Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

c) fehér, sárga és festett (13 ládákban és lőkben vagy hólyagokban 124 ládákban viasz (szintúgy növényviasz), hordókban

100 kilgr. 4.- (16 kosarakban viaszsonkoly; szivacs 9 kosarakban Jegyzet a 17.b) vámiételhez. 100 klgr. 5.- 16 zsákfélékben 1. Faolaj hordókban és tömlők

ben, ha a vám kezelés fővám

hivatalnál történik, és ez alka-
(16 50 kilogramm lommal 100 kilogramm faolajhoz
vagy annál na-

1 kilogramm terpentinolajat vagy
gyobb súlyú
ládákban

130 gramm rozmarinolajat ve-
13 50kilogramm-

svitenek, 100 klgr. 80 kr.

2. A dalmácziai, isztriai és a

nál kisebb súd) sajt 100 gr. 9.

quarneri szigetekbeli faolaj horlyú ládákban

dókban

- ha behozatala az erre 11 hordókban és

külön felhatalmazott hivatalokvedrekben

nál történik -- a fennálló felté8 kosarakban

telek alalı 100 klgr. 50 kr.

6 zsákfélékben Jegyzet. A Rumániából ér

c) pálmaolaj (pálmavaj) és kező sózott tehén- és juhtúró

kókusdióolaj (kókusdjóvaj) (edényekbe rakva, vagy ökör

hordókban 100 kigr.vamm. hólyagokba vagy julibörökbe

d) repczeolaj, lenolaj, ritömve), szintugy a gomolyákban

cinusolaj és más külön meg előforduló rumániai brinza, 10

nem nevezett zsiros olajok vábbá a Dalmácziából érkező juh

hordókban, tömlőkben vagy túró a fennálló feltételek alatt 100 klgr. 3 frt.

hólyagokban 100 kilgr. 1.50 e) mindennemü tojás ; lej

Jegyzet a 17. szakaszhoz.

1. Faolaj és a 17. d) vámtétel (szintúgy aludttej és tejföl) ;

alatt emlitett olajok, ha a határtehéntúró és egyéb édes túró

forgalomban kannában nyilt kor100 klgr. vámm.

sókban, pleh vagy üvegpalacz01. méz, méhköpük mé

kokban és hasonló el nemcsukott zestül és viaszostul ;

edényekben hozatnak be, hor2. friss, sózott vagy szári

dókban való faolajnak, illetőleg

hordókban való külön meg nem tott hólyagok és belek ; aranyverő hártya ; belekből

nevezett zsiros olajoknak tekin

tendők. készült kötelek ;

2. Palaczkokban, korsókban 3. kitömött állatok ;

vagy hasonló edényekben való 4. külön meg nem neve

zsiros olajok, ha legalább 25 kilozett állati termékek

gramm súlyúak, hordókban való 100 klgr. vámm.

zsiros olajoknak tekintendők. V. Zsiradék és zsiros

VI. Italok és eledelek. olajok

18 Sör és méhsör: 16 Zsiradék:

13 hordókban, a) hordókban a) friss, sózott, olvasztott ládákban, fa

100 kilgr. 3.vaj; disznózsir és lúdzsir ;

zekakban és

b) palaczkokban és kor- 124 ládákban

vedrekben szalonna 100 klgr. 8.

9 kosarakban

sókban --- 100 klgr. 8.—16 kosarakban b) stearin, stearinsav; pal- | 6 börökben, be

Jegyzet. A sör után szedett mitin, parastin, ceresin; czet- Jekbenészsák

átalános fogyasztási adó a vámvelő... 100 klgr. 3.- félékben

tételben már benfoglaltatik. c) faggyú 100 klgr.vámm.

19 Eczet : d) 1. halzsir;

a) hordókban 2. külön meg nem neve

100 klgr. 3.zelt zsiradék és zsirkeverék

b) palaczkokban és kor-124 ládákban 100 klgr. 1.

sókban

100 kilgr. 8.- (16 kusarakban 17 Zsiros olajok :

20 Égetett szeszes folyaa) zsiros olajok, palacz

dékok: kokban és korsókban

24 ládákban
16 kosarakban

a) borszesz (alkohol) és
100 klgr. 10.-

mindennemü pálinka, kevert b) faolaj hordókban, töm

pálinkafélék is; arrak; rum Magyar Törvénytár. 1877—78.

14

[blocks in formation]

a

24 ládákban csak

() finom eledelek, azaz:

ha palaczkok(a fogyasztási adóval együtt)

1. csokoládé (örlőtt kákáo,

ban hozatnak 100 kilgr. 24.- be

és kákáotészta is), nemküb) likőrök, puncseszenczia 16 kosarakban

lönben csokoládé pótló és és más édesitett szeszes fo

csak ha palacz

csokoládé gyártmányok ; lyadékok (a fogyasztási adó

kokban hozat- czukorba főit; czukrosság ;

nak be val együtt) 100 klgr. 40.-

mindenféle sütemény ; 11 burok hordók

2. palaczkokba, szelenban

czékbe és hasonlókba becsi

(24 ládákban csak 21 Bor és mesterséges borok,

nált, gőzbe főtt vagy besó

ha palaczkokszintúgy gyümölcshor, must ban hozatnak

zott, továbbá czukor-, méz-, és gyümölcsmust:

be

olajba vagy egyébként bera16 kosarakban

kolt mindenféle gyümölcs, a) hordókban

csak lia palacz

fűszer, főzelék és más külön 100 klgr. 12.

kokban hozalb) palaczkokban

meg nem nevezett ennivalók

nak be 100 klgr. 20.

(gomba, szarvasgomba, szár11 burokhordók

nyas-állat, tengeri-állatok és Jegyzet a 21. szakaszhoz. ban

effélék); 1. a vámkülzetekből való borok a fennálló feltételek alatt ...

3. pástétomok, kocsonyák, 100 klgr. 1 frt.

mártások és másféle hasonló 2. borczefre a hordókban való

tárgyai a finomabb étkebor vámjának felét fizeti.

zésnek ; Jegyzet a 18—21. szakasz

4. külön meg nem neve- (16 hordókban és hoz. Italok, melyek a határfor

zell elkészitelt eledelek

ládákban galomban kannákban, korsók

13 kosarakban

100 klgr. 35.ban, pléhpalaczkokban vagy be

6 zsákfélékben nem szurkolt üvegpalaczkok ban fordulnak elő, hordókban való

VII. Tüzelő-, épitő- és italoknak tekintendők.

műanyagok 22 Eledelek (más szakaszok

23 Fa, szén és tőzeg : ban nem foglaltak):

a) tüzisa, szintugy fakéreg, a)közönséges kenyér, mind

rózse, rózsenyaláb, kötőfüz, fehér, mind fekete ; hajós

galyak, kilugzott cser és kétszersült 100 klgr.vámm.

cserpogácsa ; közönséges b) 1. Sago és sago-pótló,

(európai) szerszámfa, nyers tapioka, arrow-root ;

állapotban vagy előkészitve, 2. ostya lisztből; gyü

fürészárú, hordófa, mölcskenyér; kétszersült (a

(donga) és nagyjából előkéhajós kétszersült kivételével)

szitett mindenféle más szer100 klgr. 5.

számfa, a furnir kivételével c) tésztanemü (azaz me

1 köbm. vámm. télt és hasonló nem sütött

b) nem európai szerszámfa készitmények lisztből)

(tuskók, deszkák és czölöpök) 100 klgr. 6.—

100 kilgr.vámm. a) lápláló anyagúl szolgáló

c) faszén, tözeg és tőzeyoldékony késziumények, azaz 16 hordókban és

szén, ásványszén (kőszén), húskivonal, sűritett leves és ládákban koksz, és ezen anyagokból tej, gyermekliszt és effélék 13 kosarakban való mindenféle mesterséges 100 klgr. 7.-|| 6 zsákfélékben

szilárd tüzelőanyag e) 1. elkészitett mustár

10) klor.vámm. (szintudy mustárpor (mus

24 Esztergályos és faragótárliszt] hólyagokban, sze

anyagok (más szakaszoklenczékben, palaczkokban,

ban nem foglaltak): korsókban vagy staniolban)

1. borostyánkő (szintúgy 2. olajba rakott ángolna

borostyánkögvuradék): gaés tinhal, hordókban

gát; tajték; hasitatlan, pá3. kápri 100 kilgr. 15.

czolatlan, festetlen széknád;

azaz

[blocks in formation]

nem

finomabb botok és nádak ; kokus- és coquilldió és kokusdióhéj ; areka- és kasztadió; szarvak, szarúszeletek, szarvhegyek, karmok, lábak, paták; nyers halcsont;

2. elefántcsont és más állati fogak, csontok, békateknő, gyöngyház és más kagylók, nyers állapotban vagy csak hasitva, lapitva vagy szétvagdalva (táblákban vagy darabokban);

3. nyers korálok (fúrva is, de nem tisztitva vagy köszö

rülve) 100 klgr.vámm. 25 Ásványok, azaz nyers vagy

csak nagyjából faragott vagy
fürészelt kövek; földnemek
és nyers ásványi anyagok,
égetve, iszapolva vagy örölve
is ; érczek, előkészitett álla-
potban is; mindezen tár-
gyak a mennyiben más sza-
kaszokban nem foglaltatnak

100 klgr.vámm. VIII.Gyógyszer-,illatszer-, festó- és cserző-anyagok,

mézgák és gyanták. 26 Gyógyszer és illatszeranyagok:

a) 1. szürke ambra ; castoreum ; pézsma (moschus); czibet; pézsma-patkányfark; körisbogár;

2. pézsmamag : kákáovaj ; tisztitott (finomitott) kámphor; kubeba ; galanyagyökér (galgant); jalappagyanta; borostyánmegyviz; muscatbalzsam (muscatvaj); opium; medveczukor ; lavendula-, narancsvirág-, rózsa- és 13 ládákban és hasonló illatos vizek (bor

hordókban

9 kosarakban szesz nélkül); borostyánkő-,

7 zsákfélékben agancs-, kautsuk-, borostyán-, rozmarin- és fenyőmag-olaj --- 100 klgr. 6.

b) külön meg nem nevezett illó olajok; illatos eczet, zsiradék és olaj

100 klgr. 10.Jegyzet. Ha az a) és b) alatt emliteit eczelek, zsiradékok, olajok és vizek czimjegygyel, használati utasitással és más effélével

ellátott edényekben fordulnak elő, a mi által illatszer árúknak mutatkoznak, az illatszerárúkra szóló határozmányok szerint vá

mozandók. 27 Festő-és cserző-anyagok:

a) 1. festőfa tuskókban ;

2. festéshez vagy cserzéshez való héjak, gyökerek, levelek, virágok, gyümülcsök és effélék, szélvagdalva, örölve vagy máskép apritva is ; catechou (japáni föld); kino, cochenille, szilveszter, kermeszrovar,indigo, lacdye, orlean 100 klgr.vámm.

b) sestőfa felaprózva (azaz ráspolyozva, örölve, szétvagdalva) 100 klgr. —.50

c) 1. buzérkivonatok ; garancine és garancinette ; lackmus ; nyers sepia hólyagokban ;

2. gesztenyefa - kivonat valamint külön meg nevezett cserzőanyagkivonatok--- --- 100 klgr. 1.50

d) orseille, persio és külön meg nem nevezett festő

anyagkivonatok 100klgr.3.28 Mésgák (szintúgy gyanták és

mézga gyanták) és más külön meg nem nevezett növénynedvek, kátrány és kőolajok.

a) 1. közönséges gyanta ; hegedűgyanta ; mindenféle kátrány (a barnaszénkátrány és a szénpalakátrány kivételével), szintúgy kátrány-kocsikenőcs ; földviasz (ozokerit); aszfalt és más földi gyanták ; földi szurok ;

2. kopálgyanta ; damargyanta ; fehéritetlen sellak ; gummi arabicum, gummigedda, gummi-senegal, gummigutti ; tragant-gummi ;

3. terpentinolaj, fenyőtülevél-olaj, szurokolaj, gyantaolaj, fenyőtülevél - kivonat, terpentin, lép (madáreny)

100 klgr.vámm. b) külön meg nem nevezett mézgák, gyanták és mézgagyanták, természetes balzsamok és növénynedvek

100 klgr. 1.50

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

c) limoni- (czitrom-) lé

b) 12-ik számon felül 100 klgr. —.80

egész a 30-ik számig, egyes d) Kőolaj, továbbá barna

vagy kettős fonalak : szén- és palakő kátrány:

1. nyers állapotban 1. nyers állapotban és elő

100 klgr. 8.— zetes finomitás vagy tisztitás

2. fehéritve vagy festve nélkül világitásra nem hasz

100 klgr. 12.nálható:

c) 30 számon felül, egyes aa) nehéz, melynek sürü

vagy kettős fonalak : sége 12 Reamur hőfok mel-1

1. nyers állapotban

18 ládákban és. lell, a tiszta viz sürüségének

100 klgr. 12.- hordókban 830 ezred részénél (soknál)

2. fehéritve vagy festve 13 kosarakban nagyobb--- 100 klgr. --. 60

100 klgr. 16.-17 zsákfélék bers bb) könnyü, 830 és annál

d) hármasával vagy töbkisebb foku 100 kilgr. 1.25

besével sodrott fonalak nyers 2. nyers állapotban, elő

állapotban, fehéritve vagy zetes finomitás vagy tisztítás

festve; szintugy a kisebb nélkül világitásra használható

forgalom számára kiszerel100 klgr. 3.

lek is 100 klgr. 20.3. finomitott vagy féli,

e) szőtlen pamutbelek, finomitott :

akár viaszozva, akár nem aa) nehéz, melynek sürü

100 klgr. 12.sége 850 foknál nagyobb

31 Len, kender, juta és más 100 klgr. 1.50

növényi fonóanyagok, a pabb) könnyü, 850 és annál

mut kivételével, nyers állakisebb foku 100 klgr. 3.

potban, áztatva, törve vagy Jegyzet. Ipari czélokra oldó

gerebenezve, szintugy hullaés kiválasztó szerekül való fino

dékajk ; erdei pamul, erdei mitolt kőolaj (kivéve a világitási és zsiradék - iparra rendeltet),

pamutvalta, tengersü melynek sürüsége 12 Reaumur

100 klgr. vámm. höfok mellett a tiszta viz sürü

32 Lenfonalak, azaz fonalak ségének 770 ezred-részénél (fo

lenből, kenderből, jutából, kánál) kisebb, a rendeleti uton meghatározandó feltételek és fel

vagy egyéb növényi fonóvigyázat mellett 100 kilogramm

anyagokból, a pamutot ki1 frt 50 kr.

véve:

a) nyers állapotban IX. Szövő- és kötőanyagok

1. jutából 100klgr. 1.50 és fonalak.

2. lenből, kenderből vagy 9 Pamut :

egyéb növényi fonóanyagoka) nyers, gyaratolt, festett;

ból (gépfonták) pamuthulladékok

100 klgr. 1.50 100 klgr.vámm.

Jegyzet. Kézfonta fonalak

18 ládákban és vámmentesek. b) pamutvatta

hordókban b) fehéritve, szapulva vagy 100 klg . 5.-113 kosarakban egyzet. A gyapju-és selyem- | 7 zsákfélékben

festve; czérnázoti jutafonál 13 ládákban és.

hordókban vatta is mint pamutvalla våmo

100 klgr. 5.- } 9 kosarakban zandó.

c) czérnázva (a jutafonál 6 zsákfélékbem 30 Pamutfonalak (szintúgy a

kivételével) 100 kgr. 12.lennel vegyesek is) :

33 Gyapju, nyers állapotban, a) angol számozás szerint

mosva, fésülve, festve, fehé12-jk számig, egyes vagy

ritve, örölve és hulladékai keltős fonalak ;

100 klgr. vámm. 1. nyers állapotban

18 ládákban és 34 Gyapjufonalak, azaz fona100 klgr. 6.- hordókban

lak gyapjuból és egyéb állati 2. fehéritve vagy festve 13 kosarakban

szőrökből (szintúgy a lennel 100 kilgr. 10.- 7 zsáhlélékben

vagy pamuttal vegyesek is);

[blocks in formation]

Göngysúly, egység

a) kemény fésüs fonál,
nyers állapotban

100 klgr. 1.50
b) külön meg nem nevezett
gyapjufonál, nyers állapot-

16 ládákban és han .. 100 klgr. 8.

hordókban c) gyapjusonál, fehéritve, 11 kosarakban festve, szinnyomatosan vagy 6 zsákfélékben hármasával vagy többesével

czérnázva 100 kilgr. 12.35 Selyem :

a) selvemgubók, fonatlan selyemhulladék

100lilgr. vámm. b) 1. motolall (sodratlan szálselyem) vagy sodrott selyem, sem sehéritve, sem festve;

2. forelselyem (fonoll
selyemhulladék), szintúgy
fehéritve, de nem festve;
mindkettő (1. és 2.) czér-
názva is, de egyéb fonóanyag
nélkül 100 kilgr. vámm.

c) 1. selyem fehéritve vagy
festve, vagy egyéb fonóanyag-
gal vegyesen ;
2. floretselyem, sestve vagy

16 ládákban és egyéb fonóanyaggal vegvesen

hordókban 100 kilgr. 22.

11 kosarakban

7 zsákfélekben X. Szolt és kötött árúk, ruházatok és pipereárúk. 36 Pamutárúk, azaz szött és

kötött áruk pamutból vagy
pamul- és lenből, szintury
fém- vagy üvegszálakkal
vegyesen, azonban selyem,
gyapju vagy egyéb állati
szörök nélkül:

a) közönséges azaz 50-es
számu s annál durvább fonal-
ból készült szövetek borzolva
és kikészitve is :

aa) közönséges sima szö-
vetek, sávolyosan is, melyek-
nél 5 négyszög milliméterre
38 vagy annál kevesebb fonál
esik :
1. nyers állapotban

100 klgr. 32.-
2. fehéritve vagy festve (a
törökvörösre festett szövetek 18 ládákban és

hordókban kivételével) 100 kilgr. 10.

13 kosarahban 3. tarkán szöve, szinnyo- | 7 zsákfélékben matosan vagy törökrörösre sestve 100 kigr. 60,

Az árú meg

Vám

nevezése

Vám

a teljsúly százaléfre kr. kaiban kifejezve

bb) közönséges mustrásszövetek, melyeknél 5 négyszög milliméterre 38 vagy annál kevesebb fonál esik : 1. nyers állapotban

100 klgr. 10.2. fehéritve vagy sestie (a török vörösre festett szövetek kivételével) 100 kilgr. 50.

3. tarkán szöve, szimnyomatosan, vagy törökrörösre festve 100 klgr. 70.

cc) közönséges sürü sima vagy mustrás szövetek, melylyeknél 5 négyszög milliméterre 38 fonálnál több esik: 1. nyers állapotban

100 klyr. 50.2. fehéritve vagy sestre (a török vörösre festett szövetek kivételével) 100 kilgr. 60.-

3. tarkán szőve, szinnyomatosan, vagy török vörösre sestve 100 klgr. 80.

b) linom sima vagy mustrás szövetek, azaz 50-es számunál finomabb, de a 100-as számunál (bezárólag) nem finomabb fonálból: 1. nyers állapotban

100 kilgr. 60.2. fehéritve vagy sesive, tarkán szőve vagy szinnyomatosan --- 100 klgr. 90.

c) legfinomabb sima vagy mustrás szövetek, azaz 100-as számunál finomabb) fonálból készült szövetek, továbbá tüll, bobinet, petinet, a dd) alatt emliteti függönykelmék és butorhálok kivételével, csipkék, himzett szövetek, fém- vagy üvegszálakkal vegyes árúk

100 kilgr. 150,d) bársony és bársonynemü szövetek, felmetszelt vagy metszetlen holybókkal, bobinetszerü függönykelmék és butorhálók ; szalag-, paszománl-, gombkötő- és kötött árúk 100 kilgr. 70.

e) szött pamutbelek, hálószerü szövetek, hevederek, durva hálók és kötelek bélésnek való keményitett hálószövetek.-- 100 kilgr. 24.

18 ládákban és

hordókban 13 kosarakban 7 zsákfélékben

« PreviousContinue »