Page images
PDF
EPUB

azonban az atya az ingóságok kimutatását a gyámhatóságnak évenként előterjeszteni.

Az atya haszonvételi joga a biztositási vagy átadási kötelezettség által nem szenved változást. (1) (2)

18. S. Biztositásul házak becsértékök feléig, egyéb ingatlanok becsértéhök 2's részéig az előző terhek beszámitása mellett fogadandók el; s házaknál ezenkivül a tüzkár elleni biztositás igazolása szükséges.

Bekebelezett követelések biztositékul teljes értékökben elfogadtatnak, ha a jelzálog becsértéke a biztositandó összeget a netalán elsőbbséggel biró terheket együttvéve, kétszeresen fedezi.

Az állam által óvadékul elfogadhatónak kijelelt értékpapirok névszerinti értékök feléig, - de sohasem a letétel napján fennálló tőzsdei árfolyam

, 2's részét meghaladó értéken felül, - ékszerek és drágaságok pedig becs?/ értékök feléig biztositásul szinte elfogadandók.

A biztositás - ha a biztositékot ingatlan képezi: bekeblezés, — ha bekebelezett követelés képezi: felülkeblezés által eszközöltetik, biztositásul adott értékpapirok, ékszerek és drágaságok a gyámpénztárba teendők le. (3) (4)

19. $. Az atya, ha kiskoru gyermeke készpénzét biztositani nem képes s ennélfogva magánál meg nem tarthatja, jogositva van a kikölcsönzésre nézve javaslatot tenni, mely javaslat a gyámhatóság által, ha az ajánlott kölcsönvevő a jelen törvény 295. §. 3. pontjában körülirt biztositékot nyujt, nem mellőzhető.

Ezen esetben az adóslevél a kiskoru nevére állittatik ki s a gyámpénztárban őriztetik, a kamatokat azonban az adóstól az atya veszi fel és hajtja be. (3)

20. S. Az atyai hatalmat gyakorló atya köteles a gyámhatóság jóváhagyását következő esetekben kikérni:

a) ha saját kiskoru gyermeke más által örökbe fogadtatik ;

6) ha a kiskoru részére ipar, gyári vagy kereskedői üzletet nyitni, valamely átháramlott ily üzletet átvenni vagy megszüntetni, közkereseti vagy betéti társasági szerződést kötni vagy megszüntetni kiván ; (6)

c) ha a kiskoru részére ingatlant vagy tőke befektetésül ingó vagyont venni vagy egyébként szerezni, tőkepénzét felvenni, engedményezni vagy zálogjog-törlést megengedni kiván ; (7)

d) ha a kiskorunak ingatlan vagyonát adásvevés, csere utján, vagy másként elidegeniteni avagy megterhelni, ugyszinte ha tőke befektetésül szolgáló ingóságokat elidegeniteni vagy egyébként a kiskoru törzsvagyonának állagát megváltoztatni szándékozik : 18)

3)

(5)

(

(1) L. a 3. jegyzetet a 28. lapon.

(2) V.ö. alább 127. és 271. ss.; továbbá 1881: XVII. t. cz. (csödtörvény) 60. §. 4. p.; 1894: XVI. 1. cz. 19. §.

(3) E s. hatályának a kiskoru vagyonát kezelő anyára kiterjesztéséről v. ö. 33. Ş. (4) V. ö. alább 19. és 289. $$. Az óvadékul elfogadhatónak nyilvánított értékpapirok jegyzékét I. az 1881: LÄ. I. cz. (végrehajtási törv.) 42. S-a kapcsán.

(5) 1. ö. 15. §.

(6) V.ö. alább 271. g., továbbá a földmiv., ipar- és keresk. min. 1878 szept. 15. 19,912. sz. rend. az iparüzletési jognak kiskoruak részére történő adományozása esetében követendő eljárás tárgyában (1878. R. T. 535.). L. 1881: XVII. i. cz. (ipartörvény) 2., 3., 10., 42. SS.

(7) V. 6. 13. S. 7. p. (8) A gyám, ill. gondnok hatásköréről bányavagyon lekintetében v. ö. Id. törv. szab. VII. R. 23—27. $S.

2

e) czégvezetői meghatalmazás esetében. 1

Ezenfelül arra, hogy mint atva kiskoru gyermeke helyett váltói kötelezettséget vállalhasson, a gyámhatóság általános felhatalmazása szükséges. (2)

A szokásos alkalmi-ajándékozások kivételével azon jogügyletek, melyek által a kiskoru viszteher nélkül köteleztetnék, vagy jogokról viszteher nélkül lemondana, továbbá a kezesség-vállalás, valamint általában azon jogügyletek, melyek által a kiskoru idegen kötelezettségeket vállalna el, az atvai hatalom alatt álló kiskorura nézve gyámhatósági jóváhagyás esetében sem kötelezők. (3)

21. S. Az atvai hatalom megszünik:
a) ha az atya vagy a gyermek meghal;
b) ha a gyermek teljeskoruvá válik.(4)

22. S. Megszüntethető továbbá az atyai hatalom, ha az atya gyermeke tartását és nevelését teljesen elhanyagolja vayy erkölcsiségét, vagy testi jólétét, vagy ha gyermeke vagyonának állagát rossz kezelés által veszélvezteti.

Az atyai hatalom megszüntetésének a jelen szakaszban meghatározott ez eseteiben a gyámhatóság a tényállás kideritése és a legközelebbi rokonok meghallgatása után határoz. Ha azonban az atya a gyámhatóság ezen határozatában meg nem nyugszik, az atyai hatalom megszünésének kérdésében a biróság dönt; az atya ez iránti kérelmét a gyámhatósági határozat jogerőre emelkedésétől számitott három hó alatt terjesztheti elő; ennek azonban a gyámhatósági intézkedés foganatbavételére nézve halasztó hatálya nincsen.(5)

23. S. Az atvai hatalom gyakorlata felfüggesztetik : (6) a) ha az atya gondnokság alá kerül ; (7)

b) ha bűntettért vagy vétségért 1 évnél hosszabb ideig tartó szabadságbüntetésre itéltetett, a mennyiben a törvény ellenkezőt nem rendel. (8)

Az atya az a) pont esetében a gondnokság alól való felmentés, a b) pont esetében, a mennyiben a törvény mást nem rendel, a szabadság-büntetés kiállása után az atyai hatalom gyakorlatát visszanyeri.

Ha az atva csőd alá kerül: a gyámhatóság az atyát a esőd tartama alatt a kiskoru vagyonára nézve számadástételre kötelezheti, vagy ha a csődbejutás körülményei indokolnák, a vagyonkezelést a csőd tartamára tőle elveheti.

24. S. Ha az atya tékozlás miatt gondnokság alatt állott, vagy hamis vagy vétkes bukás vagy oly más bűntett miatt elitéltetett, melynek alapján a vagyon hű vagy pontos kezelésére való alkalmatlansága alaposan feltehető: a gondnokság alól való felmentés, illetőleg a büntetés kiállása után kiskoru

(1) 1. ö. 1875: XXXVII. t. cz. 20., 38. S&. (2) ".ö. 1876: XIII. 1. cz. 105. S.

(3) V.ö. még fönn 10. §. c) és d) p., 15. Ş., alább 26., 73., 98–113. SS.; 1879: L. i.cz. 24. és 42.95.; 1894: XXXI. 1. cz. 8–10., 18., 131. SS.

(4) V.ö. 13., 15., 16., 22., 25. $., 29. S. c) p., 30. $. a) és d) p.

(5) 6.0. 24. . 13. §. c) p. V.ö. továbbá 1881 nov. 1.3263. sz. igazs. min. rend. az atyai hatalom meg. szüntetése stb. tárgyában (1881. R. T. 1420.) 21–27. SS. L. még Hk. I. 113. cz. 2. S.

16) E §. rendelkezéseit fentartja az 1880: XXXVII. 1. cz. 25. S-a. (7) V. 7. 24., 28. és 31. SS.

18) V. ö. 1878: V. 1. cz. (btő törv.) S4. S., 55. §. 3. és 5. p., 58. $.; 1880: XXXVII. 1. cz. (blő tvehet életbeléptető törv.) 25. §.

1.ö. alább 24. 5. L. még Hk. I. 56. cz. 3. §.

(

gyermekének vagyonát csak számadás terhe mellett és csak azon esetben kezelheti, ha a gyámhatóság ezt a kiskoru érdekében szükségesnek tartja.

Ha a vagyonkezelés az atyára nem bizatik, e czélból külön gondnok rendelendő.

Ezen esetben, valamint a 22. S. esetében addig, mig a biróság az atyai hatalom megszüntetése tárgyában jogerejü határozatot nem hoz, végre a 23. §. a) pontjában emlitett és azon esetben is, midőn az atyától a kiskoru vagyonának kezelése a csőd tartama alatt elvonatott, az atyai hatalom gyakorlásának felfüggesztése, illetőleg a kezelés elvonása alatt is a kiskoru tiszta jövedelmének azon feleslegéből, mely a folyó terhek s a kiskoru tartási és nevelési költségének fedezése után fenmaradt, a gyámhatóság az atya részére tartási átalányt állapithat meg, mely azonban a jövedelem-felesley egyharmad részét meg nem haladhatja. 1)

25. $. A kiskoruak vagyonának az atya által kezelt s a 12. $. alá nem eső jövedelme az utóbbinak hitelezője által csak annyiban vehető igénybe, a mennyiben a vagyon fentartására, a folyó terhek fedezésére, a kiskorúaknak tartására és neveltetésére, az atyának és az általa tartani kötelezett családtagoknak ellátására, végre a 16. $. szerint megállapitott tartozás törlesztésére nem szükséges.

Ha a kiskoru vagyonának ily módon kezelt jövedelmére az atya hitelezői részéről foglalás intéztetik : a gyámhatóságnak jogában áll a vagyon kezelésére gondnokot rendelni.

Ha a gyámhatóság e joggal élni nem akar, az atya számadást adni köteles.

Az atya hitelezői által igénybe vehető jövedelem-felesleg mindkét esetben a számadások megvizsgálása alkalmával a gyámhatóság által állapittatik meg. 2)

26. S. Jelen törvény IV-ik fejezetében a gyám- és gondnoki felelősségre nézve, továbbá az V-ik fejezetben a gyámoltak és gondnokoltak képviseltetése és a kiskoruak nevelésére nézve foglalt szabályok az atvai hatalmat gyakorló atyára is megfelelően alkalmazandók, azon eltéréssel, hogy a 91. $. esetében az atya önállóan intézkedik, a gyámhatósági jóváhagyást csak akkor tartozik kikérni, ha a nevelési költségekre a kiskorunak törzsvagyona szándékoltatnék igénybe vétetni.

Az atyai hatalom alatt álló kiskoruak, ha 16-ik évüket meghaladják, és az életpálya választásánál atyjokkal egyet nem értenek, előterjesztést tehetnek a gyámhatóságnál, mely az atya, s a mennyiben szükségesnek mutatkozik, a legközelebbi rokonok meghallgatása után, a kiskoru társadalmi, vagyoni és egyéb viszonyainak figyelembevételével határoz.(3)

Azon esetekben, a melvekben az atva a jelen törvény szerint a jövedelemről számot adni tartozik, erre nézve a gyámi és gondnoki számadásra vonatkozó szabályok jönnek alkalmazásba.(3)

(1) E §. rendelkezéseit fentartja az 1880: XXXVII, t. cz. 25. §-a. V. ö. 15., 16. és 25. SS.

(2) E s. hatályának a kiskoru vagyonát kezelő anyára kiterjesztéséröl v. ö. 35. §. és 24. SS.

(3) V.ö. alább 73., 87-90., 115–137., 265. SS. és fönn 15., 23—25. SS.

V. ö. 15., 23. III. FEJEZET.

(1) (2) (3) (4)

A gyámság és gondnokságról. 27. S. Mindazon kiskoruak, kik atyai hatalom alatt nem állanak, gyámság alá helveztetnek.

28. S. Nagykoruak gondnokság alá helyeztetnek:

a) ha elmebetegek vagy siket- némák és magukat jelekkel megértetni nem tudják;

6) oly gyenge elméjüek, és a magukat jelekkel megértetni tudó sikelnémák, kik ezen bajok egyike vagy másika miatt vagyonuk kezelésére képtelenek; (1) (3) (4) (5) (6)

() a tékozlók; (1) (4) (5) (7)

1) azok, a kik legalább egy év óta távol vannak, ha tartózkodási helyök ismeretlen vagy hazajövetelökben és vagyonuk kezelésében gátolva vannak :(8) (9) (10)

e) a börtönbüntetésre itéltek. (11) (12)

A (I) és e) pont esetében gondnokság alá helyezésnek csak akkor van helye, ha a távollevő vagy börtönbüntetésre itélt megbizottat nem rendelt, ha

[ocr errors]

(1) V. 3. 31., 33. SS. 2. E pontot

- a kiskoruakra nézve kiegészíti: 1885: 11. t. cz. 1. g. Az így elrendelt gondnokság megszüntetéséről v.ö. u. a. I. cz. 2. S. Az ezen pont alá esök házasságkötéséröl v.ö. 1894: XXXI. I. cz. 1:27. $. c) és e) p.

L. továbba: 1874 máj. 29. 16.080. sz. igazs. min. rend., mely szerint az elmekórosoknak gondnokság alá helyezése iránt az orsz. tébolyda igazgatósága részéről teendő megkeresés folytán, a gondnokság alá helyezés birbilag kimondandó, az illetékes árvaszek pedig a gondnok kinevezése iránt hivandó fel (1874. R. T. 393.). Ennek kapcsán v. ö. 1890 okt. 22. 36,802. sz. igazs. min. rend., mely szerint az elmebetegségnek birói megállapitására és az elmebeteg gondookság alá helvezésére vonatkozólag hozott jogerös biroj határozatok az illető gyógyintézeti igazgatóság val is közlendők (1890. R. T. 1765); 1893 nov. 1.40.335. sz. igazs. min. rend. a bünvåd terhe alól elmebetegség miatt fölmentett és tényleg még elmebajos egyeneknek gondozás végett a közigazgatási hatóságokhoz átszolgáltatása tárgyában (1893. R. T. 2163.). V. ö. a belügyministgr 1896. jan. 30. 9598/VIII. sz. a. rend., az orsz. elmegyógyintézetekből gondnokság alatt álló még meg nem gyógyult és esetleg közveszélyes elmebetegek házi ápolás alá bocsátásához a gyámhatóságtól kéri hozzájárulás megadásánál követendő eljárás tárgy: (1896. Bpesti Közlöny 34. sz.) V. ö. még az igazságigyminiszter 1879 decz. 17. 33,786. sz. körrend. a liszti ügyészeknek elmebetegek gondnoksága alá helyezése körüli ügyekben tett munkálataikért járó illetményeik meghatározása tárgyában (1879, R. T. 719.). L. továbbá 1879. jan. 10. 35,199. sz. igazs. min. rend., a kiskoruság meghosszabbításának, vagy az elrendelt gondnokságnak megszüntetése, úgy nemkülömben a gondnokság alá helyezés körüli eljárásban felmerülő költségek mikénti fedezése tárgy: (1879. R. T. 20.); 1895. decz. 161. 102,463. sz. be!ügymin. rend., az elmebetegek tébolydaba vitele körüli eljárás tárgy. (1895. R. T. II. 1443.).

(3) V.ö. 1894: XVI. t. cz. (örökös, elj.) 15. g. 2. p., 30. §. utolsó bekezd. (4) A zárlat elrendeléséröl e §. fenforgásakor v. ö. 1885: VI. 1. cz. 5—9. SS. (5) E pontot kiegészítik: 1885: VI. 1. cz. 3. és 4. SS. 16) Az ezen pont alá esök házasságkötéséről v. ö. 1894: XXXI. t. cz. 15. §. és 128. §. 6) és c) pont. 17) V.ö. Hk. I. 59–61. cz.; 1647: CXXV. t. cz.; 1723: XLVIII. 1. cz.; Id. törv. szab. I. R. 4. S. 18) V.ö. 32. S. (9 E pontot kiegészítik: 1883: 11. 1. cz. 11. és 12. $S. (10) A távolievő alperes számára kirendelt gondnokról v.ö. 1868: LIV. t. cz. 268. Ş. A megszökött adós számára csödnyitás kérésekor rendelt gondnokról v. ö. 1881: XVII. t. cz. 85. és 248. SS. A kisajátítási eljárásnál a lávollevő számára rendelt gondnokról v.ö. 1881: XLI. t. cz. 37., 16., 50. és 65. SS. A holtnak nyilvánítási eljárásban kirendelt gondnokról v. ö. 1868: LIV. 1. cz. 524. §. és 1881: LIX. t. cz. 89. S. Gondnok rendeléséről távollevő számára a végrehajtási eljárásban v. ö. 1881: LX. t. cz. 14., 16., 17., 24., 25., 118., 126 126., 139., 188. SS.; a házközösség megszüntetésénél: 1885: XXIV. 1. cz. 14., 50. SS.

V.ö. még Szt. István II. k. 28. fej.; Hk. I. 56. cz. 4. 5. és 61. cz.; 1840: XV. 1. cz. II. R. 210. S.; 1840: 111. 1. cz. 46. §.; Id. törv. szab. 65., 88., 130. SS. - 1.ö. még osztr. polg. Ivkv. 276. S. (11) V.ö. a 33. S. (12) E rendelkezés az 1880: XXXVII. 1. cz. 25. S-a értelmében · mindazokra hatályos, a kik egy érnél hosszabb ideig tartó szabadságvesztés-büntetésre itéltettek. L. 1888 jun. 30. 12.363. sz. igazs. min. rend. az egy évnél hosszabb ideig tartó szabadságvesztés-büntetésre itéltek vagyonának kezelésére gondnok kirendelése regelt a gyámhatóság megkeresése tárgyában (1888. R. T. 946.).

[ocr errors]

е

a megbizott a vagyonkezelésben akadályozva van, vagy érdeke megbizottja érdekével összeütközésbe jő; végre ha a megbizás megszünt (1)

29. S. Kiskoruak vagyonuk kezelésére nézve gondnokság alá helyeztetnek:

a) ha az atyai hatalmat tényleg gyakorló atya a 34. §-ban megirt alakszerüségek megtartása mellett a vagyonkezelésre gondnokot nevezett, vagy az anyát a vagyonkezelésből kizárta;

6) ha az anya, mint természetes és törvényes gyám, a kiskoru vagyonát. kezelni nem akarja (38. S.);

c) ha az, a ki a kiskorunak örökség, hagyomány vagy ajándékozás czimén vagyont hagyott, a 34. §-ban megirt alakszerüségek megtartásával, e vagyon kezelésére nézve külön gondnokot nevezett vagy e vagyon kezeléséből az atyát vagy gyámot kizárta (2)

30. $. Az előző szakaszokban meghatározott eseteken kivül következő esetekben van gondnokságnak helye: (3)

a) ha valamely kiskorunak vagy gondnokoltnak érdeke atyjának, gyámjának vagy gondnokának érdekével, vagy vele ugyanazon gyám vagy gondnok alatt állónak érdekével összeütközik ; (4)

b) valamely méhmagzat képviselete szempontjából azon esetben, ha világra jövetel folytán atyai hatalom alá kerülne, s érdeke atyja érdekével ellenkeznék; ha pedig atyai hatalom alá nem kerülne, – a mennyiben világra jövetele esetén érdeke anyja érdekével ellenkeznék, vagy ha a gondnokság elrendelését az anya kéri ; (A) (5)

c) a születendő végrendeleti utó-örökösök képviseletére, mennyiben ez a hagyatéki eljárás során vagy ezenkivül is szükségesnek mutatkozik;

d) a kiskoruság meghosszabbitására vonatkozó eljárásnál a kiskoru érdekének képviselete esetére. (6)

31. $. A gondnokság alá helyezést a 28. §. a), b) és c) pontja esetében a biróság mondja ki, még pedig a 28. S. b) és c) pontja esetében csak akkor, ha ezt a gondnokság alá helyezendő maga vagy pedig fel- és lemenő ágbeli rokonai kérik.(7)

A biróság által rendelendő el a gondnokság alá helyezés a 30. S. b) és c) pontja esetében is, kivéve, ha a gondnok-rendelés oly hagyatéki tárgyalás alkalmából válik szükségessé, melyre a gyámhatóság illetékes (8)

Minden más esetben a gondnokság alá helyezést a gyámhatóság rendeli el.

A biróság a 28. S. a), b) és c) pontja esetében gondnokság alá helyezés elrendelése után gondnok kirendelése végett a gyámhatóságot hivatalból keresi meg.

A 30. S. ) és c) pontjai esetében, ha a gondnokság a biróság által rendeltetett el, a gondnok kirendelése is a biróságot illeti.(8) (9)

(5)

(1) A gondnokról v.ö. 40. S.; a gondnokság megszüntetéséről v.ö. 56. S.; a gondnokolt képviseletéséről v.ö. 87—90. SS. Az egész 28. §. tekintetében I. még 1894: XVI. t. cz. 2. $. 1. p., 15. S. 1. p., 36. S. utolsóelőtti bekezd. V. ö. még Ik. 1. 33. 115. és 124. cz.; I. osztr. polg. Ivkv. 270., 273. $$.

(2) V. 7. 24., 25., 35., 39–44., 61., 63. SS.
(3) E $-t kiegészíti: 1894: XVI. t. cz. 128. S.
(4) V. ö. 42. S.
(5) V. ö. 31. S.

(6) V. ö. 56., 87. 88.; továbbá 1881 nov. 1. 3263. sz. igazs. min. rend. a gondnokság alá helyezés tár-
gyában (1881. R. T. 1420.) 33., 43. SS.
17) V.ö. 1883: VI. t. cz. 2. S.
(8) E bekezdést módosítja: 1894: XVI. i. cz. 128. S.

(9) V. ö. alább 233., 236., 250. SS. V.ö. 1881 nov. 1.3263. sz. igazs. min. rend. a gondnokság alá helyezés tárgyában (1881. R. T. 1420.). L. még 1868: LIV. t. cz. 30–32., 31. SS., osztr. polg.lvkv. 273., 275. $8. Magyar Törvénytár. 1877—1878.

3

« PreviousContinue »