetekből a vámgyak, melyek különben, mint a tarisában külö- területre bevándorlók holmija ; szintugy gépek nösen meg nem nevezettek, a 64. e) 3. tétel és géprészek, gyári eszközök és szerszámok, a alá esnének.

mennyiben ezek a tárgyak a bevándorlók saját használatára valók, viszonyaiknak megfelelnek

és a folytonos használat nyomait magukon V. CZIKK.

viselik.

kjházasitási tárgyak oly személyek számára, Különböző anyagokból készült árúk, melyek kik házasságuk következiében a vámterületre sem az apró árúkhoz (61. vámszakasz) nem költöznek, a mennyiben azok viszonyaiknak tartoznak, sem a tarisa szerint külön vám alá megfelelnek. nem esnek, valamint oly keverékek, melyeknek Ezen vámmentességből mindazonáltal ki vanrészei különböző vámtételek alá tartoznak, fő- nak zárva : a fogyasztási adó alá eső tárgyak alkatrészük szerint, — s ha kétséges, hogy mi és fogyasztási czjkkek, állatok, fel nem dolgoa főalkatrészük, azon alkatrészük szerint vámo- zott kelmék és félgyártmányok, végre nyers zandók, mely a tarifa szerint magasabb vám anyagok. alá esik. Részletesebb határozatok e tekintet- 8. Örökölt tárgvak, ugymint: butor, házi-, ben rendeleti uton fognak megállapiltatni. asztali- és konyhaeszközök, ruházatok, ágy-, asztal- és fehérnemű, használt gváriszerek, hasz- dona, vagy a mennyiben a belföldi hajók ugyannált szerszámok sth., a mennyiben azok az azon vagy hasonló nemü leltári darabokkal örökösnek saját használatára valók és viszo- jönnek vissza, a minőkkel kimentek volt), banyainak megfelelnek.

nem csak oly föltétel alatt, ha a személyszállitó Ezen vámmentességből a 7. szám 3. bekez- kocsik a használat világos nyomait mutatják, désében felsorolt tárgyak szintén ki vannak vagy ha különben is a szállitott személyekből zárva.

és árúkból, a rendeltetés helyéből, az út irá9. Müvészeti és tudományos tárgyak, melyek nyából, a fuvarozási eszközökből s a fuvarozás. nyilvános, tudományos és müvészeti intézetek minőségéből kitünik, hogy az utazás valóban gyüjteményei számára valók, a külföldön lar- személy- vagy árufuvarozási, nem pedig oly lózkodó osztrák és magyar müvészek művei. czélból történik, hogy a fuvarozási eszköz a.

10. Anatomiai készülékek, csontvázak, holl- vámdij alól fölszabadittassék. tetemek.

3. A menő és jövő hajók elesége, mi alati a 11. Régiségi tárgyak, ha minőségük nem Dunán közlekedő hajók számára való sör is hagy semmi kétséget az iránt, hogy értékük érlelik. leginkább csak óságukban áll, és a gyüjtésen 4. Mustralapok és mustrák oly darabokban kivül semmi más czélra és használatra nem vagy próbákban, melyek csakis mustráknak alkalmasak.

használhatók; de a dohány és a fogyasztási 12. Törvényszéki tárgyalások tárgyai. czikkekből való bárminő próbák nem vámmen13. Adományozolt rendjelek.

tesek. Az 1. számra szóló alakszerüségeket, s a 5. A megvámolandó áru boritékja, tartója többire nézve megkivántató bizonyitékokat és vagy olénye, kivéve : feltételeket külön rendeletek fogják szabályozni. a) ha azok a göngysulyról szóló határozatok Egyelőre az e részben fennálló rendeletek ma- szerint magához az árúhoz számittatnak; radnak érvényben.

b) ha valamely árú, oly boritékban és edényben fordul elő, melyben azt alakjánál és minő

ségénél fogva nem szokás szállitani, és melyre VIII. CZIKK.

nagyobb vámdij van szabva, mint magára az.

árúra. Vámmentesek továbbá :

6. Mindazon árúk, melyeknek sulya 25 1. Az utazók holmija, ugymint :

grammnál csekélyebb, vagy a melyek után a Fehérnemü, ruházat, ágynemü, utazási esz-beszedendő vámdij 2 krajczárnál kevesebb. közök, arany- és ezüstnemüek és egyéb drága- Visszaélések esetében e kedvezmény egyes szeságok, a kézmüvesek szerszámai, a művészek mélyekre vagy bizonyos határvonalakra nézve eszközei, mű- és hangszerei, a fuvarozók és ideiglenesen megszüntethető. hajósok ruhái és fehérnemüi, könyvek, élelmi- 7. A hivatalos raktárakban teljesen megromszerek, gyógyszerek utazás közben való hasz- lott árúk. Ha az árú csak annyira romlott meg, nálatra, dohány külön szabályok által meghatá- hogy eredeti rendeltetésére többé nem alkalrozott mennyiségben (jelenleg legfeljebb 35 mas, de azért még hasznavehelő, pl. bor, mely gramm vagy 10 darab szivar), a mennyiben e még mint eczet használható, az illetékes pénztárgyak csupán az utozó saját használatára ügyi hatóság a vámdij megfelelő mérséklését valók és minőséyökre valamint mennyiségökre engedélyezheti. nézve az utazó szükségleteinek, állásának és egyéb viszonyainak megfelelnek. Használt házi eszközöknek és butoroknak

IX. CZIKK. vámmentes behozatala engedélyezhető továbbá oly utazóknak és közszolgálatban álló egyének- A beviteli vámdij alól fel vannak mentve nek, kik egy évnél tovább szándékoznak az továbbá : osztrák-magyar monarchiában tartózkodni és 1. Hajók épitésére és felszereésére szükséges. ezen szándékukat hitelesen igazolják.

tárgyak az 1872. évi XXV. t. cz. értelmében. Ugyanazon kedvezmény oly belföldieknek is 2. Oly árúk és tárgyak, melyek kikészités, engedélyezhető, kik a vámterületen kivül egy kijavitás vagy feldolgozás végelt hozatnak be. évnél tovább tartózkodván, a vámterületre ujra a vámterületre, oly feltétel alatt, hogy a kikévisszatérnek.

szitett, kijavitoll vagy megmunkált árúk és tár2. Fuvarozási eszközök, ugymint: az utazók gyak isméti kivitele a pénzügyi hatóságtól előre kocsijai, a személy- és áruszállitó kocsik, szá- meghatározott idő alatt történjék és hogy a nok és taligák, teherkosarak, puttonyok és behozott és ismét kivitt árúk azonossága bizteherhordásra való hasonló készülékek, maguk tositható legyen. az illető igás- és teherhordó állatok, és hajók 3. Oly árúk és tárgyak, melyek a vámkül(ez utóbbiak a rajtuk levő leltári darabokkal zetekbe ollan leendő kikészités, kijavitás vagy együtt, a mennyiben a hajók külföldiek tulaj- I feldolgozás végett kivitetnek és az illető vám

e

a

külzetekből kikészitve, kijavitva vagy feldol- hatalmaztatik föl, hogy a vámmentes bevitelt gozva a vámterületre ismét behozatnak, a 2. a következő tárgyak számára biztosithatja : pont alatt felsorolt feltételek mellett.

a) a váltóállomás épitéséhez és üzleti beren4. Árúk (a fogyasztási tárgyak kivételével), dezéséhez, valamint az állomás és a vámhatár melyek a vámterületről külföldi vásárokra vagy között fekvő csatlakozási pályához szükséges bizonytalan eladásra kivitelnek és elada ulanul anyagok, felszerelések és egyéb tárgyak száismét visszahozatnak.

mára, a mennyiben az idevágó munkák szerAz ezen forgalmi könnyitéseket (1-4) illető ződésszerű elvállalása folytán, mindezeknek ellenőrzési szabályok rendeleti uton fognak szolgáltatása a külföldi hatóságok vagy a külmegállapittatni.

földi vasuti vállalat kötelességében áll; Oly árúk, melyek eladás végett külföldre b) a külföldi vasuti vállalattól magára vállalt küldettek és előre nem látott akadályok miatt üzleti szolgálat ellátásához (beleértve a jókareladatlanul visszaérkeznek, a nélkül, hogy kül- bantartást is), valamint a külföldi határhivataföldön szabad forgalomba kerültek volna, az lok hivatalos szolgálatához szükséges üzleti isméti behozatalkor az illetékes pénzügyi ható- tárgyak, eszközök és fogyasztási anyagok száság különös engedélye folytán a beviteli vám- mára, a mennyiben azok e czélokra szükségedij fizetése alól felmenthetők.

seknek bizonyulnak;

c) a külföldi vasuti igazgatósághoz vagy a

szomszéd államnak érdekelt hatóságaihoz tarX. CZIKK.

tozó és a vámterületen belől állomásozó hiva

talnokok s szolgálattevők költözködő holmijaA határszéli kerületben vámmentesek : nak s szolgálati szereinek számára.

1. a vámhatár által átszeldelt földbirtokok gazdasági forgalmában, az e birtokokhoz tartozó gazdasági állatok, és gazdasági eszközök,

XIII. CZIKK. valamint a vetőmag, továbbá az e birtokokon nyert földmivelési és állattenyésztési termények; A vámta risában kitett vámdijak, ideértve a

2. a határon át legeltetésre vagy munkára mérő-, pecsét- és czédulapenzi is, aranyban bejövő, illetőleg visszajövő állatok, valamint a fizetendők. legeltetés ideje alatt nyert termények, ugymint:

Külön rendeletek fogják meghatározni azt, vaj, sajt és az időközben megszaporodott álla-mily feltételek alatt szabad ezüstöt is a vámok tok is.

fizetésénél használni.

Az ez esetben fizetendő pótlék az aranynak

a megelőző hónapban eléri átlagos árfolyama XI. CZIKK.

alapján, rendeleti uton, havonként fog megha

tároztatni és közzététetni; ugyanez uton fog A vezénylő pénzügyi hatóságok méltánylást meghatároztatni a bel- és külföldi aranypénzérdemlő és bizonyitványokkal teljesen igazolt nek aranyforint értéke is, mely értékben azok viszonyok esetében megengedhetik, hogy vám- vámfizetéseknél elfogadtatnak és adatnak. mentesen vagy mérsékelt vámdij fizetése mellett behozhatók a következő árúk : 1. a különböző hitselekezetek szegény tem

XIV. CZIKK. plomai és egyházai számára rendell szertartási tárgyak, és az ily templomok és egyházak épi- A vámilletékek felszámitásakor az egy féltésére és felállitására való anyagok ;

krajczárnál kisebb tört részek számba nem 2. élelmiszerek, ruházatok és épitési anya- véletnek, a félkrajczár s a nagyobb tört azongok, melyek tüzvész vagy más elemi csapás ban egész krajczárnak veendő. által károsult belföldi lakosoknak, életük fenlartására vagy házaik fölépitése vagy helyrehozására ajándékban küldetnek ;

XV. CZIKK. 3. a régi, és használat jeleit magukon viselő tárgyak, melyeket vagyontalan egyének kül- A tarisában minden egyes tételre kiszabott földről ajándékul kapnak.

dijakon (vámokon, engedélyi illetékeken, fogyasztási adópótlékokon) kivül a vámeljárásnál

következő mellékilletékek fizetendők : XII. CZIKK.

1. A mérlegpénz, és pedig 5 krajezárjával

100 kilogrammnyi teljsúly után, oly árúknál, Az oly nemzetközi egyezmények alkalmával, melyek hivatalból vagy a fél kivánatára mérelmelyek által vasuti csatlakozások biztositására nek meg. egy közös határ- és üzleti váltó-állomás a vám- A súlynak számvetési ulon való kitudásáért, határon belül állapittatik meg, a kormány arra / próba mérésekért és magánmérlegen történt

« PreviousContinue »