Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

az

[ocr errors]

37 Lenárik, azaz szött, kötött

és kötélverő árúk len-, kender-, jula és (a pamut kivételével) egyéb növényi fonóanyagból, továbbá asbestből, fém- vagy üvegszálakkal vegvesen, azonban selyem, gyapju és egyéb állati szőrök nélkül:

a) szürke csomagoló vászon, azaz sima, durva, fehéritetlen vagy egyszerűen mustra nélküli sávolyos szövet, kenderből vagy lenből, melynél 5 milliméterre ; lánczfonálnál több nem esik, szintugy ilyen vászonból készült zsákok 100 kilgr. 2.

Jegyzet. Használatban volt jegyes zsákok, szürke csomagoló vászonból a visszakerülésnél vámmentesek.

b) közönséges lenárúk :

1. vászon, melynél 5 milliméterre 20 lánczfonálnál több nem esik, csinvat (ugynevezett két vagy több nyüstös); nyers állapotban, fehéritetlen, mustrátlan

100 kilgr. 12.2. sehéritelt, sestelt, tarkán szőll, szinnyomatos lenárú :

aa) melynél 5 milliméterre legfeljebb 10 lánczsonál esik

100 klgr. 20.- 13 ládákban és bb) melynél 5 milliméterre hordókban 11-20 lánczsonál esik

9 kosarakban 100 klgr. 40.

6 zsákfélékben 3. mustrás lenárúk, melylyeknél 6 milliméterre legfeljebb 20 lánczsonál esik

100 klgr. 40,c) finom lenárúk, azaz olyanok, melyeknél 5 milliméterre 20 lánczsonalnál több esik, nyersen, fehéritve, tarkán szöve, festve, szinnyomatosan, mustrásan

100 kilgr. 80,d) batlist, gaze, linons és egyéb ritkás szövetek

18 ládákban és 100 kilgr. 120.

hordókban e)csipkék,szegély-csipkék, 13 kosarakban himzell szövetek és fém- 7 zsákfélékben vagy üvegszálakkal vegyes árúk 100klg r. 150–

jutaszövetek

1. Zsák- és csomagolószövet, nyers állapotban, fehéritetlen, festetlen, mustrátlan, szintúgy egyszerüen sávolyozott, valamint ily szövetekből készült zsákok 100 kigr. 2.80

Jegyzet. Használatban volt jegyes zsákok jutából a visszakerülésnél vámmentesek.

2. láb- és kocsitakarók, átalszönyegek és 1. és 3. alatt nem emlitett másféle jutaszövetek, szintúgy fehéritve, sestve, szinnyomatosan és mustrasan 100 klgr. 12.—

Jegyzetek. 1. Láb- és kocsitakarók és átalszőnyegek, melyek nem jutából, hanem egyéb növényi anyagokból készültek, mint 52 alattjak vámozandók.

láb- és kocsitakarók fonou 13 ládákban és vagy sodroll manillakenderböl, hordókban de más anyag nélkül, festve is 9 kosarakban 100 kilogrammért 6 frt.

6 zsákfélékbed 3. Butor- és ruhaszövetek, tapéták, valamint egyéb szövetek jutából más növényi fonóanyaggal — ide értve a pamutot is

vegyesen, a mennyiben a juta a fonálszámban túlnyomó, hasonlókép himzett vagy fémszálakkal vegyes jutaszövetek

100 klgr. 40:g) Kötélverő árúk :

1. fehéritetlenül, festetlenül; kötelek, alattságok, hevederek tömlők, vedrek, fehéritve is ; mindezen árúk kátrányozva, enyvezve, firniszelve is 100 kgr. 3.

2. fehéritve, az 1. szám alatt nevezettek kivételével, festve 100 kilgr. 12.

W)paszománt-, gombkötő-, szalag- és kölött árúk

100 klgr. 80.38 Gyapjuáruk, azaz vala-13 ládákban és mennyi szőtt és kötölt árúk,

hordókban továbbá nemezek, gyapjuból 9 kosarakban

6 zsákfélékben vagy más állatszörökből, tisztán, vagy fém- vagy üvegszálakkal és más szövő- és kötőanyaggal vegyesen is, azonban selvem nélkül :

a) pokróczok, szürposztó, matrózposztó (sigona), darócz, sajtóposztó; kutya-,

[blocks in formation]

kok ;

borju-, vagy marhaszőrből

ből vagy floretselyemből kékészült szövetek és fonade

szült árúk, csipkék (csipkelószőrből készült szita

kendők), himzett szövetek, 122 ládákban fenekek, kötelek, alattságok,

fém- v. üvegszálakkal vegyes 13 zsákfélékben festetlen hálószerü szövetek 13 ládákban és szövetek 100 klgr. 300.és hálók ; kalaphulladékok, hordókban b) közönségesek, azaz az posztószélek, állatszőrből 9 kosarakban a) alatt nem emlitett árúk, készült durva nemez (szint-6 zsákfélék ben melyekben egyéb szövő- és úgy szabva,kátrányozva vagy

kötőanyagokon kivül selyem fénymázozva); lazán zilált

vagy floretselyem is van : kallauan nemez (kalapnemez)

1. mustrás szövetek; szin100 klgr. 9.

nyomatos vagy ritkás szöb) lábszőnyegek, a meny

vetek ; szalag-, gombkötőnyiben a) alá nem foglaltat

és paszomántárúk nak; gyapjuból készült nemez

100 klgr. 200.- 120 ládákbsn és nemezárúk, szinnyomat

2. sürü sima szövetek ;7 zsákfélékben nélkül; hevederek

bársony és bársonynemü 100 klgr. 30.

szövetek ; sálok és sálszerű c) külön meg nem neve

szövetek ; kötött árúk zett gyapjúárúk :

100 klgr. 150.1. négyszögméterenként 600 gramnál nagyobb súlyúak

Jegyzetek. 1. Selyemhulla

dékből való nyers fonalú egészen 100 klgr. 40.

durva szövetek, melyek szürke 2. négyszögméterenként

boriték-vászonhoz hasonlitanak 450—600 gram súlyúak

és sajtolókendőre, törülő ruhára 100 kilgr. 60.—

s eflélére valók; 100 kIgr. 24 frt. 3. négyszögméterenként

2. Olyan kelme, melyben csak 450 gramnál kisebb súlyúak

a mustra vagy díszítés selyeni, 100 klgr. 80,

de tulajdonképi szövetében sem Jegyzet a c) 2 és 3-hoz. 18 ládákban a láncz, sem a vetőlék nem az, Egészen pamutlánczezal szöll. 13 kosarakban selyemárúnak nem tekintetik, egyszinű, mustrátlan, posztó- | 7 zsákfélékben

hanem minőségéhez képest a szerűen elkészitett, négyszög

megfelelő pamut-, len- vagy méterenként 300-600 grammi

gyapjú-árúk közé sorolandó. súlyú szövetek 100 klgr. 50 fri.

3. Selvem, mely más fonó-| d) bársony és bársony

anvagból készült fonálba úgy van nemü szövetek; szinnyo

belefonva, hogy azt kivülről nem

takarja, az ily fonalakból készült matos nemez, szövetek és

szövetek nél számba nem véletik. nemezárúk ; szalag-, paszománt-, gombkötő- és kötött

40 Ruházatok és piperedrik árúk. 100 klgr: 80.

csupán szólt és kötőtt árúke) ritkás gyapjú-szövetek

ból, egyedül vagy más anya100 klgr. 100.

gokkal összeköttetésben: 1) 1. csipkék (csipkeken

a) mesterséges virágok, dők), himzett gyapjúszö

azaz kész virágok szött és vetek, fém- vagy fonott üveg

kötött árúkból vagy egyéb szálakkal vegyes árúk ;

anyagokkal kapcsolatban; 2. sálok, sálszerü szövetek

megkészitett disztollak 100 klgr. 150.

100 klgr. 170.

20 ládákban 39 Selyemárúk, azaz selyem

b) mesterséges virágréből vagy floretselyemből ké

szek, azaz egyes levelek, szászült szött és kötött árúk és

rak, virágporszálak, himporpedig tisztán selyemből vagy

szálak,egybe nem illesztve és más szövő- és kötőanyaggal,

a nélkül, hogy az egész kész vifém- vagy üvegszálakkal

rágnak lássék 100 klgr. 70.vegyesen :

c) kalapok : a) finomak, tiszta selyem

1. férfi-kalapok selyemből

a

[blocks in formation]

és mindenféle más szövetből;
gibus; fölszerelve is
100 klgr. 130.-

20 ládákban

13 kosarakban 2. férfi-kalapok nemezből

7 zsákfélékben (gyapju- vagy más szörből készült) --- 100 lilgr. 90.

3. külön meg nem nevezett kalapok, szerelve és diszilve

daral -.50 Jegyzet. Kalapnak formát nemez, szintúgy kalapnak való nemez, süveg alahban 100 klgr. 40 frt.

d) külön meg nem nevezett ruházatok és pipereárúk fő- 20 ládákban alkatrészük szerint fizetnek 13 kosarakban vámot, mely azonban még 20

7 zsák félékben százalékkal merloldatik.

Jegyzet. 1. Ha kétséges, vajjon a ruházat vagy piperrárú több alkatrészei közil melvik a föalkatrész, vagy hogy a föalkatrész mely vámtétel alá tartozik, a vám kiszámitására a kérdéses vámtételek közül a magasabb szolgál.

A külön meg nem nevezett ruházatok és pipereárúk bevallásánál főalkatrészeiket is be kell vallani.

Jegy:el a I. osztályhoz.

1. Ruházatok, melvek el nem készitve csak kiszabott darabokban érkeznek, továbbá áyvi ruha, asztali s egyéb háztartási ruha-, nemnek, mindezen árúk, ha más anyag nélkül valók, vem vamozandók ruházatokul vagy pipere-, árúkul.

A fehérnemü a ruházathoz tartozik.

2. Tollal vagy egyébbel töltött ágynemii (vánkos, matrácz, szalmazsák sib.) úgy rámozando, hogy súlvának? 3-ada töltelékére, 1/3-ada pediy szövetére számittatik.

seprők kivételével ; festetlen
tollakból készült porseprők ;
mindezen tárgyak páczolat-
lan, sénymázatlan, firniszet-
len, festetlen fával vagy ily-
féle vassal kapcsolatban is;

2. efféle kész fa-sziták fa-
fonadékból vagy vasdrótból
készült fenekekkel, faszita-
fenekek --- 100 kigr. 2.-

6) finomak :

1. árúk szörből és hajból, sestell tollakból készült porseprők, akár magukban, akár más anyagokkal kapcsolatban, valamint külön meg nemi nevezett valamennyi kefekötő-é: szitakötő-árúk egyéb mint az a) alall emlitett anyagokkal kapcsolatban, a mennyiben e miatt nem tarloznak a kaucsuk-, bör- vagy apró-árúk közé ; 2. dörzsölő- és lókefék szőtt 20 ládákban és és kötöll árúkkal kapcso

hordókban

(13 kosarakban latban 100 klgr. 12.

9 zsákfélékben 42 Áruk háncsból, kékából,

kólusdió - rosból, füből,
nádból, szilánkból, szék-
nadból és szalmából:

a) 1. festetlen lábteritők
és festetlen gyékények (ko-
csitakarók és effélék) háncs-
ból, kákából, kokusdiórost-
ból, fűből nemkülönben ten-
geri süből, nádból, széknád-
hulladékból, és szalmából ;

2. kesék és seprök kákából, füből, nádból, hangagyökérből vagy rizsszalmából, fénymázolatlan vagy fényezetlen fával kapcsolatban is 100 kilgr. 1.

6) hasitott széknád, nyers állapotban 100 kilgr. -.50

c) I. kalapok és sapkák faszilánkból szerelés nélkül ;

2. szalmaszalagok (szalag-
nemű mindenféle szalmafo-
nadékok) más anyagok nél-
kül

100 kilyr. 2.-
) 1. festett lábteritők és
festett gyékények (kocsita -
karók és effélék) láncsból,
kákából, kokusdjórostból, fű-
böl, nem különben tengeri

XI. Arúk sörtéből, hincsból, kukából, kokusdio-roslból, fűből, nádból, szilánkból, széknádból és szalmából, valamint papiros és pa

pirostruk 41 Kefekölő és szitakötőirik:

a) közönségesek:

1. Sörtéből és más állati vagy növényi anvagokból, a 1 ször- és hajból valók és a 12. a) 2. alatt emlitett kefék és

[blocks in formation]

fűből, nádból, széknádhulla-
dékból és szalmából ;

2. házi használatra való
durva árúk pl. tálak, tányé-
rok, kosarak s effélék, mind-
ezen (1. és 2. alatt felsorolt)
tárgyak sával kapesolatban is;

3. páczolt, festett v. fénymázozott (hasitott és hasitatlan) széknád 100 kilgr. 5.

16 ládákban és e) külön meg nem neve

hordókban zett fonadékok,minden egyéb (12 kosarakban anyagok nélkül teritök, a

9 zsákfélékben mennyiben a) és d) alá nem foglaltatnak 100 kilgr. 12.

Jegyzet. Azért, hogy valamely teritö szött vagy kötött árúval van bélelve, vagy szegélyezve, vagy hogy kötőszálakkal van ellátva, mégis ezen rámtétel -alá tartozik.

() sparteriák, azaz selyem-
vagy más fonalakkal, lóször-
'rel vagy fémszálakkal átvont 20 ládláh ban és
vagy átszöttfonadékok egyéb hordókban
anyagokkal kapcsolatban, is 13 kosarakban
a mennyiben e miatt az apró | 9 zsákfélékben
árúk közé nem tartoznak

100 kilgr. 50.-
g) 1. kalapok és sipkák
szalmából, nádból, háncsból,
kákából, halesontból és pál-
malevelekből, szerelés nélkül

darab --.20
2. kalapok és sipkák, az
előbb emlitett anyagokból
vagy faszilánkból, felszerelve

darab —.40 Jegyzet. Szerelés alatt az árúnak csak béléssel, szalaggal

és szegélylyel való ellátása értetik. 43 Papiros és papirosdruk :

a) 1. durva szürke csomagoló és szürke itatós papiros; simitatlan csomagoló papiros (enyvezett vagy enyvezetlen);

2. papiroslemez, szintúgy köpapiroslemez, fényesito papiroslemez, kátrányos pa"piroslemez (aszfaltnemez), fan ;

3.palapapiros és ebből készült táblák (eyvéb anyagok nélkül), lajtkö-, üvey -, homokés surlapapiros, tajtkő- és surlavászon 100 kilgr.vámm.

b) 1. csomagoló papiros, simitoit, festett, fénymá zozolt vagy kátrányozotl, enyvezve is;

2. enyvezellen közönséges papiros (durva szürke ; félig fehér és festett) ; enyvezetlen nyomda papiros;

3. formás művek köpapirospépből, aszfaltból vayy hasonló anyagokból, mázolatlanul és fénymázozatlanul, fával vagy vassal kapcsolatban is 100 kilgr. 2

c) külön meg nem nevezelt papiros, azaz a), b), d) és e) alá nem foglalt papiros, szintugy könyomatu, nyomtatott vagy vonalozott czimjegyek, czimczédulák, fuvarlevelek, számlák és efféléknek előkészitetl papiros ; szobafestő papiros

100 kilgr. 3. d) arany- és ezüstpapiros és arany és ezüst mustrák-1 kal ellátott papiros (valódi vagy nem valódi aranyozással vagy ezüstözéssel, szintugy bronzolva is); préselt vagy áttört papiros; szeletek ezen papirosnemekből; papiros tapeták 100 klgr. 12.- 16 ládákban és

hordókban e) papirosárúk :

13 kosarakban 1. árúk papirosból és pa- 6 zsákfélékben piroslemezből, szintugy papiros pépből vagy fapépböl:

2. formás művek köpapiros-pépből, aszfaltból vagy hasonló anyagokból, a menynyiben b) alá nem foglaltatnak;

3. árúk az előbb emlitett anyagokból, egyéb anyagokkal kapcsolatban is, a menynyiben e miatt a kaucsuk-, bőr- vagy az apró-árúk közé nem tartoznak;

4. papiros és lemezpapiros vászonnal (pamutvászonnal is) ragasztva ; abból készült 16 ládákban és levélboritékok és könvitáb- hordókban

13 kosaraklan lák; papirosból készült ka

6 zsákfélékben lapbélés szövettel bevonva is

100 11gr. 12.-)

[blocks in formation]
[ocr errors]

1) játékkártyák

16 ládákban és

kenderből, kivül vagy belül kan

hordókban 100 klgr. 60.

csukkal bevonva, géphajtó-szijak

13 kosarakban Jegyzet. A játékkártyák a

és kocsitakarók durva szövetek

6 zsákfélékben fennálló szabályok szerinti bé

böl kaucsukkal bevonva vagy lyeget is fizelik, és a játékok

áztatva, gyaratolók bevonására száina is bevallandó.

való szövetek, mesterséges gya

ratoló bőr és nyomtató kaucsukXII. Kaucsuk- és gutta

kendők 100 kigr. 3 frt. percsa-, viaszos vászon-,

g) ruganyos szövetek, köbőr- és szücsárúk.

tölt árúk és paszománt-árúk 44 Kaucsuk és guttapercsa,

kaucsukszálakból vagy belevalamint azokból való

szött kaucsukszálakkal, az 20 ládákban és árúk :

egyéb anyagokból készült

hordókban a) kaucsuk és guttaper

hozzávalóval is

13 kosarakban csa, nyersen vagy tisztitva

100 kilgr. 70.- 6 zsákfélékben 100 klgr.vámm.

h) ruházatok az f) alatt b) kaucsuk seloldva ; kau

emlitelt szövetekből csuk eredeti táblákban (nem

100 klgr. 50.vulkanizálva); kaucsukszáJak más anyagok nélkül vagy

Jegyzet a 44. szákaszkoz.

Guttapercsából készült árú csak nyers pamut-, len- vagy

kaucsuk-árúnak tekintendő. gyapjúfonállal akkép körülfonva, hogy azok nyujtás

45 Viaszos vászon és viaszos nélkül felismerhetők legye

tafota : nek 100 klgr. 1.50

a) 1. Durva viaszos vác) keményitett kaucsuk

szon, azaz csomagoló viaszos (kemény gummi) fényesilve

vászon színnyomat nélkül ; is, azonban tovább ki nem

aszfall-vászon ; készitve (táblák, pálczák,

2. Kocsitakarók csomacsövek) --- 100klgr. 6.

goló vászonból (37 a) zsák d) közönséges kauesuk-.J16 ládák ban és és csomagoló juta-szövetekárúk, azaz fénymázozatlan,

hordókban böl (37 () 1., olajjal, kátfestetlen, szinnyomat nélküli 13 kosarakban ránynyal vagy olajvegyülék

6 zsákfélékben árúk lágy kaucsukból, egyéb

kel bevonva vagy áztatva anyagokkal kapcsolatban is,

100 klgr. 2.a mennyiben e miatt az apró

6) 1.finom viaszos vászon, árúk közé nem tartoznak

azaz minden másnemü, szint100 klgr. 12.

úgy sestő vászon és böre) finom kaucsukárúk,

vászon ; azaz fénymázos, festett szin

2. kocsitakarók közönsényomatos, vagy préselt raj

ges vászonból (37 b) olajjal, zokkal ellátott árúk lágy

kátránynyal vagy olajvegyü- 13 ládákban és

hordókban kaucsukból ; árúk keményi- 20 ládákban és

lékkel bevonva vagy áztatva

9 kosarakban tett kaucsukból; mindezen hordókban

100 klgr. 10.

6 zsákfélék ben árúk egyéb anyagokkal kap- 13 kosarakban c) viaszos muszlin, viacsolatban is, a mennyiben e

6 zsákfélékben szos tarota 100 kilgr, 20.miatt az apró árúk közé nem

46 Bör és böráruk: tartoznak; egészen Vagy

a) közönséges (azaz b) részben kaucsukból készült,

alati meg nem nevezett) bőr, | 16 ládákban és vagy kaucsukkal kapcsolatos

szintugy talpnak, csizma- hordókban czipészárúk 100 kilgr. 20.

szárnak és effélének szabva ; [13 kosarakban 1) kaucsukkal bevont, áz

valódi bagaria

6 zsákfélékben tatott, bekent vagy kaucsuk- |13 ládákban és

100 kilgr. 8. rétegekkel összekötött,avayy hordókban

Jegyzetek. 1. A kikészitett, beragasztott kaucsukszálak-19 kosarak ban

szintúgy a cserzett, még meg kal ellátott szövetek

6 zsákfélékben

nem festett vagy tovább ki nem

dolgozott juh- és kecskebörök, 100 kigr. 45.

hasitva is 100 klur. 2 srt. Jegyzet () -hez. Tömlők

2. A csupán feketitet bör,

« PreviousContinue »