Page images
PDF
EPUB

116. CZIKKELY.

kabold-féle fekvőjószágokat is, kivéve Nádasdi

Ferencz gróf uréil, melyek az ő végvárai .1: orszáy végridikri részrre teljesitendő Sárvár és kapuvár részére lettek kirendelve, ingyennunkáknak a rendjét megható- és kivéve kesző várának ugyanoda rendelt rozzáli.

két részét. Oda, Pápához rendelik még Vas

vármegye hét járását, Szalay György és PoA rendek a végvidékek helyreigazitásáról lyondy Gáspár szolgabirókéit a Miske-féle fekvő. és megerősitéséről, valamint az ingyen mun- jószágokkal, kivévén ebben a vármegyében is kák meghatározásáról is gondoskodni óhajtván, a kiveendőket, a melvek a föntemlitelt czika következő módon rendelkeztek:

kelyben elő vannak sorolva : annak a kije

lentésével, hogy a vépi sekvő jószágok, mint 1. Ş. Először is, kivévén az esztergomi a melyek a pápai crősségtől távol feküsznek, érsekséunek bárhol létező összes fekvő jószá- az oda határozott munkákal a vármegye rengait, a miall, mert a méltóságos és főtiszte- deléséhez képest pénzben teljesithessék; a lendő esztergomi érsek ur az ujvári erősség kőszeg várához tartozó fekvőjószágok pedig épitését megkezdvén és tovább folytatván, jövőre a kapuk összeírásához képest hasonlóazoknak minden ingyen munkát állandóan képen pénzben fogják azt teljesiteni. ehhez kell teljesíteniök :

11. S. Tatához Balogh András komárom2. $. Az ország felső részeiben kirendelik megyei szolgabirónak a járását, kivéve a koSzatmárhoz a hasonnevü Szatmár vármegyét márom várához tartozó Szőny, Almás, Neszegészen, kivéve az Ecsedhez tartozó fekvő- mél birtokokat. ószágokal.

12. S. komáromhoz ugyanannak a homa3. S. källóhoz Szaboles vármegye három rom vármegyének többi három járását, ugyjárását:

mint a dunáninnenit és Odor Péterét, a vér1. $. Tokajhoz Szabolcs vármegyének Dada tesaljait az emlitelt Szőny, Almás és Neszmél nevü negyedik járását és Zemplén vármegyé- birtokok kal. nek egyik járását, az alsót.

13. S. Geszteshez saját tartozékait. 55. $. Onodhoz ugyanannak a Zemplén 14. S. Cheszneklicz Tall és Tápi-Szentvirmegyének többi három járását, továbbá Miklós birtokokal Győr vármegyéből. Abaujvár-, Heves, külső-Szolnok és Ung vár- 1.3. $. Muraszombathoz a Petáncz nevü megyéket egészen.

három birtokot, továbbá Borhidát, Várkóczot 6. $. Szendrőhöz : Sáros-, Szepes-, L'yocsa-, ! és korongot, a melyekhez hozzáadják PetzBereg- és Torna vármegyékel, kivéve a Szád- ninczet és Markusóczot, valamint a nemeseknek vára várához tartozó fekvőjavakat, de csak és szabadosoknak a felső-lindvai erősség és (gy esztendőre.

muray-szombati vár tartozékaiban fekvő jószá7. $. Diós-Györhöz egész Borsód vármegyéi, gait, kivéve a bán gróf urnak ott levő fekvő Csongráddal.

jószágail, a melyeknek ő maga vagy mások 8. S. Putnokhoz Gömör vármegyét egészen, vannak a birtokában. hasonlóképen kivévén a Szádvára várhoz tar- 16. $. Széchy-Szigethez ennek összes tartozó fekvőségeket, melyeket épen ugy mint a tozékait, a Széchy családbeli rak mondott Tornában létezőket, annak az omlófélben levő felső-lindvai erősségének és muraszombati várnak a kiigazitására rendeltek ki, de csak várának más tartozékaival egyült. egy esztendőre.

17. $. Egervárhoz Mindszent, Barabás és 9. $. A dunánindeni részekben pedig : az Vaspör birtokokat. Úrnak 1047. évében hozott 1:53. ezikkelylyel 18. $. Lövőhez Hassági, Baksa és Pórtörtént megállapitást meghagyják a maga álla- szombatja birtokokat. potában, kivévén az esztergomi káptalannak 199 $. Türjéhez az ugyanazon nevü salut, Nyitra-, Bars- és Hont vármegyékben fekvő a mely tudniillik annak ugyanoll fekvő tartojószágait, a melyek Szent Benedek váráhozzékail, és ugyanannak a prépostságnak más vannak rendelve ; és kivéve Pozsony vár- birtokait. megvél is, a melyet annak a viszonzására, 20. $. Zalavárboz Szabor birtokot. hogy az esztergomi érsek saját kapui számán 21. §. hapornakloz, mint ezt ezelőtt az tul a föntebb emliteti száz lovast sogja két 163.), évi határozatokban elrendelték. éven át eltartani, az érsekujvári erősség helyre- 22. S. Csákányhoz, az 1630. évi 3. czikihozásáboz segitségül rendeltek ki; ugyszintén kely értelmében, Dobra járást. Soltmegyét is, a melyet Buják vár számára 23. $. A Moson vármegyéből a győri várharriak.

hoz és erősséghez rendell és beveendő pénz10. $. A dunántuli részekben pedir mey- összeget ugyanama Győr vármegye alispánja ujitják az 1647. évi 153. czikkelyt és csak a kezéhez kell adni és beszolgáltatni, a ki ennek következőkben módositják: Pápához kirende. gy bevételéről, mint kiadásáról a vármegyéik egész Sopron vármegyél, beleértie a nek kellően számol adni tartozzék.

$. 24. Hac tamen conditione per expres- nati, ad diversos aliorum confiniorum usus, sum declarata ; quod de perceptione, et ad non distrahantur : et Sylvær quoque dominocontinium crogatione, hujusmodi gratuitorum rum prælatorum, baronum, et nobilium ad laborum, tam futurorum, quam præteritorum, privatos capitaneorum usus, ne(1) desolentur, singuli continiorum capitanei, supremis, el sub pena violentiae, in utroque. vice-comitibus, ac comitatibus, ex quibus videlicet, ejusmodi gratuiti labores administrati

ARTICULUS 117. fuerint, et imposterum administrabuntur; plenarias rationes dare debeant, et sint adstricti :: Molus et orilo, quibus defectus, et fraisalva nihilominus, in regnicolas, tales gratuitos des circa administrationem gratulorum labores præstare nolentes, pro domino pala

laborum praecaveantur. lino declarata superius compellendi facultate.

g. 255. Casu vero, quo tales capitanei, de Et quia circa gratuitorum laborum admiperceptis gratuitis laboribus rationem dare nistrationem, tam ex parte comitatuum, quam nollent, vel non possent; extunc comes, vel capitaneorum, plurimi deseclus, et fraudes, vice-comes, el comitalus, omnimodam habeat distractionesque, in privatos usus fieri conde ejusmodi capitaneis, et bonis ipsorum, pro' sueverunt; modus ei ordo cosdem præstandi, retentis apud se gratuitorum laborum subsi- ac in usus præcise confiniorum convertendi, diis, sine omni litiginario processu, cxecutio- in articulo 52. anni 1618. expressus, sul, nem faciendi, et iterum ad continia conver- pena ibidem posita exacte observandus statandi facultatem.

tuitur : $. 26. Et in hujusmodi graluitis laboribus, §. 1. Ubi vero gratuitum laborem, in pardebito modo, el ordine administrandis, illud tibus cis- of ultra-Danubianis, in pecunia quoque servandum statuunt regnicolæ ; ut prastant; a singulis portis Morenos tres cum gratuiti labores ad certa aliqua contina ordi- dimidio solvant.

[ocr errors]

ARTICULI'S 118.

Domini Joannes Waicharılus dur Minsterbergensis in Silesia : sacri Romani imperii princeps ab Aucrspergh, et Octavius ile Aragonia, ac sacri Romani

imperii princeps; in Hungaros recipiuntur. Porro stalus, et ordines, excellentissimorum dominorum, Joannis Waichardi, ducis Minsterbergensis in Silesia :

$. 1. Sacri Romani imperii principis ab Auersperg, comitis Gottsche, et Wels, domini in Schön, et Szissenberg, aurei velleris equitis, sacræ cæsarea regiæque majestatis(2) consiliarii, camerarii, supremi et hæreditarii provincia marsalchi, el camerarii ducatus Carniolia el Sclavoniæ :

$. 2. Et Octavii de Aragonii, sacri Romani imperii principis, et ducis Amalili; suæ majestatis intimi consiliarii, camerarii, guardia hadschierorum capitanei, generalis, et campi marsalchi; nec non aurei velleris equitis;

$. 3. Curam ac promtitudinem, in hoc regnum Hungariæ, ejusque commoda promovenda, tam interpositione apud suam majestatem sacratissimam partium suarum, quam aliis occasionibus, cum grata illorum satisfactione, copiose declaratam, sat luculenter contestatam habentes; eosdem de sua majestate et regno ita benemeritos, recepto primo, tam suo, quam hæredum suorum nominibus consueto juramento, benevole, ac ex solo proprioque gratificandi molu; in numerum reliquorum regni Hungaria incolarum recaperunt; ac pro veris, et indubitatis ejusdem membris, imposterum ab omnibus habendos, acceptandosque decernunt: confidentes ipsos, eorumque haeredes, bonos, el gratos patriae cives; luendisque ejusdem liberlatibus et procurandis commodis, intentiores futuros.

(1) Az eredetiben «ne» liel volt «nonáll. (k. és Ó.)

21. $. Mindazonállal annak a feltételnek a rozzák, hogy a valamely bizonyos végvidékhatározott kijelentésével, hogy a végvidékek hez kirendell ingyen munkákat nem szabad egyes kapitányai tartozzanak és kötelezve más végvidékek különböző czéljaira selhasztegyenek, ugy ezeknek a jövendő, mint az nálni, és hogy a főpap urak, bárók és nemeelmult ingyen munkáknak a bevételéről és a sek erdeit se pusztitsák a kapitányok magán végvidékekre való kiadásáról, a fő- és alispá- | használatára, mindkét esetre a hatalmaskodás noknak meg a vármegyéknek, amelyekből büntetését szabván ki.(1) Tudniillik azok az ingyen munkákal teljesitelték és ezután teljesíteni fogják, teljesen szá

117. CZIKKELY. mot adni, mindamellett épségben maradván a az ingyenmunkák teljesitése körül tunádor urnah ama föntebb kijelentelt jora, hogy pusztalt hiányok és csalások meggátli az ingyen munkákat teljesiteni vonakodó or

sának a módja és rendje. szaglakósokat azok teljesilésére kényszerithesse.

2:5. $. Abban az esetben pedig, hogy ha És mivel az ingyen munkák szolgáltatása azok a kapitányok a beszedeli ingyen mun- körül mind a vármegyék, mind a kapitányok kákról nem akarnávak vagy nem tudnának részéről igen sok hiba és csalás, és azoknak számot adni, akkor az ispánnak vagy alis- magán ezélra való felhasználása szokott előpánnak és a vármegyének teljes batalmában fordulni, határozzák, hogy az 1618. évi 52. álljon az ilyen kapitányok ellenében és azok czikkelyben kitett büntetés alatt, azoknak telfekvő jószágaiban a maguknál visszatartott jesitésében és egyenesen a végvidékekre való ingyen munka segélyt minden peres eljárás felhasználásában az eme czikkelyben megállapinélkül végrehajtás utján felhajtani és ismét a 10lt módot és rendet szorosan meg kell tartani. végvidékekre forditani.

1. S. Hogyha pedig az ingyen munkát a 20. S. És az ilyen kellő módon és rend! Dunán inneni és iuli részekben pénzben szolben szolgáltatandó ingyen munkákra nézve az gáltatják, minden egyes kaputol negyedföl ország lakósok annak a megtartását is elhatá- forintot fizessenek.(2)

118. CZIKKELY.

3)

Waichard János, sziléziai, minsterbergi herczeg urat, Aucrspergh, szent római birodalmi fejedelem urat és aragoniai Oktav, szent római birodalmi fejedelem

urat honfiusitják. A karok és rendek továbbá, nagyméltóságu Waichard János, minsterbergi herczegnek, Sziléziában;

1. $. Auersperg, szent római birodalmi fejedelemnek, Gottsche és Wels grófjának, Schön és Szissenberg urának, aranygyapjas vitéznek, a császári és királyi szent felség tanácsosának, kamarásának, fő és örökös tartományi marschaljának, és Krajna herczegség és Szlavonia kamarásának ; (:

3. S. És aragoniai Oktáv, szent római birodalmi fejedelemnek, amalsfii herczegnek, ő felsége titkos tanácsosának, kamarásának, a Hadschir-testőrség kapitányánah, generálisnak és főhadvezérnek és aranygyapjas vitéznek,

3. $. Azt a gondosságát és készségét, a melyet e Magyarország és jólélének előmozditása iránt, az ő hálásan érzelt megelégedésükre, részint ő szent felségénél való közbenjárásukkal, részint sok más alkalommal bőségesen tanusitottak, elég világosan bebizonyitottnak látván, őket, a kik ő felsége és az ország körül annyi érdemet szereztek, bevevén tőlük előbb a maguk és örököseik nevében a szokásos esküt, jóakarattal és csupán saját kedveskedési szándékukból, Magyarország többi lakósai közé befogadták és határozzák, hogy ennekutána mindenki az ország valódi és kétségtelen tagjainak tartsa és ismerje el, bizván abban, hogy ők maguk és utódaik a hazának jó és hálás polgárai lesznek és szabadságainak a megvédésében, javának az előmozditásában buzgólkodni fognak.

(1) 1. ö. 1662: XX. és 1681: III. és XVI. i. cz. 2 1. ö. 16:39: CIII. és 1681: VII. i. cz.

(3) V. ö. 1880: VIII. 1. cz. 1. $. I.

ARTICULU'S 119. Domini, Raymundus comes Montecuculi : Joannes Richardus comes a Starhenberg: Joannes Gcorgius Pucher: Ferdinandus Leopolılus comes a Nachot: Petrus Paulus, et Joannes Stanislaus Tarnowsky: Franciscus Ernestus comes de Paar : Georgius Andreas a Sonau : Sigismundus Friedericus a Spaidl: Paulus Hartman ab Eiweszwalt: Christophorus a Zinzendorilo: Wolffgangus, et Joannes Guilielmus a Stubenberg : David Henricus Zobek : Adamus et Gottleb a Windischgracz, et Joannes Wendelinus a Schloszberg:

in Hungaros recipiuntur'. Demum et ultimo, iidem status, et ordines, tum ad benignam suæ majeslatis sacratissimæ recommendationem; tum vero ob præstita, et futuris quoque occasionibus præstanda, et exhibenda ipsorum in hoc regnum Hungariæ, partesque annexas merita ; accedente etiam ipsorum pro ea re, apud status studiosa interpellatione, spectabiles ac magnificos dominos, Raymundum comitem Montis Cuculi, suæ majestatis cousiliarium aulicum bellicum, camerarium, et equitatus generalem :

$. 1. Joannem Richardum comitem a Starhenberg, suæ majestatis consiliarium, bellicum, camerarium, et constitutum colonellum :

$. 2. Joannes Georgium Pucher, a Meggenhausen, liberum baronem et dominum in kadau, Reichenburg, et Zwellslaxing, suæ majestatis consiliarium aulæ bellicum:

9. 3. Ferdinandum Leopoldum S. R. I. comitem a Nachot, et Liechtemburg, suæ majestatis consiliarium, et actualem camerarium :

9. 4. Comites Petrum Paulum, et Joannem Stanislaum Tarnowsky, a Tarnow, ex baronissa Matre Hungara natos, bonaque hæreditaria in regno Hmgariæ jure eodem materno habentes, salvis constitutionibus regni superinde editis, permanentibus :

$. 5. Franciscum Ernestum, sacri Romani imperii comitem de Páár, Marchionem in aureo monte sancti Jacobi equitem, nec non suæ majestatis actualem cubicularium, camerarium: $. 6. Georgium Andream nobilem dominum a Sonau, liberum baronem in

a Reichersbergh, suæ majestatis inclytæ cameræ aulicæ, et serenissimi principis Leopoldi archiducis Austriæ consiliarium: $. 7. Sigismundum Fridericum liberum baronem a Spaidl : $. 8. Paulum Hartman, liberum baronem ab Eyweswaldt: $.9. Christophorum baronem a Zinzendorff, et Pottendorff, dominum a Han

a zek, et Greszten, archiducatus Austria hæreditarium venatorum præfectum :

S. 10. Wolfgangum, et Joannem Guilielmum, liberos barones a Stubenbergh:

$. 11. Davidem llenricum Zobek de kornicz, liberum baronem: $. 12. Adamum et Gouleb, liberos barones a Windischgracz:

S. 13. Et Joannem Wendelinum a Schlosperg; in numerum ipsorum. prævio solito juramento superinde prestito recipiunt.

S. 1'1. Qui vero eorum propter absentiam, vel alias incidentias pro nunc non deposuissent; illud in proxime secuturis comiliis regni publicis, præstare essent obligati: cerlo sperantes, eosdem (juxta etiam oblationem ipsorum) 1) bonos, sinceros, et fideles patriæ cives, et promotores futuros.

119: CZIKKELY.

Montecuculi Rajmond gróf, Stahrenbergi János Richard gróf, Pucher János (iyörgy, Nachot lerdinand Lipót gróf, Tarnowsky Péter Pál és János Szuwiszló, Padr Ferencz Ernö gröf, Sona, György András, Spuidl Zsigmond Frigyes, Eiweszwalt Hartman Pal, Zinzendorff Kristóf, Stubenberg Farkas és János Vilmos, Zobek Dávid Henrik, Winilischgrácz Ádám és Gottlieb,

meg Schloszberg János Vendel urakat honfusitják. Végül és utoljára ugyanazok a karok és rendek, részint ő szent felsége hegyes ajánlására, részint pedig e Magyarország és a kapcsolt részek iránt teljesitelt és a jövő alkalommal is teljesitendő és tanusitandó szolgálataik miatt, hozzájárulván ehhez még a rendekhez e tárgyban intézett buzgó kérésük is, a következő tekinteles és nagyságos urakat, ugymint: Montecuculi Rajmond grófot, ő felsége udvari hadi tanácsosát, kamarást és lovassági generalist; 1. $. Stahrenberg János Richárd grófot, ő felsége hadi tanácsosát, kama

Ő rását és tényleg szolgáló ezredest (1);

2. $. Meggenhauseni Pucher János Györgyöt, szabad bárót, kadeu, Reichenburg és Zweltlaxing urát, ő felsége udvari hadi tanácsosát(1);

3. 8. Nachoti és Liechtemburgi Ferdinánd Lipótot, szent római birodalmi grófot, ő felsége tanácsosát és valóságos kamarását ;

Ő 4. S. Tarnowi Tarnowsky Péter Pál és János Szaniszló grófokal, a kik magyar bárónő anyától születtek és a kiknek Magyarországban ugyancsak anyai jogon örökségi fekvő jószágaik vannak, épségben maradván az országnak ez iránt hozott törvényei;

5. S. Paar Ferencz Ernőt, szent római birodalmi grófot, aranyhegyi örgrófot, a szent Jakab-rend lovagját és ő felsége valóságos palotamesterél, kamarását(1);

6. $. Semes Sonau György András urat, reichersberghi szabad báról, ő felsége nemes udvari kamarájának és a fenséges fejedelemnek, Lipót ausztriai főherczegnek tanácsosát;

7. $. Spaidl Zsigmond Frigyes, szabad báról ; 8. $. Evweswaldii Hartman Pál, szabad bárót ;

9. $. Zinzendorfti és Pottendorffi Kristóf bárót, Hanzek és Greszten urát, az ausztriai főherczegség örökös vadászmesterét;

10. $. Stubenbergh Farkas és János Vilmos, szabad bárókat (1);
11. $. Korniczi Zobek Dávid Henrik, szabad bárót (1);
12. $. Windischgräcz Ádám és Gottlieb, szabad bárókat 1);

13. $. És Schlosperg János Wendelt, az e részben szokásos eskü előzetes letétele után, maguk közé befogadják.

14. $. A kik távollétük vagy más közbejöli akadályok miatt az eskül ezuttal le nem tették, azok a legközelebb tartandó közönséges országgyülésen kötelesek azt letenni, bizton remélvén, hogy (igéretükhöz képest is) a hazának jó, igaz és hű polgárai és javának előmozditói lesznek.

(1) 1. ö. 1886: VIII. t. cz. 1. §. II. és III.

« PreviousContinue »