Page images
PDF
EPUB

2. RÉSZ.

lyeztetik el, mint a melyek ezen czélra bekülönös büntetési határozatok azon hihigi- jelentettek, és ha a hivatalos megjelzés már sokra nézve, a melyek a czofrermuret ler megtörtént, ezen megjelzéssel el nem látott melühi'pessiye szerinti italinyozis irint ho-, eden vekben (müeszközökben) helyeztetik el. soll szubu'yok ellen elköreltetnek.

12. Ha a czesre egyáltalában más edények

ben helyeztetik el, mint a melyek a czesre el93. §. Ailómeyröriilitések.

tartására bejelentettek és ha a hivatalos meyAdomegröviditéskép büntetendő:

jelzés már menti ont, ezen megjelzéssel el 1. Az adó alá eső müvelet megkezdése, nem látott edényekben (müeszközökben) he(38. S.), mielőll a napi termelőképességről ki- lyeztetik el. állitott hivatalos okmány (hivatalos elintézés), 13. Ha valamely főzőkészülék oly kicserélés valamint az illető havi átalány belizetéséről folytáni, (:36. S.) mely magasabb adóátalányt szóló adóbárcza a szeszföző birtokában van feltételez, használatba véletik, mielőtt a szesz(17. S.).

főző az uj napi termelőképességről li vatalos 2. Az adó alá eső művelet folytatása, a nél-, okmánynak (hivatalos elintézésnek) és az adó kül, hogy az illető havi átalányról szóló adó- pótlólagos befizetéséről szóló adóbárczának báreza a szeszfőző birtokában lenne.

birtokába jutott. 3. Minden valótlanság, mely a :37. S. szerint 14. A napi termelőképességbe beszámitandó nem büntetésmentes és mely a 32. $. második feltétlenül adó alá eső edények (255. §. 1. pont) bekezdésében emliteit esetekben az utólagos ürtartalmában felfedezett és a büntetés alá hivatalos megmérés alkalmával az üzleti mű- nem eső mértéket meghaladó minden többlet. eszközök és műszerek jegyzékében felfedezte- 15. A feltételesen adó alá eső edények ürlik, a mennyiben ennek folytán a napi ter-i tartalmában felfedezelt ilyen különbség, a melőképesség a valóságos termelőhépességnél mennyiben ezen különbség a napi termelőkisebbre szabatoll mes.

hépesség megállapitására befolyással bir. 4. A szeszfőzésre alkalmas czesre készitése 16. Bármilyen készülék használata, a melya bejelentett műhelyen kivül.

nek folylán valamely feltellenül vagy feltéte3. A szeszfőzésre alkalmas és beezefrézett lesen adóköteles edénynek ürtartalma a hivaanyagoknak az erjedés előtt, alatt vagy után a talosan megállapitol ürtar: almon lul nagyobbejelentett mühelyen kivül való tartása. biltilik. A büntetés következőkép szabandó ki.

6. Ha a lisztes anyag vagy czukorüledék, Az 1. és 2. pont alatt cmolitelt esetekben vagy ezzel egy sorba tartozó anyagok oly idő- i azon adóátalány négyszeresétől annak nyolczszak alatt dolgoztatnak fel, melyre répa jelen-i szorosáig terjedhető összeggel, mely azon tetett be.

hónapra esik, melyben a kilágás elkövettetelt. 7. Ha a czukorüledék vagy ezzel egy sorba A 3., 13., 14. és 15. pont alatti esetekben tartozó anyagok oly időszak alatt dolgoztatnak, 150 forinttal minden hektolitertől, melylyel az fel, melyre csak liszies anyagok jelentettek be. : adó alá eső napontaj czefre-ürméret a valól

8. Ha a czefréhez az élesztő szer más edé- lanság eltávolitása vany a kideritett többles nvekben (müeszközökben) adatik, mint a me-, folytán a napi termelőképességnek alapjául veit Tvek bejelentettek és ha az edények hivatalos ürméretnél nagyobb. megjelölése már megtörtént, más crjesztő ká- A 4., 5., 8., 9., 10., 11. és 12. pont alatti dakban, mint a melyek már hivatalosan meg-, esetekben i forint 50 krajczárral, azon czerrejelöltettek : Valamint, ha az élesztőszerrel már mennyiség (beczefrézelt anyagok) minden lilerellátott czesre más erjesztő kádakban helyez-jétől, mely szabályellenesen készitietelt, tartelik el, mint a melyek bejelentettek, vagy már tatot! vagy elhelyeztetelt, vagy a melyhez az liivatalosan megjelölteltek.

élesztő szer szabályellenesen tétetelt. 9. Ha a czesre más edényekben (müeszkö- A 6. és 7. pont alatti esetekben azon öszzölben) erjesztetik, mint a 8. pont alatt meg. szeg nézyszeresétől annak nyolczszorosáig nevezelt erjesztő kádakban.

terjedhető birsággal, mellyel a feldolgozásra 10. Ha az erjedő czesre habir nem toválibi. került magasabb foktartalmú nyers anyagtól erjesztés czéljából is, más edényekben (mü- járó és az illető hora eső adóátalány a bejeleneszközökben) helyeztetik el, mint a melyek er- tettnél nagyobb. jesztő kádak vagy a főzőkészüléknek a czesre A 10. pont alatt emlitelt esetben 3 forintfelvételére szolgáló alkatrészei (kazánok, tal minden litertől, a mellyel az edény ürczerremeleyitőh) gyanánt jelentettek be, és ha képessége megnagyobbittatoli

. a hivatalos megjelzés már megtöriént más A 3., 13., 14. és 15. pont alalli esetekben edényekben, mint a melyek ezen megjelzéssel hektoliterrészek egész hektolitereknek, a 4., el vannak látva.

5., 8., 9., 10., 11., 12. és 16. pont alatti ese11. Ha az erjedt czesre más edényekben hie-tekben a literrészek egész litereknek veendők,(1)

(1) V. 7. 98., 107. SS.

[ocr errors]

91. §. 1z adó alá eső mivelet szubily- n volezszoros összegéig terjedhető birságnak ellenes elökészitése.

van helye : Addig mig a napi termelőképességről hiva- ! 1. ha az adó alá cső müvelet (30. S.) meytalos okmány (hivatalos elintézés), valamint az kezdetik, a nélkül, hogy a szabályszerü bejelenillető havi adóátalány betizetéséről szóló adó-'tés benyujtatott volna és a szeszfőzde az adóbáreza a szeszfözö birtokában nincsen, a báreza birtokában lenne ; 41. S. 3. pontja értelmében bejelentendő üz-| 2. ha az adó alá eső müvelet szabályszerülen leti munka bármely részéhez fogni nem sza- bejelentett és adóbárcza váltatott ugyan, de a bad. Minden eltérés ezen szabálytól, mint sza- czesre a 19. S. a) beljije alatt megnevezett bályellenesség 50—200 frtig terjedhető bir- anyagokból más edényekben készittelik vagy siggal büntetendő.

helyeztetik el (51. S.) mint a melyek bejelen955. §. 1domegröviditésnek nem tekin- tettek és hivatalosan megjelöltettek; tendő szabalyellenességek büntetése b) azon szeszfőzdékben, melyeknek a keverő 32. §. alall emlilell esetekben.

kádak, hütő bárkák stb. használata megengedA 93. §. 3. pontja alatt nem emlitett egyéb tetell, a keverő kádakban vagy hütő bárkákban valótlanságok, melyek a 32. S-ban emlitett erjedő vagy erjedt cześre, az erjedt czefre esetekben, az utólagos mermérés alkalmával, eltartására rondell edényekben crjedő vagy fris az üzleti müeszközök és müszerekről benyaj- czefre vagy bekevert anyagok helyeztetnek el, tott irásbeli bejelentésben felfedeztetnek, a (552. S.); vagy mennyiben ezek a 37. $. szerint nem esnek 1 c) az adó alá eső müvelet más anyagokkal büntetés alá, mint az adó alá eső müveletben eszközöltetik, mint a melyek bejelentettek és a clőfordult szabálvellenességek 2–100 forintig melyektől az adó tizettetell; vagy terjedhető birsággal büntetendők,(1

d) a szeszfőzésre szánt anyagoknak a főző96. $. A hivatalos zár meysértése. készülékre való átvitele a bejelentett időszak

A ki az edények és müeszközökre alkalma-' előli merkezdetik; vagy zott hivatalos zárt megsérti, 1–50, és ha a e) az adó alá eső müvelet a bejelentett időzár megsértése sulvos pénzügyi kihágással van szakon lul folytattatik; vagy összekötve, 10—500 forintig terjedhető bir- 1 O a czefre vagy alszesz más főzőkészülékkel, ságban marasztaltalik cl.(1) (2)

mint a mely bejelentetett, vagy más helyen, 97. $. 93., 15. SS. határozatainali mint a mely bejelentetell, fözetik ki. l'isszahatása az ezen törvény hatálya Megröviditetl vagy megrövidités veszélvinek elöll elkövetelt kihágásokra.

kitett adónak tekintetik : azon esetekben, A jelen törvény hatálya előtt elkövetett azon i mikor a czesre vagy a beczesrézelt vagy bekihágásokra, amelyekre nézve jogérvényes kevert anyagok szabályellenes készítése vagy határozat még nem hozatott, a jelen törvény- elhelyezése forog sen, azon adó, mely a szaben kiszabott büntetések alkalmazandók, ki- bályellenesen készitelt vagy elhelyezeli czefre vévén azon esetet, ha ezen büntetések szigo- vany anyag mennyisége után a 19. §-ban meyrubbak, az 1868-ik évi XVI. l. cz. 155. §-a állapitott szesznyeredek szerint jár, más esetalapján eddig érvényben állott szeszadó-törvény ben azon adó, mely az átalányozási szabályokés szabályok hivatalos összeállitásának IX. seje-hoz képest megrövidiltetett, vagy a megrövizetében megszabott büntetéseknél: a birságok-, dités veszélyének kitétetett, mely tekintetben ban, azonban, valamint az azokkal összefüggő az f) betü alatt emlitelt esetben ugy kell eladó után visszatizetésekben, mint eddig, a járni, mintha bejelentés és adófizetés egyátalaszeszfőző maraszlalandó el. (3)

ban nem történt volna.

Ha pedig lisztes anyagok, répa, czukorüledék

vagy ezzel egy sorba tartozó anyagokból ke3. RÉSZ.

szitett czesre oly égető készülékkel füzetett ki, különös büntetési határozatok azon hihigai- melyek a 20. $-ban II

. alatt megnevezteltek,

i mely más alkatrészekkel van ellátva, mint a sokra wizre, a melyek a főzökészülék tormelőképessége szerinti italányozás irint ho- jelen törvény 93–95. S-ainak büntetési hatá2017 szabályok ellen elkörettettek.

rozatai alkalmazandók.(3)

99. $. b) A hivatalos sár megsértése. 98. S. a) A: adó alá eső mürelet tekin- Az edenvek és mieszközökre alkalmazolt telében.

hivatalos zár megsértése miatt azon sz szfőző, A megröviditelt vagy megrövidités veszélye- ki a 17. $. 1. és 2. pontja alatt megnevezett nek kitett adó négyszeres összegétől annak | főzőkészülékeket használja, :;—20 forintig, ha

(1) V. ö. 98., 107. SS.
(2) V. ö. 106. S.
(3) V. ö. 107. §.

pedig a zár megsértése sulyos pénzügyi ki-, szeszmérőgép jelzéseire gyakorolt külhágással van összekötve, 10_50 forintis, ter- halus. Be nem jelentell fözökészülékek jedhető birsággal büntelletik.

hasznolalai. lj fözökészülékek be nem Más szeszfözök a hivatalos zár megsértése jelentell felállitása. Hütőkádak felfedemiall a 96. S. szerint büntetendők.(1)

zése.

500 frutól 3000 frtig terjedhető büntetésnek

van helve: 4. RÉSZ

1. ha a szeszmérőgépen át nem folyt szeszes Különös büntetési hatirozatok a terminyadó lenségét a fél bebizonyitani nem képes, eltávo

folyadék külső befolyás által, melynek véletiránti szabalyok ellen elkövetett hihigusokra nézre.

littatik; ; vagy

2. ha szesztartalmu pára ily külhatás folytán 100. S. a) Be nem jelentell adó alá eső távoliltatik el; vagy mürelet.

3. ha a szeszmérőgép helyes jelzése a terHa az adó alá eső müvelet a kiszabott fölté- mény nem viségére és sok tartalmára vagy telek teljesitése nélkül eszközöltetik, az be nem mind a kettőre nézve a szeszfőző által szándéjelentettnek tekintendő, és a megröviditett kosan megzavartatik ; vagy vagy a megrövidités veszélvének kitett adó 4. ha bármi okból támadt zavarról haladéknégyszeres összegétől annak nyolezszoros ösz- ! talanul jelentés nem tétetik; vagy szegéig terjedhető birsággal büntetendő.

5. lia a bejelentelt üzlet tartama alatt be Ha ez alkalommal a szeszes folvadékok ter- nem jelentell főzőkészülék használtatik; vagy melése a szeszmérőgép szabályszerü használa- 6. ha előleges bejelentés nélkül a szeszfőzlával történt, az adó 71. S. Határozata sze- ! dében valamely főzőkészülék állittatik fel ; rint szabandó ki, és ezen eredmény veendő át, vagy büntetés kiszabásának alapjául.

7. ha szesztartalmu pára süritésére és az Ha pedig a be nem jelentell adó alá eső ebből kifejlődő szeszes folyadékok előállitására, müvelet a szeszmérőgép használata nélkül esz-alkalmas oli hütőkád találtatik a szeszfőzdéközöltetell, vagy a szeszmérőgép rendes me- ben, mely a szeszmérőgéppel összeköttetésben netének megromlása véletett észre, a talált nincsen, kivéve a töménvilő készülék hütőkáderjesztő kádak összes ürtartalmának minden ját, azon esetben, ha a szeszfőzdének és adóhektoliterje és a be nem jelentett adó alá eső mentes töménvilésnek egyesilése a 70. S. müvelet minden napja után 5 foknyi szesznyere- értelmében meg van engedve. mény vélelmeztetik és vételik az adó és bünte- Ismétlés esetében a sentemlitelt birság merlés kiszabásának alapjául.

i keltöztetendő. Ha kiderülne, hogy a szeszmérőgép elrom-, Adómegröviditésnek tekintetik és a fentlása daczára az annak jelzései szerint fizetendő emlitelt birságon felül még a megröviditelt adó adó több volna, mint azon adóösszek, melynégyszeres összegétől annak nyolczszoros öszsoknyi szesznyeremény alapul vételével mutat- szegéig terjedhető büntetésnek van helve: la koznék, akkor az első összeg veendő a bünte- a szeszes folyadék, mielőtt a szeszmérőgépen lés kiszabás alapjául.(2)

átfolyt volna, az adó megfizetése nélkül el101. Š. b) A bejelentell adó alá eső mü- távolittatik. Ezen szeszes folyadékért, amenyveletek a bejelentell időpont elölti mey- nyiben annak mennyisége megállapitható, az he:dése.

adó, a termények meghatározott átlagos fokA bejelentett adó alá eső müveletnek a be- tartalmára való tekintettel (61. $.) szabandó jelentelt időpont előll való megkezdése azon meg és az ehkép mutatkozó összes veendő a esetben, midőn az a szeszmérőgép használata büntetés kiszabásának alapjául. (3) mellett eszközöltetett és annak rendes menete 103. §. d) A bejelentell szeszfözési üzlel nem zavartatott meg, csak az adó alá eső mü- szabályellenes folytatása. veletben előfordult szabályellenesség gyanánt 500 fritól 5000 frtig terjedhető büntetésnek büntetendő.

van helye, ha a bejelentett szeszfőzési üzlet Más esetekben a bejelentett adó alá eső szabályellenesen akkor is folytattatik, mikor a müveletnek időelőtti megkezdése ugyanazon szeszmérőgép rendes menete meg van zavarva. birsá gal senvitendő, mint a be nem jelentett Ezen birságon kivül a szeszes folyadéknak adó alá eső müvelet. (100. S.)

az adó megröviditésével történt készitése, mint 102. $. c) S:esztartalınu folyadékok adómegrövidités, a megröviditell adó négyragy szesztartalmu párák elvezetése.!szeres összegétől annak nyolezszoros összegéig

1) V. ö. 107. S. (2) V. ö. 101. S. (3) V.ö. 106. S.

terjedhető külön birsággal büntetletik, és a megröviditett adó következő módon puhatol

5. RÉSZ. tatik ki, u. m. Mindenekelőtt megállapittatik :

Különös büntetési határozatok azon kihiga

sokra nézve, a melyek az anyaeczet- pagy a) azon adóösszeg, mely a szeszmérőgép eczetgyártás után járó fogyasztási adó iránt tényleges jelzései szerint az ezen szeszmérőgép

hozott szabályok ellen elkövettetnek. jelzéseinek megállapitásával összekötött utolsó hivatalos szemle óta lefolyt időszaknak meg- 107. S. a 93—99. Ss-ban foglalt büntetési felel, akár történt ezen szemle alkalmával le- határozatok azon esetekben is érvényesek, a számolás, akár nem ;

melyekben az ott felsorolt kihágások az adób) azon adóösszeg, mely ugyanazon idő- köteles anyaeczet- és eczetgyártásnál követszakra esik, ha a bejelentelt és netán be- telnek el. jelentés nélkül használt erjesztőkádak összes ürtartalmának minden hectoliterje után 5 fok

6. RÉSZ. nyi naponkénti szesznyeredék véletik a megadóztatás alapjául.

különös büntető határozatok azon kihigaAz a) alatti adóösszeg azután a b) alatti sokra nézre, a melyek egetett szeszes folyaadóösszeggel összehasonlittatik, és azon összeg, kitása iránt hozott szabályok ellen elköret

déknak fokra való töményitése vagy átalamelylyel az utóbbi az elsőnél nagyobb, tekin

tetnek. tetik a megröviditett adó összegének. (1)

104. S. e) Czefre edények és eszközök 108. §. 1. 500 fritól 5000 frlig terjedhető tilos használata.

büntetésnek van helye, ha ; Szabályellenességnek tekintetik és minden a) oly szeszfőzdében, melynek az égetett egyes esetben 20 frttól 200 fruix terjedhető szeszes folyadékok adómentes töményitése meg büntetésnek van helye :

van engedve, más szeszes folyadék (czefre) a) ha a keverőkádakban, hütőbárkákban, öntetik a löményitő készülékbe ; hütőbocskákban és általában oly edényekben, b) a töményitó készülék töltésére, illetőleg melyek a lett bejelentés szerint a czesre tartá- kiüritésére rendelt és hivatalosan biztositott sára rendeltetvék mielőtt annak erjedése csővezetéken kivül, más vezeték alkalmaztatik. elkezdődnék erjedő vagy erjedt czefre ta- Ha e mellett adómegrövidités követtetett el, láltatik :

azonkivül az adómegröviditésre kiszabott bünb) ha czesre más erjesztőkádakban találtatik, tetés is kimondandó. mint a melyek eleve vagy pótlólag bejelentet- 2. Az égetelt szeszes folyadék termelésének tek, vagy ha általában oly edényekben talál- és magasabb sokra való töményitésének vagy latik, melyek a leleti jegyzőkönyv szerint czesre átalakitásának ugyanazon üzleti helyiségben lartására nem rendeltetvék.

való egyesitése tekintetében érvényes tilalom 105. S. 1) A szes:/özde lajstromának áthágása (76. S.) minden egyes esetben 5—500 hiányos vagy valótlan vezetése.

frtig terjedhető büntetés alá esik. A szeszmérőgép órajelzéseinek vagy al 3. 2—100 frtig terjedhető büntetésnek van 72. S-ban meghatározott egyéb adatoknak a helye: szeszfőzde lajstromába a kellő időben be nem a) ha a szesz vagy szeszes folyadék, a iktatása, valamint minden ezen lajstromban nélkül, hogy a szabályszerü bejelentés benyujtalált más valótlanság, mint hamis könyv- tatott és az arról szóló hivatalos hizonyitvány vezetés 5—200 frtig terjedhető büntetés alá az üzletvezető kezében volna, a főzőkészülékre esik.

felöntetik; 106. S. 9) A hivatalos cár megsértése. b) ha szesz vagy szeszes folyadék a főző

A hivatalos zár minden megsértése, a meny- készülékre a bejelentett időn kivül öntetik fel. nyiben az a 102. $. 1., 2. és 3. pontjában, továbbá a 103. S-ban felsorolt kihágásokkal összekötve nincsen, a 96. Ş. szerint büntetendő.

(1) V. ö. 106. S.

Magyar Törvénytár. 1877–1878.

17

7. RÉSZ.

szeg, a mely mint adóvisszatérités igazolatlanul

véletett igénybe. különös büntető határozatok azon kihaga

110. $. b) A kiviteli nyilatkozat és a hisokra nézre, a melyek az égetett szeszes folyadéknak uz udovisszatéritési igény fentar- vatalos lelet közötti különbségek, melyek tása mellett a határrómvonalon át való ki- szabályellenességkép büntetendők. ritele iront hozott szabályok ellen höretlet- A 109. $. 1. szám alatt emolitelt olynemü nek el.

különbségek esetében, melyek 30%-nál többet,

de 5o-nál kevesebbet tesznek, 2—200 forintig 109. S. a) A kiviteli nyilatkozat és a i terjedhető büntetésnek van helye. hivatalos lelet közötti különbségek, me- 3o/o-ot meg nem haladó különbségek esetélyek adomegrövidiléskép büntetendök. ben büntetési eljárásnak nincsen helye.

Adómegröviditésnek tekintetik s a birság kiszabása alapjául veendő adó-illeték négy- 1 szeresétől annak nyolczszorosáig terjedhető,

NYOLCZADIK FEJEZET. büntetésnek van helye ; 1. ha adóvisszatéritésre szóló kiviteli nyi

Zür-határozatok. latkozatban a liqueurnél a folyadék mennyisége, más égetelt szeszes folyadéknál a szeszfokok 111. S. Mletékesség kihágási cselekben. mennyisége, miként ez a folyadék mennyisé- A jelen törvény megszegései fölött, a menygének a szabályos 100 foku szeszmérő szerint nyiben a rendes büntető eljárás abbahagyása fokokban megállapitott szeszsoktartalommal tör- nem engedélyeztetett, a törvényhozás további tént szorozása folytán mutatkozik, a hivatalo-'intézkedéseig az 1871-ik évi LXVI. törvénysan talált mennyiségnél j száztólival maga- czikk által megjelölt első folyamodásu törvénysabban tétetett ki, a nélkül, hogy a biány a székek és az 1872-ik évi XXXVIII. törvényszállitás alatt a folyadék mennyiségében, illető- czikk alapján a királyi tábla mint második és leg annak szesztartalmában netán történt vál- i utolsó folyamodásu biróság határoznak. Horlozás szabályszerü bejelentése által igazoltat- vát-Szlavonországban ezen esetekben az 1871. nek;

évi LXIV. törvényezikk által a törvényhozás 2. ha azon esetekben, a midőn :

további intézkedéseig sentartolt pénzügyi töra) liqueur ; vagy

vényszékek illetékesek. b) más égetett szeszes folyadék adóvissza- 112. S. Jelen törvény az 1878-ik évi szeptérités mellett kivitelre bejelentetik, az a) tember 1-én lép életbe. Ezen naptól kezdve az betü alatti esetben más folyadék mint liqueur ; | 1868-ik évi IVI. törvényczikk és az arra vo

a b) betü alatti esetben az égetett szeszes natkozó szabályok és rendeletek, a mennyiben folyadékok közé nem tartozó folyadék, p. o. ezek a jelen törvénybe ütköznek, hatályon viz vagy bor találtatik.

kivül helyeztetnek. A birság kiszabásának alapjául veendő : 113. Si l'égrehajtási záradék.

az 1. szám alatt felsorolt esetekben azon Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyi és összeg, melylyel a kiviteli nyilatkozat alapján igazságügyi ministerek; Horvát-Szlavonországra járó adóvisszatérités a hivatalos lelet szerint nézve a pénzügyminister és Horvát-Szlavonjáró összegnél magasabb ;

Dalmátországok bánja bjzatnak meg. a 2. szám alatti esetekben azon teljes ösz

[ocr errors]

XXV. TÖRVÉNY-CZIKK az osztrák-magyar bank létesitéséről és szabadalmáról.(1) (Szentesitést nyert 1878. évi junius 27-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi

junius 28-án.)

1. $. Az osztrák-magyar monarchia mindkét államát önálló jegybankok felállitása tekintetében megillető és kölcsönösen elismert jog a legközelebbi

(1) E t. czikket – melynek megfelel az osztrák 1878. jun. 27. förv. (1878. R. G. Bl. 66.) – és az abba iktatout alapszabályokat lényegesen módosította az osztrák-magyar bank szabadalmának meghosszabbításáról szóló 1887: XXVI. 1. cz. V.ö. még: 1890: XX. 1. cz. az osztrák-magyar banknak adandó felhatalmazásról, hogy közraktárak által kiállított zálegjegyeket (warrant) leszámítolhasson.

A bank alapszabályainak módosításáról l. az egyes szikkehhez fűzött megjegyzéseket.

[ocr errors]
« PreviousContinue »