Page images
PDF
EPUB

1877–1878. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK

[blocks in formation]

BUDAPEST
KIADÓ:

FŐBIZOMÁNYOS:
FRANKLIN-TÁRSULAT + RÉVAI TESTVÉREK
MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1896

[merged small][merged small][merged small][graphic]

BUDAPEST
KIADÓ:

FŐBIZOMÁNYOS: FRANKLIN-TÁRSULAT + RÉVAI TESTVÉREK MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1896

C137629

Minden jog fentartva.

Franklin-Társulat nyomdája.

TARTALOM.

A betűrendes tárgymutatót a gyűjteményt befejező kötet tartalmazza,

[ocr errors]

10

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1877. évi törvényczikkek.

Lap

I. t. cz. Némely törvényhatóságok véglegesen megállapított területé-

nek az 1876. évi XXXIII. t.-cz. rendelkezése folytán törvénybe iktatá-

3

II. t. cz. Köncsög, Matkó és Bugacz pusztáknak Kecskemét város

törvényhatósága alá helyezéséről

III. t. cz. Körmöczbánya, Korpona és Bakabánya sz. k. városok be-

kebelezéséről ...

10

IV. t. cz. A szörénymegyei ideiglenes közigazgatási rendszernek há-

rom évre való fentartásáról

10

V. t. cz. Az 1870: XVI. és 1871 : XII. t.-czikk módosításáról

11

VI. t. cz. A katonaság részére az 1873. évi III. negyedétől az 1876.

év III. negyedéig kiszolgáltatott előfogatokért járó díjpótlékokból szár-

mazó kiadások fedezésére szükséges póthitelről s az ezen költségek jövő-

ben való fedezésének módozatáról

11

VII. t. cz. A m. k. honvédség hadrendszerinti állományára előírt

felszerelési czikkek beszerzéséből keletkezett költségtöbblet fedezésére

szükséges póthitelről

12

VIII. t. cz. Az 1868. évi XXXI. törvényczikk módosításáról

12

IX. t. cz. Az 1873. évi XXXIII. törvényczikk alapján forgalomba

hozott kincstári utalványok beváltása czéljából kibocsátandó járadék-

kötvényekről

14

X. t. cz. Az 1876. évi XXXIII. t.-cz. által területükre nézve szabályo-

zott törvényhatóságokban az országgyűlési képviselő-választókerületek

új beosztásáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről

14

XI. t. cz. Budapest fővárosban az országgyűlési képviselő-választó-

[ocr errors]
« PreviousContinue »