Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

e

és pároló-készülékek, fény- 113 ládákban és mázolatlanul, csiszolatlanul, hordókban fával vagy vassal kapcsolat- 6 kosarakban ban is 100 kilgr. 8.—\ 4 zsák félékben

c) finom fémárúk :

1. a), b) és d) alatt nem foglalt árúk, továbbá fémárúk, más anyagokkal kapcsolatban, a mennyiben e miatt a kaucsuk-, bőr- vagy apróárúk közé nem tartoznak;

2. platirozott (ezüstözött) drótok, pléhek, táblák és lemezek rézből és sárgarézből 100 klgr. 12.

d) irótollak, órarészek, 13 ládákban és óraművek ; drótszövetek, hordókban melyeknél 2 centiméterre 20 6 kosarakban vagy több lánczszál esik ;

4 zsák félékben hamis leoni fonadékok; nemtelen fémekbőlkészült drótok, szövőanyagokkal körülfonva

100 klgr. 30.56 Nemes fémek (nyers álla

potban vagy hulladékokban, és nemes érczpénz) :

a) arany és ezüst (nyers, tuskók, rudak, lemezek, szemek, por, rézzel ötvözött rudak, ócska töredék, és kiégetett arany vagy ezüst); platina (nyers, zsugorodott, olvasztott platina vagy plalinaszivacs és ócska töredék): külön meg nem nevezett nemes fémek (nyers, ócska töredék) 100 klgr. vámm.

b) pénz (szintúgy emlékpénzek és érmek) nemes fémekből 100 klgr. vámm.

Jegyzetek. 1. Nemtelen fémekből készült pénzeket úgy kell vámozni, mint azt az anyagot, a miből valók.

2. Nemtelen fémekből készült érmeket úgy kell vámozni, mint

az illető fémekből való lemezeket. XV.Kocsik,szánok és hajók. 57 Kocsik és szánok: a) teherszállitó-kocsik

darab 2.50 b) személy-szállitó-kocsik, bőr- vagy párnamunka nélkül

durub 15.c) személyszállitó-kocsik, bőr- vagy párnamunkával

darab 75.-1

Jegyzet az 57. a), b) és c) vámtélelekhez. Szánok az u) és b) tételnél a vám felét, a c) tételnél két harmadát fizetik.

d) vasuti kocsik :

1. párnázott személyszállito-kocsik darab 500.

2. párnázatlan személyszállitó-kocsik

darab 350.3. fedett teherszállitókocsik. darab 200.4.nyilt teherszállitó-kocsik

darab 150.5. draisinek darab 50.

Jegyzet. E vám a két tengelyä kocsit illeti. Minden további tengely sejében még 25 százalék fizetendő. Surlófékkel ellátott kocsiknál még azonfelől 35 frtjával több vám fizetendő.

Több tengelylyel vagy surlófékkel ellátott kocsiknál e körül

mény világosan bevallandó. 58 Hajók:

a) fából (szintúgy vassal vagy rézzel pántolva)

tonna* —.40
*1000 kilogramm teherképesség

b) vasból, szintúgy nem-
telen fémből és fémkeverék-
ből ; gőzhajók tonna* 5.-
*1000 kilogramm leherképesség

Jegyzet az 58. szakaszhoz.
A hajó hajtására és fentartására
szükséges fölszerelés (pl. vitorlák
és vitorlarudak, horgony és hor-
gonylánczok, hajókötelek, mellék-
hajók), a mennyiben a közönsé-
ges szükségletei túl nem haladja,
külön meg nem vámozandó.

Ellenben egyéb leltári tárgyak, valamint a gözhajók gözgépei külön vámozás alá esnek.

Jegyzet a XV. osztályhoz.
Kézi kocsi és kézi szán, továbbá
játékszernek való hajó, kocsi és
szán, kocsi-, szán- és hajómin-
lák, valamint egyes kocsi- és
hajórészek ugy vámozandók,
mint azon anyagból készült árúk,

melyekből valók.
XVI. Mű- és hangszerek,

gépek és apró árúk.
59 Müés hangszerek bármily
anyagból :

a) csillagászati, mennyi-
ségtani, optikai műszerek (a
foglalt szemüvegek és szin-

[blocks in formation]

házi látcsövek kivételével), természettani műszerek ; laboratoriumok számára valól vegvtani műszerek; sebészeti műszerek 100klgr. vámm. b) hangszerek 2-3 ládákban és

hordókban 100 klgr. 10.- | 9 zsákfélékben 60 Gépek és géprészek fából

vagy ezüstözetlen és aranyo-
zatlan nemtelen fémből,
egyéb anyagokból készült
mellékrészekkel kapcsolatban
is, a mennyiben ez utóbbiak
a 61. a) és 61. b) 1. vám-
tétele alá nem tartoznak; és
pedig, ha a súly szerint túl-
nyomó bennök :

(1) fa --- 100 klgr. 2. —
b) öntött vas

13 ládákban és 100 klgr. 2.70

hordókban c) kovácsolt vas vagy aczél 8 félládákban

100 klgr. 1. - 6 kosarakban al) egyéb nemtelen fém 4 zsákfélékben 100 klgr. 8.

v. farámában Jegyzet d)-hez. Belföldi kelmenyomtató mühelyek számára szánt vésett vagy vésetlen réz- és sárgaréz-hengerek és lapok, külön engedély mellett vámment.

Jegyzet a 60. szakaszhoz. Legközönségesebb faárúnak mutatkozó gépek legközönségesebb faárúnak veendők.

A gözmozdonyok, szerkocsik és gözkazánok szintén gépeknek veendök.

Géprészekül csak oly tárgyak vámozandók, melyek más alkalrészek és mozgató erő nélkül önálló használatra nem alkalmasak, pl. orsók, excenterek,

vagy fogaskerekek, gözhengerek. 61 Apró árúk :

a) Legfinomabbak :

1. Egészben vagy részben nemes fémekből, igazi vagy hamis gyöngyökből, igazi vagy hamis korálokból foglall drágakövekből való árúk;

2. Zsebórák, igazi aranyfüst és ezüstsüst;

3. Igazi arany- és ezüstfonadékok, valamint azokból 20 ládákban és vagy valódian aranyozolt hordókban vagy ezüstözött leoni fona-13 kosarakban dékból készült árúk (paszo

9 zsákfélékben mántárúk) 100 klgr. 200.

b) Finomak:

1. Árúk, valódjan aranyoMagyar Törvénytár. 1877–78.

zolt vagy ezüstözött, vagy aranynyal és ezüsttel kirakott nemtelen fémekből (a fémgyöngyök és az 555), c) vámtétel alá sorozott drótok, pléhek és lemezek kivételével); árúk féldrágakövekből - foglalva is, - teknős béka hejból, borostyánkőből, gagátból; parókás munkák, a hajutánzatokból készültek is ; mindezen árúk más. anyagokkal kapcsolatban is, a mennyiben e miatt a) alá nem tartoznak;

2. Hamis gyöngyök, mesterséges fogak, nem szőtt és nem kötött árúkon való himzések ;

3. Selyemárúk, a 36. c) alatt nevezett pamutárúk, a 37. e) alatt emlitett lenárúk, és a 38.1) alá foglalt gyapjú- 20 ládákban és árúk más anyagokkal kap

hordókban

13 kosarakban csolatban, a mennyiben a)

9 zsákfélékben alá vagy a ruházatok és pipereárúk alá nem tartoznak

100 klgr. 100,c) Közönségesek :

1. Férfi és női ékszerek, csecsebecsék és piperetárgyak nemtelen fémekből ugyan, de finoman dolgozva és vagy vernirozva (nem valódi aranyozássalés ezüstözéssel) vagy alabastrommal, elefántcsonttal, zománczczal, hamis drágakövekkel,lávával, gyöngyházzal vagy faragványokkal, pásztákkal, kameákkal, fémből öntött diszitményekkel és effélékkel kapcsolatban ; továbbá férti és női ékszerek csontból, fából, nemtelen fémekből, üvegből, kemény kaucsukból s több efféléből, fonalakkal kapcsolatban (pl. karpereczek, nyakékszerek s több efféle);

2. Árúk, hamis leoni fonadékból; árúk mintázott viaszból idomitva, fali órák és állvány-órák (a fából készült függő órák kivételével); szinházi látcsövek és foglalt szemüvegek: mindezen árúk más anyagokkal kapcsolatban

45

[blocks in formation]

is, a mennyiben e miatt a) és b) alá nem tartoznak;

3. gyermekjátékszerek, szött-, kötött- és apró árúk-! kal kapcsolatban, a legmagasabb vám alá eső apró-árukhal kapesolatban levők kivételével;

4. Szőtt és kötött áruk más anyagokkal kapcsolatban, a mennyiben azok a) és b) vagy a ruházatok és pipereárúk közé nem tartoznak ;

5. aranyozott, ezüstözött vagy vernirozott fémyvön

20 ládákban és yyök, aranyverő hártyákból

hordókban készült árúk; bélhúrok, 113 kosarakban selvemmel körülfonva is 9 zsák felékben

100 kilgr. 50.XVII. Konyhasó, vegyészeti árúk, gyógy-, festő

és gyujtószerek
62 Konyhaso, (tengeri só, főtt

só, hősó, sósviz, sóslug, és
tengeri viz) 100 klgr.*-.84
* Csak külön engedély mellett

Jegyzetek. 1. Kivételesen engedélvezett behozatal esetében az engedélvezési dij 100 tisztasúlyú hilogramm konyhasóért 9 frı 38 kr.

100 tisztasúlyú kilogramm kreuznachi anyalugért 1 frt 88 kr.

2. Orvosi bizonyitvány alapján gyógyitási czélra a tengeri viz

(czinkhamu), czinkes pesttapadék (Tutia alexandrina), hamuzsir (tisztátlan szénsavas káli, kilugzatlan fahamu), nyers salétrom (halisalétrom), nyers nátronsalétrom (chilisalétrom), kén (darabokban és rudakban), szintugy örölve, valamint kén virág, kénantimon, nyers vagy finomitott borkő (cremor tarlari), czitromsavas és borsavas mész, czaser, szmálta, üvegporzó

100 klgr. vámm. b) emésztő só (chlorkalium, sylvin), chlormagnezium, kénsavas káli, kénsavas nátron (glaubersó), kettős kénsavas káli és nátron

100 klgr.—.20 c) kinsav, sósav, salétromsav (választóviz), királyviz

100 kigr. -.50 d) szóda (azaz szénsavas nátron), szénsavas és kénsavas ammoniak,szappanfőző lug, glycerines lug, glycerin

100 klgr. ---.80 e) 1. timsó-félék, kénsavas timföld és chloraluminium, admonti gálicz (vas- és réz-! galicz keveréke), réz- és czinkgálicz, ólomhamu, ólomtajt, tisztitott póris, chlorbárium, chlorcalcium, chlormész,chlorczink, faeczetsavas ólom, faeczetsavas més , faeczetsavas timföld, ásványkermesz (antimon-czinober), tehéntragvasó, ammóniak (szalmjakszesz), agancsszesz, szalmiak (chlorammonium), tisztitott salétrom (káli és nátronsalétrom),kéngyertya, kénvas, kénszén, kénsavas baryt (mesterséges), oldható üveg és üvegoldat ;

2. anilin, nyers anthracen, nyers naphtalin, nyers carbolsav, nitrobenzol

100 kilgr. 1.50 Jegyzet. Timsó a st. pietroi timsóbányából (Sevignaco melleu Istriában), la Trieszten keresztül jön be a fennálló feltételek alatt ... 100 klgr. 30 kr.

nek

illetékmentes behozatala engedélyezhető.

3. A pénzügyminiszterium azon gyáraknak, melyek vegyészeti czikkek gyártására és iparosoknak, kik nem élelmi rzihkeknek való terménveikhez a sói lényeges gyártószerül na-| gyobb mennyiségben sziikséglik, a külföldi sónak illetékmentes

behozatalát engedélyezheti. 63 Vegyészeti segédanyagok:

a) arzén, arzénes say (az arzénsav kivételével), kén-! arzén (Operment, Realgar), természetes póris, pórissav, kolkothar, lekete vasrozsda, vassáfrán, mindenféle vaspácz, nyers faeczet ételre nem való), vasgálicz gyártott és természetes ásványvizek, réz- és onhamu, czinkpor

azon

а

[blocks in formation]

o ólomfehér, czinkfehér
(tiszta czinkoxyd), ólom-
eczet, ólomczukor, sárga és
vörös vérlugsó, alchloros-
savas káli (eau de Javelle),
alchlorossavas nátron (eau
de Labarraque), chromsavas
kali, chromsavas ólomoxyd
(chromsárga és chrómvörös),
chromsavas czinkoxyd (cziuk-
sárga), chromsavas baryt,
rézvirág, mindenféle ragasz ;
masszikot, miniom, kasszeli
sárga, nápolyj, sárga, tiszta
szénsavas káli, kettős szén-
savas nátron (soda bicarbo-
nata) és káli, bengesárga,
borkósav, ónsó (ónchlorür)
és egyébb ónkészitmények

100 klgr. 3._
9) maró-káli, maró-nátron,
kénsavas és alkénsavas mész,
nyers mangansavas és hyper-
mangansavas kali és nátron, 13 ládákban és
kénsavas és alkénsavas nát-

hordókban

9 kosarakban ron, kénnátrium, sóskasav

6 zsákfélékben (czukorsav) sóskasavas káli (sóskasó),kénsavas magnézia

100 klgr. 4.64 Vegyészeti áruik, gyógyés festőszerek:

a) keményitő-mézga és mézgapótlók (dextrin, leiogomme)--- 100 klgr. vámm.

6) 1. mindenféle enyv, keményitó készitmények (hajpor, csiriz, pép), fehérje, gelatine (állati fagylaló);

2. feketitők (korom,
nyomdafesték és frankfurti
feketitő, szénpor és minden-
nemü szénes seketitő,
szemmé tört csontszén kivé-
telével), csizmamáz

100 klgr. 1.50
c) keményitő:
1. közönséges szürke

100 klgr. 1.50
2. fehér 100 klgr. 6.-13 ládákban

d) {. elkészitett gyógyszerek, gyártott balzsamok, befőttek, tészták, izek a mennyiben a finom eledelek közzé nem tartoznak, gyógyitalok,szörpök,gyógyeczetek, gyógymézek, gyógyborok, mithridat (theriák), keveré

kek, pilulák, porok, tapaszok, kenőcsök, tinkturák, tokba burkölt gyógyszerek, felirataik, czimezéduláik, boritékaik stb. efféle által orvosi szereknek, állati gyógyszereknek, hajfestőszereknek, vagy szépitő szereknek mondott anyagok, az alkatrészekre való tekintet nélkül ;

2. illatszerek, arczsesték ;

3. tus, rajzszén, fekete és szines czeruza és pasztel, 116 hordókban és foglalva vagy nem foglalva, ládákban mindennemü sestékek, hólya- | 9 kosarakban gokban, tokokban, kagylók- 6 zsákfélékben. ban, tésztaalakban és szek

Ha a phosphor rénykékben 100 klgr. 24.-- vizzel töltött pléh

a

ládákban fordul e) 1.phosphorésphosphor

elő,a külső burkosav, kéneső-készitmények latra szóló göngy(szintúgy czinober), aether, súlya felül az öszchloroform; tiszta, szilárd és szes teljsúlynak folyékony carbolsav ; gela-(még 20%-a. tine-készitmények, firniszek, füstölő kúpok, pecsétviasz, tinta és tintapor, tejczukor, sajtolt élesztő;

2. kátrányfestő-anyagok és mesterségesen gyártott szerves festőanyagok ;

3. külön meg nem nevezett 16 hordókban és vegyészeti termékek és gyárt- ládákban mányok .-- 100 klgr. 10.

9 kosarakban

6 zsákfélékben Jegyzet. Alkoholos firnisz, fénymáz és politura, alkoholnak (20.a) vámtétel), olaj - firnisz, (gyanta, terpentin vagy köolaj nélkül), zsiros olajnak (17. a) illetőleg d) vámtétel) veendő.

65 Gyertya és szappan :

a) viaszgyertyák (viasz-
mécsek), viaszfáklyák, vasz-
tekercsek, mécsek, gyujtó-
gyertyácskák
100 klgr. 10.-

16 ládákban
b) külön meg nem nevezett

9 kosarakban gyertyák és zsirgyártmányok,

6 zsákfélékben pl. stearinból, czetvelőből, pálmaolajból, palmitinból

100 klgr. 8.c) fagyúgyertyák

100 klgr. 6.-
d) szurokfáklyák

100 klgr. 1.50
c) szappan :
1. zöld, fekete és másfélel

[blocks in formation]

kenő-szappan, közönséges szilárd szappan

100 klgr. 2.50 2. finom szappan táblácskákban, golyókban, szelenczékben, edényekben

100 klgr. 6.- 113 ládákban 3. illatszeres szappan 9 kosarakban

100 klgr. 10.- 6 zsákfélékben Jegyzet. Trieszti, fiumei és piranoi nem illatszeres olajszappan a fennálló feltételek alatt a tarifaszerű vámtétel felét fizeti

A pénzügyi és a kereskedelm. miniszteriumnak hatalmában áll ezt a kedvezményt a vám külzelekben levő egyéb szappangyáraknak is megadni.

66 Gyujtószerek :

a) közönséges gyujtószerek és pedig kénszálak, gyufák, dörzsölő fidibuszok; természetes páczolt tapló; mesterséges tapló: gyujtó (természetes és mesterséges); papiros tapló.- 100 klgr. vámm.

b) tüzijáték készitmények, kanóczok (gyujtó és robbantó | 16 ládákban és

hordókban zsinegek). 100 klgr. 10.

9 kosarakban c) töltött lökupakok

6 zsákfélékben 100 klgr. 24.d) lőanyagok, azaz minden lobbanó anyag, mely lőfegyverekből való lövésre használható,továbbárobbanó szerek, melyek a lőpor alkatrészeiből (salétrom-, kén- és szénből) állanak

100 klgr*. 52.50 13 hordókban * Csak külön engedély mellett

e) a d) alatt nem foglalt robbanó szerek és lobbanó anyagok - 100 klgr*. 24. – 16 hordókban * Csak külön engedély mellett

szinnyomatos képek, fényképek és effélék

100 klgr. vámm. Jegyzet a 67. a) 1. és 2. vám tételhez. A mennyiben a naptárak, hirlapok és hirdetmények behozatalára külön bélyeg- és ellenőrzési szabályok szólnak, ezen tárgyak darabszám szerint is bevallandók.

Bekötött könyvek és képes művek, vászonra vagy lemezpapirosra ragasztott képek és térképek, a kötés vagy hátboritékra való tekintet nélkül, ezen szakasz szerint vámozandók.

Ha azonban a kötés selyem, bársony,elefántcsont- - vagy

y békateknőből való, vagy ha a kötés apró-árúkhoz tartozó kapcsokkal vagy ékitményekkel van ellátva, vagy ha a képek az apró- i árúk közé tartozó kartonokban fekszenek: ezen tárgyak a kötés vagy kartonok minősége szerint vámozandók.

Szintugy papiroson való képek rámákban ez utóbbiak anyagához képest vámozandók.

b) 1. festvények, azaz fára vagy nemtelen fémre festett, nem fénymázozott képek, vászon- vagy kőre festett képek, továbbá papiroson való eredeti képek és rajzok;

2. képnyomó lapok, nemtelen fémből, kőből vagy fából ;

3. szobrok (szintúgy mellszobrok és állati alakok), valamint domborművek kőből, öt kilogrammnál súlyosabb darabokban, hasonlókép szobrok, mellszobrok és állati alakok fémből

vagy fából, de legalább is természetes nagyság--- 100klgr. vámm.

Jegyzet. 1. Egyéb anyagokra festell képek, mint az illető anyagokból készüli munkák vámozandók, pl. festett ablakfüggönyök és takarók, mint az illető anyagból készült szinnyomatos árůk.

2. Berámázott képeknél a rámák, melyek minöségüknél fogva az apró-árúk közé nem tartoznak, ép ugy mint magok a festmények vámmentesek.

Ha pedig a rámák minőségüknél fogva az apró-árúk közé tarloznak, a képek tiszta súlya ak

XVIII. Irodalmi és

tárgyak 67 Irodalmi és műtárgyak:

a) 1. könyvek, nyomtatványok, szintúgy naptárak, ujságok és hirdetmények, lérképek, hangjegyek, iratok (acták és egyéb kéziratok) ;

2. papirosan való képek, azaz réz- és aczélmetszetek, kőnyomatok, fanyomatok,

« PreviousContinue »