Page images
PDF
EPUB

a

által is annyira csökkent volna, hogy a bank saját itélete szerint a bank az engedélyezeit kölcsönre nézve teljesen biztositva többé nem lenne ; (13. S.)

b) ha a kölcsönkérő a kölcsönérték kiszolgáltatásának elrendeléséről vett értesitéstől számitandó 30 nap alatt a kölcsönértéket fel nem veszi ; (1)

c) ha a kölcsönkérő meghalt; d) ha vagyona csőd alá jutott ; e) ha a jelzálogul szolgáló fekvőség birói árverezése folyamatban van. (2)

28. S. X 23. és 27. 8-okban emlitett okiratok beterjesztéséről, a kölcsönkérőnek egyelőre elismervény vagy levél állittatik ki, mely egyszersmind azon nyilatkozatot is magában foglalja, hogy a bemutatott okiratok alapján adandó kölcsön vagy megváltási érték csak az esetben fog kiszolgáltatni, ha ezen okiratok ellen kifogás nem lesz.

29. S. Ha az okiratok ellen kifogás nem merült fel, ez esetben azok a bécsi jelzálog-hitelpénztárnak megőrzés végett átadatnak. A bécsi jelzáloghitelpénztár, vagy azon bankintézet, melynél a kölcsönvevő a kölcsönértéket felvenni · kivánja (30. S.), egyuttal utasittatik, hogy a 28. §-ban emlitett elismervény vagy levél átadójának, a mennyiben a 27. §. b) pontjában kitüzött felvételi határidőt el nem mulasztotta, a kölcsönértéket az előre fizetendő kamatok levonásával és az elismervény vagy levél visszaadása mellett kiszolgáltassa. A kölcsönérték kiszolgáltatása alkalmával csakis a kiszolgáltatás napjától a legközelebbi lejárati határidőig lejáró kamatok szedetnek be.

30. S. A bank a kölcsönvevő kivánatához képest, a kölcsönértéket vagy a bécsi jelzálog-hitelpénztárnál, vagy más helyen levő valamelyik intézetnél fogja kiszolgáltatni.

F) A kölcsönök kamatoztatása, visszafizetése és felmondása. 31. $. A kamatok vagy évjáradékok kész- lly fizetések a bank bécsi jelzálog-hitelpénzpénzben fizetendők ; a szerződésszerüleg meg- táránál teljesitendők; de a kölcsönvevő kiváhatározott tőketörlesztési részleteken felül tör- natára a banknak más helyen levő valamelyik ténendő tőkevisszafizetések, a bank zálogleve- intézeténél is teljesithetők. (3) leiben is ezeknek teljes névértéke szerint leljesithetők.

32. S. Az adós a tökének visszafizetését egészben vagy részben a kitűzött fizetési határidő előtt is teljesitheti, ha a visszafizetésre felajánlott összeg által, egy vagy több, szerződésszerüleg kikötött tőkerészlet maradék nélkül kiegyenlittetik, és ha az adós ezen összeget birbilag vagy közjegyzőileg hitelesitett beadványban legalább hat hónappal előbb felmondja, vagy a még le nem járt felmondási határidőre a szerződésszerü kamatokat lefizeti.

Ha a felmondott tőke a lejárt felmondási határidő után ki nem fizettetik, a bank e részben az adós ellen akkép fog eljárni, mintha az adóslevélben kitüzött határidőt elmulasztotta volna. (33. S.)

33. g. Ha a kamatok vagy a tőke, a kamatrészletek vagy évjáradékok fizetése a lejáratkor nem teljesittetik, vagy ha a 24. §. c) és d) pontja szerint

S. . beadandó igazoló okiratok kellő időben elő nem terjesztetnek: a banknak

(1) V. . 29. S.
(2) V.ö. 28. §.
(3) E 8-1 hatályon kívül helyezi és pótolja: 1887: XXVI. 1. cz. (1. 9.). – V. ö. 24. §. a) p.

jogában áll kölcsönkövetelését előleges felmondás nélkül, azonnal végrehajtás utján (11. §. c) behajtani.

34. S. Ha a jelzálog minősége véletlen, vagy a birtokos mulasztása által akkép megváltozott, hogy a bank követelése alapszabályszerüleg biztositottnak többé nem tekinthető: a banknak jogában áll

, a jelzálog ezen megváltozott minőségének hiteles igazolása mellett, követelését a kikötött fizetési határidőre való tekintet nélkül, a határozó biróság utján három hónapra felmondani.(1)

35. S. Ha az, a kinek a 34. S-ban emlitett esetben a követelés felmondatott, a felmondást meg akarja támadni: tartozik kifogásait, ha a jelzálog a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok közül Alsó-Ausztriában fekszik, 14 nap alatt, ha pedig ezenkivül, vagy a magyar korona országai területén fekszik, 30 nap alatt, a birói felmondás vételének napjától számitva, a határozó birósághoz beadni, ellenkező esetben a felmondás érvényre emelkedik.

A kellő időben beadott kifogások tárgyalására egy lehetőleg rövid határidőtüzetik ki, és az eljárás a polgári peres ügyekben követett szabályok szerint sommás uton történik.

Ez alkalommal a törvényszék a felhozott kifogásokat elleniratnak fogja tekinteni és az eljárás befejezte után a felett fog határozni: vajjon a felmondás jogérvényes-e vagy sem.

36. $. Visszafizetett jelzálog-kölcsönökről szóló törlésre alkalmas nyugtatványoknak és engedményeknek, melyeket a bank kiállit, a bank alapszabályszerü czégjegyzésével (társ. alapsz. 38. cz.) kell ellátva lenniök.

Törlési nyilatkozatok, leirási engedély, és engedvények, melyek a birodalmi tanácsban képviselt országok és tartományokban fekvő jelzálogokra vonatkoznak, az 1874 ápril 24-iki törvény - bir. törv. lap 48. SZ. — értel

sz mében az osztrák kormánybiztos aláirásával ellátandók.(2)

:

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

37. $. A birói végrehajtás a 11. S. e) pontjában emlitetteken kivül a személyes adós más ingó javaira vagy a banknak elzálogositott ingatlanra vagy végre a személyes adós más ingatlan vagyonára is intézhető.

A határozó biróság mindezen esetekben az előterjesztett okiratok alapján a végrehajtást engedélyezi s azt vagy maga fogja foganatositani, vagy, a mennyiben nem lenne egyszersmind a végrehajtási biróság is (11. §. c): ez utóbbit a végrehajtásra megkeresendi. A megkeresett biróság köteles a foganatositást 3 nap alatt elrendelni s azt a fennálló törvények szerint eszközölni.(4)

38. S. Ha a végrehajtás a személyes adós ingó javaira vezettetik, akkor a

(1) V. ö 35. §.
(2) V. ö. 11. s. h) p.

(3) Az ezen czím 37–52., továbbá 54. és 55. &&-aiban foglalt külön jogokat az 1879: XLV. t. cz. 1. §-a a magyar földhitelintézetre is kiterjeszti. V. ö. alább 52. §.

(4) V. ö. 52. S.

nélkül, hogy külön becslési keresetre lenne szükség, a zálogolással egyszersmind a becslés is megejtendő. Ha azonban alkalmas becslők közel nem találtatnának, akkor a becslés közvetlenül az árverés előtt ejtendő meg. Ha már az első árverés alkalmával senki sem igér annyit, a mennyi a becsérték, az eladás a becsáron alul is eszközölhető.

39. S. A végrehajtás az elzálogositott ingatlanra vagy zárlat vagy az ingatlan eladása által teljesittetik.

A két végrehajtási módozat közötti választás a bank szabad elhatározásától

függ. (1)

.

40. S. Ha a bank az elzálogositott ingatlannak zár alá helyezését választja, ezt az összes jövedelmekre kiterjesztheti, vagy ezeknek bizonyos nemeire szorithatja, valamint meghatározhatja azt is, vajjon a jövedelmek a zárgondnok által közvetlenül kezeltessenek vagy bérbe adassanak-e ? (2)

41. $. A bank által kijelölt zárgondnokot a bank veszélyére és felelőssége mellett, a végrehajtó biróság nevezi ki. Ha a biróságnak a kijelölt zárgondnok személye ellen alapos aggodalmai lennének: a bankot más zárgondnok kijelölésére fogja felhivni, a kijelöltet azonban addig is ki fogja rendelni. (3)

42. $. A zár alá helyezett fekvőség birtokosa, a bank kijelölése folytán kirendelt zárgondnok személye elleni kifogásait legfeljebb 14 nap alatt megteheti. Ezen kifogások felett a végrehajtási biróság haladéktalanul mindkét féllel tárgyal, és ha ezek a zárgondnok személye iránt meg nem egyeznének, hivatalból zárgondnokot rendel

. Mig ez megtörténik, a bank kijelölése folytán a biróság részéről kirendelt zárgondnok háboritlanul folytatja működését.

43. $. A veszély és felelősség, melyet a bank a zárgondnok kijelölése által (41. S.) vállalt, elenyészik, mihelyt a 42. S-ban kitüzött határidő lejárt, a nélkül, hogy a zár alá vett ingatlan birtokosa a zárgondnok személye ellen kifogást tett volna, vagy azon időtől, midőn mindkét fél a zárgondnok személye iránt megállapodott, vagy végre, midőn a zárgondnok a biróság által hivatalból kineveztetett. (2)

41. $. A zárgondnok, miután az elsőbbséggel biró tételeket, u. m. az adókat és egyéb nyilvános terheket, az előző telekkönyvi tételek kamatait stb. kifizette, az adós hátralékos és folyó tartozásait közvetlenül a banknak beszállitja, a jövedelmeknek ezután fenmaradó részét pedig akként kezeli, mint azt a biróság időnkint rendeli.(4)

15. S. A zárgondnok tartozik a számadásokat évenkint, és pedig legfelebb a naptári év lejárta után 30 nap alatt, vagy ha a zárlat egy évig nem tartott — a zárlat megszünte után 14 nap alatt a kellő okiratokkal ellátva, a végrehajtási birósághoz beadni, mely a számadásokat a zár alá vett fekvőség birtokosának meghallgatása után haladéktalanul megbirálja. (2)

46. S. Ha a bank a zár alá helyezett ingatlanok részleges vagy összes jövedelmeit haszonbérbe adni kivánja, ez csakis közárverés utján eszközölhető. Az árverési föltételek e czélból a bank által lesznek inditványozandók. A végrehajtó biróság e föltételeket, a zár alá vett ingatlan birtokosának meghallgatása nélkül átvizsgálandja, s ha kifogástalanoknak találja — helybenhagvandja.

[blocks in formation]

a

Ezután a biróság elrendeli az árverést, és meghatározza, hogy a haszonbér, a 44. $-ban emlitett elsőbbséggel biró tételek és a bank részére teljesitendő fizetések levonásával, kihez szállitandó be. (1)

47. §. Ha a bank a neki elzálogositott más hitelező kéri, vagy ha az ingatlan a csődingatlan eladását szükségesnek találja (39. S.), eljárás folyama alatt eladandó. akkor a 16. és 17. SS. szerint általa megálla- Mindezen esetekben a végrehajtási kérvény pitott érték becsértékül és kikiáltási árul foga-i végleges elintézése előtt, a végrehajtató fél dandó el. Ennélfogva végrehajtási becslésre által javaslatba hozott árverési feltételek, a és a mennyiben az elzálogolt ingatlan telek- bankkal másolatban oly felhivással közlendők, könyv tárgyát képezi, az egyes alkatrészek hogy a viszonyokhoz mért határidő alatt, mely kimutatására és a fekvőség leirására szükség sem 14 napnál rövidebb, sem 30 napnál hosznincs.(2)

szabb nem lehet, saját részéről árverezési fel48. §. A banknak jogában áll, az esetben is, tételeket hozzon javaslatba. ha az elzálogositoti ingailan más hitelező A végrehajtási biróság ezen árverési feltétekérelmére adatnék el: az árverési feltételek leket, az előző hitelezők meghallgatása után, tervezetét elkészitni, és arra igyelni, hogy a megvizsgálja, ezek közt egyetértést létrehozni bank követelése minél előbb kielégillessék. törekszik, és ha ez nem sikerül, az érvénvesi

Ezen jog a bankot még akkor is illeti, ha tett jogigények kellő figyelembe vétele mellett az ingatlan haszonbérbe adását zárlat utján határoz.(2)

49. S. Ha a banknak elzálogositott ingatlanra más hitelező intéz végrehajtást, e részben azonban 14 nap alatt további lépéseket nem tesz, a banknak jogában áll a végrehajtást saját nevében a már tett végrehajtási lépések alapján folytatni. (1)

50. S. Ha az adósnak vagy elzálogositott ingatlan birtokosának vagyona csőd alá jut, a bank azon országokban, melyekben a csődeljárásnál a jelzálog elárusitását a követelések valódisága fölötti határozatnak (Liquidirung) kell megelőznie: tartozik ugyan követelését az azok bejelentésére kitüzött határidő alatt a csődbiróságnál bejelenteni, mindazonáltal a bank követelése iránt e határidő lejárta, és hitelezők választmányának alakitása előtt, késedelem nélkül szóbeli tárgyalás tartandó, és a tömeggondnok utasitandó, hogy

a a hitelezők választmányát, vagy ha ez még nem alakittatott volna, az előtte ismert és a biróság helvén lakó hitelezőket meghallgassa.

A követelések valódisága fölötti határozatban – mely lehető gyorsasággal hozandó — a bankot illető jelzálogjog-kérdésekben is, más jelzálog hitelezők jogainak épségben tartása mellett, határozat hozandó. (1)

51. S. Mihelyt a követelések valódisága fölötti határozat jogerőre emelkedett, a bank az osztályozási itélet meghozása előtt is kivánhatja, hogy az elzálogositott ingatlan azonnal elárvereztessék, a törvénykezési rendtartás szerinti utolsó árverésnél a becsértéken alul is eladassék, és hogy a bank a vételárból kielégittessék. Ha a csődeljárás további folyama alatt kitünnék,

a hogy a banknak több adatott, mint a mennyi megilleti, akkor a bank köteles az átvett többletet 4%-os kamatokkal együtt azonnal a tömegnek megtériteni.(1)

52. 8. A 39—51. szakaszok az esetben is alkalmazandók, ha a személyes adós más ingatlan birtoka ellen intéztetik a végrehajtás. (37.8.)

53. S. Valahányszor a bank a 11. $. d) pontja szerint a hátralékos kamatok vagy évjáradékok iránt őt illető előjogát használni kivánja, tartozik az

a

(1) V. ö. 52. S.
(2) E 3-1 hatályon kívül helyezi és pótolja: 1887: XXVI. 1. cz. (1. 8.). – V.ö. 52. §.

illető politikai hatóságnak a kamatok vagy évjáradékok hátralévő összegét kimutatni (11. §. 6). A politikai hatóság köteles ezen kimutatás alapján a fennálló végrehajtási szabályok szerint eljárni.

54. S. Minden végrehajtási költség a bank által előlegkép fedezendő ugyan, de a végrehajtást szenvedő fél által mindenesetre megtéritendő. A végrehajtás ennélfogva ezen költségekre is kiterjesztendő és ezek a végrehajtás befejeztével kiegyenlitendők.

55. S. Ha az, ki ellen a végrehajtás vezettetik, azt hiszi, hogy a követelés egyáltalán nem áll fenn, vagy az nem a bank által előadott összegben áll fenn, és ha erről teljes bizonyitó erővel biró okiratok vannak kezeiben: jogositva van a határozó biróságnál, a kellő okiratokkal támogatott kérvényével a végrehajtás felfüggesztését, esetleg korlátozását kérelmezni.

A határozó biróság ez esetben a végrehajtást egyelőre függőben tartandja és erről a bankot, és ha kamatok vagy évi járadékok politikai uton hajtatnak be - a politikai hatóságot is értesitendi, rövid időre tárgyalást rendel és azután végzésileg határoz, vajjon a végrehajtás beszüntetendő, vagy korlátozandó-e?

A fönnebbi esetben, valamint akkor is, ha a végrehajtást szenvedőnek teljesen bizonyitó okmányok rendelkezésére nem állanak: ez utóbbi a határožó biróságnál panaszt emelhet, melyre nézve sommás eljárás rendelendő el. Ezen eljárásnál a végrehajtás folyama csak akkor akasztható meg, ha a végrehajtási szenvedő utólag külön kérvénynyel teljesen bizonyitó okmányokat terjeszt be, mely esetben azután, tekintet nélkül a panasz folytán történt intézkedésre, a fönnebb megjelölt eljárás követendő.

VII. CZIM.

a

Az osztrák-magyar bank záloglevelei (1) 56. S. A záloglevelek oly okiratok, melyekben az osztrák-magyar bank azok tulajdonosának ezen alapszabályok értelmében jelzálogilag biztositott bizonyos tökének kamatoztatását és kifizetését magukban a záloglevelekben foglali határozatok szerint biztositja.

Az osztrák-magyar bank azon záloglevelei, melyek ugyanazon feltételek alatt bocsáttatnak ki, mint a szab. osztrák nemzeti bank (1. 9.) forgalomban levő sorsolás alá eső záloglevelei, birtokosaiknak ugyanazon jogokat nyujtják, melyek az osztrák nemzeti bank sorsolás alá eső zálogleveleinek birtokosait megilletik, szintugy a szab. osztr. nemzeti bank forgalomban levő záloglevelei részesülnek minden kedvezményekben, melyeket a jelen alapszabályok az osztrák-magyar bank záloglevelei részére biziositanak.(2)

57. Ş. A banknak jogában áll, zálogleveleket| ban levő zálogleveleinek összege a megenge150 millió forintnyi összeg erejéig kibocsátani, deti jelzáloglevél-forgalom fönnebb emlilett de a forgalomban levő záloglevelek összege az főösszegébe beszámitandó. időnkint fennálló jelzálog-követelések összegét Ha jelzálog-kölcsönök a meghatározott lesoha tul nem haladhatja.

járati-idő előtt, még pedig készpénzben, viszAz osztrák nemzeti bank időnkint forgalom- szafizettetnek, a bank tartozik a visszafizetett

(1) V. ö. az 1. jegyzetet a 288. Japon. (2) V. ö. alapszab. 2. cz.

« PreviousContinue »