Page images
PDF
EPUB

Convention between the United States of America and Poland for prevention of smuggling of intoxicating liquors. Signed at Washington, June 19, 1930; ratification advised by the Senate, June 28, 1930; ratified by the President, July 11, 1930; ratified by Poland, August 1, 1930; ratifications exchanged at Warsaw, August 2, 1930; proclaimed, August 8, 1930.

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF

AMERICA.

A PROCLAMATION.

WHEREAS a convention between the United States of America and the Republic of Poland to aid in the prevention of smuggling of alcoholic beverages into the United States was concluded and signed by their respective Plenipotentiaries at Washington on the nineteenth day of June, one thousand nine hundred and thirty, the original of which convention, being in the English and Polish languages, is word for word as follows:

The President of the United States of America and the President of the Republic of Poland being desirous of avoiding any difficulties which might arise between the United States and Poland in connection with the laws in force in the United States on the subject of alcoholic beverages have decided to conclude a Convention for that purpose, and have appointed as their Plenipotentiaries:

The President of the United States of America: Mr. Henry L. Stimson, Secretary of State of the United States; and the President of the Republic of Poland: Mr. Tytus Filipowicz, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Poland to the United States:

Who, having communicated their full powers found in good and due form, have agreed as follows:

ARTICLE I

The High Contracting Parties respectively retain their rights and claims, without prejudice by reason of this Convention, with respect to the extent of their territorial jurisdiction.

W

June 19, 1930.

Convention with Poland to prevent smug

gling of intoxicating

liquors into the United States. Preamble.

Prezydent Stanów Zjednoczo- Contracting Powers. nych i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc uniknąć wszelkich trudności, które mogłyby powstać między Stanami Zjednoczonemi i Polską związku z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych prawami w przedmiocie napojów alkoholowych, postanowili zawrzeć w powyższym celu Konwencję i ustanowili jako swych pełnomocników:

Prezydent Stanów Zjednoczo- Plenipotentiaries, nych: p. Henry L. Stimson, Sekretarza Stanu Stanów Zjednoczonych; i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: p. Tytusa Filipowicza, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczpospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych:

którzy po wzajemnem okazaniu swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i należyte co do formy, zgodzili się jak następuje:

ARTYKUŁ I

[blocks in formation]

Boarding of Polish private vessels, outside limits, for inquiry, etc., not objected to.

suspicion.

ARTICLE II

(1) It is agreed that the Government of Poland will raise no objection to the boarding of private vessels under the Polish flag outside the limits of territorial waters by the authorities of the United States, its territories or possessions in order that enquiries may be addressed to

those on board and an examination be made of the ship's papers for the purpose of ascertaining whether the vessel or those on board are endeavoring to import or have imported alcoholic beverages into the United States, its territories or possessions in violation of the laws there in force. Search, if ground for When such enquiries and examination show a reasonable ground for suspicion, a search of the vessel may be initiated. (2) If there is reasonable cause American prohibition for belief that the vessel has committed or is committing or attempting to commit an offense against the laws of the United States, its territories or possessions prohibiting the importation of alcoholic beverages, the vessel may be seized and taken into a port of the United States, its territories or possessions for adjudication in accordance with such laws.

Seizure of vessel believed to be violating

laws.

Distance from coast limited for boarding, etc., vessels.

sel.

ARTYKUŁ II

(1) Ustala się, że Rząd Polski nie będzie wysuwał żadnego sprzeciwu odnośnie abordowania statków prywatnych pod flagą polską, poza granicami wód terytorjalnych, przez władze Stanów Zjednoczonych, ich terytorjów lub posiadłości, celem przesłuchania osób znajdujących się

na statku i zbadania dokumentów statkowych dla stwierdzenia czy statek lub osoby na nim się znajdujące zamierzają wwieść lub już wwiozły napoje alkoholowe do Stanów Zjednoczonych, ich terytorjów lub posiadłości, z pogwałceniem obowiązujących tam praw. W razach, kiedy takie przesłuchania i badania dają słuszne powody do podejrzeń, może być przeprowadzone przeszukanie statku.

(2) W razie istnienia słusznego powodu do przypuszczania że statek dokonał, dokonuje lub usiłuje dokonać wykroczenia przeciw prawom Stanów Zjednoczonych, ich terytorjów lub posiadłości, zabraniającym wwozu napojów alkoholowych, statek ten może być zajęty i odstawiony do jednego z portów Stanów Zjednoczonych, ich terytorjów lub posiadłości, celem zawyrokowania zgodnie z temi prawami.

(3) Uprawnienia nadane przez ten artykuł nie mogą być wykonywane w odległości od wybrzeża Stanów Zjednoczonych, ich terytorjów lub posiadłości, przekraczającej przestrzeń, jaką statek, podejrzany o zamiar popeł

(3) The rights conferred by this article shall not be exercised at a greater distance from the coast of the United States, its territories or possessions than can be traversed in one hour by the vessel suspected of endeavoring to comExtension, if liquor mit the offense. In cases, how-nienia przekroczenia, może przeconveyed by other ves- ever, in which the liquor is intended to be conveyed to the United States, its territories or possessions by a vessel other than the one boarded and searched, it shall be the speed of such other vessel and not the speed of the vessel boarded, which shall determine the distance from the coast at which the right under this article can be exercised.

być w ciągu jednej godziny. W wypadkach jednakże gdzie trunki alkoholowe mają być dowiezione do Stanów Zjednoczonych, ich terytorjów lub posiadłości statkiem innym aniżeli ten który został abordowany i przeszukany, to szybkość takiego innego statku a nie szybkość statku abordowanego ma określać odległość od wybrzeża, w obrębie której uprawnienia wynikające z niniejszego artykułu mogą być wykonane.

ARTICLE III

No penalty or forfeiture under the laws of the United States shall be applicable or attach to alcoholic liquors or to vessels or persons by reason of the carriage of such liquors, when such liquors are listed as sea stores or cargo destined for a port foreign to the United States, its territories or possessions on board Polish vessels voyaging to or from ports of the United States, or its territories or possessions or passing through the territorial waters thereof, and such carriage shall be as now provided by law with respect to the transit of such liquors through the Panama Canal, provided that such liquors shall be kept under seal continuously while the vessel on which they are carried remains within said territorial waters and that no part of such liquors shall at any time or place be unladen within the United States, its territories or possessions.

ARTICLE IV

Any claim by a Polish vessel for compensation on the grounds that it has suffered loss or injury through the improper or unreasonable exercise of the rights conferred by Article II of this Convention or on the ground that it has not been given the benefit of Article III shall be referred for the joint consideration of two persons, one of whom shall be nominated by each of the High Contracting Parties.

Effect shall be given to the recommendations contained in any such joint report. If no joint report can be agreed upon, the claim shall be referred to the Permanent Court of Arbitration at The Hague described in the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes, concluded at The Hague,

ARTYKUŁ III

stores, or cargo for a

Żadna kara lub też konfiskata Liquors listed as sea na podstawie praw Stanów Zjed- foreign port, exempt noczonych nie może być stoso- from penalty, etc. wana względem, lub nałożona na trunki alkoholowe, statki lub osoby, z tytułu przewozu takich trunków, w wypadkach kiedy trunki takie zaciągnięte są jako zapas morski lub też jako ładunek przeznaczony dla portu leżącego poza Stanami Zjednoczonemi, ich terytorjami lub posiadłościami, statku polskiego, udającego się do lub powracającego z portu Stanów Zjednoczonych, ich terytorjów lub posiadłości, lub też przepływającego przez ich wody terytorjalne; taki transport będzie To be kept under podlegał obecnie obowiązującym waters. przepisom prawnym, dotyczącym przewozu trunków alkoholowych przez Kanał Panamski, pod warunkiem, że trunki takie stale będą przechowane pod pieczęcią przez cały czas pozostawania danego statku w obrębie powyżej wymienionych wód terytorjalnych i że żadna część tych trunków nie zostanie w żadnem miejscu lub o żadnym czasie wyładowana w Stanach Zjednoczonych, ich terytorjach lub posiadłościach.

ARTYKUŁ IV

seal while in American

[blocks in formation]

2228.

October 18, 1907. The Arbitral Tribunal shall be constituted Vol. 36, pp. 2233, in accordance with Article 87 (Chapter IV) and with Article 59 (Chapter III) of the said Convention. The proceedings shall be regulated by so much of Chapter IV of the said Convention and of Chapter III thereof (special regard being had for Articles 70 and 74, but excepting Articles 53 and 54) as the Tribunal may consider to be applicable and to be consistent with the provisions of this Convention. All Payment of awards. sums of money which may be awarded by the Tribunal on account of any claim shall be paid within eighteen months after the date of the final award without interest and without deduction, save as hereafter specified. Each Government shall bear its own expenses. The expenses of the Tribunal shall be defrayed by a ratable deduction from the amount of the sums awarded by it, at a rate of five per cent. on such sums, or at such lower rate as may be agreed upon upon between the two Governments; the deficiency, if any, shall be defrayed in equal moieties by the two Governments.

Expenses.

Exchange of ratifications and duration.

Notice of proposed modifications.

Convention to lapse if modifications not agreed upon.

Continuance, if no modifications proposed.

ARTICLE V

This Convention shall be subject to ratification and shall remain in force for a period of one year from the date of the exchange of ratifications.

Three months before the expiration of the said period of one year, either of the High Contracting Parties may give notice of its desire to propose modifications in the terms of the Convention.

If such modifications have not been agreed upon before the expiration of the term of one year mentioned above, the Convention shall lapse.

If no notice is given on either side of the desire to propose modifications, the Convention shall remain in force for another year, and so on automatically, on automatically, but subject always in respect of

za

dowych Spraw Spornych, zawartej w Hadze 18 października 1907 roku. Trybunał Arbitracyjny zostanie ukonstytuowany zgodnie z artykułami 87 (rozdział IV) i 59 (rozdział III) wyżwymienionej Konwencji. Postępowanie określone będzie przez tę część rozdziału IV rzeczonej Konwencji i jej rozdziału III (ze szczególnem uwzględnieniem art. 70 i 74, ale z wykluczeniem art. 53 i 54), którą Trybunał uzna nadającą się do zastosowania i zgodną z postanowieniami niniejszej Konwencji. Wszystkie sumy pieniężne, ewentualnie przyznane przez Trybunał z tytułu pretensji, muszą być wypłacone w ciągu osiemnastu miesięcy od daty ostatecznego rozstrzygnięcia bez odsetek i potrąceń, za wyjątkiem przewidzianych poniżej. Każdy z Rządów pokrywać będzie swe własne wydatki. Koszta Trybunału będą pokrywane przez potrącenie proporcjonalne od sum przezeń przyznanych w stosunku 5 procent od takich sum albo w stosunku niższym, uzgodnionym pomiędzy obydwoma Rządami. Niedobór, jeżeli takowy pozostanie, ma być pokryty w równych częściach przez obydwa Rządy.

ARTYKUŁ V

Konwencja niniejsza podlega ratyfikacji i pozostanie w mocy na przeciąg jednego roku od chwili wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

Trzy miesiące przed upływem wyżej określonego rocznego okresu każda ze Stron może zawiadomić swym zamiarze wprowadzenia zmian w warunkach Konwencji.

O ile takie zmiany nie zostaną uzgodnione przed upływem wyżej wspomnianego terminu rocznego, to Konwencja niniejsza ustanie.

Jeżeli żadna ze stron nie zawiadomi o swym zamiarze wprowadzenia zmian, Konwencja pozostanie w mocy na dalszy okres roczny i tak dalej automatycznie, podlegając w odniesieniu

[blocks in formation]

AND WHEREAS the said convention has been duly ratified on both parts, and the ratifications of the two Governments were exchanged in the city of Warsaw on the second day of August, one thousand nine hundred and thirty;

NOW, THEREFORE, be it known that I, Herbert Hoover, President of the United States of America, have caused the said convention to be made public, to the end that the same and every article and clause thereof may be observed and fulfilled with good faith by the United States and the citizens thereof.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »