Page images
PDF
EPUB

Indemnity increase on paying higher insurance fee.

Return receipts.

Indemnity to sender if article lost, or collec

ted.

Article X.

1. By paying a higher insurance fee, the owner may provide for the payment of indemnity of a larger amount than the amount of the trade charges.

2. It is permissible to request return receipts for collect-ondelivery parcels.

Article XI.

1. Except in cases of loss or tion charges not remit- damage through force majeure as that term is defined by the legal decisions or rulings of the country in the service of which the loss or damage occurs, when a C. O. D. parcel has been lost, rifled, or damaged, or delivery has been made and the C. O. D. charges have not been remitted, the sender or other rightful claimant is entitled to an indemnity corresponding, if the article has been lost, rifled, or damaged, to the actual amount of loss, rifling, or damage, based on the actual value at the time and place of mailing, as provided in the Convention of July 3-August 16, 1928, for insured parcels not sent C. O. D. or, in case delivery of the article Exception, if sender has been effected but the charges

Vol. 45, p. 2685.

or addressee at fault.

Indemnity limited.

Restriction if article has no intrinsic value

have not been remitted, for the amount of the C. O. D. charges, unless the loss, rifling or damage has arisen from the fault or negligence of the sender or addressee, or of the representative of either or from the nature of the article, provided always that the indemnity shall not exceed the sum for which the required C. O. D. fee was paid in the country of origin.

2. No indemnity will be paid or is prohibited trans- for C. O. D. parcels which contain matter of no intrinsic value unless the articles were delivered and

mission in the mails, etc.

January 15, 1931.

X. Cikk.

1. A tulajdonosnak magasabb biztositási dij lefizetése ellenében joga van a küldeményt nagyobb kártéritési összegre biztosítani, mint az utánvétel összege.

2. Utánvételes csomagokra vonatkozóan lehet tértivevényt kérni.

XI. Cikk.

1. Erőhatalomból történt elveszés vagy sérülés esetét kivéve (azt, hogy mi értendő erőhatalom alatt, annak az országnak törvényes szabályai és előirásai szerint kell megitélni, amelynek területén az elveszés vagy sérülés történt) a feladónak vagy a jogos igénylőnek az utánvételes csomag elveszése, kifosztása, megsérülése vagy az utánvételi összeg beszedése nélkül történt kézbesítése esetén megfelelő kártéritésre van joga és pedig, ha az utánvételes küldemény elveszett, megsérült vagy azt kifosztották, olyan kártéritésre, amely az elveszés, kifosztás vagy megsérülés valódi összegének felel meg; a kártéritést a felvétel idejének és helyének megfelelő valóságos érték alapján kell megállapitani, ugy amint azt az 1928. évi július 3augusztus 16-án kelt szerződés az értéknyilvánitással ellátott, nem utánvételes csomagokra vonatkozóan megszabta. Ha pedig az utánvételes küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül kézbesitették, a feladónak, vagy az igényjogosultnak joga van az utánvételi összeg megtéritésére. A kártérités minden esetben azonban csak akkor jár, ha az elveszés, a kifosztás, vagy megsérülés nem a feladó vagy a cimzett vagy ezek képviselőinek hibája vagy mulasztása folytán vagy pedig a küldemény természetéből kifolyóan keletkezett. Semmiesetre sem lehet a kártéritési összeg magasabb, mint az az összeg, amelyért a felvevő országban az utánvételi dijat fizették.

2. Kártérités nem jár azokért az utánvételes csomagokért, amelyek tényleges érték nélküli dolgokat tartalmaznak, kivéve

the charges not remitted, nor for perishable matter or matter prohibited transmission in the parcel post mails .exchanged between the contracting Administrations, or which did not conform to the stipulations of this Convention, or which were not posted in the manner prescribed, but the country responsible for the loss, rifling or damage may pay indemnity in respect to such parcels without recourse to the other Administration.

3. Either of the two Administrations may, at its option, repay to the rightful claimant of indemnity, in case of complete loss, irreparable damage of the entire contents, or theft of the entire contents of a C. O. D. parcel, in addition to the postage, the C. O. D. fee, when requested. The insurance fees are not in any case returned.

4. When less than the proper amount is collected from the addressee on delivery, through fault of the Postal Service of either country, the sender shall be entitled only to indemnity equal to the difference between the amount erroneously collected and the amount of the collect-ondelivery charge which should have been collected as indicated by the sender at the time of mailing.

5. Until the contrary is proved, responsibility for a C. O. D. parcel rests with the country which having received the parcel, without making any observation and being furnished all necessary particulars for inquiry, is unable to show its proper disposition or, if delivered, the transmission of the correct collect-on-delivery charges to the owner, unless it can show that the failure to collect and remit the correct collect-on-delivery charges was due to fault of the sender or the Administration of the country of origin.

January 15, 1931.

[blocks in formation]

Payment to claimant by Administration re

6. When a C. O. D. article has sponsible for loss, etc. been lost, rifled, or damaged, or has been delivered and the full charges have not been remitted, the Administration of origin shall pay indemnity to the rightful claimant as soon as possible and at the latest within a period of nine months counting with the day following that on which the application is made, which payment shall be made on account of the Administration of destination, if that Administration is responsible for the loss or failure to remit and has been duly notified.

Action, if parcel recovered, etc., on which indemnity was paid.

Other indemnity provisions.

Transit parcels not included.

Administration pay

sender.

7. When a C. O. D. parcel for which indemnity has been paid is recovered, the postmaster at the delivering office will deliver the parcel and collect the charges, hold such amount and request instructions from the Administration to which his office is subordinate. If the addressee, however, refuses to accept a recovered parcel and pay the charges, the postmaster will hold it and likewise seek instructions as to its disposition. In the latter case the Administration responsible for the indemnity shall determine the disposition to be made of the parcel involved. 8. Other provisions concerning the payments of indemnity for C. O. D. parcels will be the same as govern the payment of indemnity for insured parcels without C. O. D. charges, as set forth in Sections 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 and 19 of Article XII of the Convention of July 3-August 16, 1928.

9. The provisions of this Agreement do not cover transit C. Ŏ. D. parcels.

ing indemnity sub- 10. By the fact of the payment rogated to rights of of indemnity, the Administration making the payment is subrogated to the rigths of the sender for any eventual recourse against the addressee or a third party.

January 15, 1931.

6. Valamely utánvételes csomag elveszése, kifosztása vagy megsérülése esetén, vagy ha valamely csomagot kézbesítettek, de a teljes utánvételi összeget nem utalták at, a felvevő igazgatás az igényjogosult kérelmezőnek, mihelyt csak lehetséges, de legkésőbb a felszólalást követő naptól számitott 9 hónapon belül köteles a kártéritést kifizetni; a fizetés a rendeltetési igazgatás terhére történik, ha ez az igazgatás az utánvételi összeg elveszéséért vagy helytelen átutalásáért felelős és öt szabályszerüen értesitették.

7. Hogyha az utánvételes csomag, amelyért kártéritést fizettek ujból előkerül, a rendeltetési postahivatal köteles a csomagot kézbesiteni, az utánvételi összeget beszedni, ezt az összeget megörizni és felettes igazgatásának utasitását kérni. Ha azonban a cimzett vonakodik az ujból előkerült csomagot átvenni és az utánvételi összeget kifizetni, a rendeltetési hivatal köteles a csomagot megőrizni és a további eljárásra vonatkozóan hasonlóképen utasitást kérni. Az utóbbi esetben a kárért felelös igazgatás fogja a csomagra vonatkozó további intézkedéseket megtenni.

8. Az utánvételes csomagokért járó kártérítési összeg kifizetésére vonatkozó többi határozatok ugyanazok, mint az értéknyilvánitással ellátott, nem utánvételes csomagokért járó kártéritések kifizetésére nézve az 1928. évi július hó 3-augusztus hó 16-ik napján aláirt szerződés XII. cikkének, 2., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18. és 19. szakaszai megállapitják.

9. Ennek az egyezménynek rendelkezései az átszállitott utánvételes csomagokra nem nyernek alkalmazást.

10. A kártérités kifizetése által a felelős igazgatás minden, a cimzett vagy egy harmadik személy ellen támasztható igény tekintetében a feladó jogaiba lép.

Article XII.

The amount regularly collected from the addressee is guaranteed to the sender on the conditions laid down by the money order convention already mentioned.

Article XIII.

[ocr errors]

1. Each C. O. D. parcel and the relative dispatch note must bear, on the address side, the conspicuous impression of an official stamp or label reading "COLLECT ON DELIVERY" or "C. O. D." or "Remboursement, and in close proximity to these words there must appear the number given the parcel which shall be the insurance number (only one original number) and after it must be shown in Roman letters and in Arabic figures, the exact amount of the collect-ondelivery charges which should not include the additional money order fee or fees that will be collected in the country making delivery of the parcel for making the remittance to the sender in the country of mailing.

2. In addition to being marked or labeled in the manner indicated in paragraph 1 above, each C. O. D. parcel may have a C. O. D. tag attached in a form mutually agreed upon.

Article XIV.

1. Unless mutually otherwise agreed, C. O. D. parcels shall not be reforwarded to any other country than Hungary or the United States.

2. The sender of a C. O. D. parcel may cause it to be recalled upon complying with such requirements as may be established in this connection by the country of origin.

Article XV.

The sender may provide, in case his C. O. D. parcel is undeliverable as originally addressed,

January 15, 1931.
XII. Cikk.

A cimzettől szabályszerüen beszedett utánvételi összegekért a postaigazgatások a feladóval szemben a már emlitett postautalványegyezmény rendelkezései értelmében felelnek.

XIII. Cikk.

Sender guaranteed amount collected.

Official stamping,

1. Minden utánvételes csomagot és a vonatkozó szállitólevelet etc., of articles. a cimoldalon el kell látni a "COLLECT ON DELIVERY" vagy "C. O. D." illetve "REMBOURSEMENT" szavakat feltüntető bélyegző lenyomatával vagy ragjeggyel. Közvetlenül ezek alatt a szavak alatt fel kell tüntetve lennie a csomag számának, amelynek ugyanannak kell lennie, mint a biztositási számnak (csak egy eredeti szám); ez után pedig latin betükkel és arabs számokkal fel kell tüntetni a pontos utánvételi összeget, amelybe azonban nem szabad beleszámitani azt a postautalványdijat vagy dijakat, amelyeket a csomag rendeltetési országában az utánvételi összegnek a felvevő országban levő feladó reszére való átutalásáért fognak szedni.

Additional tag au

2. Az előbbi 1. szakaszban em- thorized. litett feljegyzésen és ragjegyen kivül, minden utánvételes csomagot még egy "C. O. D." ragjegyel is el lehet látni, amelynek felragasztási módját a két igazgatás közösen állapitja meg.

[blocks in formation]

Vol. 45, p. 2692.

Further provisions authorized.

Application of other postal conventions to

for.

for other disposition to be made of it the same as in the case of parcels without trade charges and as stipulated in Article XIX of the Convention of July 3August 16, 1928.

Article XVI.

Details as to the methods of handling indemnity claims involving C. O. D. parcels and other details for the execution of this Agreement may be arranged by correspondence between the two Administrations.

Article XVII.

All matters connected with the matters not provided exchange of C. O. D. articles not covered by this Agreement shall be governed by the Money Order, Postal, and Parcel Post Conventions in force between the two countries, or by the provisions of the Universal Postal Union Convention and the Detailed Regulations for its Execution, in so far as they are applicable and not inconsistent with the provisions of this Agreement, and then if no other arrangement has been made, the internal legislation or regulations of the United States or Hungary, according to country involved, involved, shall govern, or the matter involved will be made the subject of mutual agreement by correspondence between the two countries.

sion of service.

the

Article XVIII.

may

Temporary suspen- Either Administration temporarily suspend the C. O. D. service, in whole or in part, when there are special reasons for doing so, or restrict it to certain offices, but on the condition that previous and opportune notice of such a measure is given to the other Administration such notice to be given by the most rapid means if

necessary.

January 15, 1931.

zokat az intézkedéseket teheti, mint amelyeket az 1928 évi július 3-augusztus 16-iki egyezmény XIX. cikke az utánvétel nélküli csomagokra megállapit.

XVI. Cikk.

Az utánvételes csomagokra vonatkozó kártéritési igények elbirálásának közelebbi szabályait ugyszintén ennek az egyezménynek foganatositására vonatkozó közelebbi rendelkezéseket a két igazgatás iratváltás utján állapitja meg.

XVII. Cikk.

Amennyiben ennek az egyezménynek cikkei nem rendelkeznek az utánvételes csomagok kicserélésére vonatkozó összes kérdésekben, a két igazgatás között kötött postautalvány- és csomagszerződés rendelkezései, vagy vagy pedig az egyetemes postaszerződés és foganatositó szabályzatának rendelkezései nyernek alkalmazást, amennyiben azok alkalmazhatók és ennek az egyezménynek rendelkezéseivel összeegyeztethetők; végül, ha egyéb rendelkezés nincs, az eset szerint az Amerikai Egyesült Államok, vagy pedig Magyarország belföldi törvényei és szabályai nyernek alkalmazást, vagy pedig a kérdést a két ország között iratváltás utján kölcsönös megegyezéssel kell szabályozni.

XVIII. Cikk.

Mindegyik igazgatásnak joga van, ha különös okok fennforognak, az utánvételes szolgálatot egy időre és pedig egészen vagy részletesen megszüntetni, vagy azt bizonyos hivatalaira korlátozni; az ilyen intézkedést azonban előzetesen a lehető leggyorsabb módon kell - amennyiben szükséges - a másik igazgatással közölni.

« PreviousContinue »