Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Lap

kerületek számáról, új beosztásáról és az ezzel kapcsolatos intézkedé-

sekről...

17

XII. t. cz. Az 1848. évi törvények által megszüntetett úrbéri kap-

csolatból fenmaradt jog- és birtok viszonyok rendezését tárgyazó 1871 :

LIII. t.-cz. 45. és 51. $$-nak módosításáról és a 6. §. pótlásáról

19

XIII. t. cz. Az Olaszországgal 1867. évi ápril hó 23-án kötött keres-

kedelmi és hajózási szerződés hatályának meghosszabbításáról szóló és

1877. évi junius hó 4-én Rómában aláirt nyilatkozatnak beczikkelyezé-

séről....

20

XIV. t. cz. Az 1871 : VII. törvényczikk módosításáról, illetőleg az

1868 : XLI. törvényczikk 19. §-a alapján rendszeresített honvédorvosi

tisztikar újjászervezéséről

21

XV. t. cz. Magyarországnak az 1878-iki párisi közkiállításban leendő

részvételével járó költségek fedezéséről ......

21

XVI. t. cz. A magyar éjszakkeleti vasúttársulatot érdeklő 1875. évi

XLV. törvényczikkben foglalt szerződés módositásáról

22

XVII. t. cz. A Beszterczebánya város közelében épített gözfürész költ-

ségeinek fedezésére megkivántató póthitelről...

22

XVIII. t. cz. A közadók kezeléséről szóló 1876. évi XV. törvényczikk-

ben, a biróság előtti ügyek képviseltetésére vonatkozó intézkedések pót-

lásáról

23

XIX. t. cz. Nyers répát a sajtók használatára feldolgozó czukor-

gyárak által fizetendő fogyasztási adónak az 1877/8. évi idényre meg-

állapításáról

23

XX. t. cz. A gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről ...

24

XXI. t. cz. Az 1876. évi XLVI. és 1877. évi IX. t.-cz. alapján kibo-

csátandó járadék-kötvényeknek megadott adómentesség értelmezéséről 72

XXII. t. cz. A kisebb polgári peres ügyekben való eljárásról... 72

XXIII. t. cz. A megyék 1878. évi közigazgatási, árva és gyámható-

sági kiadásainak fedezéséről

92

XXIV. t. cz. A megyei mérnöki állomások megszüntetése és hivatali

teendőiknek az államépítészeti hivatalokra ruházásáról

92

XXV. t. cz. Az elzálogosított gyalui korona-uradalom visszaváltása

iránt a zálogbirtokosokkal kötött egyezség tárgyában ...

92

XXVI. t. cz. A határőrvidék területén építendő vasutakról...... 93

XXVII. t. cz. Az 1867. évi XIV. és XVI. törvényczikkek, az 1869. évi
II. törvényczikk, továbbá a Francziaországgal 1866. évi deczember 11-én

kötött kereskedelmi szerződés, az Olaszországgal 1867. évi ápril 23-án

kötött kereskedelmi és hajózási szerződés, a Németországgal 1868. évi

márczius 9-én kötött vám- és kereskedelmi szerződés, és az osztrák-

[ocr errors]

1878. évi törvényezikkek.

I. t. cz. Az 1873. évi XXXIV. törvényczikk 3. §-ában megállapított

határidőnek, valamint a Horvát-Szlavon országok beligazgatási költségei

fedezésére meghatározott százalék érvényének meghosszabbításáról 99

II. t. cz. A diósgyöri vasgyár költségeinek fedezéséről.....

99

IIJ. t. cz. Az 1878-ik év első negyedében viselendő közterhekről és

fedezendő államkiadásokról szóló 1877. évi XXX. törvényczikk hatályá-

nak 1878. évi május hó 31-ik napjáig kiterjesztése iránt

100

IV. t. cz. Az 1867. évi XIV. és XVI. törvényczikkek, az 1869. évi II. tör-

vényczikk, és az osztrák-magyar Lloyddal 1871. november 18-án kötött

postaszerződés hatályának ideiglenes meghosszabbításáról, valamint az

osztrák nemzeti bankkal szemben a tényleges állapotnak ideiglenes fen-

tartásáról......

100

V. t. cz. A magyar büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétsé-

gekről

101

VI. t. cz. A rézváltópénz szaporításáról

174

VII. t. cz. A szőlőbirtok után járt, és az 1868 : XXIX. törvényczikk

által megszüntetett tartozások bejelentési határidejéről

174

VIII. t. cz. Az 1877. évi közösügyi költségekre a magyar korona or-

szágai által pótlólag fizetendő összegekről

175

IX. t. cz. A közösügyi bizottságok által rendkivüli hadi költségekre

megszavazott 60 milliónyi hitel Magyarországra eső részének fedezé-

175

X. t. cz. A polgárosított szerb-bánsági és román-bảnsági volt határőr-

ezredek területén fekvő s eddig adómentes erdők, és a román-bánsági

a*

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Lap

volt határőrezred területén fekvő eddig adómentes havasi legelők ideig-

lenes megadóztatásáról...

176

XI. t. cz. A volt magyar keleti vasút-társulat részvényeinek beváltá-

sára kitűzött határidő meghosszabbításáról

177

XII. t. cz. A fővárosi közmunkák tanácsa és az osztrák cs. kir. szab.

államvasút-társaság között, a budapesti nagy körútnak a nevezett vasút-

társaság budapesti indóháza környékén leendő kiépítése iránt kötött

egyezségben elvállalt fizetési kötelezettség teljesítéséről

XIII. t. cz. Az 1867. évi XIV. és XVI. törvényczikkek, az 1869. évi II.

törvényczikk, és az osztrák-magyar Lloyddal 1871 november 18-án kö-

tött postaszerződés hatályának ideiglenes meghosszabbításáról, valamint

az osztrák nemzeti bankkal szemben a tényleges állapotnak ideiglenes

fentartásáról

178

XIV. t. cz. Az 1878. évi május hó 31-ik napjáig viselendő közter-

hekről és fedezendő államkiadásokról szóló 1878. évi III. törvényczikk

hatályának 1878. évi junius hó 30-ik napjáig kiterjesztése iránt

178

XV. t. cz. A közmunka- és közlekedési miniszteri tárcza részére, az

1877-ik évre szükségesekké vált pótkiadások iránt

179

XVI. t. cz. Az 1876-ik évi XLVI. t. cz. A) VI. fejezetének 9. cziménél

és XX. fejezetének némely czimeinél szükségesekké vált túlkiadások el-

számolásáról, és azok fedezésének jóváhagyásáról

179

XVII. t. cz. Az 1878. évi államköltségvetésről......

180

XVIII. t. cz. A Francziaország-, Olaszország- és Németországgal kö-

tött vám- és kereskedelmi szerződések hatályának meghosszabbításáról 189

XIX. t. cz. Azon arányról, a melyben a magyar korona országai az

1867. XII. törvényczikkben közösöknek elismert államügyek terheihez

hozzájárulnak....

189

XX. t. cz. A magyar korona országai és ő Felsége többi királyságai

és országai közt kötött vám- és kereskedelmi szövetségről

190

XXI. t. cz. Az osztrák-magyar vámterület általános vámtarifájáról 200

XXII. t. cz. A magyar korona országainak és ő Felsége többi király-

ságai és országainak kormányai közt, a részvénytársaságok, biztosító-

társaságok, közkereseti és iparszövetkezetek kölcsönös bebocsátása iránt

létrejött egyezményről ......

230

XXIII. t. cz. A czukoradóról ......

232

XXIV. t. cz. A szeszadóról......

236

XXV. t. cz. Az osztrák-magyar bank létesítéséről és szabadalmáról 258

XXVI. t. cz. A szabadalmazott osztrák nemzeti bankot cselekvő-

leg illető 80 millió forint államadósságot illetőleg kötendő egyezmény

iránt

301

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Lap

XXVII. t. cz. Az «osztrák-magyar Lloydı gözhajózási vállalattal kö-

tött hajózási és postaszerződésről

302

XXVIII. t. cz. Az 1871 : LV. törvényczikk alapján indítandó birtok-

rendezési eljárás bélyeg- és illetékmentessége iránt

312

XXIX. t. cz. Versecz sz. kir. város központi választmánya által 1878.

évre elkésve kiigazított országgyűlési képviselőválasztók névjegyzékének

kivételes összeállításáról

312

XXX. t. cz. Az 1873. évi XXXIV. t.-cz. 3. §-ában megállapított határ-

időnek, valamint a Horvát-Szlavon országok beligazgatási költségei fede-

zésére meghatározott százalék érvényének meghosszabbításáról szóló

1878. évi I. t.-cz. hatályának kiterjesztéséről ...

312

XXXI. t. cz. Az 1868. évi XL. t.-cz. 11. és 13. szakaszai rendelkezé-

sének, illetőleg a hadsereg és haditengerészet hadi létszámának és a

monarchia két államára nézve megállapított ujonczjutalék mennyiségé-

nek, az 1879. év végéig való fentartása tárgyában.

313

XXXII. t. cz. Az 1879. év első negyedében viselendő közterhekről

és fedezendő államkiadásokról.....

313

XXXIII. t. cz. A megyék 1879. évi közigazgatási-, árva- és gyámha-

tósági kiadásainak fedezéséről

314

XXXIV. t. cz. Az 1879. évben kiállítandó ujoncz- és póttartaléki

jutalékok megajánlása tárgyában

314

XXXV. t. cz. Az 1875. évi XLIX. és 1877. évi IX. t-czikkek módosí-

tásáról

314

XXXVI. t. cz. A német birodalommal 1878. évi deczember hó 16-án

kötött kereskedelmi szerződésről

315

[ocr errors]
[ocr errors]

...

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

......

......

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.....

ede

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »