Page images
PDF
EPUB

pitásánál a bejelentett üzleti naptöredéke egész! A lakásért és az irodáért fizetendő fakher > üzleti napnak számittatik.

pénzügyi hatóság és a gyáros között egyezségi4. Az üzlelnek a termelési idény alatti mey- leg állapittatik meg. Ha e tekintetben egyezség szoritása nem ad jgényt a megadóztatandó nem jönne létre, a lakbér az első folyamodásu répamennyiség lejebb szállitására.

közigazgatási hatóság által állapittatik meg. Ha azonban elhárithatlan akadály miatt a 2. A répa felmérésénél 3 métermázsánál létermelő készülékek használatát a bejelentett kevesebbet a mérlegre rakni nem szabad. üzleti időtartam alatt egy huzamban 24 vagy 3. A mérlegre netán mosatlan állapotban több órán át teljesen meg kell szüntetni, hozott nyers répáért sulyelengedésnek nincs azon adóösszeg, mely a bejelentés szerinti helye. munkaszünet idejére, az óratöredékek elhagyása : 4. Ha valamely gyárban egy hónap alatt a mellett esik, azon feltétel alatt térittetik vissza bejelentett répa mennyiségénél kevesebb dolvagy jratik le, hogy a gyár vezetője az üzleti goztatik fel, az előirt vagy befizetett többlet akadályról annak beállta után azonnal, és a lejratik, illetőleg visszatéritletik. létermelés isméli megkezdéséről legalábbis 5. A pénzügvigazgatóságnak jogában áll, 6 órával a megkezdés elölt, a gyár közvetlen kebeléből kiküldött tisztviselői által a gyár iparselügyeletével megbizott pénzügyi közegnek könyveit, akár magában a gyárban, akár mákét példányban és a pénzügyigazgatóságnak sutt vezeltessenek azok megtekintetni és pgy példányban irolt jelentést tegyen.

ezen könyvek azon adataiból, melyek a termeHa pedig a pénzügyigazgatóság székhelye és lési és segédanyagok beszerzésére és hováfora gyár között távirati összeköttetés létezik, ditására, valamint a czukornyerésre és a czuezen jelentés a pénzügyigazgatósághoz távira- koreladásra vonatkoznak, kivonatokat készitilag is megteendő.

teni. Az irásbeli bejelentésnek egyik példánya a 55. S. A belföldi anyagokból termelt czubenyujtás napjának és órájának hivatalos iga- kor után járó fogyasztási adó esedékeszolásával ellátva, a gvárvezetőnek a fent emli- sége és hitelezése. tett pénzügyi közeg által visszaadatik.

A répaczukor termelése után járó fogyaszA munkaszünet időtartama az adó vissza- tási adó akkor esedékes, a mikor az üzleti belérjtése vagy leirása czéljából hitelt érdemlő jelentés henvujtatik. módon megállapitolt azon időponttól kezdve, Azon czukorgyárosoknak, kik az illető szamelyben a létermelő-készülékek tökéletesen bályok szerint kellő biztositékot nyujtanak, kiüritve lettek, azon időpontig számittatik, a megengedtetik, hogy adójukat annak esedékesmidőn a répaapritás ismét kezdetét veszi. ségétől számitandó legfeljebb 6 hónap alatt

A legelőbb emlitett időpontra nézve az téte- tizethessék le. leztelik föl, hogy ez az üzletakadályról szóló Biztositékot lehet nyújtani : bejelentés átnyujtásának időpontját legfeljebb 1. Oly nyilvános pénzintézet kezessége álannyi idővel előzte meg, a mennyi idő meg- tal, vagy legalább is három bejegyzett oly kivántatik arra, hogy a gvár és az emliteti gyár és kereskedő czég részéről egyetemleges pénzügyi közeg állomása közötti ut, a legrövi- kötelezettséggel kiállitott kötvény letétele által, debb idő alatt megtétethessék.

melyek ellen a hitelezési kedvezményt kizáró 4. S. Határozatok azon czukorgyárakra aggály nem forog fenn ; wezve, melyek adójukal a répa hivatalos 2. állami, vagy a kormány által biztositékfelmérése alapján fizetik.

adásra alkalmasnak nyilvánitott, és a tőzsdén Azon répaczukorgvárakra nézve, melyekben jegyzett értékpapirok letétele által : a megadóztatandó répamennyiség kipuhatolása 3. ingatlan birtokra vezetelt jelzálog által. a 2-jk S. 2-dik kikezdése szerint a répa sulyá- Az állami, vagy más értékpapirok, valamint nak hivatalosan ellenőrzött felmérése alapján a jelzálog-kötvén vek mindenkor oly nyilatkozat történik, a czukoradó iránti törvény és szabá- kiséretében teendők le, melyben kijelentetik : lyok hivatalos összeállitásának III. fejezetében hogy azok a hitelezett adó biztositékául szolfoglalt határozatok a következő módositásokkal galnak. mérvadók, és pedig :

A felelt: vajjon az ajánlott biztositék (1-3) 1. a gyáros köteles, a pénzügyigazgatóság elfogadható-e, vagy sem? esetről-esetre, a pénzkivánatára a gyár közvetlen felügyeletével megügyi hatóság határoz. bizott pénzügyi közegeknek, magában a gyár- 6. $. A személyes fizetési és kezességi ban, vagy a gyárhoz tartozó vagy annak köze- kötelezettség ezen adóra nézve. lében fekvő épületben legalább két süthető Ezen adónak fizetése a répaczukor-termeszobából és konyhából álló és a többi szüksé- lésre vállalkozót illeti. yes mellékhelyiségekkel u. m. fakamarával sth. Az adómegrövidités miatt beszedendő illeték ellátott lakást, nemkülönben a gyárban a szük- befizetésére azonban, ha a vállalkozó az üzleszéges asztallal, székekkel sth. felszerelt alkal- tet nem maga vezeti, az üzletvezető a vállalmas szobát irodául átengedni.

kozó közvetlen kezessége mellett köteleztetik.

a

7. g. A be nem jelentelt, vagy a bejelen- A birság azon adó négyszeresétől amuak léstől eltérő adó alá eső müvelet beszámi- nyolczszorosáig terjedhető összeggel szabandó tása,

meg, mely az 1. alalli esetben a czukormenyAz üzletvezetőnek számittatik be azon adó nyiségnél talált különbségért; a 2. alatti esetalá eső művelet, mely a gyár székhelyén való ben a megilletőnél magasabb összegben; a 3. jelenlétében bejelentés nélkül folyamatba véte- alatti esetben pedig egyáltalában adóvisszatett, vagy az üzleti bejelentéstől eltérőleg tör- térités fejében igénybe vétetik. tént.

E birságokon kivül a valótlanul bejelentett 8. 9. A czukorgyári vállalkozónak ke-'czukor mindazon esetekben elkoboztatik, a zessége a pénzbirságokért.

melyekben ezen czukor a kincstár megrövidiAzon pénzbirságokért, melyek a répaczukor- tésére irányzott szándékból oly czukor közé termelés után járó fogyasztási adót illető sza- csomagoltatik, mely után vám- vagy fogyasztási bályok elleni kihágások miatt szabandók meg, adó visszatérités, vagy magasabb vám- és foa répaczukorgyártásra vállalkozó kezeskedik gyasztási adó visszatérités, vagy leirás jár. feltéilenül, a mennyiben ő már különben is, Ha a czukor tartalma hivatalos megállapitása mint vétkes el nem lenne marasztalandó. alkalmával 9200, illetőleg 99-5°/o polarisatio

E tekintetben kivételt a hivatalos zár meg- nalis százalékon alul találtatik és a különbség sértése miatt kiszabott birságok képeznek. 1/2 százalékot meghalad, ezen különbség miatt

9. 9. Czukorkivitel az adó visszatéritesi a vám- és fogvasztási adó visszatéritése esta igény fentartása mellett.

általában, illetőleg annak magasabb kiszabása a) az adóvisszatérités kiszabása. megtagadtatik.

Az 1878. évi augusztus 1-jétől kezdve a ! Ha a fentemlitett különbség egy százalékot vámvonalon legalább is 500 kilogrammnyi halad meg, az adó visszatérités megtagadásán mennyiségben kivilt gyarmat- vagy répa-czu- ; túl a büntető eljárás is megindittatik. korért a történt kivitel napjától számitandó 11. S. A birságok enyhitése. 6 hónap letelte után esedékes utalványok mel- Sem a répaczukorgyártás fogyasztási adóját lett minden száz kilogrammtól vám- és fogyasz- illető szabályok ellen elkövetett kihágások miatt, tási adó fejében visszatérittetik :

sem a fentebbi 10. §. alapján kiszabandó pénza) oly czukorért, melynek polarisationalis / bịrságokat nem szabad meghatározott legkisebb százaléka 99.5°/-on alul áll,és legalább 92°;o-ot mértékükön alul még azon esetben sem envtesz, 9 frt 10 kr. ;

hiteni, ha a törvényes büntető eljárás elejtése b) oly czukorért, melynél a polarisatio leg- lenne is engedélyezhető. alább is 99.8°/, 11 frt 18 kr.

12. §. Zárhatározanányok. Azon vámhivatalokat, melyek a vám- és fo- A jelen törvény megsértésének eseteiben, a gyasztási adóvisszatérités fentartása mellett, mennyiben a rendes büntető cljárás elejtése kivitelre bejelentett czukorra nézve a kiviteli nem engedélyeztetett, a törvényhozás további eljárást foganatosithatják, a pénzügyminister intézkedéseig az 1871. évi LXVI. törvényczihk határozza meg.

által megjelölt első folyamodásu törvényszékek, 10. $. b) büntetés kiszabása.

és az 1872. évi XXXVIII. törvényezikk alapján Adómegröviditéskép büntetendő :

a királyi tábla, mint második és utolsó folya1. ha az adóvisszatéritési igény fentartásá- | modásu biróság határoznak. val benyujtott kiviteli nyilatkozatban a czukor 13. Ş. A pénzügyminister felhatalmaztatik, sulymennyisége hivatalos leletnél 5°/o-kal hogy a belföldi anyagokat felhasználó czukornagyobb ; vagy

gyártás megadóztatása iránt fennálló szabályo2. ha ily kiviteli nyilatkozatban az adóvissza- kat, a mennyiben azok a jelen törvény által térités magasabb osztályért vétetik igénybe, nem módosillaltak, érvényben tarthassa. mint milyen azon osztály után jár, melyhez a 14. §. Végrehajtási záradék. kivitelre szánt czukor tartozik ;

Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyis 3. ha a czukor, melyért az adóvisszatérités igazságügyi ministerek, illetőleg Horvát-Szlavon igénybe vétetik, nem azon minőséggel bir, országokra nézve a pénzügyminister és Hormelyért adóvisszatéritésnek helye van, vagy vál-Szlavon országok bánja bizatnak meg. ha a czukor helyett más tárgy találtatik.

XXIV. TÖRVÉNY-CZIKK

a szeszadóról.(1)

(Szentesilést nyert 1878. évi junius 27-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi

junius 28-án.)

a

ELSŐ FEJEZET.

lépése napjától számitandó hat hónap után vál

nak esedékessé. Alapelvek.

Ha liqueur vitetik ki a vámvonalon és a kül

demény legalább is 100 negyed-, fél- vagy egy1. $. 1: adó tárgya és kiszabása. literes palaczkokból áll, a fentemlitett módu

Az égetett szeszes folyadék a termelés alkal- utalványok mellett, minden 100 negyedliteres mával minden hektoliter és szeszsok után (hek- palaczk után 93 krajczár, minden 100 félliteres tolitersok) a meghatározott 100 foku szeszmérő palaczk után 1 frt 86 krajczár, és minden 100 szerint tizenegy krajczárnyi fogyasztási adó egyliteres palaczk után 3 srt 72 kr. térittetik alá esik. Ugyanazon adó fizetendő azon anya- vissza adó fejében. Ugyanazon kedvezményben eczet és eczetgyártás után is,(2) mely nem égetett részesül a liqueur, ha legalább is 25 literes szeszes, hanem más folyadékból, például erjedt hordókban vitetik ki ; ez esetre literenként czesréből, lepárolás utján történik, és pedig 3-4 krajczár térittetik vissza adó sejében. azon szeszmennyiség után, melyet ezen folya- 25 literen alóli hordókban vagy 100 palaczdék adna, ha szeszfőzésre használtatnék. kon alul elszállitott mennyiségekért, az adó 2. §. Adómentes palinkafőzés.

nem térittetik vissza. Azoknak, kik a szeszes folyadékokkal sem 4. S. b) bizonyos gyártmányokra fordikicsinyben, sem nagyban nem kereskednek, toll szeszért. megengedtetik, hogy öntermesztette anyagok- A pénzügyi kormány felhatalmaztatik, hogy ból önmaguk és velök egy kenyéren levő ház- alkalmas feltételek és elővigyázatok alatt az nepük vagy cselédeik részére évenkint (az ével adót azon zesz i is visaillesand szeptember 1-től augusztus végeig számilva), emberi élvezeti czikkek sorába nem tartozó legfeljebb 50 foku (a száz foku szeszmérő sze- gyártmányokra, p. 0. fehér-ólom és ólom-czukor rint) pálinkát, 1 hektolitert meg nem haladó készítésére fordittatik. mennyiségben, adómentesen főzhessenek. Ha 5. §. A szeszadó iránti illetékesség. lisztes anyagok fordillatnak az adómentes pá- Sem azon kérdés : fizetendő-e a szes do linkafőzésre, arra 2 hektoliternél nagyobb ür- vagy sem? sem az adó mérvének meghatárotartalmu főzőüstöket használni nem szabad. zása birósági eljárás tárgya nem lehet. 3. S. Adóvisszatérités,

6. Ş. A szeszadóbeli hátralékok. a) a kivill égetett szeszes folyaılék után, A le nem fizetett szeszadó azon módon haj

Ha égetett szeszes folyadék az adóvisszatéri-' tandó be, mint egyéb állami adók. tési igény fentartásával hordókban, és legalább 7. § A szeszadó osztályozása csöd eseis 50 liternyi mennyiségben a vámvonalon ki- tében. vitetik, a meghatározott száz foku szeszmérő A szeszadó csőd esetében az állami adókkal segedelmével megállapitott szeszfoktartalom egy osztályba sorozandó. minden hektoliterje (hektoliter szeszfok) után 8. S. A szeszadó elévülése. fogyasztási adó fejében tizenegy krajczár térit- A szeszadó elévül, ha annak beszedése vagy telik vissza, oly módon, hogy a visszatéritendő biztositása három éven át nem szorgalmazadóösszegről utalványok állittatnak ki, melyek tatott. ezen folyadéknak a vámvonalon át történt ki

(1) E 1. czikket hatályon kivül helyezte az 1884: XXI. 1. cz, a szeszadóról, valamint a sajtolt élesztőnek a szesztermeléssel együites készítésének megadóztatásáról és a sajtolt élesztő után eső behozatali vám felemeléséről (112. S.). Az 1884: XXIV. 1. czikket pedig hatályon kívül helyezték az 1888: XXIV. t. cz. (az égetett szeszes folyadékok után járó vámról, a szeszadóról, valamint a szesztermeléssel együttesen készített sajtolt élesztőnek megadóztatásáról) és az 1888: XXV. 1. cz. (a fogyasztási adó alá eső szeszfőzdék által egy-egy termelési időszak alait a kisebbik adóiétel mellett termelhető alkoholmennyiségnek fölosztásáról).

E l. czikkek kapcsán található a szeszadóra vonatkozó egyéb szabályok foglalatja.
A szeszadóra vonatkozó korábbi törvényhozás tekintetében v. ö. az 1868: XVI. i. czikkel.
12 V. 6. 73., 17., 107. SS.

MÁSODIK FEJEZET.

Ha a vállalkozó erre más valakit rendel, ezt

az iparüzlet felügyeletével megbizott legközeÁltalános szabályok az adó biztositása lebbi pénzügyi közegnek irásban tartozik beés beszedése iránt.

jelenteni.

Az üzleti helyiségek leirásának, a müeszkö9. S. Az üzleti helyiségek leirása és az zök és műszerek jegyzékének, az adóköteles. üzleti müeszközök jegyzéke.

művelet bejelentésének, az üzleti akadályokról A ki égetett szeszes folyadékot termelni vagy telt és más szükségessé vált jelentéseknek a ezt lepárolás utján átalakitani, nemkülönben a benyujtásukat igazoló hivatalos bizonyitványki anyaeczetel nem égetett szeszes, hanem nyal ellátott példányait az adóbárczával és a. más folyadékból lepárolás utján termelni szán- vállalat lajstromával együtt az üzleti helyiségdékozik: köteles az üzleti helyiségek leirását ben kell tartani oly helyen, hogy azokhoz a és az üzleti müeszközök jegyzékét a kiszabott pénzügyi közegek könnyen hozzá férhessenek. határidő alatt (30., 53., 61. és 74. $9.) benyuj- Ha a vállalkozó egészen felhagy üzletével, tani.(1)

tartozik ezt a most emlitett pénzügyi közegnek. 10. S. A lepároló készülékek bejelentése. irásban bejelenteni, mert azon kötelezettsége

A lepároló készülékek azon birtokosai, kik től, mely szerint az üzleti helyiségeken, a müa 9. S-ban emlilett foglalkozások egyikét sem eszközökön és edényeken levő hivatalos jelekre üzik, és ilynemü lepároló eszközök készitésé- | vigyázni tartozik, csak is akkor mentetik fel, vel vagy eladásával sem foglalkoznak, ezen ha az ezen jelentés benyujtásának megtörténtél készülékeket beszerzésüktől számitandó 18 óra igazoló bizonyitvány kezében van. alatt az illetékes helybeli vagy legközelebbi 12. S. Az erjes:kádak nagysága, ürpénzügyi közegnek irásban két egyenlő pél- méretük nagyobbitása, a termelési anyadányban bejelenteni tartoznak. A bejelentés gok és a moslék eltartása az edényelnek egyik példánya, a megtörtént benyujtásról szóló a földbe való beeresztése a müeszközöknek záradékkal ellátva, a félnek saját fedezésére és helyükből való kimozditása, a fözési üzletigazolására visszaadatik. Ezen bejelentéstől a hez nem tartozó müeszközöknek és edegyógyszerárusok is csak azon lepároló eszkö- nyeknek az üzleti helyiségekben való tarzökre nézve vannak felmentve, melyeknek ür- tása. mérete egy liternél nem nagyobb, vagy melyek Tilos : nem fémből, hanem más anyagból készitvök. (2) 1. a czesre kiömlését az erjesztő kádakon

11. $. A vállalkozó általános kötelezell- alkalmazott készülék által meggátolni, a kiömlő. ségei az iparüzlet tekintetében.

czefrét erjesztési czélokra be nem jelentett edéA vállalkozó köteles, az iparüzletet a gyár- nyekben felfogni vagy általában a czefre készitási helyiségek külső részén könnyen felismer- tésére rendelt és bejelentett edényeket a behető felirással megjelelni.

jelentett ürméreten túl nagyobbitani ; Felelős továbbá az üzleti müeszközökön és

2. az üzleti helyiségekben az adó alá eső műszereken levő hivatalos jelek épségben tar- műveletre bejelentett anyagokon kivül más. tásáért, és főleg köteles ezen jeleknek vagy szeszfőzésre vagy anyaeczet- és eczelgyártásra mások által vagy véletlenül történt megsértését alkalmas anyagokat, vagy ezen anyagokat bevagy teljes megsemmisitését legselebb 24 óra czefrézett állapotban az üzleti helyiségeken alatt azon időponttól számitva, midőn arról kivül tartani ; tudomása lett, a jelzés megujitása végelt a leg- 3. a moslékot a főzési helyiségben tartani ; közelebbi pénzügyi közegnek bejelenteni. 4. a czefretartó kivételével bármely más.

Függetlenül a 30., 61. és 74. SS-ban a vál- edényt, külön engedély nélkül, a földbe belalkozóra rótt abbeli kötelességtől, hogy az ereszteni; üzletvezetőt és a felügyelő személyzetet beje- 5. a mãeszközöket és edényeket, az anyalenteni tartozik, köteles a vállalkozó távolléte élesztő edényeknek, az élesztő edényeknek és. idejére az üzleti helyiségben tartozkodó oly élesztő keverő kádaknak kivételével, az üzleti egyént is kijelölni, a ki az üzleti helyiség fel- helyiségekben a számokra kijelölt helyről kiügyeletével megbizott pénzügyi közegek által mozditani, kivéve azon esetet, midőn ez csak kivánt felvilágositásokat az ő nevében megadja. rövid időre, azoknak tisztitása czéljából tör

Ellenkező esetben feltétetik az üzlet vezető- ténik; jéről vagy arról, a ki annak távollétében a 6. az üzleti helyiségekben az iparvállalat folytöbbi munkásokra felügyel, hogy ő a vállal- tatásához nem tartozó üzleti eszközöket és kozó által ezen felvilágosilásoknak a vállalkozó edényeket tartani. nevében való megadására felhatalmaztatott.

a

(1) V. ö. 14. 8. (2) V. ö. 75. S.

13. §. 1: edényeknek vagy müeszközök- rint valamely hivatalos zár alall levő múesznek miis esélokra való használata. köznek (edénynek) szabad használatára kerül

Az iparvállalat teljes megszüntetését kivéve, a sor, a pénzügyi közeg annak levételére meg a czesre készitésére rendelt edényeket és főző- nem jelenik, a vállalkozó maga veheti le a hivahészülékeket ha ezek hivatalos zár alá talos zárt. helyezve nem volnának is sem az üzleti 17. $. A: adó alá eső müvelet fogalma. helyiségekből eltávolitani, sem más czélra mint 1: üzletvezető felelőssége. a bejelentettre használni nem szabad, mielőtt Az iparüzlet azon cselekményei, melyeknek a vállalkozó ebbeli szándékát az üzleti helyiség bejelentése a fogyasztási adó megszabása vagy felügyeletével megbizott pénzügyi közegnek biztositása végett elrendeltetett (41., 55. és bejelentette és ezen bejelentésnek megtörténtél 65. SS.), adó alá eső műveletnek neveztetnek. igazoló bizonyitványt kezéhez vette volna. A megtörtént bejelentésről annak megvizs

Azon kisebbszerű szeszfőzdékben, melyek a gálása után a vállalkozónak az e czélra rendelt 20. $. II. száma alatt felsorolt fözökészülékkel hivatalos lajstromokból nyomtatott bárcza állitbirnak, és melyekben a főzökészülék, az üsl-tatik ki, és abban az adó megtörtént lefizetése, sisak és a hülökészülék Jepecsételése által té- vagy, ha és a mennyiben adóhitelnek van helye, tetik használaton kivül, a fözökészüléknek más az adó előirása nyugtatványoztatik. czélra mint pálinkafőzésre való használata be- Csak akkor, ha ezen bárcza az üzleti helyijelentés nélkül is szabad.

ségben és a vállalkozó vagy azon személy kezé14. §. Hivatalos felügyelet alatt álló üz- ben van, ki a vállalkozó nevében a kellő felTeli helyiségek.

világositásokat megadni tartozik, szabad az A 9. 3-ban megjelölt vállalatok üzleti helyi- adó alá eső műveletet a bejelentett időben megsége hivatalos selügyelet alall áll.

kezdeni, és az arra megjelölt müeszközöket és Az üzleti helyiséghez tartoznak :

edényeket használatba venni. 1. azon helyiségek, melyekben az iparüzlet Az adó alá eső művelet ugy hajtandó végre, yakoroltatik :

a mint az bejelentetett, és a mint azt a kiszol2. azon helyiségek, melyekben az ezen üz- gáltatott bárcza tartalmazza, minden igazolatlethez szükséges nyers anyag, vagy melyekben lan eltérés az illető büntetési szabályok alkalaz azokból készitett termény tartalik ;

mazását vonja maga után. 3. minden az I. vagy 2. pont alatt felsorolt különösen meg van tiltva az adó alá eső helyiségek valamelyikével közvetlen összeköt- műveletre szabályos hivatalos megjelöléssel e tetésben álló helyiség. (1)

nem látott edényeket és műeszközöket hasz15. S. A hivatalos zár alkalmazása. nálatba venni. Az, a ki az adó alá eső müFelelősség annak épségben tartásdéri. | veletet vezeti, az üzleti helyiségekben való

Az iparüzlet szünetelése alatt a mieszközök jelenléle alatt foganatba vells be nem jelentell, liivatalos lepecsételés által vagy más alkalmas vagy a bejelentéstől és a bárcza tartalmától módon (hivatalos lezárolás által) használaton i eltérő adó alá eső művelet tettesének tekinkivül helyeztetnek.

I tetik.(2) Az üzleti időszak alatt az üzlet vezetője, az 18. S. Hivatalos szemle. üzleti időszakon kivül az iparvállalat tulajdo- A szeszadót szabályozó rendeletek végrenosa vagy bérlője felelős a hivatalos zárlat ép-hajtására hivatott pénzügyi közegek az üzleti segben tartásáért, ha csak be nem bizonyit-! helyiségekbe (14. S.) nappal — és a bejelentett hatná, hogy a megsérülés neki (az üzletvezető-, üzlet folyama alatt éjjel is - szabadon bemenek, illetőleg vállalkozónak) be nem számitható hetnek és hivatalos eljárásuk kellő befejezéseig véletlen eset, vagy felelőssége alatt nem álló ottan tartózkodhatnak. A vállalkozó köteles idegen személy hibája által történt.

vagy személyesen vagy munkásai által nekik Mi módon belyeztessenek a müeszközök hivatalos eljárásukban kivánságukra segédkezet használaton kivül, azt, tekintettel ezen müesz- nyujtani. közök minőségére, a pénzügyi közegek hatá- Ezen közegek az üzleti helyiségekbe a fentrozzák mer

emlitelt eseteken kivül is szabadon bemehetMüeszközök és műszerek, melyek nem szán- nek valamely hatósági személy vagy a községi dekoltatnak használatba vétetni, az iparüzlet előljáróság tagjának jelenlétében, és hivatalos folyama alatt is használaton kivül helyeztethet- eljárásukban őket akadályozni nem szabad. nek hivatalos zár alkalmazása által, ha a pénz- A kutatásokhoz meghivott hatósági személy, ügyi közegek szükségesnek találnák.

vagy a községi előljáróság tagja, köteles a pénz16. $. A hivatalos zur levétele.

ügyi közeg hivatalos eljárásánál folytonosan Ha azon időpontig, a mikor a bejelentés sze- jelen lenni; ha netalán kihágás vagy szabály

(1) V. ö. 18. $.
(2) S. 6. 93. 8. 1. p.

« PreviousContinue »