Page images
PDF
EPUB

RECHTSGELEERD MAGAZIN

TIJDSCHRIFT

VOOR

BINNEN- EN BUITENLANDSCHE RECHTSSTUDIE,

ONDER REDACTIE VAN

Mrs. H. L. DRUCKER en W. L. P. A. MOLENGRAAFF.

EEN-EN-TWINTIGSTE JAARGANG.

HAARLEM.

DE ERVEN F. BOHN.

1902.

t +

AUG 2 4 1920

INHOUD,

.

(De Boekbeschouwingen en Aankondigingen, waarbij de schrijver
niet wordt vermeld, zijn van de Redactie.)

Blz. Bijdrage tot regeling der administratieve rechtspraak, 2de

stuk, door Jhr. Mr. J. Röell, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en Mr. J. Oppenheim, hoogleeraar te Leiden...,

1 Over betaling, door Mr. J. M. Nap, te 's Gravenhage.... 135 Latijnsche rechtsregels in de Nederlandsche rechtspraak, door Mr. H. L. Drucker.....

165 Overzicht der Engelsche wetgeving gedurende het jaar 1900,

door Mr. M. van Regteren Altena, advocaat te Amsterdam

241 De causaliteitsvraag in het leerstuk der schadevergoeding

buiten contract, door Mr. Paul Scholten, advocaat te Amsterdam.

265, 414 Een voorstel tot wijziging der artt. 302–308 W. v. K., door Mr. J. Kist, te Soerabaja ..

313 Het erfrecht den langstlevenden echtgenoot, door

Mr. J. F. Houwing, hoogleeraar te Amsterdam.... 373 Is, met handhaving van het beginsel omtrent de legitieme,

wijziging van de regeling der erfopvolging ab intestato wenschelijk; 200 ja, in welken geest ? door Mr. J. Limburg, advocaat te 's Gravenhage....

468 Het zakelijk recht van den eigenaar, door Mr. J. M. Nap, te 's Gravenhage ..

517 Koop of aanneming van werk? door Mr. E. A. Cosman, advocaat te Amsterdam...

547

van

Boekbeschouwingen en Aankondigingen.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

A. Nederlandsche literatuur. .

Blz. Mr. J. A. Levy, rechter en wet, door Mr. J. W. H. M. van

Idsinga, lid der Tweede Kamer te 's Gravenhage... 172 Prof. Dr. Hector Treub, Dr. H. van Oppenraay en

Prof. Dr. Th. M. Vlaming, het levensrecht der ongeboren vrucht, door Jhr. Mr. Rh. Feith, rechter te Breda...

337 Mr. F. C. van Geer, ouderlijke macht en voogdij volgens

de wet van 6 Februari 1901, Stbl. no. 62. Met eene inleiding van Mr. H. L. Asser.

... 355 Prof. Mr. W. Modderman, Handboek voor het Romein

sche recht, vervolgd door Mrs. H. L. Drucker en P. A. Tichelaar.

356 Prof. Mr. N. K. F. Land, Verklaring van het Burgerlijk

Wetboek, deel 2, stuk 1, 2de druk....
Mr. D. S. van Emden, practische handleiding tot het

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 2 dl. ..
Prof. Mr. J. Oppenheim, het Nederlandsch gemeente-

recht, 2de druk, deel I, door Mr. J. de Louter, hoog-
leeraar te Utrecht...

577 Mr. A. Kerdijk, de Leerplichtwet (wet van 7 Juli 1900,

Stbl. no. 111) en de daarbij behoorende uitvoeringsmaatregelen. Met een overzicht der rechtspraak tot 15 Maart 1902 door Mr. J. van Drooge.

597 Mr. E. Fokker, de waterstaatswetgeving in Nederland bij den aanvang der twintigste eeuw.

598 Dr. F. Sleutelaar, Woningwet met inleiding en aan

teekeningen benevens tekst der Gezondheidswet....... 599 Mrs. A. D. W. de Vries en F. J. G. van Tricht, Ge

schiedenis der wet op de ouderlijke macht en de voogdij (6 Februari 1901, Stbl. no. 62), 1ste -- Zde afl.

601 Prof. Mr. S. J. Fockema Andreae, Bijdragen tot de

Nederlandsche rechtsgeschiedenis, 4de bundel........ Mrs. I. B. Cohen en H. Blau pot ten Cate, het ge

1

eene

Blz. meentearchief, verzameling van bescheiden voor de gemeente-administratie .....

602 Mr. S. K. Thoden van Velzen, verzameling van de

sinds 1850 in het Staatsblad opgenomen Koninklijke
vernietigingsbesluiten

603 Proefschriften. E. Belinfante, ongeldigheid van rechtshandelingen, door

Mr. H. J. Hamaker, hoogleeraar te Utrecht....... S. R. Fuldauer, verlies en diefstal van effecten, studie van internationaal privaatrecht...

218 H. H. van den Berg, Nederlandsch-Indisch en Britsch

Indisch strafrecht, door Mr. C. van Vollenhoven,
hoogleeraar te Leiden

490 H. N. Kluyver, de regeling van de aansprakelijkheid

des reeders, door Mr. C. J. Pekelharing, advocaat
te Amsterdam

496 E. A. E. van Meeuwen, het domicilie naar het Bur

yerlijk Wetboek, door Mr. G. Kirberger, advocaat
te Amsterdam

588 P. W. H. Truyen, het rechtskarakter der zoogenaamde arbeidsreglementen....

... 592 W. E. Calkoen, de rechtspositie van den handelsagent 595

B. Buitenlandsche literatuur.
Dr. H. Gross, der Raritätenbetrug, door Mr. D. Simons,
hoogleeraar te Utrecht....

216 Dr. J. H. van Zanten, die Arbeiterschutzgesetzgebung in den Europäischen Ländern...

501 E. Röthlisberger, Gesetze über das Urheberrecht in

allen Ländern nebst den darauf bezüglichen interna-
tionalen Verträgen. 2te Auflage

503

Opmerkingen en Mededeelingen.
A. Wetgeving.
Frankrijk.

Wetten van 4 Febr. 1901 betreffende la

« PreviousContinue »