Page images
PDF
EPUB

rületén át, a másiknak területéből ki- vagy!

20. CZIRK. oda be, átrakodás nélkül viletnek, az árúbevallástól, lerakodástól és átvizsgálástól, mint szin-1 Az árúk vagy csomagolásaik megjelölésére tén a csomózártól ugy az ország belsejében, nézve, valamint a gyári és kereskedelmi jemint a határszéleken menten hagyandók, a gyek, a mustrák és minták, továbbá a találmennyiben azok a rakjegyzékek és fuvarlevelek mánvi szabadalmak tekintetében, az egyik átadása által átvitelre bejelentetnek.

| szerződő fél alattvalói a másik fél területein A fennebbi határozmányok foganatositása i ugyanazon védelmet élvezendik, mint a saját azonban attól föltételeztetik, hogy az érdekleti alattvalók. A szerződő felek alattvalói mindVaspálya-igazgatóságok a kocsiknak az ország azáltal a másik fél területén törvények vagy belsejében levő elintéző hivatalnál, vagy a rendeletek által megszabott föltételeknek és kimeneti hivatalnál sértetlen zárral és kellő alakszerüségeknek megfelelni tartoznak. időben megérkezése iránt kötelezettséget vál- Gyári és kereskedelmi jegyek védelme a laltak.

másik fél alattvalóinak csak annyiban és addig A mennyiben a szerződő felek egyike a nyujtatik, a mennyiben és a meddiy saját havámkezelés tekintetében más államokkal az itt zájukban a jegyek használatában védetnek.(1) emlitetteknél nagyobb könnyitéseket állapitott volna meg, e könnvilések a másik féllel való forgalomnál is, a kölcsönösség föltétele melletl,

21. Czikk. alkalmazást találnak.(1)

A szerződő felek kölcsönösen megengedik

egymásnak, hogy a másik fél mindazon ki19. CZIKK.

kötőiben és kereskedelmi piaczain, a hol vala

mely más állam konzulai müködhetnek, ilyeket A szerződő felek alattvalói kereskedés és szintén nevezhessen. ipar megkezdése és folytatása, valamint a fize- A szerződő felek egyikének konzulai a költendő adóra nézve a belföldiekkel egyforma csönösség föltétele mellett a másik fél területébánásmódban részesülnek. Vásárok és soka- ben ugyanazon jogokat, szabadalmakat és keddalmak látogatásánál a másik fél alattvalói vezményeket élvezendik, melyeket bármely ugyanazon bánásmód alá esnek, mint a saját más államéi birnak vagy birni fognak.(1) alattvalók.

A gyógyszerészeti iparra, a kereskedelmi alkuszok üzletére és a vándoriparra — bele- |

22. Czikk. értve a házalást is az emlitett határozmanyok nem alkalmazhatók.

A szerződő felek mindegyike külföldi konzukereskedők, gyárosok és más ipar-üzők, lait kötelezni fogja, hogy a másik fél alattvalóikik ki tudják mutatni, hogy azon államban, nak, a mennyiben az az illető helyen konzul melyben laknak, az általuk vyakorlott üzlet | által képviselve nincs, ótalmat és segedelmet után a törvényes adót fizetik, ha akár szemé-, ugyanazon módon, és nem magasabb illetékek lyesen, akár szolgálatukban álló utazók által mellett nyujtsanak, mint saját alattvalóinak.(1) vásárlásokat tesznek, vagy magukkal vill mustrák mellett megrendeléseket keresnek, a másik fél területén ezért semminemü további

23. CZKR. illetékek fizetésére nem kötelezhetők.

A szerződő felek egyikének alattvalói, kik A szerződő felek egymásnak kölcsönösen különböző államok helvei közt fuvarozást, ten-, megengedik hogy vámhelyeikre tisztviselőket geri- vagy folyam-hajózást üznek, ezen ipar-, küldhessenek ki oly czélból, hogy a vámügyre üzletért a másik fél területén iparadó alá nem és határszéli őrködésre vonatkozó ügykezelésvethetők.

ről tudomást szerezzenek, mi végre ezen tisztAz egyik szerződő fél területén jogszerüen viselőknek mindenkor készséggel alkalom nyujfennálló részvénytársaságok, betéti részvény-, tandó. társaságok és mindennemü biztositó-társasá- A két vámterület számvitele és statisztikája yok, a másik fél területén az itt érvényes tör- iránt a szerződő felek egymásnak minden vényes határozatok megtartása mellett, üzletet kivánt felvilágositást megadaudnak.(1) folytathatnak és jogaikat a törvényszék előtt érvényesithetik.(1)

(1) V. ö. e szerződés zárjegyzőkönyvét.

[blocks in formation]

A jelen kereskedelmi szerződés az osztrák- Jelen szerződés 1879 január 1-ével hatályba magyar monarchia és Liechtenstein fejedelem- és az 1868 márczius 9-iki vám- és kereskesége közt fennálló vám- és adóegyességi szer- delmi szerződés helyébe lép, és 1879 deczemződés értelnıében a liechtensteini sejedelem- ber 31-ig érvényben marad. ségre nézve is kiterjed.

Ugyanaz kiterjed továbbá Luxemburg nagyherczegségre is, a mig ez a német vámterület

27. CZIKK. hez tartozik.

Jelen szerződés jóváhagyási okmányai minél

előbb Berlinben kicserélendők. 25. CZIKK.

Minek hiteléül a mindkét részbeli meghatal

mazottak a jelen szerződést aláirták és pecsélA szerződő felek azon egyes országrészei- jeikkel ellátták. (1) ben, melyek vámterületeikből kizárvák, niind- Kelt Berlinben, 1878 deczember 16-án. addig, mig kizárásuk tart, a jelen szerződés 5. és 6. czikkeiben foglalt megállapodások nem

Bülow B., s. k. alkalmazandók.(1)

Wolkenstein A., s. k.

[blocks in formation]

a

a

1. S. Mind a két szerződő fél kötelezi ma-tekintését, a liivatalos helyiségben minden gát, hogy a másik állam törvényei ellen való időben megengedik. (1) áthágások (13. és 14. SS.) meggátlására, föl- 5. $. A két szerződő fél közölti határon fedezésére és megbüntetésére, a következő alkalmazott vám- és adóhivatalnokok oda foghatározmányokhoz képest, közre fog müködni. nak ulasittatni, hogy a csempészkedésnek

2. $. Mindegyik szerződő fél kötelességéve mind a két oldalon meggátlására és fölfedezéteendi a saját vámtörvényei ellen való áthágá- sére nézve egymást a legnagyobb készséggel sok meggátlására vagy följelentésére utasitott támogassák, s e czélból egymással ne csak tisztviselőinek, hogy mihelyt a másik fél hason kölcsönösen közöljék a lehető legrövidebb idő törvényei ellen czélba vett, vagy már el is kö- alatt észrevételeiket, hanem jó szomszédokhoz vetett áthágásokról értesülnek, azt az elébbi illő egyetértésben is maradjanak, s czélszerü esetben rendelkezésükre álló minden törvé- közremüködés megállapitása végett időről-időre nyes eszközökkel lehetőleg megakadályozzák, és különös esetek alkalmából egymással tanácsés mind a két esetben a belföldi vám- vagy kozzanak.(1) adóhatóságnak, az osztrák-magyar monarchiá- : 6. S. A szerződő felek vám- és adóhivatalban a fővámhivataloknak vagy a pénzügyőrségi nokainak meg lesz engedve, hogy valamely biztosoknak (a német birodalomban a fővám- csempészkedőnek üldözése, vagy a saját államuk hivataloknak vagy főadóhivataloknak), a leg- vámtörvényei ellen való áthágásra vonatkozó gyorsabban följelentsék.

tárgyak vagy nyomok kutatása alkalmával, a 3. S. Az egyik fél vám- vagy adóhatóságai a másik állam területére átmehessenek, oly másik fél vámtörvényei ellen való áthágások- czélból, hogy az ottani községi elöljáróknál, ról, melyek értésükre esnek, az utóbbinak a vagy hatóságoknál a tényállás és a tettes 2. S-ban emlitett vám- vagy adóhatóságait kinyomozására s a bizonyitásra szükséges tüstént értesitendik és azoknak a kipuhatol- intézkedéseket, a véghezvilt vagy megkisérlett ható idevágó körülményekről minden haszna- ' vámkijátszásra vonatkozó minden bizonyitékok vehető fölvilágositást megadandnak.

megszerzését, nemkülönben a körülményekhez 4. S. Mindegyik szerződő fél vámszedő hiva- képest az árúk ideiglenes lefoglalását és a teltalai, a másik államnak erre felhatalmazott tesek letartóztatását kivánják. selsőb vám- vagy adóhivatalnokainak, kivána- Mindegyik szerződő fél községelöljárói és tukra azon lajstromok- és lajstrom-osztályok-i hatóságai az ilyetén megkereséseket csak ugy nak, melyek az utóbbi államnak kiviteli, bevi- teljesitendik, miként ez saját államuk vámteli s határszéli áruforgalmát kitüntetik, ugy- törvényeinek gyanitott vagy fölfedezett áthágászintén ama lajstromok mellékleteinek is meg- i saira nézve jogukban és kötelességükben áll.

(1) V. ö. e szerződés zárjegyzőkönyvét.

Az egyik rész vám- és adóhivatalnokai tani vám- vagy adóhivatali elintézés után, vagy elöljáró hatóságuknak, a másik rész illető ható- ellátni a szükséges igazolványokkal.(1) sága általi megkerestetése folytán arra is sel-| 10. S. Szinlugy mind a két fél az isméti szólittathatnak, hogy akár ezen utóbbi hatóság kivitelre szánt meg nem vámozott árúkért nála előtt akár saját országuk illető hatósága letett biztositékok kiadását, valamint a kivielőtt, a vámcsonkitásra vonatkozó körülmé- telért járó elengedéseket vagy visszatéritéseket nyekről vallomást tegyenek.(1)

csak akkor teljesitendi, ha a belépti hivatal 7. $. A szerződő felek egyike sem fog saját részére kiállitott, az eljárás lajstromozási területén a másik fél területére való csem- tételét és keletét tartalmazó bizonyitvány által pészkedésre alakult egyesüléseket megtürni, igazoltatik, hogy az emlitett szomszéd országba sem a csempészkedési vállalatok lehető hál- I kivitt áru emez utóbbi hivatalnál bejelentetett. (1) rányai ellen biztositó szerzödéseket érvénye- 11. S. A 9. S-ban b) alatt, és a 10. S-ban seknek ismerni.

foglalt határozatok foganatositása előtt, a szer8. S. A szerződő felek mindegyike meggá- zödő felek a közös határon az árúk átvitelére tolni köteles, hogy oly árukészletek, melyek a rendelt bejelentő és vizsgáló helyek kellő másik fél területére való átcsempészésre szán- száma és hatásköre iránt, azoknak egymással taknak tekinthetők, az utóbbi határszélének való közvetlen viszonya tekintetében, összhözelében föl ne halmoztassanak, vagy a lehető hangzólag kiszabandó elintézési órái iránt, s a visszaélés ellen szolgáló elengedő biztositék kivill árúknak a határontuli bejelentési hivanélkül le ne rakassanak.

talig a szükséghez képest elrendelendő hivataA határszéli kerületen belül, idegen, meg! los kisérése iránt, nemkülönben a vaspályai nem vámozott árúk raktárai rendszerint csak forgalomra vonatkozó különös rendszabályok oly helyeken türhetők meg, hol vámhivatal van, iránt, egymással készséggel egyezkedésbe bos ez esetben a vámhatóság részéről zár és ellen- csátkozandnak.(1) őrizet alá helyezendők.(1)

12. $. Mindegyik szerződő fél köteles a Ha egyes esetekben a hivatalos zár nem másik fél vámtörvényeinek a 13. és 14. ss-ban alkalmazható, helyette más, lehető biztosságot emlitett áthágásait nem csak saját alattvalóinak, nyújtó ellenőrködési intézkedések teendők.' hanem mindazoknak is, kik területén ideigleIdegen megvámozott árúk és belföldi árúk nesen laknak, vagy csak mulólag tartózkodnak készleteinek a határszéli kerületen belül a mey- is, az idézett szakaszokban kijelölt büntetések engedett, azaz a belföld helyi fogyasztásához terhe alatt megtiltani. mért forgalom szükségletét nem szabad meg- Mind a két szerződő fél kölcsönösen kötelezi haladniok. Ha azon gyanu támad, hogy ilynemü magát, hogy a másik szerződő félnek azon áruk készletei az érintett szükségleten felül és alattvalóit, kik csempészkedés gyanuját költöt csempészkedési czélra alakultak, az ily raktárak, ték maguk iránt, saját területén belül szemme a mennyiben ez lörvényesen megtörténhetik, a fogja tartani. vámhatósáạnak különös, a csempészkedés meg- 13. S. Mindegyik szerződő fél a másiknak gátlására alkalmas ellenőrizete alá helye- be-, ki- és átviteli tilalmainak átházásait, s a zendők.

vám- vagy adócsonkitásokat, azaz oly cselek9. S. Mindegyik szerződő fél köteles : vényeket vagy törvényellenes mulasztásokat,

a) oly árúhnak, melyek be- vagy átvitele a melyek által amaz államtól az öt lörvényesen másik államban tilos, vám- vagy adóhivatali megillető be- vagy kiviteli vám elvonatik, elintézését enez utóbbi állam felé csak akkor vagy fel nem födöztetése esetében elvonatnék, teljesiteni, ha ennek különös engedelme mu- tetszése szerint vagy az áthágás tárgyának taltatik elé;

elkobzásával s esetleg a teljes érték megtérilb) oly árúkat, melyek a másik államban be- tetésével s a melleit arányos pénzbirsággal, viteli vám alá esnek, és oda rendelvek:

vagy ugyanazon pénz- vagy vagyon-bünteté1. csak valamely ottani, megfelelő hatás- sekkel illetendi, melyek alá saját adótörvényeikörrel felruházott belépti hivatal felé vezető nek ugyanazon vagy hasonló áthágásai vetvek. irányban ;

Ez utóbbi esetben a büntetési összeg, a 2. a kilépti hivataloktól vagy igazolási lie- mennyiben az törvényesen az elvont adólyektől, csak oly nappali időben, hogy a ha- összeghez aránylik, azon állam tarifája szerint táron tul ott megengedelt időben érkezhes- szabandó ki, melynek adótörvénye ellen kövelsenek meg;

tetett el az áthágás (1) 3. a kilépti hivataloktól vagy igazolási hely 14. S. A másik állam vámtörvényeinek és a határ közölt - minden elkerülhető tar- olyatén áthágásaira, melyek bebizonyithatólay tózkodás megakadályozása mellett - elbocsá- sem valamely be-, ki- vagy átviteli tilalom

a

(1) V. ö. e szerződés zárjegyzőkönyvét.

Magyar Törvénytár 1877–1878.

21

a

a

megszegését, sem valamely vámilleték elvoná- bizonvitó erővel birandnak, mint a mely sát nem tartalmazzák vagy nem czélozzák, hasonló esetekben a saját állami hatóságok bizonyos határok között a büntető biró itéle- vagy tisztviselők hivatalos előadásainak tulajtétól függő, elegedő pénzbüntetések szaban- donittatik. dók.(1)

20. S. A 17. S. alapján inditott büntető15. S. Fogság- vagy munkabeli büntetéseket eljárással és a büntetés végrehajtásával járó (ide nem értve a végrenemhajtható pénzbünte- költségek ugyanazon elvek szerint határozandók léseknek a saját adótörvények szerint fogság- meg s vetendők ki, melyek a saját állambeli vagy munkabeli büntetésre változtatását) nem- törvények hasonnemü áthágásai folytán indikülönben becsületbeli büntetéseket, ipar-jogo-tott büntető-eljárásra nézve érvényesek. sitványok elvonását, vagy a büntetés sulyosbi- Azoknak egyelőre való fedezéséről azon tásakép a megtörtént elitéltetések kihirdetését állam tartozik gondoskodni, melyben a vizskiszabni, a szerződő felek egyike sem köteles gálat foly. ezen egyezmény alapján.

Az eljárással és a büntetés végrehajtásával 16. S. Ellenben a másik állam vámtörvényei- járó azon költségeket, melyek, ha az eljárás a nek megszegéseinél nelalán előforduló egyéb saját adótörvények áthágása miatt indittatott kihágások-, vétségek- s büntetteknek, p. 0. volna utoljára, ezen állam terhére esnének, a bántalmazások-, jogellenes ellenszegülés-, fe- mennyiben azok a vádlottól be nem bajthatók, nyegetések vagy erőszakoskodás-, hamisitások-, vagy a efolyt büntetési öss gek által nem megvesztegetések- vagy zsarolásoknak stb. fedezhetők, azon állam köteles megtériteni, törvényszerü megbüntetése a 12— 15. SS-ok melynek hatósága a vizsgálatot inditványozta (1) szerint kiboesátandó büntetési határozatok 24. S. A 17. §. alapján meginditott büntetőáltal sem ki nem zárható, sem meg nem szo- eljárás folytán a vádlottól behajlott, vagy az ritható.

áthágás elárusitoit tárgyai után befolyó pénz17. Ş. A másik fél vámtörvényeinek áthágá- összegekből először is a hátralevó perköltségek, sait, annak valamely illetékes hatóságának ezután a másik államtól elvont adók, s végre a megkeresésére, mindegyik szerződő fél ugyan- birságok fedezendők. azon biróságok által s ugyanazon eljárási Ezen utóbbiakról azon állam intézkedik, formák szerint fogja vizsgálat és törvényes melyben az eljárás véghez ment. büntetés alá vétetni, mint saját hasonló törvé- 22. S. A 17. S. alapján inditott vizsgálat nyeinek áthágásait :

azon idő alatt, mig jogerejü véghatározat nem 1. ha a vádlott vagy azon állam polgára, hozatott, azon állam hatóságának megkeresémely által vizsgálat és büntetés alá vonatik, sére, mely meginditotta, tüstént abbanhavagy

kyandó. (1) 2. ha nemcsak az áthágás idejében ezen 23. S. Azon büntetéseknek, melyekre a vádállam területén, bár csak mulólag is lakott, lott a 17. §. alapján inditott eljárás folytán vagy az áthágást ezen területből követte el, itéltetett vagy önkéntesen ajánlkozott, elengehanem a vizsgálatot inditványozó megkeresés dése vagy enyhitése azon államot illeti, melybeérkeztekor vagy azután is, emez állam terü- nek biróságánál az elitélés vagy ajánlkozás letén kerittetik kézre;

történt. a 2. alatt érintett escthen mindamellett csak Az ily büntetési elengedések vagy enyhitéakkor, ha vádlott nem polgára azon államnak, sek előtt mindazáltal azon állam hatóságának, melynek törvényei a vád alatti áthágás tárgyát melynek törvényei ellen követtetett el az álképezik.(2)

hágás, alkalom nyujtandó ez iránti nyilatko18. S. A 17. S-ban megjelölt vizsgálat meg- zásra. ejtésére azon biróság, melynek kerületéből 24. S. Mindegyik szerződő fél biróságai, it lörtént az áthágás, és azon biróság, melynek másik államban ennek vámtörvényei ellen elkerületében a vádlott vagy állandóan lakik, követt áthágások miatt vagy a 17. §. alapján vagy mint idegen, ideiglenesen tartózkodik, meginditott minden büntető-eljárásra vonatannyiban illetékesnek tekintendő, a mennyiben kozólag, kötelesek az illető biróság megkereugyanazon áthágás miatt ugyanazon vádlott sésére : ellen netalán más biróság előtt már tárgyalás 1. a birósági kerületükben tartózkodó tanufolyamatban vagy végitélet által befejezve kat és szakértőket, ha kivántatik, hit alatt kinincsen.

hallgatni, és amazokat, a mennyiben az orszá19. S. A 17. S-ban megjelölt vizsgálatok gos törvények a tanuskodás megtagadását meg folyamában a másik félbatóságainak vagy nem engedik, például a tanuskodás a tanuk tisztviselőinek hivatalos előadásai ugyanazon i saját büntársaságára nem vonatkozik, vagy oly

a

(1) V.ö. e szerződés zárjegyzőkönyvét. (2) V. ö. 18-24. SS.

körülményekre nem terjeszkedik, melyek a, mely a kérdéses törvényszegésnek maga részéváddal közel kapcsolatban állanak, tanusár- ról való kellő megvizsgálására és megbüntetétételre szükség esetében szoritani is ;

sére szerződésileg kötelezve van. 2. hivatalos szemléket tartani, s a leletet 25. §. A jelen egyezményben «vámtörvéhitelesiteni ;

nyek) alatt a be-, ki- és átviteli tilalmak, és 3. oly vádlottaknak, kik a megkeresett biró- «biróságok» alatt a szerződő államok mindság járásában tartózkodnak, a nélkül, hogy az egyikében az ilynemü saját törvényeik áthágáutóbbi állam kapcsolatához tartoznának, idé-, sainak megvizsgálására és megbüntetésére zéseket és határozatokat kézbesiteni;

rendelt hatóságok is értetnek. 4. a megkeresett biróság járásában található 26. S. A fentebbi határozatok által a szertörvényszegőket s ezeknek ingó vagyonát le- zödő államok között a csempészkedés elnyotartóztatni és kiadni, ha csak ama törvénysze- mása végett megállapitolt további kedvezmégök a megkeresett biróság állami kapcsolatá- nyek sem meg nem szünnek, sem meg nem hoz vagy oly más államhoz nem tartoznak, változnak.

Zárjegyzőkönyv.

Az osztrák-magyar monarchia és a német nan eladatlanul visszahozott marhára nézve birodalom közt kötött kereskedelmi szerződés- mindkét részről lehetőleg könnyitett vámeljánek mai napon történt alájrásánál a két rész- rás fog alkalmaztatni. beni meghatalmazottak a következő megjegy- Az azonosság megállapitására rendszerint a zéseket, nyilatkozatokat és megállapitásokat marhának faj, darabszám és szin szerinti megiktatták a jelen jegyzőkönyvbe.

jelölése, esetleg különös jelvények fölenlitése | mellett, elégségesnek fog tekintetni.

A szerződés 1. czikkéhez.

A szerződés 6. czikkéhez. 1. Az 1. czikk b) pontja alatt levő sentartás azon elővigyázati intézkedésekre is kiterjed, A. A közelebbi föltételek és alakszerümelyek a mezőgazdaság védelme végett kár- ségek tekintetében, melyek mellett a 6. czikktékony rovarok (mint például a phylloxera és ben megállapitott forgalmi könnyitések alkalcolorady rovar) becsempészése és terjedése mazandók, a következő megegyezés jött létre : ellen czéloztatnak.

1. belföldi készitésü fonalak és szövetek alatt 2. A szerződő felek az egészségrendőri az elküldő országban font fonalak és szött szöszempontból kibocsátott minden forgalmi meg. vetek, továbbá oly fonalak és szövetek értetnek, szoritást kölcsönösen egymással közölni fogják. melyek ugyan nyers állapotban a külföldről be

hozaltak és vámhivatali kezelés után a szabad

forgalomba mentek, de az elküldő országban A szerződés 3. czikkéhez.

fehériive vagy sestve vagy szinnyomatva let

tek, hogy azután további kidolgozás vagy kiA két szerződő fél gondoskodni fog arról,' készités végett a kikészitő országba vitessenek. hogy a törvényhozás a belső adónak alávetelt A belföldi készitésnek igazolására az árún ipar techuikai fejlődését ugy kövesse, hogy az alkalmazandó gyárijegy, illetőleg az árú bel. adóvisszatérités à tényleg fizetett adót túl ne földi készitőjének bizonyitványa szolgál. haladja.

2. A másik szerződő fél területére kikészités végett kivitt árúk és tárgyak vámmentes visz

szahozatala a kiküldő országban az első árúA szerződés 5. czikkéhez.

küldemény kivitele előtt szerzendő engedélytől

tehető függővé. Ezen engedély határozott vagy Azon árúk tekintetében, melyek az egyik határtalan időre, a visszavonás kikötése mel· szerződő fél területéből a másik területre vá- lett adatik, és meg nem tagadható oly önálló sárokra vagy sokadalmakra hozatván, vagy oda iparosoktól és kereskedőktől kik : vásárokon és sokadalmakon kivül bizonytalan a) vámáthágás miatt nincsenek elitélve, · eladásra küldetvén, előre meghatározandó idő vagy nem állanak vizsgálat alatt ; és alatt eladatlanul visszavitetnek, továbbá a 6) kik a készités végett kiviendő árukat és kereskedelmi utazók által behozott mustrák tárgyakat magában a belföldön előállitni, vagy tekintetében, a mindkét részbeli területeken ez azokat az 1. pont értelmében belföldivé tenni idő szerint alkalmazásban levő szabályok sen- képesek, vagy pedig azoknak jövendőben beltartatnak.

földi gyárosokiól leendő szerzését ez utóbA másik fél területére vásárokra vitt és on-biaknak nyilatkozata által igazolják.

« PreviousContinue »