Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

When more than one sheet is required for the entry of the parcels sent by the mail, it will be sufficient if the undermentioned particulars are entered on the last sheet of the Parcel Bill.

[blocks in formation]

Parcel post convention between the United States and Czecho-Slovakia. Signed at Prague October 9, 1919, at Washington October 31, 1919; approved by the President November 13, 1919.

PARCEL POST CONVENTION BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND CZECHO-SLOVAKIA.

For the purpose of making better postal arrangements between the United States of America and Czecho-Slovakia, the undersigned, Albert S. Burleson, PostmasterGeneral of the United States of America, and Francis Stanêk, Minister of Posts of Czecho-Slovakia, by virtue of authority vested in them, have agreed upon the following articles for the establishment of a Parcel Post System of exchanges between the two countries.

Article I.

The provisions of this Convention relate only to parcels of mail matter without declared value to be exchanged by the system herein provided for, and do not affect the arrangements now existing under the Universal Postal Convention, which will continue as heretofore; and all the agreements hereinafter contained apply exclusively to mails exchanged under these articles, between the office of New York, and such other offices within the United States as may be hereafter designated by the Postmaster-General of the United States; and the office of Prague, and such other offices of Czecho-Slovakia as may be hereafter designated by the Minister of Posts of Czecho-Slovakia.

Article II.

There shall be admitted to the mails exchanged under this Convention, articles of merchandise and mail matter except letters,

UMLUVA O VÝMĚNĚ POSTOVNÍCH BALÍČKŮ MEZI SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI A ČESKOSLOVENSKEM.

October 9, 1919.

October 31, 1919.

Parcel post convenvakia.

Za účelem zlepšeni poštovních tion with Czecho-Slostyků mezi Spojenými státy Preamble. americkými a Československem, dohodli se podepsaní, Albert S. Burleson, generální poštmistr Spojených států amerických, a František Staněk, ministr pošt československých, na základě plné moci na ně vznesené, o následujících článcích, aby se zavedla soustavná výměna poštovních balíšků mezi oběma zeměmi.

Článek I.

Ustanovení této úmluvy vztahují se jediné na výměnu poštovních balíčků bez udané ceny podle soustavy v ni předepsané a nedotýkají se ustanovení světové smlouvy poštovní nyní platných, která potrvají jako dosud; veškerá dohodnutí v této úmluvě obsažená platí výlučně jen pro závěry vyměnované ve shodě s těmito články mezi poštovním úřadem v Novém Yorku jakož i oněmi úřady poštovními ve Spojených státech, jež snad budou později generálním poštmistrem Spojených států určeny, a poštovním úřadem v Praze jakož i oněmi úřady poštovními v Československu, jež snad budou později určeny ministrem pošt československých.

Článek II.

Scope of convention.

Articles admitted to

K závěrům podle této úmluvy the mails. vyměňovaným připouštějí se zboží a jinaké zásilky poštovní vyjímajíc psaní, dopisnice a

Requirements.

Articles prohibited.

Letters not to accompany parcels.

Rejection if found.

postcards and written matter of all kinds-that are admitted under any conditions to the domestic mails of the country of origin, except that no packet may exceed eleven pounds/:or five kilograms:/ in weight, nor the following dimensions: Greatest length in any direction, three feet, six inches /: 105 centimeters/ greatest length and girth combined, six feet /:180 centimeters:/; and must be so wrapped or inclosed as to permit their contents to be easily examined by customs officers and by postmasters duly authorized to do so; and except that the following articles are prohibited:

Publications which violate the copyright laws of the country of destination; poisons, and explosive or inflammable substances; live or dead animals, except dead insects and reptiles when thoroughly dried; fruits and vegetables which easily decompose, and substances which exhale a bad odor; lottery tickets, lottery advertisements or lottery criculars; all obscene or immoral articles; articles which may in any way damage or destroy the mails, or injure the persons handling them; articles the import or the export of which is confined or prohibited by the customs-and other laws and prescriptions.

Article III.

A letter or communication of the nature of personal correspondence must not accompany, be written on, or inclosed with any parcel.

If such be found, the letter will be placed in the mails if separable, and if the communication be inseparably attached, the whole package will be rejected. If, however, any such should inadvertently be forwarded, the country of destination may collect, on the letter or letters, double rates of postage according to the Universal Postal Convention.

písemná sdělení jakéhokoliv druhu - pokud jsou vůbec v poštovním styku země podací připuštěny, s podmínkou, že žádný poštovní balíček nesmí převyšovati ani váhy 11/: jedenácti: / liber/: čili 5 kilogramů :/ ani těchto rozměrů: největší délky v jakémkoliv směru 3 anglických stop a 6 palců: 105 centimetrů: /, největší délky a objemu dohromady 6 anglických stop/: 180 centimetrů:/; mimo to musejí býti tak zabaleny neb uzavřeny, aby mohl obsah jejich snadno býti zkoumán úředníky celními a úředníky poštovními k tomu oprávněnými.

Mimo to jsou následující předměty z dopravy vyloučeny:

Tiskopisy, jež porušují zákony o právu nakladatelském platné v zemi určení; jedy a látky výbušné nebo snadno zápalné; živá nebo mrtvá zvířata, vyjímajíc mrtvý hmyz a plazy, jsouli dokonale vysušeny; snadno hnijící ovoce a zeleniny jakož i látky nelibě páchnoucí; loterní losy, loterní oznámení a loterní oběžníky; jakékoliv předměty necudně nebo nemravné; předměty, jež jakýmkoliv způsobem mohou poštovní zásilky poškoditi nebo zničiti aneb osobám, jež se s nimi zabývají, úraz způsobiti; předměty, jichž dovoz nebo vývoz jest celními nebo jinými zákony a ustanoveními obmezen nebo zakázán.

Článek III.

Psaní nebo sdělení, jež mají povahu osobní korespondence, nesmějí poštovní balíček ani provázeti ani na něm býti napsána ani do něho býti vložena.

Naskytnou-li se takováto psaní nebo sdělení, vloží se psaní, lze-li je od balíčku odděliti, do závěrů listovních, a je-li sdělení neodlučitelně S balíčkem spojeno, odmítne se celá zásilka. Jestliže však přece takováto psaní, aniž byla objevena, dále byla vypravena, může země určení ve shodě se světovou smlouvou poštovní vybrati za tento dopis nebo za tyto dopisy dvojnásobné poštovné.

No parcel may contain parcels intended for delivery at an address other than that borne by the parcel itself. If such inclosed parcels be detected, they must be sent forward singly, charged with new and distinct parcel-post rates.

Article IV.

The packages in question_shall be subject in the country of destination to all customs duties and all customs regulations in force in that country for the protection of its customs revenues, and to the following rates of postage, which shall in all cases be required to be FULLY PREPAID,

viz:

In the United States; for a parcel not exceeding one pound 1455 grams/ in weight, 12 cents; and for each additional pound /455 grams/ or fraction of a pound,

12 cents:

In Czecho-Slovakia; for a parcel not exceeding two kilograms /4.41 lbs/ in weight, 8 crowns, and for each additional kilogram or fraction of a kilogram, 1 crown 50 deniers.

Article V.

The sender of each package must make a Customs Declaration, upon a special form provided for the purpose, giving the address, a general description of the parcel, an accurate statement of the contents and value, date of mailing, and the sender's signature and place of residence; which declaration must accompany the parcel to destination.

Either country may authorize the postoffice where the package is mailed to deliver to the sender of the package at the time of mailing, a certificate of mailing on a special form provided for the pur

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Odesilatel poštovního balíčku může jej podati jako zásilku doporučenou, zaplatí-li poplatek

In United States.

In Czecho-Slovakia.

Customs declarations.

Certificate of mail

ing.

Registry.

Notice to addressee.

Delivery.

Slovakia.

Customs duties.

for registered articles in the country of origin, and, on demand therefor, will receive a return receipt, without additional charge.

Article VI.

The addressees of registered articles shall be advised of the arrival of a package addressed to them, by a notice from the postoffice of destination. The country of destination may, at its option, advise the addressees of the arrival of a package addressed to them, also when this package is not registered.

The packages shall be delivered to addressees at the postoffices of address in the United States free Charges in Czecho of charge for postage; but from the addressees in Czecho-Slovakia shall be collected on each single parcel of whatever weight an additional charge of 1 crown for the dispatch from Hamburg to Czecho-Slovakia. The customs duties properly chargeable on these packages shall be collected on delivery in accordance with the customs regulations of the country of destination; and the country of destination may, at its option, levy and collect from the addressee for interior service and delivery a charge not exceeding five cents in the United States and fifty deniers of a crown in CzechoSlovakia on each single parcel of whatever weight.

Method of transpor tation.

Article VII.

The packages shall be considered as a component part of the mails exchanged between the United States and Czecho-Slovakia, those originating in the United States to be dispatched at its cost to the office of Hamburg, Germany, or such other intermediary office as may be agreed upon, and those originating in CzechoSlovakia to be dispatched at its cost to the United States, the parcels to be forwarded, at the option of the dispatching office, either in boxes prepared especially for the purpose or in ordinary mail sacks, to be marked "Parcel

v zemi podací za zásilky doporučené vybíraný, a obdrži bez dalšího poplatku návratku, žádáli o ni.

Článek VI.

Příjemci doporučených balíčků poštovních uvědomí se o dojití balíčků jim adresovaných písemně úřadem určení. Zemi určení ponechává se na vůli, zpraviti příjemce o dojití balíčků jím.adresovaných, i když nejsou doporučeny.

Poštovní baličky doručí se adresátům u úřadů dodacích ve Spojených státech amerických, aniž vybéře se nějaký poplatek poštovní; avšak od adresátů v Československu vybéře se za každý balíček jakékoli váhy 1 koruna jako doplatek za dopravu z Hamburku do Československa. Poplatky celní, na poštovních balíčcích těchto řádně váznoucí, vyberou se při doručení podle celních předpisů země určení; a země určení může, podle své volby, vybírati od adresáta za úkony své vnitřní služby a za doručení poplatek nepřevyšující 5 centů ve Spojených státech a 50 haléřů měny korunové v Československu za každý jednotlivý balíček jakékoli váhy.

Článek VII.

Poštovní balíčky budou pokládány za součást závěrů vyměnovaných mezi Spojenými státy a Československem, z nichž závěry pocházející ze Spojených států dopravují se na jejich útraty k poštovnímu úřadu v Hamburku, v Německu, nebo k onomu poštovnímu úřadu zprostředkujícímu, o němž se bude dohodnuto, kdežto závěry pocházející z Českoslǝvenska dopravují se na jeho útraty do Spojených států; závěry však musejí býti dopravovány, podle bolby správy odesílající, bud v bednách k účelu tomuto zvláště upravených nebo

« PreviousContinue »