Page images
PDF
EPUB

mérésért, mint például a vasuti pályaudvarokon illetékeket, valamint a külön vizi vámdijakat, a történő vámkezelésnél, mérlegpénzt nem kell kikötő- és hajózási dijakat illeti, megmaradnak fizetni.

az eddigi határozatok. A mérlegpénz kiszámitásánál 50 kilogramm- Az egy krajczárnál kisebb részek fizetésére nál kisebb súlyrészek számba nem vétetnek, nézve a mellékilletékeknél is a XIV. czikkben 50 kilogramm s annál nagyobb súlyrészek azon- foglalt határozatok érvényesek. ban 100 kilogrammnak számitlatnak.

Ha az árú összes súlya 50 kilogrammnál kisebb, mérlegpénzül 3 krajczár fizetendő.

XVI. CZIKK. 2. Pecsétdij: és pedig minden alkalmazott egyes ólompecsétért 2 krajczár, és minden A göngysúlynak megállapitása és megváltozalkalmazott egyes viaszpecsélért 1 krajczár. tatása a forgalomban szokásos csomagolási

A kisérő jegygyel való ellenőrzés alatt átvi- módokra s az abbeli súlyviszonyokra való tetelre utalt árúk pecsétdiji nem fizetnek. A hajók, kintettel rendeleli ulon fog történni. Oly árúkvasuti kocsik stb. rakodó helyének vámhivata- nál, melyeknek 100 kilogrammjáért 3 frtnál los elzárásaért sem jár pecsétdij.

nagyobb vám nem fizetendő, valamint a folya3. Czédulapénz és pedig 10 krajczár a kül- dékokat közvetlen magukba foglaló edényeknél földi vámolatlan árúkról kiállitott kisérő jegy- semmi göngysúly néven való levonásnak nincs nek ama példányaért, mely a félnek kiszolgál- helye. tatandó.

Ha az eredetileg átvitelre szánt árúnál utóbb beviteli czélt vallanak be, a mellékilletékek utó

XVII. CZIKK. 'lag fizetendők.

A vámvonalat érintő belforgalomban, vala- Jelen törvény 1879. évi január 1-én lép mint az ellenőrző eljárásnál sem pecsétdij, sem életbe. Ezen nappal megszünik az 1853. évi czédulapénz nem fizetendő.

deczember 5-éről szóló vámtarisa, továbbá az 4. Raktárdij a hivatalos raktárakban elhelye- 1865. évi junius 30-áról szóló ideiglenes vámzett árukért és pedig a helyi és egyéb viszo- tarifa, valamint minden arra vonatkozó törvény nyok tekintetbevételével külön rendelet által és rendelet, a mennyiben a jelen törvénynyel megállapitandó összegben, mely azonban a telj- ellenkezik. súly minden 100 kilogrammja után egy-egy napra rendszerint 1:6 krajczárnál nem nagyobb. Ha rendkivül sok a raktárba elhelyezendő

XVIII. CZIKK. árú, a teljsúly 100 kilogrammja után egy-egy napra a raktárdij 2-4 krajczárig emelhető. Ezen törvény végrehajtásával a pénzügy

A mi a hivatalos helyiségen kivül teljesitett minister, valamint a földmivelés-, ipar- és hivatalos cselekvényekért járó költségek meg- kereskedelemügyi minister bizatnak meg. déritését, az árúk hivatalos kiséréseért fizetendő

a

[blocks in formation]

BEVITELI VÁMTARIFA.
I Gyarmatáruk és déli gyümölcs :

1 Kákáo
2 Kávé
3 Füszerek
4 Déli gyümölcsök
5 Thea

6 Czukor. II 7 Dohány és dohánygyártmányok. III Kerli és mezei termények :

8 Gabona, hüvelyesek, rizs, liszt és őrle

ménvek 9 Növények, és (más szakaszokban föl nem

emlitelt) növényrészek. iv Állatok és (más szakaszokban elő nem

forduló) állati termények : 10 Halak, kagylós és más vizi állatok 11 Vágó- és igásmarha 12 Vad, szárnyas és más állatok 13 Nyers bőrök 14 Haj, szőr, sörte és toll 15 Hús, viasz, sajt, méz és (más szakaszok

ban nem foglalt) állati termékek. V Zsiradék és zsiros olajok :

16 Zsiradék

17 Zsiros olajok.
VI Italok és eledelek:

18 Sör és méhsör
19 Eczet
20 Égetett szeszes folyadékok
21 Bor és mesterséges borok

22 Eledelek.
VII Tüzelő-, épitő- és műanyagok :

23 Fa, szén és tőzeg
24 Esztergályos- és faragóanyagok

25 Ásványok. VIII Gyógyszer-, illatszer-, festő- és cserző

anyagok, mézgák és gyanták:
26 Gyógyszer- és illatszeranyagok
27 Festő és cserző anyagok

28 Mézgák. IX S:övő és kötőanyagok és fonalak:

29 Pamut
30 Pamutsonalak
31 Len, kender, juta
32 Lenfonalak
33 Gyapju
34 Gyapjusonalak

35 Selyem. X Szőtt és kötölt árúk, ruházatok és

pipereárúk : 36 Pamutárúk

37 Lenárúk
38 Gyapjúárúk
39 Selyemárúk

40 Ruházatok és pipereárúk.
Xi Áriik sörtéből, háncsból, kákából,

kökusiliórostból, füböl, nádból, scilánkból, széknádból és szalmából,

valamint papiros és papirosárúk : 41 Kesekötő- és szitakötőárúk 42 Árúk háncsból, kákából, kokusdió-rost

ból, füből, nádból, szilánkból, széknád

ból és szalmából 43 Papiros és papirosárúk. XII kaucsuk- és guttapercsa-, viaszos

vászon-, bőr- és szücsáruk:
44 Kaucsuk és guttapercsa, valamint azok-

ból való árúk
45 Viaszos vászon és viaszos lafota
46 Bőr és bőrárúk

47 Szűcsárúk. XIII Fa-, csont-, üveg-, kő- és agyagárúk :

48 Fa- és csontárúk
49 Üveg és üvegárúk
50 Köárúk

51 Agyagárúk.
XIV Fémek és fémáruk :

52 Vas és aczél
53 Vas- és aczélárúk
54 Nemtelen fémek
55 Fémiárúk

56 Nemes fémek.
XV Kocsik, szánok és hajók :

57 Kocsik és szánok

58 Hajók. XVI Mü- és hangszerek, gépek és apró

áruk: 59 Mű- és hangszerek bármily anyagból 60 Gépek és géprészek

61 Apróárúk. XVII Konyhasó, vegyészeti áruk, gyógy-,

festő- és gyujtószerek: 62 Konyhasó 63 Vegyészeti segédanyagok 64 Vegyészeti árúk, gyógy- és festő-szerek 65 Gyertya és szappan

66 Gyujtószerek. XVIII 67 Irodalmi és műtárgyak. XIX 68 Hulladékok.

KIVITELI VÁMTAFIFA. Rongyok és papirosgyártásra alkalmas egyéb hulladékok.

Szakasz

nem

Az árú meg- Vám

Vám
Göngysúly, a telj-

Az árú meg- Vám- Vám Göngysúly, a teljnevezése egység

súly százalékaiban
nevezése egység

súly százalékaiban frt kr. kifejezve

frt kr. kifejezve BEVITELI VÁMTARIFA.

(20 szénába s más ef1. Gyarmatárúk és déli

félébe (de gyümölcs.

puszta gyékénybe 13 ládáhban és ke- b) aszalt süge, gránát

vagy

vászonba) 1 Κάλάο: ményfa - dongájul alma,sejtett czirbolyamag

csomagolt hordók Kákáo-bab és kákáo

hordókban (pignoli), aszúszőlő,apró- ban és ládákban

10 másféle hordókban hüvely 100 kilgr. 10.

szőlő és mazsola-szőlő |13 másféle hordókban 9 kosarakban

100 klgr. 6.

és ládáh ban, vala3 zsákokban és zsák

mint kosarakban félékben Jegyzet. Egészen vagy

6 zsákfélékben (17 200 kilogrammnál félig megromlott, szintúry

9 fadobozokban és kisebb súlyúládák- emberi élvezetre teljesen al

elléle kisebb ládákban kalmatlanná teli s ipari cze

ban 12 200 kilogramm v. lokra szánt aszuszőlő, apró

11 fadobozokban és 2 kave. annál nagyobb sú- szőlő és mazsolaszölö vagy

elléle kisebb láa nyers ká lyú ládákban, to- aszúsige, 100 klgr-ért 40 kr.

dákban, egyszerü

vászonboritékba, 100 kilgr. 24.

vábbá keményfa-
dongájú hordók

nád-, szalma- vagy
c) czitrom, limóni, na-
ban

hánes - gyékénybe 10 másféle hordókban rancs.-- 100 klgr. 8.

csomagolva 9 kosarakban

Ha a fadobozokba 7 háncs - zsákokban

Jegyzet. Czitrom, limóni vagy efféle kisebb lá(sardi)

és narancs megolvasva 100 dákba csomagoli tár2 zsákfélékben

darabért i frt 60 kr. syak még külön hor(20 hordókban és lá

dokban, ládákban vagy b) pörkölt kávé

dákban

d) datolya (törökszil- kosarakban foglaltat100 kilgr. 30.- 13 kosarakban

va), mandula, pisztácz

nak, ezen boritékok 6 zsákfélékben

számára is a fentebb 100 kigr. 15.

megjelölt göngysúlyc) kávépótló (pörkölt |13 hordókban és lá

százalékok levonandok vagy örölt katáng is) dákban

és pedig az összes telj100 kilgr. 6.—

súlyból. 3 Füszerek:

5 Thea : 100 klgr. 50.– 23 ládákban a)bors, szintúgy hosz

Nyers czukornál és 6 Czukor :

lisztczukornál, valaszú bors, paprika és fehér

a) nyers czukor a hol- mint törölt czukornál: bors, törölt borshulladék,

landi standard 19.számán 13 keményfa-dongájú szegfűbors (piment), csil

alul; czukoroldatok; ke

hordókban és lálagos ánizs, gyömbér,

dákban

ményitőczukor (szőlő-10 m zféle hordókban kardamom, guinea-bors

czukor) szilárd állapotban 100 kilgr. 24.- 16 hordókban és lá

8 nem-európai náddákban

100 klgr. 15.- fonadékokban (ka b) szegfüszeg, szintúgy 9 kosarakban b) nyers czukor a hol

nasser, kranjans) magszegsü, szerecsendió

4 zsákfélékben landi standard 19. száma 7 másféle kosarakvirág (macis), szerecsen

és azon fölül; finomított

ban dió, fahéj (valódi fahéj,

czukor 100 klgr. 20.

4 zsákfélékben. kasszia-fahéj, malabar

Másféle czukornál:

c) szörp; keményitő- 14 keményfa-dongájú fahéj, indiai fahéj fahéj

czukor (szőlőczukor) hig virág) 100 klgr. 40.

hordókban

állapotban, melasse 13 ládákban c) sáfrány, vanilia 100 klgr. 60.

100 klgr. 6.-10 másféle hordókban

Jegyzet a 6. szakaszhoz. 7 kosarakban 4 Déli gyümölcsök :

A fogvasztási adók a vám- zsákfélékben. a) frissüge,szentjános

tételekben benfoglaltatnak. Szörpnel : kenyér, gesztenye, laze

II. Dohány és dohány

111 burok hordókban ruoli, sejtetlen czirbolya

gyártmányok : mag (pignoli), zsidóalma,

7 a) nyers dohány, azaz (12 ládákban, hordóknarancs- és czitromhéj ;

feldolgozatlan dohányle- ban,seronokban és éretlen apró narancs; sós

velek, szintúgy dohány- kanasserekben vizbe rakolt limoni, czit

ormók, dohányszárak és 9 másféle kosarakrom és narancs ; fris

dohányvirágok

ban vagy besózott olajbogyó

100 klgr. 21.

4 zsákfélékben 100 klgr. 2.

(Csak külön engedély mellett)

[blocks in formation]

b) dohánygyártmá- 116 hordókban és lá-1 9. Vövények, és (más szanyok, azaz dohány teker- dákban

kaszokban föl nem emlicsekben,szétgöngyöliteit

13 kosarakban

lett) növényrészek:

6 zsákfélékben vagy ormózott levelek

a) friss kerti termé

Szivaroknál : ben, vagy vágott dohány, 24 kis faládákban

nyek, friss mezei terméburnótnak előkészitett 12 kis lemezpapiros

nyek, friss gyümölcsök. dohány, dohányliszt, do- ládákban vagy ko b) élő növények, szinthányhulladék;szivar, bur- sárkákban

úgy cserepekben és vednót; szintúgy a dohány

Ha a kis faládákha,

rekben ; gabona kévéklevelek szárajból és or

lemezpapiros-ládákba

ben, hüvelyesek szárastul, móiból készült papiros any kosárkákba cso

széna, szalma, káka, pál-
magolt szivarok még
100 klgr. 52.50 külön hordókban, lá-

malevelek, katanggyökér

dákban, kosarakban (cichoria), ánizs, korian(Csak külön engedély mellett) vagy zsákfélékben fog- der, édes kömény, kö

laltatnak: ezen esetre mény,olajmay,lóheremas, Jegyzet. Külön engedély szabadságábanállafél

mustármag, mustárpor esetében következő enge- nek, vagy a szivarok

vagy örlölt mustár (hordélvilletékek fizetendők: nak kellös horitékkal 1. Szivarok-és szivarkák- együtt mért összes sú

dókban és effélékben): ért 300 tiszta súlyú gramm Ivát, vagy ezen teljsúly

külön meg nem nevezett lilán 5 frt 50 kr.

mellett a kis faládák. növények és növényré2. más dohánygyártmá- lemezpapiros-ládák v.

szek friss állapotban, vagy nyokért 500 tiszta súlyú kosárkák teljsúlyát kü- szárilva 100 kilgr. vámm. gramm után 4 frt 20 kr. lön is bevallani.

c) 1. elkészitett kerti és 3. nyers dohányért 500 Az első esetre az elől tiszta súlyú gramm után emliteti göngysúlyszá-! főzelékek skáposzta fajok,

mezei termények és pedig: 3 srt 50 kr.

zalékok is levonhatók A dohány és dohánygyárt- és pedig az összes telj

burgonya és répanemüek, mányok a most felsorolt al- súlyból az utóbbi esetre

ennivaló gyökerek, gomosztályok szerint is beval- azonban a göngysúly bák (ideértve a szarvaslandók.

csak 24, illetőleg 12 gombát is) száritva, saj-
százaléknak vehető.

tolva, aszalva, szétvag-
Egyes, puszta vá-

dalva, porrá törve,v. más szonnal bevont ládács

módon apritva, sózva, kák, lemezpapiros-la

hordókban eczetbe rakva III. Kerti és mezei ter- dák vagy kosárkák bá

2.elkészitett gyümölcs,
loknak nem tekinthetők.
mények

és pedig száritott, aszalt, 8 Gabona, hüvelyesek,

szétvagdalt, porrá lört rizs, liszt és örlemé

vagy más módon apritoll nyek:

gyümölcs; czukor néla) buza, tönköly, két

kül befőzöll gyümülcsíz szeres, rozs, árpa, maláta,

(Leckwar); száraz dió zab, tengeri (kukoricza),

és mogyoró, szintúgy tatárka (pohánka), köles,

dióbél és mogyoróbél. bab, csillagfürt (lupinus),

3. külön meg nem neborsó, lencse, bükköny

vezett növények és nö100 klgr.vámm.

vényrészek elkészítve, és

pedig porrá törve, vagy 1. sejtelt

máskép apritva vagy 100 klgr. 2.

festve - 100 klgr. 1.50 2. fejtetlen, rizshulladék --- 100 klgr. –.60

Jegyzet. A c) vámtétel c) liszt és őrlemény(da

alatt felsorolt tárgyak pléh

szelenczék be és esélék belégrált, törött, és hántott sze

mentesen foglalva, vagy másmek;kása, dara,apródara)

kép mint a felsorolt módokon 100 klgr.vámm.

elkészitse vagy szelenczékbe, Jegyzet.Rizs, Olaszország

üvegekbe, palaczkokba és batárain at Tirolba való beho

ellelékbe becsinálva, finom zalalnál 100 klgr.-ért 1 (ri.

eledeleknek tekintendők.

6) rizs

[graphic]
« PreviousContinue »