Page images
PDF
EPUB

6. §. Fölhatalmaztatik egyuttal a ministerium, hogy a mennyiben a határörvidéki állami erdők alapul vétele mellett leendő pénzmüvelet ezt lehetővé jenné, az 1. §. a) és b) pontja alatt emlitett vasutvonalak épitését és üzletét akár az épités folyama alatt, akár annak befejezése után az államkincstárnak terheltetése nélkül engedélyezhesse: a vasutvonalak engedélyezésének jóváhagyása a törvényhozásnak tartatván fönn.

7. §. A jelen törvény első szakaszának a) és 6) pontja alatt emlitett vonalak üzlete a törvényhozás további rendelkezéseig a ministerium által kezelendő.(1)

8. §. A jelen törvény értelmében épitendő vasutakhoz szükséges területek megszerzése az 1868. évi LV. t.-cz.-ben megállapított eljárás mellett, a kész vasutak telekkönyvezése pedig az 1868. évi I. t.-cz. meghatározásai szerint ugy fog eszközöltetni, mint az a magyar államvaspálya északi és déli vonalait illetőleg történt.(1)

9. §. A mennyiben a jelen törvény 1. §-ának a) és b) pontja alatt emlitett vasutvonalak üzleti bevételei az üzleti kiadásokat nem fedeznék, a hiányt az államkincstár pótolja; viszont az üzleti kiadások fedezése után fenmaradó tiszta jövedelem hasonlag az államkincstárba folyik.(D

10. §. Utasittatik a ministerium, hogy a budapest-zimonyi vasut épitésének biztositása alkalmával, biztositsa egyszersmind Zimonynak Mitroviczczal való összeköttetését is.(2)

11. §. Jelen törvény végrehajtásával a közmunka- és közlekedési és a pénzügyminister bizatnak meg.

XXVII. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1867. évi XIV. és XVI. törvényczikkek, az 1869. évi II. törvényczikk, továbbá a Francziaországgal 1866 deczember 11-én kötött kereskedelmi szerződés, az Olaszországgal 1867 ápril 23-án kötött kereskedelmi és hajózási szerződés, a Németországgal 1868 márczius 9-én kötött vám- és kereskedelmi szerződés, és az osztrákmagyar Lloyddal 1871 november 18-án kötötl postaszerződés hatályának ideiglenes meghosszabbitásáról, valamint az osztrák nemzeti bankkal szemben, a tényleges állapotnak ideiglenes fentar

tásáról.(3)

(Szentesitést nyert 1877. évi deczember 20-án. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1877. évi deczember 24-én.)

1. §. A közösöknek elismert államügyekre szóló 1867: XIV. t.-cz. hatálya 1878. évi márszükséges költségek hozzájárulási arányáról ezius 31-ig meghosszabbittatik.

(1) E §. határozatai a sunja-határszéli vasutra kiterjeszti: 1880: XLIII. t. cz. 6. §.

(2) V. ö. a Budapestről-Zimonynál az ország határaig építendő vasútról és az ahhoz esatolandó szárnyvonalakról szóló 1880: XLII. t. cz. 4. §-át; a budapest-zimonyi vasutról és szárnyvonalairól szóló 1881: XLV. t. ezikket.

(3) Az 1867: XIV. és XVI. t. cz., az 1869: II. t. cz. az osztrák-magyar Lloyddal kötött postaszerződés további meghosszabbításáról, valamint az osztrák nemzeti bankkal szemben a tényleges állapotuak ideiglenes további fentartásáról az 1878: IV. és XIII. t. ezikkek rendelkeznek; a fönti t. ezikkben említett államokkal fennállott kereskedelmi szerződések hatályának ideiglenes további meghosszabbításáról az 1878: XVIII. t. cz. ntézkedik.

2. §. A magyar korona országai és Ő Felsége többi királyságai és országai közt kötött, s az 1867: XVI. törvényezikkbe iktatott vám- és kereskedelmi szövetség 1878. évi márczius 31-ig meghosszabbittatik.

1878. junius 30-ig meghosszabbithassa, esetleg pedig a kereskedelmi forgalomra nézve a külállamokkal szemben jelenleg létező állapotot 1878. junius 30-ig fentarthassa.

3. §. A kormány felhatalmaztatik arra, hogy

A vámkezelési költségek általánosításáról az osztrák-magyar Lloyddal kötött, és az 1872: szóló 4869. évi II. törvényezikk hatálya 1878. évi márczius 31-ig meghosszabbittatik.

XXVI. törvényezikkbe iktatott postaszerződést 1878. évi márczius 31-ig meghosszabbitsa. Egyuttal felhatalmaztatik a ministerium, hogy 4. §. Végül a kormány felhatalmaztatik, hogy a Francziaországgal 1866. évi deczember 14-én szemben az osztrák nemzeti bankkal, a jelenleg kötött kereskedelmi szerződést, továbbá az fennálló tényleges állapotot 1878. márczius Olaszországgal 1867. ápril 23-án létrejött ke-31-ig fentarthassa.

reskedelmi és hajózási szerződést, végre a 5. §. Jelen törvény kihirdetése után azonn l Németországgal 1868. márczius 9-én kötött hatályba lép; végrehajtásával a ministerium. vám- és kereskedelmi szerződést legfeljebb bizatik meg.

XXVIII. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1876. évi deczember 5-én Nagybritanniával kötött és az 1876. évi XLIX. t. czikkbe iktatott kereskedelmi szerződés hatályának meghosszabbitásáról szóló és 1877. évi november 26-án aláirt nyilatkozat beczikkelyezéséről.

Szentesitést nyert 1877. évi deczember 23-án. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1877. évi deczember 24-én.)

Az osztrák-magyar monarchia és Nagybritannia és Irhon egyesült királyság kormányai közt 1877. évi november hó 26-án Budapesten aláirt nyilatkozat, miután az országgyülés által elfogadtatott és utóbb a szerződő felek részéről szokott módon megerősittetett, ezennel az ország törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő:

Nyilatkozat.

Minthogy az osztrák-magyar monarchia és Nagybritannia közt 1876. évi deczember hó 5-én kötött kereskedelmi szerződés VII. czikke értelmében, 1877. évi deczember hó utolsó napján megszünnék, ő Felsége az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli Királyának kormánya egyrészről, és ő Felsége Nagybritannia és Irhon egyesült királyság Királynőjének kormánya másrészről, azon óhajtól vezérelve, hogy ezen szerződés hatálya meghosszabbittassék, a következő határozatban egyeztek meg: Az osztrák-magyar monarchia és Nagybritannia közt az 1876. évi deczember hó 5-én kötött kereskedelmi szerződés tartama határozatlan időre azon kikötéssel hosszabbittatik meg, hogy mind a két szerződő félnek bármikor is jogában áll azt felmondani.

Azon esetre, ha a két szerződő fél egyike azt az óhajtását nyilvánítaná, hogy e szerződés hatálya megszünjék, e szerződés azon naptól számítva, mely napon a felmondás történt, még egy évig hatályban marad.

Ennek hiteléül az alulirottak a jelen nyilatkozatot két példányban aláirták és mindegyik példányt pecsétjeikkel ellátták.

Kelt Budapesten, 1877. évi november hó 26-án.

(L. S.) Andrássy. (L. S.) Andrew Buchanan.

XXIX. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1868. évi XL. és 1873. évi XXXVII. törvényczikkek értelmében, az 1878. évben kiállitandó ujonez- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában.(1)

(Szentesitést nyert 1877. évi deczember 23-án. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1877. évi deczember 24-én.)

4. §. A hadsereg- és haditengerészet törvény az 1858-ik, 1857-ik és 4856-ik években szüáltal szabályozott számerejének biztositása vé- letett hadkötelesek korosztályaiból állítandók ki. gett a magyar korona országaira eső 40,933 főnyi ujonez jutaléknak és az ehhez megkivántató 4093 főnyi póttartaléknak kiállitása az 1878-ik évre, az 1868-ik évi XL-ik törvényczikk 3-ik, 43-ik és 32-ik szakaszai értelmében tandó. megszavaztatik.

3. §. Az ujonczállitás általában az eddig fennállott sorozó járások szerint és ezuttal kivételesen a jövő 4878-ik évi februárius 15-étől április 15-ig terjedő időszak alatt foganatosi4. §. A jelen törvény végrehajtásával a hon

2. §. Ezen ujonez- és póttartaléki jutalékok védelmi minister bizatik meg.

XXX. TÖRVÉNY-CZIKK.

az 1878. év első negyedében viselendő közterhekről és fedezendő államkiadásokról.(2)

(Szentesitést nyert 1877. évi deczember 23-án. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1877. évi deczember 24-én.)

tékül.

3. §. Az ezek folytán teendő költségek az 4878. évi költségvetés keretébe lesznek beillesztendők.

4. §. A ministerium felhatalmaztatik, hogy vényezikk rendeletci szolgálnak zsinórméra magyar korona országaiban jelenleg fennálló adókra és államjövedékekre vonatkozó összes törvényeket, azoknak időközben bekövetkezhető módosításaival, az 1878-ik év első évnegyede alatt érvényben tarthassa, s az azok alapján befolyó adókból s egyéb bevételekből az állam szükségletét a következő szakaszban meghatározott módon fedezhesse.

2. §. A kiadási tételekre nézve az 1877. évi államköltségvetésről szóló 1876-iki XLVI. tör

4. §. Jelen törvény hatálya az 1878. évi államköltségvetésről szóló törvény kihirdetése napján megszünik.

5. §. Ezen törvény 4878. évi január 4-én lép életbe, s végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.

(1) Az 1877. évi jutalékról az 1876: XL., az 1879. éviről pedig az 1878: XXXIV. t. cz. rendelkezik. (2) E t. czikk hatályát kiterjesztette: 1878 május 31-ig az 1878: III. t. cz.; 1878 junius 30-ig az 1878: XIV. t. ez. Az 1878. évi államköltségvetést az 1878: XVII. t. ez. tartalmazza.

1878. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK.

Magyar Törvénytár. 1877-1878.

7

« PreviousContinue »