Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

8

[ocr errors]
[ocr errors]

1. A II. Mátyás megkoronáztatása előtt alkotott 1608. évi törvény

czikkek. 1. DECRETUM ANNI 1608.

1608. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK. Art. 1. De negotio religionis

1. Czikk. ol vallásügyről Art. 2. De place, cum Ilungaris et Tuna 2. Czikk. A magyarokkal és törökölliel cis sancita 10 kötött békéről

11 Art. 3. De electione palatini, et perso- 3. Czikk. A nádor és a személynök nulis praesentiae 10 rálasztásáról

11 Art. 4. De reductione', et conservatione 4. Czikk. d korona pisszahozásáról is 10 öpsrséröl

11 Art. 5. De thesamtrio 12 j. Czikk. at lincstárnokról

13 Arl. 6. Qui episcopi ad consilia add- 6. Czikki. A tanácsba milyen püspömittuntur. Et quod nulla in regno op- kök bocsiithatóli? és hogy a magyar pida, sine consilio Hungarico vriman- | tamics nollül az országban egy várost tur, aut libertentan....

12 is lii ne vegyenek és szabaddá ne tegyenoli

13 Art. 7. De sede spirituali 14 7. Czikk. A szent székről

15 Art. 8. De patribus Jesuritis 14 8. Czikk. A jezsuita atyákról 15

Art. 9. Donationes et inscriptiones. 9. Czikk. Az adományok és ideiglenes quomodo espeiliantur ?

14 átruházások kiadása módjáról 15 Art. 10. Officium cancellariutus, bene 10. Czikk. I cancellárság tisztet ralameritae alicui personae conferutur; et melyili jól ordemesült személynek kell majestas sua regia, in rebus Hungaricis,, rudományozni, és a királyi felsig a nanon nisi Hungarico etiam consilio uta-ayan ügyekben csupán magyar tanácstur: neque supplicantes, alios quam csal (ljen, és a horvényezük is, a madecet, consiliarios, et secretarios, pro gen tandesosokon és titkárokon kivül, suis erpeditionibus alleant

14 mint a kikao turtozili, a kiadványaik

érdekében másolihoz ne forduljanak 15 Art. 11. Confiniorum praefecturue, et 11. Czikk. d veghelyeti tiszttartóságait cupitaneatus, Hungaris in regno pos-, is liapitányságail (iz országban magyar sessionatis conferantur : et ratione prae- I birtokosolinak kell aulominyozni is ( sidiorum Sclavonicorum, majestás sua slavoniai rurőrségekre nézve a királyi regia cum serenissimo archi-duce do- fetség a fonseges Ferdinánd föherczey mino Ferdinando, per legatos conclu-ural löretek utján régezzen

17 dlat

16 Art. 12. De militum esternor'un educ- 12. Czikk. A külfölili katonák hiritelétione : civitatisque Segniensis penes co-1 röl; Zeng szabavlvárosnak a korona alult r'onam regni conservatione : tum prue- megtartásáról, meg a szlavonini örhesidiorum quoque Sclavonicorum fortifi- lyel megerösiléséről

17 catione

16 Art. 13. Qualiter dignitates, et officia 13. Czikk. A szabad városokban, Thungaris, cum Germanis, in liberis moltóságok és tisztségek milopen illes

* Az egyes czikhelyek mellett álló szám e kötet lapját jelzi.

ciritatibus paria sint: domosque ipsis sek a magyarokat és a nemeteket egy-
Hungaris, Sclavis, et Bohemis, sine ulla aránt és hogy a magyarok, meg a cse-
contradictione emere liceat ? 18 hek ragyis szlávok, minden ellenmondás

nélkül házakat vásárolhassanak 19
Art. 14. Querelae Hungarorum, contra , 14. Czikk. A magyarok panasza Kassa
cives Cassovienses, et Sopronienses -- 18 és Sopron szabad városok polgárai el-

len

19
Art. 15. lt bona ad fiscum regium de- 15. Czikk. Tlogy a királyi felség, al
voluta, non pecuniis, sed gratis ; bene királyi fiscusra húramlott fekvőjószá-
meritis personis, per majestatem suam gokat, a jól érdemesült személyeknek ne
regiam conferantur.

18 pénzért, hanem ingyen adományozza 19
Art. 16. Status et ordines, in ipsorum 16. Czikk. karotinuck is rendeknek,
privilegiis, et libertatibus jurta articu- « bécsi csiklielyekhez képest, a maguk
los Viennenses, conserventur: et quid- kiváltságaikban és szabadságaikban való
quid in publica diaeta conclusum suit; megtartásáról és arról, hogy a nit
sua majestas illud diplomate suo con- lözönséges országgyülésen régeztek, 01:1
firmet

18. O felseye hitlerelivel megerösitse 19
Art. 17. Residui articuli Viennenses, 17. Czikk. A többi bécsi szilikelyek miy
sub praesenti adhuc diaeta determinen- a jelen országgyülés alatt elhatározás
20 alá kerüljenek

21
Art. 18. I't majestus sua regia in regno 18. Czikk. Hogy a király ő felsége az
habitet
20 országban lakjik

21
Art. 19. Bona ad Austriam impigno- 19. Czikk. di Ausztriának elzálogosi-
rata, qualiter rel gratis regno remit- tott fekvőjószágok ingyen risszaadása -
tantur', aut redimantur:
20 rol ragy visszaváltásáról

21
Art. 20. Castrum Lublyó, cum trede- 20. Czikk. Lubló várát a lengyelektől
cim oppidis Scepusiensibus, a Polonis a tizenhárom szepesi várossal együtt
redimatur': et de metis violenter per ráltsuk vissza és az általul erőszakkal
ipsos occupatis, iidem requirantur. - 22 elfoglalt határokra nézre hozzájuk meg.

keresést intessenek

23
Art. 21. Confiniis, majestus sua regia 21. Czikk. A kiály ő felsége a rég-
prorideat
22 helyekről gondoskodjek..

23
Art. 22. Foeneratores, qui pecuniam 22. Czikk. d: uzsorások, a kik nyere-
suam, ad fisci bona, seu mineras, lucri segrágyból a fiscus fekrőjószágaira is
gratia dedere ; illam amittunt ; et in- az órczbünyikra pénzt adtak, ezt elve-
super in aestimatione proventuum con- szitsék és azon felül a jövedelmek becsü-
r'incuntur
.) jon maradjanak

2:
Art. 23. Arces Murán, et Lipche, Hun- 23. Czikk. Murány és Lipese ráralinati
garis redimendae concedantur -- 22 risscarúltása al magyarok részéről. 23

2. A II. Mátyás megkoronáztatása után alkotott 1608. évi törvény-

czikkek.

Art. 1. Quinum status, et ordines di- 1. Czikk. Elősorolása annak, hogy «ka-
cuntur? El qui locum, et rota in pu- roknak» és arendeknek» kiket kell ne-
blicis diaetis habere debeant, recensen- vezni és hogy a közönséges országgyü-

24 léseken kiknek legyen helye és szara-
cata

2.
Art. 2. Domino palutino, bano, et ge- 2. Czikk. d nilor unuak, bánnak
merali capitaneo Cassoriensi ; sic et suc'e's a kassai generális kapitánynak, ugy
premis et vice-comitibus, potestas datur, a fő- és alispánoknak is jogot adnak,
praedones ubique locorum capiendi, et, hogy a rablókat mindenüli megfoghas-
pro demerito puniendi

24 sák és érdemuk szerint büntethessek 2.)
Art. 3. Violentiarum, et occupationum, í 3. Czikk. 1: 150.-ik év óta elköretelt
quae ab anno 1592. patratue sunt; ; erőszakosságok és foglalások közül me-
quaenam manere, et quae non debe- lyek maradhatnak meg és melyek
unt:
20 nem

27
27

29

riolentiarum, praehabita legitima cer- tében, a panaszos fél kérésére elörebo-
tificatione, ad partis querulantis instan- csátott törvényes értesités mellett, a vár-
tiam, in comitatibus procedatur ? 26 megyéken mikopen kell eljárni...

Art. 5. Causae decimarum ; in comi- 5. Czikk. A dézsmák ügyét, azokban
tutibus, in quibus decima exigitur, re- a vármegyékben, a melyekben dézsmá-
rideantur
28 kat szednek, megrizsgálják

2)
Art. 6. Mandata, quae non sunt juri- 6. Czikk. Az ország birái olyan paran-
ilica ; per judices regni non expedian- csokat, a melyek nem biroiak, ki ne
28 adjanak

29
Art. 7. Arces Kábold, Köszeg, et Bo- 7. Czikk. kabold, Kőszeg és Boros-
rostyánkő, Hungaricae, et non Austria- tyánkő várak, ne ausztrini, hanem ma-
cae jurisdictione subsint ; comitatibus- gyar joghatóság alatt álljanak és a
que incorporentur
28 vármegyékbe kebleztessenek....

29
Art. 8. Poloni, de redimenda arce 8. Czikk. A lengyeleknek értesitéséről
Lublyó, quamprimum certificandi 28 Lubló várának visszaváltása felől

Art. 9. Qualiter Valachorum habitatio 9. Czikk. Az oláhok lakúsáinak a szu-
linitanda
28 | bályozásáról.com

29
Art. 10. Moneta Hungarica, etiam in 10. Czikk. Hogy a magyar pénzt a
ricinis regnis, et provinciis, sine aliquo szomszéil országokban és tartományok-
detrimento acceptetur

28 ban is, minden veszteség nélkül, elfo-
gadják

29
Art. 11. Bona, nobilium regni, quorum 11. Czikk. Azoknak a fekvőjószágoknak
in Transylvania, aut comitatibus eidem a visszaadásáról, a melyeket az ország
anneris essent occupata, restituantur 30 nemeseitől Erdélyben vagy az ehhez

kapcsolt vármegyikben elfoglaltak ... 31
Art. 12. Requisitores conventuum Le- 12. Czikk. A leleszi és jászói conven-
lesziensis, et Jaszociensis, usque ad fu- tek levelliikeresői, a decrétumok leendő
turam decretorum emendationem, offi- | kijavitásúig, tisztükben eljárjanak dis
ciis suis perfungantur: et qui ad elősorolása azoknak, a kiket a decrétu-
emendationem decretorum sunt ordi- mok kijavitása czéljából kirendeltek 31
nati; recensentur

30
Art. 13. De ablicentiatione colono- 13. Czikk. A jobbágyok szabadságoli -
num
30 sáról.

31
Art. 14. Dica quaternorum floreno- 14. Czikk. Minden kaputól, a kincstár-
rum, a singulis portis, ad manus the- nok kezéhez, négy forint adónak a meg-
suurari offertur
30 ajánlása

31
Art. 15. Limitatio gratuitorum labo- ! 15. Czikk. Az ingyenmunkáli beosz-

32 lisa
Art. 16. Corona regni, per quos, et 16. Czikk. Az ország koronáját hiili és
ubi serretur
34 hol őrizzék.

3.3
Art. 17. Quicunque bona aliena, sive 17. Czikk. Mindazok, a kik az elhunyt
er donatione, sive inscriptione defuncti Bocskay urnak vagy al nidor urnali,
principis Bochkay, vel domini palatini, ukár adományozása, ahir ideiglenes

retroacto disturbiorum tempore joggal való átruházása alapján, az el-
accepissent; üliteraria sua instrumenta, mult zararos időkben ideyen fekvöjo-
in futura regi diaeta producere te- szágokat kaptali, az ö olimányaikut (!
ncantur

34 jörő országgyülésen bemutatni tartoz-
camak

33
Art. 18. Fassiones, quaecunque retro-

18. Czikk. Az örölvallásoli, a melye-
actis disturbiis, modo infra declarato, het az elmult zavarok alatt (Iz alább
celebratae fuissent; robur sortiantur' kijelentett módon tettek, állandóan er-
suae firmitudinis
334 rényben maradjanak

3.)
Art. 19. Transactio cum Transylvanis 13. Czikk. Az érdélyiekkel kötött egyez-
facta, confirmatur
34 soy megerősilése

3.7
Ari. 20. Hajdones, in miseram plebem i 20. Czikk. A szegény népen garázdál-
grassansantes; per dominum palati- lodó hajilukat a náclor ur megbün-
mm pumuntur. ...

36 tesse
Art. 21. Donationes, quae per retroac- 21. Czikk. dz adományok, a melyeket
tos quinque annos, statutione legitima az elmult öt év alatt törvényes iktatással
firmari non potuerunt ; suas retineant meg nem erősithettek, erejüket megtart-
36 sák

37

[ocr errors]

37

Art. 22. Comitatus Simeghiensis, jura 22. Czikk. Somogy vármegye ( maga sua in sede Szaladiensi prosequatur 36 jogait Zala vármegye széken keresse 337

Art. 23. Cassantur literae adjudica- 23. Czikk. Az 1003-ik évben Illésházy toriae contra D. Stephanum Ilyésházy, Istrin ellen hozott és kiadott itélő leanno 1603. confectae et emanatae 36 rélnek a megsemmisitése

37 Art. 24. Articulus contra dominum 24. Czikk. Homonni György uj ellen Georgium Homonnay, anno 1600. fa- a: 1600-ik évben hozott ezilikely eltöretus, tollitur 36 lese

37 Art. 25. Interceditur penes Joannem 25. Czikk. Közbenjárás Joó János melJoó 38 lett

39 Art. 26. Factum Petri Bakith, contra 26. Czikk. Bakics Péternel, a Rérai Franciscum de Réva ; dominus pala- Ferencz ellenében elkövetett tettet, tinus, jure extraordinario, per consilia- nádor W', a rendestől eltérő törvényes rios regis et judices regni ordinarios, uton, a király tanácsosai is az ország revideri curet

38 rendes birúi utján megrizsgáltassa. 39 Art. 27. D. Carolus princeps a Liech- 27. Czikk. Liechtenstein károly hertenstein, uma cum fratre Maximiliano ; czeg ur és testrére, Miksa, magyarokká in llungaros recipiuntur 38 fogadtatnali.

39

[ocr errors]

II. DECRETUM ANNI 1609.

1609. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK.

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 1. Status, et ordines regni pro 1. Czikk. Az ország karai is rendei a paterna, et pia, qua illos, ad colendam királyi felségneli, az ő atyai is kegyes mutuam amicitiam, et unionem hortari gondoskodásúert és töprengéseert, dignata est, cura et solicitudine ; deque melylyel őket a kölcsönös barátság is palatini electione, majestati suae regiae, egyetértés fenntartására figyelmezteti, maximas gratias humiliter agunt .. 44 valamint a nádorválasztásért, legna

gyobb hvilás köszönetet mondanak 43 Art. 2. De bonorum hisce disturbiis 2. Czikk. Az ezen sararok között illhinc inde distractorum, restitutione : et amott elvett fekrőjószágoknak a visszailonationum ac inscriptionum illustris adásáról, meg a néhai nagyságos Bocsquondam Stephani Bochkay, revisione, kuy István adományainak és ideiglenes et discussione

46 jogon való átruházásainak a megvizs-
gálásról és megritatásáról

47 Art. 3. l't perennalis Bochkayi dona- 3. Czikk. Hogy Bocskaynak az örökös tiones ; simul etiam inscriptiones non adománylerelei, szintugy a föl nem muproductae ; ac etiam ilonationes, pro tatott ideiglenes jogu átruházusi levelei fidelibus servitiis factae ; de simplici' és a szolgálatok fejében tett adomáet plano cassentur

46 i nyai is, egyszerűen és teljesen semmi-
sek legyenek

47 Art. 4. De modo procedendi contra 4. Czikk. A lefolyt zavarok között elejusmodi bonorum, sub praeteritis dis-, foglalt ilyen fekvőjószágok kezentartói turbiis occupatorum detentores, et pos-i és birtokosai ellen való eljárás módju481 rol

49 Ar. 5. De poena in eos statuta, qui

5. Czikk. Büntetés megállapitása azokra subditos bonorum restituendorum im- pozre, au kili (Iz ilyen visszabocsátandó manius tractarent, et insolitis censibus felrőjószágok alattrulóival rosszul bunet mulctis aggravarent, et affligerent 48 nunak és öket szokatlan aloz, sokkal is

büntetésekkel terhelik is sujtják 49 Art. 6. De minorennibus, utroque pa-! 6. Czikk. A mindkét szülőjükilöl megvente orbatis ; qualiter praetensionem' fosztott liskoruaknak mi módon kell suam comprobare debeant? 45 a köretelenüket bizonyitok 49

Art. 7. De contentandis per sum ma- 7. Czikk. A király ő felsége részéről, jestatem regiam creditoribus, qui ane- azoknak a hitelezőknek a kielégitéséről, tiorem pecuniam ad nonnulla bona, per a hik a Bocskay w'tól ideiglenes joggal Bochkayum inscripta, dederunt 30 átruházott némely fekröjószágokra lete

mesebb összeget adtak Art. 8. Collatio bonorum, per Bochlay 8. Czikki. Bocskaytól a Tiszán innen intra et ultra Tybiscum, diversis factais tul, különböző egyinek részére tett

1

sessores

[ocr errors]
[ocr errors]

rum) in eo, quo nunc eristil, rigore az egyházak jogainak sérelme wlül)
relinquitur

50 a mostani erejüket megtartsák 51
Art. 9. Quid de nobilitatione hajio- 9. Czikk. Mi történjék a hajdulnak
mum, et bonis, eis per Bochkayum col- nemeseklio titelére és a Bocskay ado-
latis, fieri debeat ?

50 mánya utján nyert fekvőjószágokra

nézre?
Art. 10. De capituli Ayriensis inter- 10. Czikk. Az egri kúptalun ellátásvi-
tentione, et decimis ad confiniu conver-' ról és a dézsmáknak a véghelyekre való
tendis
50 forditásáról ...

51
Art. 11. Excusatio regnicolarum : quocl 11. Czikk. 1: országlakók mentegelöl-
exteras nationes, a regno Hungariae crise az irányban, hogy Magyarorszáy-
uon penitus escluserint...

52 ból az idegen nemzetbelieket régkopen
ki jiem zárták

53
Art. 12. De stipendio militum, ad 12. Czikk. d katonák zsoldjának a
antiquum ordinem redigendo 52 régi rendre való risszaviteléről... 33

Ari. 13. De poenu eorum, qui lucri 13. Czikk. Azoknak a büntetéséről, (1
et stipenulii cupiditate inducti; ud or- lik mypresiyvágytól indiltatva, zsoldery
ternas nationes se contulerint 52 ; idegen nemzetbeliekhez szegödnek 53

rt. 14. Ti praefecti, et capitanci, ac 14. Czikk. Hogy a tiszttatók és kapi-
stipendiarii milites ; fidelitatis jura- tinyoli, meg a zsollos katonák, a hii-
mento, suae majestati regine sini ad- rályi felség iránt hüségi esküvel kötele-
stricti
34 : zettek legyenek

5.)
Art. 13. De praestanda vectura con- ! 15. Czikk. Az elromlott ágyúk szálli-
fractorum tormentorum ; et quibus illa i tásának a teljesiléséről is (ról, hogy
potissimum conveniat ?
54 ez leginkibb kiket illessen?...

J5
Art. 16. De tricesimarum, et decima- 16. Czikk. A harminczadok és dézsmák
rum eractione : item pontium et riarum beszeıléséről, a hidak és utak javitású -
reparatione : deque turbatorum, proven- ról, meg a királyi jövedelmek háborga-
tuum regiorum, poena
54 tóinak a büntetéséről

55
Art. 17. Quomodo defraudatores tri- 17. Czikk. A harntinezadok megrövidi-
cesimarum ; et tricesimatores, indebita töit és a harmincza losokat, kik a ke-
negotiatores vexantes ; et decimarum reskedőket jogtalanul hiiborgatják, meg
riolenti ablatores, puniri debeant ? 54 « dissmák erőszakos elreröit miképen

kell büntetni?

55
Art. 18. De arendatione decimarum ; 18. Czikk. A dézsmák haszonbérlete-
et decimatorum officio : deque pontium röl, a dézsmilóki tisztéről és a hidali,
et riarum reparatione
54 meg az utal javitásáról

55
Art. 19. Contra excursiones, et liberos 19. Czikk. A portyázások és a szabad
hajdones ; quanam poena procedi de- hajduk ellenében micsoda büntetéssel
beat?
56 kell eljárni?

37
Art. 20. Quidnam de inductitia Boch- 20. Czikk. A Bocskay-féle behozott ko-
kayang corona fieri; et qualiter a pos- ronáral mi történjék és miképen kelljen
sessoribus repeti debcat ?

56 azt a birtokosaitól visszaköretelni! 57
Art. 21. De authoritate, tum thesau- 21. Czikk. Az ország kincstárnokának,
rarii regni, tum etiam consilii, et can- tanácsnak és a magyar cancellário-
cellariae Hungariae
56 nak a hatalmáról

57
Art. 22. De nobilium consiliariorum 22. Czikk. A nemes tanácsosok válasz-
electione
56 tásáról

57
Art. 23. Ut episcopi comites privilegia 23. Czikk. Ilogy a püspök isprinok ki-
sua, in futura diaeta pro.lucant 56 váltságaikat a jövő országgyülésen föl-

mutassáki
Art. 24. In tricesimarum officiis, prae-

24. Czikk. A harminczadi tisztségeli,
fecturis, et capitaneatibus distribuendis ; tiszttartóságok és kupitányságok oszło-
quinam articuli obserrari debeant. 58 gatásánál mely törvénycsilikelyeket kell

megtartani.

59
Arl. 25. De gente Rasciana ; et Coma- 25. Czikk. A rácz nemzetbeliekről és
romiensibus injuria non afficiendis 58 arról, hogy a komáromiukat bántalom -

mal ne illessék

39
Art. 26. Ut de colonis dedititiis, et 26. Czikk. Hogy a meghódolt jobbú-
nobilibus ; conclusio cum Turcis in effec-gyokra és nemesekre netre, a törökökkel
tum deducatur

58 | kötött egyesség megvalósitáshoz jusson 59

57

« PreviousContinue »