Page images
PDF
EPUB
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small]

„Elejét valami abnormis létnek, gyógyszerét valamnyavalygó állapotnak . . csak ugy vehetni s ugy talál hatni fel, ha azon kútfő, melybül az illyes keletkezik, tö kéletesen el van ismerve, és ennek megsemmisitésére nyujtatik segédkéz s vitetik kellő szer.

És ha most azt kérdezitek tőlem: hol lappang hát ezen kútfő? Válaszom ím ez:

Legelsöbben is ott, hogy az austriai kormány legközelebbi időkig nem méltatá eléggé, söt éppen nem méltatta a magyarnak sem nemzetiségét, sem alkotmányát, de a közállodalmi bonyodalom egyszerüsitése végett, folyton folyvást az egésznek egybeolvasztására s minden részek egybepontositására törekedett ;

S aztán ott, hogy a magyar nemzetnek élénkebb, pezsgőbb része soha sem tudta, soha sem akarta, s most sem tudja, most sem akarja és im itt fekszik a magyar ellenzéki hazafiak megbocsáthatlan büne magát philosophiai felfogással azon eldönthetlen ténybe bele gondolni, és e szerint bölcsen cselekedni is, hogy Magyarország az austriai tartományokkal biz egybe van házasitva, és a közálladalom egyik legfőbb kiegészitő részét képezi, ugy hogy egyedül e kapcsolatban találhat szerencsét, vagy sehol",

[ocr errors]

Gróf Széchenyi István: ,,Politikai programmtöredék 1847".

Pest, 1864. Nyomatott Pollák testvéreknél 2 sas utcza 24. sz.

« PreviousContinue »