Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

rámákkal együtt állapittatik megés e súlynak egyik fele festvény, nek, másik fele pedig a ráma minösége szerint vániozandó.

XIX. Hulladékok. 68 Hulladékok: a) trágyasó-félék

100 klgr. vámm. * Csak külön engedély mellett

b) 1. állati és másféle trágya, szintúgy gyártott trágyaszerek; kilugozott fa-1 hamu ; kőszénhamu, csonthamu; csontliszt és csontszén, savakkal selbontva is ; raspolyozott szarvak és paták ; hig és száritott vér ; állat-inak; a vérlugsó-gyártás maradékai, ammoniakos vizi (gázviz) :

2. seprő és élesztő, a sajtolt élesztő kivételével; korpa ; polyva; a zsiros olajok gyártásánál megmaradó szilárd hulladékok, örölve is; moslék, törköly;

3. az üveggyártásnál előforduló hulladékok, üvegcserepek, üvegárúk és agyagárúk cserepei ; a viaszkészitésnélelőforduló hulladékok ; szivacshulladékok; enyvhörs elhasznált régi bőrdarabok és csak az enyvkészitéshez alkalmas egyéb bőrhulladékok, a kaucsuk- és gutlapercsa-gyártásnál előforduló

hulladékok, valamint ily gyártmányok ócska darabjai

100 klgr. vámm. c) 1. rongyok és papirosgyártásra alkalmas egyéb hulladékok, azazlen-, pamut-, selyem- és gyapjurongyok, áztatottak is (rongypép, szilárd vagy hig papirostészta), papirosszeletkék (papiroshulladékok), makulatura (irott és nyomlatott), ócska hálók, ócska alattságok és ócska kötelek;

2. rongypép egyéb mint a c), 1. alatt emlitett anyagokból, tépés (tépett vászon)

100 klgr. vámm. Jegyzet a XIX. osztályhoz. A vánitarifában külön fel nem sorolt hulladékok úgy vámozandók, mint ama nyers anyagok, melyekből e hulladékok valók. KIVITELI VÁMTARIFA.

Rongyok és papirgyártásra alkalmas egyéb hulladékok, azaz len-, pamut-, selyemés gyapjúrongyok, áztatottak is (rongypép, szilárd vagy hig papirostészta), papirosSze.etkék (papiroshulladékok), makulatura (irolt és nyomtatott), ócska hálók, ócska alattságok és ócska kötelek --- 100 klgr. 4.

Minden egyéb itt föl nem sorolt árú vámmentes.

XXII. TÖRVÉNY-CZIKK

a magyar korona országainak és Ő Felsége többi királyságai és országainak kormányai Közt, a részvénytársaságok, biztositó társaságok, közkereseti és iparszövetkezetek kölcsönös bebocsátása

iránt létrejött egyezményről.(1)

(Szentesitést nyert 1878. évi junius 27-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét bázában 1878. évi

junius 28-án.)

A magyar korona országainak és Ő Felsége többi királyságai és országainak kormányai közt a vám- és kereskedelmi szövetség XX. czikkében foglalt határozmányok keresztülvitele végett létrejött egyezmény, miután az mind a magyar országgyülés, mind Ő Felsége többi királyságai és országainak törvényhozása által elfogadtatott, és ő császári és apostoli királyi Felsége részéről szentesittetett, ezennel az ország törvényei közé iktattatik.

Az egyezmény szövege következő:

A vám- és kereskedelmi szövetség XX. czikkében megállapitott azon jogositványra nézve, mely szerint az egyik állam területén törvényesen megalakult részvénytársaságok (részvényekre alakult betéti társaságok), biztositó társaságok, közkereseti és ipar-szövetkezetek (Erwerbs- und WirthschaftsGenossenschaften) müködésüket a másik állam területére kiterjeszthetik és fióktelepeket állithatnak, kizárólag a következő közelebbi határozatok alkalmazandók:

1. S. Ha az egyik állam területén törvényesen megalakult részvénytársaságok (részvényekre alakult betéti társaságok), biztositó társaságok, közkereseti s iparszövetkezetek üzletüket fióktelepek által, saját czégük alatt a másik állam területén is kivánják folytatni, kötelesek az üzlet megkezdése előtt czégüket azon kereskedelmi biróságnál bejegyeztetni, melynek kerületében fióktelepet szándékoznak felállitani. E bejegyzés a kereskedelmi czégjegyzékekbe akkor is eszközlendő, ha a társaság kereskedelmi ügyletekkel nem foglalkozik.

Ezen határozat kötelező minden állandó székhelylyel biró oly ügynökségre nézve is, mely az illető állam területén bejegyzett fiókteleptől függetlenül működik. (2) (3)

2. $. A társaság a másik állam területén felállitott minden fióktelep részére képviselőt köteles rendelni, ki ugyanott tartozik rendesen lakni és feljogositandó arra, hogy a társaságot a fióktelep ügyleteiből eredő ugy biróság előtti, mint biróságon kivüli minden ügyben képviselhesse.

A társaság tartozik képviselőjének ezen jogi cselekvényeit magára nézve

(1) E törvénynek megfelel az 1878 jun. 27. osztrák törv. (1878. R. G. Bl. 63.). V. ö. 1875: XXXVII. 1. cz. (keresk. törv.) 210—218. SS.

(2) V. ö. 7. §. (3) 1880 máj. 8. 11,914. sz. földmiv., ipar- és keresk. min. rend. a magyar korona területén működő közös közlekedési vállalatokkal szemben, az 1878: XXII. 1. cz. 1, 2. és 4. $-bau foglalt intézkedések végrehajtása tárgyában (1880. R. T. 163.).

kötelezőknek elismerni és azok tekintetében azon államterület biróságainak van alárendelve, melyen a fióktelep törvény szerint felállittatott.

Több fióktelep részére egy és ugyanazon képviselő is rendelhető. (1) (2)

3. S. A fióktelepnek a 2. S-ban emlitett üzletéről, a telep helyén, külön könyvek vezetendők.

A közös közlekedési vállalatok könyvvezetési módja, különösen a kiadások mikénti megosztása a két kormány közt, külön egyezménvek által állapittatik meg. Azon közös közlekedési vállalatokat illetőleg, melyekre nézve megállapodások eddigelé nem léteznek, a két kormány azonnal tárgyalásokat fog kezdeni, hogy ily megállapodások a legrövidebb idő alatt eszközöltessenek.

A közös közlekedési vállalatok külön könyvei a társaság főszékhelyén is vezethetők.

4. $. A kereskedelmi czégjegyzékbe való bejegyzés eszközlése czéljából köteles a társaság alapszabályait a törvényszéknek hiteles alakban bemutatni, és egyuttal igazolni, hogy hazája törvényei szerint jogszerüen áll fenn. Tartozik továbbá a 2. §. értelmében kirendelt képviselőt ugyanott bejelenteni.

A bejegyzés eszközlését és közzétételét illetőleg – a mennyiben ezen egvezményben kivétel nem tétetik - az azon területen fennálló szabványok mérvadók, a mely területen a bejegyzésnek történnie kell. A képviselő (2. S.) neve mindenesetre közzé teendő.

Az emlitett szabványok alkalmazandók minden egyéb bejegyzések és közzétételek tekintetében is, melyek a fennálló törvények és rendeletek szerint az ott felállitott társaságokra nézve előszabvák. Hasonlókép bejelentendő és közzéteendő az alapszabályoknak a társaság hazájában jogszerüen keletkezett minden kiegészitése, módositása vagy a vállalat megszüntetése is. Ilynemü kiegészitések vagy módositások a mindegyik területen a bejegyzéshez és közzétételhez általában kötött hatályt csak ezen külön bejegyzés és közzététel időpontjától nyerik meg. (3)

5. S. A közgyülési jegyzőkönyvek és az évi mérleg legkésőbb két hónappal a közgyűlés megtartása után hiteles alakban benutatandó azon törvényszéknek, melynél a fióktelep be van jegyezve.

A 2. §-ban enlitett képviselő ezen kötelezettségnek teljesitéseért minden tekintetben felelős.

6. $. Az érdekeltek kivánatára vagy a politikai hatóság közbelépése folytán azon biróság által, melynél a bejegyzés történt, a fióktelep bejegyzésének törlése elrendelendő, ha igazoltatik, hogy a vállalat saját hazájában fennállani megszünt, vagy ha a másik területen levő üzlet folytatása tekintetében ezen egyezménynek határozatai, történt felszólítás daczára, a megállapitott megfelelő határidő alatt meg nem tartatnak.

A bejegyzésnek jogerejü törlése folytán megszünik a fióktelep jogosultsága is.

7. $. Azon társaságok, melyek a másik állam területén jelenleg már fióktelepekkel birnak, kötelesek ezen egyezmény 1—4. $-aiban foglalt határoz

a

(1) L. a 3. jegyzetel a :30. lapon.
(2) V. 7. 3., 4., 5., 7. SS.
(3) V. ö. 7. $.

mányoknak, a mennyiben ez már különben is meg nem történt volna, megállapitandó alkalmas határidő alatt eleget tenni. (1)

8. $. Az egyik állam területén létező biztositó társaságok, melyek működésüket fióktelepek felállitása által jövőre a másik állam területére kiterjesztendik, tartoznak ezen fióktelepek bejegyzése előtt mindazon feltételeknek is megfelelni, melyekre a honi törvények a belföldi biztositó társaságokat a biztositási ügylet megkezdhetése végett különösen kötelezik.

A mennyiben valamely alap tényleges befizetésének igazolásáról van szó: a társaság főszékhelyén történt befizetés igazolása elégséges.

9. S. A fióhtelep nélküli üzletfolytatás tekintetében a vám- és kereskedelmi szövetség XIV. czik kében foglalt határozmányok alkalmazandók.

10. $. Az ezen egyezményben megjelölt vállalatoknak a másik állam területén engedélvezeti üzlet gvakorlása alól, a takarék-betétek elfogadására alapitott takarékpénztári üzlet kivétetik.

XXII. TÖRVÉNY-CZIKK

a czukoradóról.(2)

(Szentesitest nyert 1878. évi juni's 27-én. Kihirdettetett az országgyülés mudkét házában 1878. évi

junius 28-án.)

1. $. Adótélelek.'

köréből választandó szakértők meghallgatása A répaczukorgyártás megadoztatása iránt után, az osztrák cs. kir. pénzügyministerrel eddig érvényben levő fogyasztási adótételek egyetértőleg rendeleti uton oly módon szabátovábbra is fentartatnak.

lyoztatnak, hogy a magyar-osztrák közös vám2. §. A czukoradó megszabásanak és területen a répaczukor-termelés után járó sobeszedésének módjai.

gyasztási adóból és a nyers és finomitott czu1. 1878. évi augusztus hó 1-jétől kezdve korra vetett beviteli vámból a következő tiszta azon répaczukorgyárakban, melyek a répalevet jövedelem éressék el, és pedig : az 1878/9. évi viznyomásu sajtók vagy telepekbe (u. 11. batte- termelési idényre 6.000,000 frt, minden riákba) egyesitett áztató edények segedelmével következő termelési idényre pedig 500,000 állitják elő, a fogyasztási adó kizárólag átalá- forinttal több, mint a közvetlenül megelőző nyozás utján, és pedig a létermelő készülékek idényben. termelő képességének és azok használati ide- A mikor a 10.500,000 forintnyi tiszta jövejének alapul vétele mellett szabatik ki.

delem eléretik, akkor a törvényhozás ujabb Midön a répaczukorgyártásra más létermelő intézkedésének lesz helye. készülékek használtatnak, az ezeket használó A létermelő készülékek naponkénti termelőrépaczukor várakban a megadóztatandó répa- képessége mérveinek fokozása magasabb tiszta mennyiség, mindaddig a répa közvetlen fel- jövedelem elérése czéljából nem eszközölnető mérése által puhatoltatik ki, mig a termelő ké- azon esetben, ha a legközelebbi termelési pesség mérvei a nyert tapasztalatok alapján idényre kilátásba vell tiszta jövedelem előrebiztos módon megállapittathatnak. (3)

láthatólag már az illető folyó termelési idény2. A létermelő készülékek naponkénti ter- ben fog eléretni. melőképessouinch mérvei a czukorgyárosok Ez által azonban ezen mérveknek a liter

(1) E §. határozmányainah végrehajtása tárgyában 1. ö. a földmis., ipar- és keresk. min. 1878 aug. 29. 19,620. sz. rend. (1878. R. T. 337.).

(2) V. ö. 1880: XLVII. 1. (2. a czukosadóról szóló 1878: XXIII. 1. cz. módosításáról és a mindkét I. czikiki Chelyébe lépett 1888: XXIII. 1. czikket a czukoradóról, melynek kapcsán egy befoglaltuk a czukoradóra nézve érvényes szabályokat.

A korábbi törvénvhozásra nézve 1. ö. az 1868: XX., 1869: XI., 1870: LVII., 1871: LXII., 1873: XVI., 1874: XXXVII., 1875: XIX. és XLVIII. 1. czihkeket. A czukorfogyasztási adók tekintetében v. ö. az 1881: IV., 1883: V. és 1887: XLVII. 1. czikikeket.

(3) V. ö. 4. S.

Csen.

melő-készülékek megadóztatásának egyenlősi- ! lékek naponkénti termelőképességének mérvei tése czéljából való szabályozása kizárva nin- minden termelési idényre nézve, a termelési

idényt megelőzőleg, legkésőbb junius 1-éig Termelési idény alatt az augusztus 1-jétől a közzé téletnek. következő év julius végeig terjedő időszak 2. A termelési idény (átalányozási időszak) értetik.

alatt a létermelő készülékeket sem megváltozA szabályszerű czukor-megadóztatás tiszta tatni, sem a bejelentéstől eltérő más módon jövedelme akként állapittatik meg, hogy azon használni, sem a bejelentetteken kivül más, összeghez, melyet a magyar-osztrák közös vám- vagy uj készülékeket felállitani nem szabad, területen a répaczukor-termelés után járó fo- azon eset kivételével, midőn egy megromlott gyasztási adó fejében az illető termelési idény- létermelő készülék egyenlő ürmérettel, minőben előirt összegek az üzleti akadályok folytán séggel, és termelő képességgel biró készülékkel törvényszerüen járó adoleirások illetőleg adó- kicseréltetik, magától értetvén, hogy ily kicsevisszatéritések levonása után eredményeznek, rélés csak előleges bejelentés és hivatalos hiteaz ugyanazon termelési idényben a behozott lesités után eszközölhető. nyers és finomitott czukor után szedett vám Ezen tilalom megsértése 100–2000 forintig hozzáadatik, és ezen összegből azon összeg terjedhető birsággal fenyittetik. levonatik, melyet az ugyanazon termelési idény- Azonkivül a megröviditelt adónak négyszeben, az adóvisszatérités sentartása mellett, a res összegélől annak nyolczszoros összegéig vámvonalon ál történt czukorkivitel adóvissza- terjedhető birság alkalmazandó, ha a létermelő térités fejében igénybe vesz.

képesség a foganatositott változtatás folytán 3. Ha a szabályszerü czukormegadóztatás fokoztatik. által valamely termelési idényben kilátásba vett Megröviditelt adónak ezen esetekben azon tiszta jövedelem nem éretik el, az átalányozott összeg veendő, mely a termelőképesség-fokorépaczukorgyárak vállalkozói az ezen termelési zások után azon időszakra, melyben ezen naidényben mutatkozó hiányt oly módon tartoz- gyobb termelőképesség létezett de legalább nak fedezni, hogy mindegyik az illető termelési is 24 órára

. esik. idényre eső, az üzletakadályok után járó adó- Ha ezen időszak megbizható módon nem leirások illetőleg adóvisszatéritések levonása állapitható mey, a megröviditett adó kiszámiáltal helyreigazitolt adóá talányának annyi szá-lásának alapjául az üzlet idejének a kihágás zalékát köteles az állampénztárba pótlólag be- ! felfedezésekor már lejárt része veendő. fizetni, a hány százalékot azon hiány tesz, mely A termelőképesség növekedése a termelési az üzletakadályok folytán járó adóleirások ille-i idénynek a tilalom megszegése napjától még tőleg adóvisszatéritések levonása után senma-l hátralévő idő tartamára, ha pedig ezen nap radt összes átalányösszegekben a kérdéses ter- biztosan mey nem állapitható, az egész termemelési idényben mutatkozik.

lési idényre az adó-átalány megszabásánál beHa pedig azon termelési idényt, melyre hizo- tudatik. nyos hiány fedezendő, közvetlenül oly idény 3. Az üzleti bejelentésben, az üzletből és ez előzte meg, melyben a kilátásba veti tiszta által a megadóztatásból csak a vasárnapok és jövedelemhez képest többlet mutatkozik, ezen más elismert ünnepnapok rekeszthetők ki. többlet a hiánynak részbeni, esetleg teljes fede- Karácsonkor a kirekesztés, a karácsonyi zésére betudatik.

ünnepnapok betudásával, 14 közvetlenül egyA netalán teljesitendő pótfizetések fejében másra következő napot magában foglaló időaz átalányozott répaczukorgyárak minden vál- szakra is kiterjedhet. Talkozója a termelési idény megnyitása előtt ! Ha a répa-czukorgvár üzlete nem a termelési elégséges biztositékot tartozik nyujtani, mely idény első hónapjának első napjával kezdődik, biztositék azon átalányösszeg rendeleti uton vagy nem az utolsó hónapjának utolsó napjáig megállapítandó bizonyos százalékának megfelel, folytattatik, ez esetben a bejelentésnek azon a mely a vállalkozó gyárát 120 üzleti napra napokra nem kell kiterjedni, melyek az első terheli, a pótfizetés azonban az erre vonatkozó üzleti hónapban az üzlet kezdetét megelőzik, az hivatalos értesitéstől számitandó egy hónapnál! utolsó üzleti hónapban pedig az üzlet berekeszelőbb nem esedékes.

tése után következnek. 3. $. Határozatok a cukorradónak ala- Üzletnap alatt a regveli 6 órától a következő lányozása tekintetében.

nap reggeli 6 órájáig terjedő idő értetik. A répaczukortermelés után járó fogyasztási Ha tehát a bejelentésben például egy vasáradónak átalányozás utján való megszabásánál napnak az üzleti időből való kirekesztéséről a czukoradó iránt érvényben levő törvénynek van szó, akkor az üzleti időből a vasárnap regés törvényesitett szabályoknak az adómegvál- geli 6 órájától a hétfő reggeli 6 órájáig tertásra vonatkozó rendelkezései következő mó- jedő idő kizáratik. dositásokkal alkalmazandók :

A létermelőkészülékek termelőképessége sze1. Az átalányozás alá eső létermelő-készü- rint megadóztatandó répamennyiség megálla

« PreviousContinue »