Page images
PDF
EPUB

RÖVIDITÉSEK MAGYARÁZATA.

CS.

k. =

Ap. P. T. a. vagy ed. = Approbatæ Constitutiones, Pars, Titulus, articulus

vagy edictum. Art, art. = Articulus. B. T. L. = Az osztrák Birodalmi Törvénylap (Reichsgesetzblatt. Pl. 1851.

B. T. L. 49 = 1851. évi B. T. L. 49. szám).
Comp. P. T. a. = Compilatæ Constitutiones, Pars, Titulus, articulus.

= császári.
Cz.,cz.= Czim.
Decr. = Decretum.
Hk. = Werbőczy István Hármaskönyve. (Hk. I. 1. = I. Rész 1 czim.)
Id. törv. szab. = Az 1861. évi országbirói értekezlet által javaslatba hozott

ideiglenes törvénykezési szabályok.

könyv, kötet. kor. e. = A II. Mátyás megkoronázása előtt alkotott 1608. évi törvényczikkek. kor. u. = A II. Mátyás megkoronázása után alkotott 1608. évi törvényczikkek. min miniszter, miniszteri. Ny. p., par. = Császári nyilt parancs. R. G. BI. = Az osztrák «Reichsgesetzblatt» (hivatalos törvény- és rendelet

gyüjtemény. Pl. 1878. R. G. Bl. 64. 1878. Reichsgesetzblatt 64. szám.) R. T. = Magyarországi Rendeletek Tára (Pl. 1869. R. T. 89 = 1869. évi

R. T. 89. lap). rend. = rendelet. szab. = szabály, szabályzat . T., Tit. == Titulus. urb. = urbéri. V. ö. Vesd össze (Pl. v. ö. 1875: XX. t. cz. 20. S. = vesd össze az 1875 : XX. törvényczikk 20. §-ával); v. ö. 20. §. = vesd össze az illető t. czikk

; 20. S-ával.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1877. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK.

1

Magyar Törvénytár. 1877–1878.

I. TÖRVÉNY-CZIKK

némely törvényhatóságok véglegesen megállapitott területének az 1876: XXXIII. i. cz. rendelkezése folytán törvénybe iktatásáról.(1)

(Szentesitést nyert 1877. évi márczius 13-án. Kihirdettetett az országgyiilés képviselőházában 1877. évi

márczius 16-án, a főrendek házában márczius 17-én.)

1. $. Az 1876. évi XXXIII. törvényczikk 1-ső és 3-ik ss-ban területileg szabályozott törvényhatóságok közül, a terület végleges megállapitásánál érintetlenül hagyattak a következő megyék; névszerint: Csík, Fogaras, Brassó, Bihar, Szepes, Torontál, Somogy, Baranya, Komárom, Esztergom.(2)

2. S. Az ugyanazon törvényezikk 1-ső és 3-ik ss-ban felsorolt többi törvényhatóságok véglegesen megállapitott területe törvénybe iktattatik, a mint következik :

1. Egyesült Besztercze-Naszód megyét képezik : (3)
a) az egész volt Besztercze vidéke, beleértve Beszterczét is;

b) a volt Naszód vidéke, azon két községe kivételével, melyek MarosTorda megyéhez csatoltattak (7. d.);

c) a volt Doboka megvének következő községei: kusma, Sófalva, Szeredfalva, Harina, Netz, Galatz, Bilak, Simontelke, Kis-Budak, Várhely, Sirling, Berlád, Solymos, Nagy-Sajó, Árdány, Friss, Alsó-Sebes, Felső-Sebes, AlsóBalázsfalva, Felső-Balázsfalva, Kajla és Szász-Bongard ;

al) a volt Belső-Szolnok megyének következő községei: Entradám, Priszlop, Csépán, Luska, Oláh-Nemegye, Oláh-Németi

, Magyar-Nemegye és Tóhát. 2. Az egyesült Szolnok-Doboka megyét képezik : (0)

a) a volt Belső-Szolnok megye összes községei azok kivételével, melyek belőle az egyesült Besztercze-Naszód megyéhez csatoltattak (1. d.);

b) a volt Doboka megyének következő községei : Komlós-Ujfalu, FüzesSzt.-Péter, Füzes. Csáki-Gorbó, Paptelke, Kalocsa, Vajdaháza, Szótelke, Récze-keresztur, Kecskeháta, Völcs, Pánczéleseh, Magyar-Derzse, Köblös, Alsó-Töök, Felső-Töök, Igricze, Tótfalu, Szarvaskend, Esztény, Poklostelke, Moró, Doboka, kendilóna, Lozsárd, Onok. Tötör, Kecsed-Szilvás, kecsed, Nayv-Iklód, kis-Jenő, kis-Iklód, Viz-Szilvás, Hesdát, Mikola, Boncz- Nyires, Szekuláj, Szt.-Egyed, Pujon, Szt.-Gothard, Czege, Göcz, Császári, Vajda-Szt.

(1) V. ö. az 1876: XXXIII. t. czikkei és 1. jegyzetét; továbbá az 1877: X. 1. czikket, az 1876: XXXIII. t. cz. által területükre nézve szabályozott lörvényhatóságokban az országgyülési képviselő-választókerületek új beosztásáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről. L. a törvényhatóságokról szóló 1886: XXI. I. czikkel, melynek kapcsán egybefoglaltuk a törvényhatóságokra vonatkozó érvényes rendelkezéseket.

(2) E megyek tekintetében v.ö. 1876: XXXIII. 1. cz. 1. $. 7., 13., 16., 20., 22., 23. p., továbbá 3. §. 11)-d) p.

(3) V.ö. 1876: XXXII. 1 cz. 1. §. 1. p. (4) V. ö. 1876: XXXIII. 1. cz. 1. §. 2. p.

« PreviousContinue »