Page images
PDF
EPUB

35. Czikk.

landó, hogy a menetek a kimutatott számban

s kiterjedésben valósággal megtörténtek. A Lloyd köteles Bécsben és Fiumeban fő- Mihelyt ezen kimutatás megvizsgáltatott s érügynökségeket felállitani.

vényesittetelt, megtörténik a leszámolás a fölvett előlegekkel szemben, ideértve az emlitett

évi járadékokat is, s vagy kifizettetik a Lloyd36. CZIKK.

vállalatnak a netaláni birságpénzek levonása

után a javára mutatkozó követelés, vagy ha Az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási válla-i a követelés kisebb volna a fölvett előlegek lata arra kötelezi magát, hogy az áruk rendes összegénél, levonatik a fölülfizetett összeg a szállitására gondot visel. E czélból üzleti sza- } legközelebbi vagy következő több hónapra eső bályzatot fog kidolgozni és a külügyi ministe-, részletekből, vagy esetleg szerződés lejártáriumnak jóváhagyás végett előterjeszteni. Ezen val készpénzben lérittetik vissza. szabályzat netaláni módositásához a nevezett Ha a szerződésszerü menetek hosszabb ideig ministerium jóváhagyása szükséges.

tartó félbeszakitása állana be, fentartja magáA társaság továbbá arra kötelezi magát, nak a kormány a 4. czikkben megállapitott hogy az utasokat kellő és figyelmes bánásmód- határozatok épségben hagyása mellett azt a ban részesitendi. A társaság hajóin ép ugy, jogot, hogy a fentebb biztositott havi előlegemint ügynökségeinél, panaszkönyvek fognak ket alább szállithassa vagy egészen megszünrendelkezésre állani, melyeket az illető rér- tethesse ; mindazáltal oly esetben, ha a félbehivatalok és consuli hatóságok bármikor meg- szakitás nem a vállalat hibájából keletkezett, tekinthetnek.

a Lloydnak jutó költségtérités, a cs. kir. szab. hitelintézetnek fizetendő összeg beszámitásával,

évenkint egy milliónál kevesebbre le nem szál37. CZIKK.

litható.

A Lloyd-vállalatnak igénye van arra, hogy neki a szerződéses járatokért (2. czikk) bizto- !

38. CZIKK. sitott állami költségtérités tizenkét havi rész-: letekben tizettessék ki. De minthogy a költség- Az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási társatérités számszerinti összege a megjárt tengeri ságnak, az 1865. évi julius 27-én kelt szerzőmértföldek arányához képest véglegesen csak dés(1) és az 1866. május 1-én kelt kötelezvény az év végével állapitható meg, ennek fejében/ alapján engedélyezett három millió forintnyi az állampénztárból kamat nélküli előlegek enge- állami előlegekből 1877. évi deczember 31-ikédélyezteinek. Ezen előlegek a vállalatnak követ- vel fenmaradó 1.340,000 osztr. ért. forintot kező módon nyujtatnak :

tevő tartozása, négy százaléknyi kamatozta1. 1878. és 1879. években :

tásának fentartása mellett, a jelen szerződés a) az emlitelt évek tartama alatt esedékes tartamára meghosszabbittatik és visszafizetése azon osztr. ért. négyszázhetvenötezer négyszáz az 1878. évtől kezdve, tiz évi egyenlő, minforintnyi évi törlesztési részleteknek kifizetése den deczember hó utólján esedékes részletekáltal, melyeket a Lloyd gőzhajózási társaság ben fog történni. az 1858. évi márczius 2-án kelt egyezmény Az elsőbbségre, továbbá a meghosszabbitott értelmében a cs. k. szab, hitelintézetnek fizetni föntebbi tartozás tőkéjének s kamatainak biztotartozik : és

sitására nézve a társaság nak a fen lidézelt szerb) osztr. ért. hatvanötezer forintnak min- zödéssel és a hivatkozott kötelezvénynyel den hó elején utalványozása által.

magára vállalt kötelességei továbbra is fenn2. 1880. évtől kezdve a jelen szerződés állanak. lejártáig osztr. ért. egyszázötezer forintnak i ininden hó elején utalványozása által. Minden polgári év végével az osztrák-magyar

39. CZIKK. Lloyd gőzhajózási társaság a cs. és kir. közös külügyi ministerium elé terjesztendi az év foly- A külügyi ministeriumnak engedélye nélkül tában tett szerződésszerü menetek kimutatását, az osztrák-magyar Lloyd-lársaság négy százamely alkalommal az illetékes kikölői s consuli léknál magasabb osztalékot nem adhat. hatóságok hivatalos bizonyitványaival igazo

(1) V. ö. 1863. R. G. BI. 51. (1865 jul. 8. törv., a tengeri postai szolgálatnak az osztrák Lloyd által való ellátásáért járó kárpótlásról).

10. CZIKK.

A jelen szerződés tartama tiz évre, azaz 1878. évi julius 1-től 1888. évi junius végéig állapittatik meg. (1)

Ennek hiteléül a jelen szerződés két egyenlő példányban, magyar és német nyelven állitta

tott ki s a szükséges aláirásokkal és pecsétek-
kel láttatott el.
Budapest, 1877. évi november 6-án.

Andrássy, s. k.
(P. H.)

B Morpurgo, s. k.
Rillmayer, s. k.
Bordini József, s. k.

Melléklet.

Kimutatása

az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási vállalat által bel- és külföldön szerződésileg teljesitendő

meneteknek.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

1369 272 272 252 293

2280

[blocks in formation]

8 Fiume-Lussin piccolo-Zara-
Cattaro - Albania - Patras és
vissza

26
9 Triest-Fiume és vissza 52
10 Fiume-Triest és vissza 52
11 Fiume-Zengg-Zara és vissza 52
12 Fiume-Zara-Ancona és vissza 26
13 Triest-Fiume-Corfu-Syra-
Smyrna és vissza

52
14 Triest-Patras-Pyräus-Volo-

Salonich-Konstantinápoly és
vissza

26
15 Konstantinápoly-Küstendje-
Galatz és vissza

40
16 Konstantinápoly-Trapezunt
és vissza

12
17 Konstantinápoly-Smyrna-

Cyprussziget-Beirut-Port

Said-Alexandria és vissza .. 26
18 Alexandria-Port-Said és
vissza

26
19 Pyräus-Syra és vissza 104
| 20 Syra-Candia és vissza

3306

858

1074

1

[blocks in formation]

2704

1488
825

320 156 319

705

[ocr errors]

Jegyzőkönyv. Az osztrák-magyar Lloyd-lársasággal kötötl' Az 1. czikkhez és a szerződés melléklehajózási és posta-szerződésnek mai napon tör

téhez. tént aláirása alkalmával a jelen jegyzőkönyvbe még a következő megjegyzések és kölcsönös 1. A közös külügyi ministerium sentartja megallapodások vétettek föl:

magának, hogy a konstantinápoly-várnai jára

(1) L. az ezen 1. czihh mellékletét hépező jegyzőkönyvet.

tokal megváltoztathassa vagy az egész járatot magyar Lloyd gözhajózási vállalatának Trieszt megszüntethesse és az utóbbi esetben a meg- és Fiume kikötőjében a jelen szerződés tarselelő segélyezési összeget beszüntethesse, ha tamára áru és szén raktárak emelésére alkalmas csak az a 2. pontban emlitelt vonalakra nem térségeket átengedni, a mely átengedés feltétefordittatik.

leit a két kormány mindegyike és a társaság 2. Az osztrák-magyar Lloyd gőzhajózási tár- közt kötendő külön egyezmény fogja szabásaság késznek nyilatkozik azon esetre, hogy ha lyozni. erre szükség mutatkoznék, a szerződés tartama alatt, egyetértésben a külügyi ministeriummal, Salonich-Dedeagatsch és Galatzból a közép- és

A 10. czikkihez. fekete-tengeri kikötőkbe új járatokat i frt 15 krnyi mértföldpénz mellett és 8 tengeri A külügyi szolgálatban alkalmazolt állammértföldnyi sebességgel a megállapitott segély- hivatalnokok és szolgák számára szolgálati összeg erejéig berendezni.

utazásoknál biztositott szabad menet módo3. Egyuttal arra is vállalkozik, hogy az zatait a közös külügyi ministerium és a Lloyd Alexandriával közlekedő gözöst (l. a szerző- gözhajózási vállalata közt kölendő külön megdéshez csatolt kimutatás 2. tételét), a mennyi- egyezés fogja megállapitani. ben a Fiumeban vagy Fiume számára hasonként átlag feladott árumennyiség 750,000 kilogrammot ér el, minden négy hétben egy

A 18. сzilikhez. szer, a mennyiben pedig ama mennyiség kétannyira emelkednék, minden két hétben egy- A postaszolgálatnak az ügynökségeknél való szer, közvetlenül Fiumeból inditandja. Ez eset- ellátása lehetőleg a társaságnak megfelelően ben a hetenkénti közvetlen járatokat Trieszt képesitett alkalmazottjaira bizandó. Ha ezek és Alexandria közt fenn fogja tartani, a nélkül, személyében valami változás történik, a társahogy a segélyösszeg felemelését követelhetné. sá, erről a trieszli postajgazgatóságot, illetőleg A Fiuméból kiinduló közvetlen járatok meg- a konstantinápolyi követséki postahivatalt kellő kezdésének időpontját a magyar kir. kormány időben értesiiendi. határozandja meg, mindazonáltal jogában áll a társaságnak, hogy ha a fenn kitett átlagos havi mennyiség az egyenes járatok hat havi

A 32. czikkhez. fennállása alatt el nem éretnék, azok felfüggesztését követelhesse.

A szerződés életbeléptével az igazgatótanács a módositott alapszabályok határozatai értel

mében ujonnan alakul. A 4. cikkhez.

A részletes menettervek, melyeket a Lloyd

A 40. czikkhez. a szerződés mellékletében megállapitott megegyezések alapján fog kidolgozni, a külügyi A Lloyd arra kötelezi magát, hogy a két ministeriumnak legkésőbb egy hónappal a szer- szerzödési példány egyikeért a bélyegilletéket ződés életbelépte előtt jóváhagyás végett be- megfizeti. E bélyegilleték tiz évre osztatik fel, mutatandók.

oly módon, hogy a megfelelő részletösszeg a segélyösszeg fejében fizetendő minden évi

első havi részletből levonatik. A .. czikkhez.

Az alulirottak megegyeztek abban, hogy a

jelen jegyzőkönyv, mely a szerződésre vonatA Lloyd mindaddig köteles belföldi szenet kozik, ugyanannak részét képezi. à kikötött mennyiségben fogyasztani, mig a A jelenlegi jegyzőkönyv ezek után két pélbelföldi kőszénnek tüzelőereje a Lloyd által dányban állittatott ki. közönségesen használt angol kőszén tüzelőerejéhez legalább is ugy viszonylik, mint 84 Budapest, 1877. évi november 6-án. a 100-hoz, és mig a belföldi kőszén ára Trieszt és Fiumeban nem nagyobb, mint ugyanott az

Jurássy, s. k. angol köszéné.

(P. H.)

B. Morpurgo, s. k.
Rillmayer, s. k.

Borilini, s. k.
A 9. czilikhez.

Az osztrák cs. kir., valamint a magyar királyi kormány késznek nyilatkozotl az osztrák

XXVIII. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1871: LV. törvényczikk alapján inditandó birtokrendezési el

járás bélyeg- és illetékmentessége iránt.

(Szentesitést nyert 1878. évi junius 28-án. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi

junius 29-én.) 1. $. Az 1871: LV. törvényczikk alapján inditandó birtokrendezési és felosztási eljárás egyszersmindenkorra bélyeg- és illetékmentességben részesittetik.

2. $. Ezen kedvezmény az 1871: LV. törvényczikk 29., illetőleg az 1874 : XLI. törvényczikk 1. S-ában ideiglenesen megadott bélyeg- és illetékmentességi határidő lejárta óta inditott ügyekre is kiterjesztetik.

3. S. Jelen törvény végrehajtásával a pénz- és igazságügyi ministerek

bizatnak meg

XXIX. TÖRVÉNY-CZIKK

Versecz sz. kir. város központi választmánya által 1878. évre elkésve kiigazitott országgyűlési képviselőválasztók névjegyzékének

kivételes összeállitásáról. (Szentesitést nyert 1878. évi junius 28-án. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi

junius 29-én.)

9

1. §. Versecz sz. kir. város központi választ- zatai ellen intézett s a királyi Curiához az mánya által az országos képviselő-választók 1874. évi XXXIII. törvényczikk 54. S-ában névjegyzékének 1877. évi kiigazitása alkalmá- megszabott határidőn tul elkésve felterjesztett val az 1874. évi XXXIII. törvényczikk 48., 49., felebbezéseket a most idézett S. rendelkezésé50., 53. és 54. SS-ajban megszabott határidők hez képest előirt határidőn tul kivételesen elmeg nem tartásával elkésve teljesitett munkálat intézhesse s azok felett érdemleges határozatot ezen esetben kivételesen a királyi Curia felül- hozhasson. vizsgálatára alkalmasnak elfogadtatik, és a ki- 2. $. Ezen törvény a kihirdetés után azonrályi Curia felhatalmaztatik, hogy ezen köz- nal életbe lép s végrehajtásával a bel- és ponti választmánynak, az emlitett névjegyzékre igazságügyi ministerek bizatnak meg. nézve tett felszólalásokra vonatkozó határo

XXX. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1873: XXXIV. t. cz. 3. §-ában megállapitott határidőnek, valamint a Horvát-Szlavonországok beligazgatási költségei fedezésére meghatározott százalék érvényének meghosszabbitásáról szóló

1878. évi I. törvényezikk hatályának kiterjesztéséről.(1) (Szentesitést nyert 1878. évi deczember 22-én. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi

deczember 24-én.)

1. S. Az 1873. évi XXXIV. törvényezikk a Horvát-Szlavonországok önkormányzati bel3. §-ában megállapitott határidőnek, valamint igazgatási költségei fedezésére meghatározott

(1) E 1. czikk hatályát 1880 decz. végéig kiterjesztette az 1879: LX. I. cz., de még e határidő lejárta elött jött létre az 1880): LIV. 1. cz., a Magyarország és Horvát-Szlavon-Dalmátországok közt létrejött pénzügyi egyezmény beczikkelyezéséről.

százalék érvén vének 1878. évi deczember hó 2. $. Ezen törvény a kihirdetés napjával végeig meghosszabbitásáról szóló 1878. évi lép érvénybe ; annak végrehajtásával a pénz1. törvényczikk hatálya 1879. évi deczember ügyminister bizatik meg. hó végeig kiterjesztetik.

XXXI. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1868: XL. t. cz. 11. és 13. szakaszai rendelkezésének, illetőleg a hadsereg és haditengerészet hadi létszámának és a monarchia két államára nézve megállapitott ujonczjutalék mennyiségének az

1879. év végeig való fentartása tárgyában.(1)

(Szentesilést nvert 1878. évi deczember 22-én. Kihirdeltetett az országgvülés mindkét házában 1878. évi

deczember 24-én.)

1. S. A véderőről szóló 1868. évi XL. tcz. sára czélzó javaslatok, alkotmányos ulon 11. szakaszának rendelkezése, a mely a mon-' leendő ujabbi megegyezés végett, oly időben archia közös védelmére szükséges hadseregnek terjesztendők a monarchia két államának törés haditengerészetnek hadi létszámát 800,000, vényhozó testületei elé, hogy az e tekintetben főben határozza meg, s ugyanezen törvényezikk szükséges alkotmányos tárgyalás és az annak 13. szakasza alapján a monarchia két államára alapján való törvényhozási intézkedés, a védnézve megállapitott ujonczjutaléknak mennyi- erőről szóló 1868. évi XL. tcz. 11. S-a értelsége, az ezen utóbbi szakaszban különben fog- i mében, az 1879. év lefolyása előtt kellő időlalt föltételeknek és korlátozásoknak is fen- ben legyen eszközölhető és foganatositható. tartásával, az 1879. o végeiy kiterjesztelik, 3. §. Ezen törvénynek végrehajtásával a illetőleg fentartatik.

honvédelmi minister bizatik meg, a ki az en2. S. A hadsereg és haditengerészet ezen nek folytán szükséges intézkedéseket az 1868. détszámának a körülmények szerint továbbra is. évi XL. tcz. 59. szakasza értelmében teszi változatlanul hagvására, vagy megváltoztatá- meg.

XXXII. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1879. év első negyedében viselendő közterhekről és fedezendő

államkiadásokról (2)

(Szentesitést nyert 1878. évi deczember 22-én. Kihirdeltetett az országgyülés mindkét házában 1878. évi

deczember 24-én.)

1. §. A ministerium felhatalmaztatik, hogy 3. $. Az ezek folytán teendő költségek az a magyar korona országaiban jelenleg fennálló ' 1879. évi költségvetés keretébe lesznek beadókra és államjövedékekre vonatkozó összes illesztendők. törvényeket, azoknak időközben bekövetkez- 4. $. Jelen törvény hatálya az 1879. évi hető módositásaival, az 1879. év első évne- államköltségvetésről szóló törvény kihirdetése gyede alatt érvényben tarthassa, s az azok napján megszünik. alapján befolyó adóbból s egyéb bevételekből i 5. §. Ezen törvény 1879. évi január hó 1-én az állam szükségletét a következő szakaszban lép életbe ; végrehajtásával a pénzügyminister meghatározott módon fedezhesse.

bizatik mey. 2. S. A kiadási tételekre nézve, az 1878. évi államköltségvetésről szóló 1878. évi XVII. tcz. rendeletei szolgálnak zsinórmértékül.

(1) V. ö. az 1879: LI. t. czikket, a hadsereg és hadi tengerészet hadi létszámának, illetőleg a monarchia két államára nézve meghatározott hadjutaléknak az 1889. év végéig való megállapítása tárgyában. – V.ö. meg: 1878: XXXIV. t. cz. 1. $.

(2) E törvény hatályát kiterjeszti az 1879: VI. t. czikk.

Az 1878. évi államköltségvetést az 1878: XVII. 1. C.., az 1879. évit pedig az 1879: XII. t. cz. tartalmazza.

« PreviousContinue »