Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

TARTALOM

1875-1876.

A betürendes tirgymutatót a gyüjteményt befejező kötet tartalmazza.

1875. évi törvényezikkek.

Lap I. t. cz. Az összeférhetlenségről ...

3 II. t. cz. Az 1848. évi V. t. cz. 5. §. A) pontja némely tételeinek módosításáról..

5 III. t. cz. A nyilvános betegápolás költségei fedezéséről

6 IV. t. cz. A Budapest főváros területén a jelen törvény kihirdetése után 1877 augusztus 1-ső napjáig kiépítendő házak és a főközlekedési sugárútnak legkülsőbb részét szegélyező villák és nyaralók adómentességéről

10 V. t. cz. Az 1875. évi 1-ső negyedében viselendő közterhekről és fedezendő államköltségekről szóló 1874 : XXXVI. t. cz. hatályának 1875. évi ápril 30-ik napjáig kiterjesztése iránt...

11 VI. t. cz. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1874. évi XXXIII. t. cz. 12. $. 5. pontjának és 108. S-ának pótlásáról

11 VII. t. cz. A földadó szabályozásáról......

12 VIII. t. cz. Az 1874. évi október 9-én kötött váltalános pósta-egyleti szerződés) beczikkelyezéséről

27 IX. t. cz. A birósági végrehajtókról szóló 1871. LI. t. cz. módosításáról.

32 X. t. cz. A kézbesítőkről

33 XI. t. cz. Az Oroszországgal 1874 február 5-én (jan. 24.) az iparvédjegyek tárgyában létesült nyilatkozvány beczikkelyezéséről

35 XII. t. cz. A tengerész-szökevények kölcsönös kiadatása tárgyában Görögországgal 1874-ik évi márczius hó 16/28-án kötött egyezményről 36

XIII. t. cz. Az Olaszországgal 1874. évi május 15-én kötött consulsági egyezményről

38 XIV. t. cz. A külföldi dohányért fizetendő engedélyi illeték megváltoztatása iránt...

48 XV. t. cz. A fémjelzési törvény- és szabályok módosítása tárgyában 48

XVI. t. cz. A budapesti árú- és értéktőzsde, valamint a vidéki termény- s gabona-csarnokok választott biróságai elött előforduló iratoktól s jogügyletektől és ezen biróságok itéleteitől járó bélyegilletékekről 49

XVII. t. cz. Az 1874. évi törvényczikk alapján felvett államkölcsönről 52 XVIII. t. cz. Az 1875. év 1-ső negyedében viselendő közterhekről és

a

Magyar Törvénytár. 1875–1876.

[ocr errors][ocr errors]

Lap fedezendő államköltségekről szóló 1874. évi XXXVI. t. cz. hatályának 1875. évi májushó 31-ik napjáig kiterjesztése iránt

53 XIX. t. cz. A sör-, szesz- és czukor-adókról szóló törvényes határozatokban, az új métermérték- és súlyrendszer folytán szükséges módositások tárgyában

53 XX. t. cz. A vasuti és gözhajózási szállítás használatának megadóztatásáról

56 XXI. t. cz. A vadászatnak és vadászatra használható fegyvereknek megadóztatásáról

58 XXII. t. cz. A tökekamat- és járadék-adóról

61 XXIII. t. cz. A házadóról szóló 1868-ik évi XXII. törvényczikk hatályának meghosszabbításáról és némely rendeletének módosításáról 64

XXIV. t. cz. A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adójáról

67 XXV. t. cz. A bélyeg, illetékek és dijak tárgyában

70 XXVI. t. cz. A cselédtartásért, teke-asztalokért, játék-helyiségekért, kocsi- és lótartásért fizetendő adóról

74 XXVII. t. cz. A bánya-adóról....

77 XXVIII. t. cz. A bor- és húsfogyasztási adóról

81 XXIX. t. cz. A keresel-adóról

84 XXX. t. cz. A polgárositott varasd-szent-györgyi és varasd-körösi volt határörezredek területén fekvő s eddig adómentes erdők ideiglenes megadóztatásáról

97 XXXI. t. cz. Az 1874. évi XXXV. t. cz. életbeléptetésének elhalasztásáról

98 XXXII. t. cz. A népoktatási nyilvános tanintézetek s nyilvános kisdedóvó intézetek tanitóinak s nevelőinek nyugdíjazásáról, valamint azok özvegyeinek és árváinak gyámolitásáról XXXIII. t. cz. Az 1875. évi államköltségvetésről

108 XXXIV. t. cz. A budapesti nemzeti szinház homlokzatának és bérházának kiépítéséről, az arra szükséges törlesztési kölcsönnek és a bérház adómentességének engedélyezéséröl,

118 XXXV. t. cz. A községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. törv.czikk némely S8-ainak a szabad királyi és törvényhatósági joggal felruházott városokra való kiterjesztéséről

118 XXXVI. t. cz. Az elsőfokú királyi biróságok újabb szervezéséről 119 XXXVII. t. cz. A kereskedelmi törvény ..

120 XXXVIII. t. cz. Az Oroszországgal 1874. évi október 15-én a közönséges büntettesek kölcsönös kiadatása iránt kötött államszerződés beczikkelyezéséről

207 XXXIX. t. cz. Az 1874-ik évi XXXIII. t. cz. átmeneti intézkedéseinek pótlásáról

214 XL. t. cz. Az első magyar-gácsországi vasút állami biztosítékának felemelése és az 1873. évi XXIII. törvényczikk 3. §-ának módosítása tárgyában

215 XLI. t. cz. A vasutak építéséből az állam ellen támasztott kártalanitási követelések esetleges kiegyenlitéséről, valamint az állami biztosítást élvező pályákon szükséges új beruházásokról

215

98

Lap XLII. t. cz. A nagy-surány-nyitrai másodrendű vasút kiépítéséről 217

XLIII. t. cz. A tótmegyer-nagysurányi másodrendű vasút engedélyezéséről

223 XLIV. t. cz. Az arad-körösvölgyi Il-rendű vasút kiépítése tárgyában 226

XLV. t. cz. A magyar-északkeleti- és nyiregyház-ungvári vasutak függő ügyeinek rendezéséről

233 XLVI. t. cz. A szeszadó iránti törvény és szabályok adómentes pálinkafőzésről szóló 89-ik §-ának az 1876. évi január 1-jével a polgárositott bánáti határörvidék és titeli zászlóalj valamennyi lakosára való kiterjesztése tárgyában

235 XLVII. t. cz. Az általános jövedelmi pótadóról és az 1875 : XXIX. törvényczikk némely rendeletének módosításáról ..

236 XLVIII. t. cz. A földadóról szóló törvényezikk, a jövedelemadóról és a személyes kereseti adóról szóló törvényczikkek érvényben álló részei, valamint a czukoradorol, a bor- és húsfogyasztási adóról és a dohányjövedékről szóló törvényczikkek hatályának meghosszabbításáról 239 XLIX. t. cz. 80 millió értékü forint járadék-kölcsönről

240 L. t. cz. A sójövedékről szóló 1868. évi XI. t. cz. és a sójövedéki szabályok némely intézkedéseinek módosításárol

240 LI. t. cz. A közös hadsereg (haditengerészet) és a m. kir. honvédség egyéneinek katonai ellátásáról ...

243 LII. t. cz. A horvát-szlavonországi jelzálogos váltsági kötvények némely kedvezményeiről

277 LIII. t. cz. Az 1876-ik évben kiállítandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában

278 LIV. t. cz. A megyék, kerületek, vidékek és székek 1876. évi közigazgatási-, árva- és gyámhatósági kiadásainak fedezéséről

278 LV. t. cz. Az 1876. évi államköltségvetésről

278 LVI. t. cz. Az 1875. évi julius hó 22-én kötött «nemzetközi távirdaegyezményről

287 LVII. t. cz. A gyári- és kereskedelmi védjegyek kölcsönös oltalma tárgyában a német birodalom kormányával kicserélt ministeri nyilatkozvány beczikkelyezéséről

294 LVIII. t. cz. A métermérték-törvény behozataláról szóló 1874. évi VIII. t. cz. némely szakaszának módosítása iránt...

295

1876. évi törvényezikkek. I. t. cz. Az 1873. évi XXXIII. és 1874. évi XIV. törvényczikkek alapján kibocsátott kincstári utalványok egy részének visszaváltásáról.... 299

II. t. cz. A méter-mérték ügyében 1875. évi május hó 20-án Párisban kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről ...

299 III. t. cz. Deák Ferencz emlékének törvénybe igtatásáról

310 IV. t. cz. A dohányjövedékről szóló 1868. évi XIV-ik t. cz. és az érvényben levő dohányjövedéki szabályok némely intézkedéseinek módositásáról

310 V. t. cz. A községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. t. cz. modositásáról és kiegészítéséről,

314

2

Lap VI. t. cz. A közigazgatási bizottságról

320 VII. t. cz. Az 1870 : XLII. és 1872 : XXXVI. törvényezikkekben szabályozott fegyelmi eljárás módosításáról és kiegészítéséről

336 VIII. t. cz. Az ország némely részeiben megzavart közbiztosság helyreállítása végett az 1869., 1870., 1871. és 1872. években tett rendkivüli intézkedések folytán utólag felmerült költségekre szükséges póthitelről... 338

IX. t. cz. A nagyszombat-szeredi lóvonatú vasútnak gözmozdonyúvá leendő átalakitásáról

339 X. t. cz. Az 1870 : XXXII. törvényczikkel engedélyezett bánréve-nadasdi vasút engedély-okmánya némely határozmányainak módosításáról, illetőleg kiegészítéséről

339 XI. t. cz. Az állami biztositást tényleg igénybe vevő vasút-társulatok részéről az 1875. évi XLI. t. cz. 2-ik §. alapján kibocsátandó elsőbbségi kötvényeknek az állam által leendő átvételéről

341 XII. t. cz. A Királyföldröl (fundus regiusról), továbbá a szász egyetem (universitas) rendezéséről és az egyetemnek, valamint az úgynevezett hét biráknak vagyonáról

342 XIII. t. cz. A cseléd és gazda közötti viszony szabályozásáról, a gazdasági munkásokról és napszámosokról...

346 XIV. t. cz. A közegészségügy rendezéséről

363 XV. t. cz. A közadók kezeléséről

398 XVI. t. cz. A végrendeletek, öröklési szerződések és halálesetre szóló ajándékozások alaki kellékeiről

416 XVII. t. cz. A svájczi szövetséggel 1875-ik évi deczember hó 7-én a letelepedések iránt kötött államszerződés beczikkelyezéséről

422 XVIII. t. cz. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1874-ik évi XXXIII. t. cz. némely intézkedéseinek módosításáról .....

425 XIX. t. cz. Az osztrák-magyar monarchia és a rumániai fejedelemség között 1875 junius 22-én kötött kereskedelmi szerződésről...

426 XX. t. cz. Némely városi törvényhatóságok megszüntetéséről 439

XXI. t. cz. Azon eltérésekről, melyekkel az 1875. évi XXXVII. t. cz. a magyar földhitelintézetre alkalmazandó

441 XXII. t. cz. Az 1873. és 1875. évi közösügyi költségek fedezésére megkivántató pothitelekről

442 XXIII. t. cz. Az 1875 : XXXIII. t. cz. A) VI. fejezet 9. cziménél, továbbá XIX. és B) VII. fejezetei némely czimei és rovatainál tett túlkiadások elszámolhatásáról

442 XXIV. t. cz. Horvát-Szlavonországokban 1867. év végén fenmaradt egyenes adóhátralékokra befolyt összegből ugyanazon országokat megillető százaléknak kifizetésére megkivántató póthitelről

443 XXV. t. cz. Az egyenes adóhátralékok egyénenkinti leszámolásának befejezésére szükséges költségek fedezésére megkivántató 150,000 forintnyi pothitelről

443 XXVI. t. cz. Az 1874. évi XXXIII. t. czikk alapján 1875. évben végbement általános országgyűlési képviselőválasztások alkalmával felmerült költségekre szükséges póthitelről és az 1872. évben végbement ált. választások alkalmából fenmaradt némely költségek fedezéséről.....

443 XXVII. t. cz. A váltó-törvényről

444

« PreviousContinue »