Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

d) sajt 100 klgr. 9.

Jegyzet. A Rumániából érkező sózott tehén- és juhtúró (edényekbe rakva, vagy ökörhólyagokba vagy julbörökbe tömve), szintugy a gomolyákban előforduló rumániai brinza, továbbá a Dalmácziából érkező juhtúró a fennálló feltételek alatt 100 klgr. 3 frt.

e) mindennemű tojás ; tej (szintúgy aludttej és tejföl); tehéntúró és egyéb édes túró 400 klgr. vámm. f) 1. méz, méhköpük mézestül és viaszostul;

2. friss, sózott vagy száritott hólyagok és belek: aranyverő hártya; belekből készült kötelek;

3. kitömött állatok; 4. külön meg nem nevezett állati termékek

100 klgr. vámm.

V. Zsiradék és zsiros
olajok.

16 Zsiradék:

a) friss, sózott, olvasztott vaj; disznózsir és lúdzsir; szalonna 100 klgr. 8.

9 kosarakban 6 zsákfélékben

16 50 kilogramm vagy annál nagyobb súlyú ládákban 13 50kilogrammnál kisebb súIvú ládákban 11 hordókban és vedrekben 8 kosarakban 6 zsákfélékben

13 hordókban, ládákban, fazekakban és vedrekben

9 kosarakban

b) stearin, stearinsav; pal- 6 börökben, bemitin, paraffin, ceresin; czetvelő.. 100 klgr. 3.

c) faggyú 100 klgr.vámm.
d) 4. halzsir;

2. külön meg nem nevezett zsiradék és zsirkeverék 100 klgr. 1.

17 Zsiros olajok :

a) zsiros olajok, palacz

kokban és korsókban

100 klgr. 40.b) faolaj hordókban, töm

Magyar Törvénytár. 1877-78.

lekben és zsákfélékben

24 ládákban 16 kosarakban

lőkben vagy hólyagokban (24 ládákban 100 klgr. 4.-16 kosarakban

Jegyzet a 17. b) vámtételhez. 1. Faolaj hordókban és tömlőkben, ha a vámkezelés fővámhivatalnál történik, és ez alkalommal 100 kilogramm faolajhoz 1 kilogramm terpentinolajat vagy 130 gramm rozmarinolajat vegyitenek, 100 klgr. 80 kr.

2. A dalmácziai, isztriai és a quarneri szigetekbeli faolaj hordókban ha behozatala az erre külön felhatalmazott hivataloknál történik - a fennálló feltételek alatt 100 klgr. 50 kr.

c) pálmaolaj (pálmavaj) és kókusdióolaj (kókusdióvaj) hordókban 100 klgr.vámm. d) repczeolaj, lenolaj, ricinusolaj és más külön meg nem nevezett zsiros olajok hordókban, tömlőkben vagy hólyagokban 100klgr. 4.50 Jegyzet a 17. szakaszhoz.

1. Faolaj és a 17. d) vámtétel alatt emlitett olajok, ha a határforgalomban kannában nyilt korsókban, pléh vagy üvegpalaczkokban és hasonló el nemcsukott edényekben hozatnak be, hordókban való faolajnak, illetőleg hordókban való külön meg nem nevezett zsiros olajoknak tekintendők.

2. Palaczkokban, korsókban vagy hasonló edényekben való zsiros olajok, ha legalább 25 kilogramm súlyúak, hordókban való zsiros olajoknak tekintendők.

VI. Italok és eledelek. 18 Sör és méhsör:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

f) finom eledelek, azaz : 1. csokoládé (örlőtt kákáo,| és kákȧotészta is), nemkülönben csokoládé pótló és csokoládé gyártmányok; czukorba főtt; czukrosság; mindenféle sütemény;

2. palaczkokba, szelenczékbe és hasonlókba becsinált, gőzbe főtt vagy besózott, továbbá czukor-, méz-, olajba vagy egyébként berakott mindenféle gyümölcs,

csak ha palacz fűszer, főzelék és más külön meg nem nevezett ennivalók (gomba, szarvasgomba, szárnyas-állat, tengeri-állatok és effélék):

kokban hozatnak be 11 burokhordókban

16 hordókban és ládákban 13 kosarak ban

6 zsákfélékben

3. pástétomok, kocsonyák, mártások és másféle hasonló tárgyai a finomabb étkezésnek;

4. külön meg nem neve-[16 hordókban és zett elkészitett eledelek

100 klgr. 35.

VII. Tüzelő-, épitó- és műanyagok.

23 Fa, szén és tőzeg:

azaz

a) tüzifa, szintugy fakéreg, rőzse, rözsenyaláb, kötőfüz, galyak, kilugzott cser és cserpogácsa; közönséges (európai) szerszámfa, nyers állapotban vagy előkészitve, fűrészárú, hordófa, (donga) és nagyjából előkészitett mindenféle más szerszámfa, a furnir kivételével 1 köbm. vámm. b) nem európai szerszámfa (tuskók, deszkák és czölöpök) 100 klgr.vámm.

c) faszén, tőzeg és tőzegszén, ásványszén (kőszén), koksz, és ezen anyagokból való mindenféle mesterséges szilárd tüzelőanyag

100 klgr.vámm.

24 Esztergályos és faragóanyagok (más szakaszokban nem foglaltak):

1. borostyánko (szintúgy borostyánkőgyuradék); gagát; tajték; hasitatlan, pá-| czolatlan, festetlen széknád;]

ládákban

13 kosarakban 6 zsákfélékben

[blocks in formation]

finomabb botok és nádak; kokus- és coquilldió és kokusdióhéj; areka- és kasztadió; szarvak, szarúszeletek, szarvhegyek, karmok,| lábak, paták; nyers halcsont:

2. elefántcsont és más állati fogak, csontok, békateknő, gyöngyház és más kagylók, nyers állapotban vagy csak hasitva, lapitva vagy szétvagdalva (táblákban vagy darabokban);

3. nyers korálok (fúrva is, de nem tisztitva vagy köszörülve) 100 klgr.vámm.

25 Ásványok, azaz nyers vagy csak nagyjából faragott vagy fürészelt kövek; földnemek és nyers ásványi anyagok, égetve, iszapolva vagy örölve is; érczek, előkészitett állapotban is; mindezen tárgyak a mennyiben más szakaszokban nem foglaltatnak 100 klgr.vámm.

VIII.Gyógyszer-,illatszer-, festő- és cserző-anyagok, mézgák és gyanták.

26 Gyógyszer és illatszeranyagok:

a) 1. szürke ambra; castoreum; pézsma (moschus); czibet; pézsma-patkányfark; körisbogár ;

2. pézsmamag: kákáovaj ; tisztitott (finomitott) kámphor; kubéba; galanyagyökér (galgant); jalappagyanta; borostyánmegyviz; muscatbalzsam (muscatvaj); opium; medveczukor; lavendula-. narancs virág-, rózsa- és hasonló illatos vizek (borszesz nélkül); borostyánkő-, agancs-, kautsuk-, borostyán-, rozmarin- és fenyőmag-olaj... 100 klgr. 6.

b) külön meg nem nevezett illó olajok; illatos eczet, zsiradék és olaj

100 klgr. 10.

Jegyzet. Ha az a) és b) alatt emlitett eczetek, zsiradékok, olajok és vizek czimjegygyel, használati utasitással és más effélével

13 ládákban és
hordókban

9 kosarak ban
7 zsákfélékben

[blocks in formation]

ellátott edényekben fordulnak elő, a mi által illatszer árúknak mutatkoznak, az illatszerárúkra szóló határozmányok szerint vámozandók.

27 Festő-és cserző-anyagok: a) 1. festőfa tuskókban; 2. festéshez vagy cserzéshez való héjak, gyökerek, levelek, virágok, gyümülesök és effélék, szétvagdalva, örölve vagy máskép apritvaj is; catechou (japáni föld); kino, cochenille, szilveszter, kermeszrovar,indigo, lacdye,| orlean 100 klgr.vámm.

b) festőfa felaprózva (azaz ráspolyozva, őrölve, szétvagdalva) 100 klgr. -.50

c) 1. buzérkivonatok; garancine és garancinette;| lackmus; nyers sepia hólyagokban ;

nem

2. gesztenyefa - kivonat, valamint külön meg nevezett cserzőanyagkivonatok... 100 klgr. 1.50

d) orseille, persio és külön meg nem nevezett festőanyagkivonatok 100klgr.3.-| 28 Mézgák (szintúgy gyanták és mézga gyanták) és más külön meg nem nevezett növénynedvek, kátrány és kőolajok.

a) 1. közönséges gyanta; hegedűgyanta; mindenféle kátrány (a barnaszénkátrány és a szénpalakátrány kivételével), szintúgy kátrány-kocsikenőcs; földviasz (ozokerit); aszfalt és más földi gyanták; földi szurok;

2. kopálgyanta; damargyanta; fehéritetlen sellak; gummi arabicum, gummigedda, gummi-senegal, gummigutti; tragant-gummi;

3. terpentinolaj, fenyőtülevél-olaj, szurokolaj, gyantaolaj, fenyőtülevél - kivonat, terpentin, lép (madárenyv) 100 klgr.vámm.

b) külön meg nem nevezett mézgák, gyanták és mézgagyanták, természetes balzsamok és növénynedvek 100 klgr. 1.50

[blocks in formation]

c) limoni- (czitrom-) lé 100 klgr.-.80

d) Kőolaj, továbbá barnaszén- és palakő kátrány:

1. nyers állapotban és előzetes finomitás vagy tisztitás nélkül világitásra nem használható:

aa) nehéz, melynek sürüsége 12 Reamur hőfok mellett, a tiszta viz sürüségének 830 ezred részénél (foknál)| nagyobb... 100 klgr. —,60) bb) könnyü, 830 és annál kisebb foku 100 klgr. 1.25 2. nyers állapotban, előzetes finomítás vagy tisztitás nélkül világitásra használható 100 klgr. 3.

3. finomitott vagy félig finomitott:

aa) nehéz, melynek sürüsége 850 foknál nagyobb 100 klgr. 1.50

bb) könnyü, 850 és annál kisebb foku 100 klgr. 3.— Jegyzet. Ipari czélokra oldó és kiválasztó szerekül való fino-. mitott kőolaj (kivéve a világitási és zsiradék - iparra rendeltet). melynek sürüsége 12 Beaumur höfok mellett a tiszta viz sürüségének 770 ezred-részénél (fokáná) kisebb, a rendeleti uton meghatározandó feltételek és felvigyázat mellett 100 kilogramm 1 frt 50 kr.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

b) 12-ik számon felül egész a 30-ik számig, egyes vagy kettős fonalak: 1. nyers állapotban

100 klgr. 8.2. fehéritve vagy festve 100 klgr. 12.c) 30 számon felül, egyes vagy kettős fonalak : 4. nyers állapotban

100 klgr. 12.2. fehéritve vagy festve

100 klgr. 16.d) hármasával vagy többesével sodrott fonalak nyers állapotban, fehéritve vagy festve; szintugy a kisebb forgalom számára kiszereltek is 100 klgr. 20.

e) szőtlen pamutbelek, akár viaszozva, akár nem 100 klgr. 12.31 Len, kender, juta és más növényi fonóanyagok, a pamut kivételével, nyers állapotban, áztatva, törve vagy gerebenezve, szintugy hulladékaik erdei pamut, erdei pamutvatta, tengerfü

100 klgr. vámm.

32 Lenfonalak, azaz fonalak lenből, kenderből, jutából, vagy egyéb növényi fonóanyagokból, a pamutot kivéve:

a) nyers állapotban

4. jutából 100klgr. 1.50 2. lenből, kenderből vagy egyéb növényi fonóanyagokból (gépfonták)

100 klgr. 4.50 Jegyzet. Kézfonta fonalak vámmentesek.

b) fehéritve, szapulva vagy

festve; czérnázott jutafonál

18 ládákban és. hordókban

13 kosarakban 7 zsákfélékber

13 ládákban és, hordókban

100 klgr. 5-9 kosarakban

c) czérnázva (a jutafonál 6 zsákfélékber kivételével) 100 klgr. 12.—

33 Gyapju, nyers állapotban, mosva, fésülve, festve, fehéritve, őrölve és hulladékai 100 klgr. vámm. 34 Gyapjufonalak, azaz fonalak gyapjuból és egyéb állati szörökből (szintúgy a lennel vagy pamuttal vegyesek is);

[blocks in formation]
[blocks in formation]

c) 1. selyem fehéritve vagy festve, vagy egyéb fonóanyaggal vegyesen ;

hordókban

2. floretselyem, festve vagy 16 ládákban és egyéb fonóanyaggal vegyesen 100 klgr. 22.

X. Szőtt és kötött árúk,
ruházatok és pipereárúk.
36 Pamutárúk, azaz szőtt és

kötött áruk pamutból vagy
pamut- és lenből, szintugy
fém- vagy üvegszálakkal
vegyesen, azonban selyem,
gyapju vagy egyéb állati
szőrök nélkül:

a) közönséges azaz 50-es
számu s annál durvább fonál-
ból készült szövetek borzolva
és kikészitve is:

aa) közönséges sima szövetek, sávolyosan is, melyeknél 5 négyszög milliméterre 38 vagy annál kevesebb fonál esik :

1. nyers állapotban

100 klgr. 32.

11 kosarakban 7 zsákfélékben

2. fehéritve vagy festve (a) törökvörösre festett szövetek 18 ládákban és kivételével) 100 klgr. 40.

3. tarkán szöve, szinnyomatosan vagy törökvörösre festve 100 klgr. 60.

hordókban

13 kosarakban

7 zsákfélékben

bb) közönséges mustrásszövetek, melyeknél 5 négyszög milliméterre 38 vagy annál kevesebb fonál esik : 4. nyers állapotban

100 klgr. 40.

2. fehéritve vagy festve (a) törökvörösre festett szövetek | kivételével) 100 klgr. 50.—

3. tarkán szöve, szinnyomatosan, vagy törökvörösre! festve 100 klgr. 70.

cc) közönséges sűrű sima vagy mustrás szövetek, melylyeknél 5 négyszög milliméterre 38 fonálnál több esik : 1. nyers állapotban

100 klgr. 50.-| 2. fehéritve vagy festve (a) török vörösre festett szövetek kivételével) 100 klgr. 60.—| 3. tarkán szőve, szinnyomatosan, vagy törökvörösre festve 100 klgr. 80.

b)finom sima vagy mustrás szövetek, azaz 50-es számunál finomabb, de a 400-as

számunál (bezárólag) nem 18 ládákban és finomabb fonálból:

4. nyers állapotban 100 klgr. 60.2. fehéritve vagy festve, tarkán szőve vagy szinnyomatosan 100 klgr. 90.—

c) legfinomabb sima vagy mustrás szövetek, azaz 100-as számunál finomabb fonálból készült szövetek, továbbá tüll, bobinet, petinet, a d) alatt emlitett függönykelmék és butorhálok kivételével, csipkék, himzett szövetek, fém- vagy üvegszálakkal vegyes árúk

100 klgr. 450.

d) bársony és bársonynemű szövetek, felmetszett vagy metszetlen bolyhókkal, bobinetszerü függönykelmék és butorhálók; szalag-, pa-| szománt-, gombkötő- és kötött árúk 100 klgr. 70.—

e) szőtt pamutbelek, hálószerű szövetek, hevederek, durva hálók és kötelek bélésnek való keményitett hálószövetek 100 klgr. 24.—

hordókban

13 kosarakban

7 zsákfélékben

« PreviousContinue »