Page images
PDF
EPUB
[graphic]

the utterance of the thing forged bedsmæssige

bedsmæssige Aktstykker eller or falsified;

Udgivelse af den eftergjorte eller

forfalskede Gjenstand; 5. The counterfeiting, falsi- 5. Eftergjörelse, Forfalskning fying or altering of money, eller Forandring af Penge, det whether coin or paper, or of være sig Mynt eller Papirpenge, instruments of debt created by eller af Gjældsbeviser, udstedte National, State, Provincial, or af Regjeringen, af en Stat, af Municipal Governments, or of en Provinds. eller Kommune coupons thereof, or of bank- bestyrelse, eller af dertil hörende notes, or the utterance or cir. Kupons, eller af Banknoter, eller culation of the same ; or the Udgivelse eller Bringen i Onlób counterfeiting, falsifying or al- af samme; eller Eftergjörelse, tering of seals of State ;

Forfalskning eller Forandring af

Statens Segl ; 6. Embezzlement by public 6. Underslag, begaaet af offenofficers; embezzlement by per- tlige Funktionærer eller af leiede sons hired or salaried, to the eller lönnede Personer til Skade detriment of their employers; for deres Principaler; Tyveri; larceny;

7. Fraud or breach of trust by 7. Bedrageri eller Brud paa a bailee, banker, agent, factor, Tillid, forövet af en Depositar, trustee, or other person acting Bankier, Agent, Faktor, Bestyrer in a fiduciary capacity, or direc- eller anden Person, der handler tor or member or officer of any i Egenskab af Tillidsmand, eller Company, when such act is made af en Direktör for eller et Medcriminal by the laws of both lem af eller en Betjent ved et countries and the amount of Interessentskab, money or the value of the pro- Handling er strafbar efter begge perty misappropriated is not less Landes Love, og Belöbet af de than 200 dollars or 740 kroner; Penge eller Værdien af de Gjen.

stande, der er svigagtig erhvervede eller modtague, ikke er mindre end 200 dollars eller

740 kroner. 8. Perjury; subornation of 8. Mened; Anstiftelse af perjury ;

Mened ; 9. Rape ; abduction ; kidnap- 9. Voldtægt; Bortförelse af ping;

Kvinde mod hendes Vilje ; Bero

velse af andres Frihed; 10. Wilful and unlawful de. 10. Forsætlig og ulovlig bestruction or obstruction of rail- virket Ödelæggelse eller Hindroads which endangers human ring af Jernbane, naar samine life;

er forbundet med Fare for Men

naar saadan

neskeliv;

[graphic]

11. Crimes committed at sea : 11. Forbrydelser begaaede paa

Söen: (a.) Piracy, by Statute or by (a.) Söröveri ifölge Lov eller he law of nations ;

ifölge Folkeretten ; (6.) Revolt, or conspiracy to (6.) Mytteri eller Sammenevolt, by two or more persons rottelse af to eller flere Personer o board a ship on the high seas for at gjöre Mytteri ombord paa gainst the authority of the Skib i aaben Sö mod Skipperens naster;

Myndighed; (c) Wrongfully sinking or (c.) Uretmæssig Sænkning eller destroying a vessel at sea, or Odelæggelse af Fartöi i Söen eller attempting to do so;

Forsög paa saadant; (d) Assaults on board a ship (d.) Angreb paa Person omon the bigh seas with intent to bord

раа.

Skib i aaben Sö i do grievous bodily barm; Hensigt at tilföie betydlig le

gemlig Skade; 12. Crimes and offences against 12. Forbrydelser og Forseelser the laws of both couutries for the mod begge Landes Love til suppression of slavery and slave. Undertrykkelse af Slaveri og trading

Slavehandel. Extradition is also to take Udlevering skal ligeledes finde place for participation in any of Sted for Delagtighed i nogen af the crimes and offences men- de i denne Traktat nævnte Fortioned in this Treaty, provided brydelser og Forseelser, forsaasuch participation may be vidt saadan Delagtighed bliver at punished, in the United States straffe i de Forenede Stater som as a felony, and in Norway by “felony" og i Norge med strenimprisonment at hard labour.

gere Straf end Fængsel. III. Requisitions for the sur- III. Forlangende om Udlerender of fugitives from justice vering af undvegne Forbrydere shall be made by the Diplopatic skal fremsættes gjennem de konAgents of the Contracting Par- traherende Parters Diplomatiske ties, or, in the absence of these Agenter eller i disses Fravæer from the country or its seat of fra Landet eller den By, hvori Government, may be made by Regjeringen har sit Sæde, gjeuthe superior Consular officers. nem de överste Konsulartjeneste

mænd. If the person whose extradi- Dersom den Person, hvis Udtion is requested shall have been levering er forlangt, er kjendt convicted of a crime or offence, a

skyldig i en Forbrydelse eller duly authenticated copy of the forseelse, skal der fremlægges sentence of the Court in which

en tilbörlig bekræftet Udskrift he was convicted, or, if the fugi- af den Dom, ved hvilken han er tive is merely charged with crime, kjendt skyldig, eller, dersom den a duly authenticated copy of the Undvegne alene er sigtet for eu

[graphic]

er

warrant of arrest in the country Forbrydelse, skal der fremlægges where the crime has been com- eu tilbörlig bekræftet Gjenpart mitted, and of the depositions or af det Arrestdekret, som other evidence upon which such udstedt i det Land, i hvilket warrant was issued, shall be pro- Forbrydelsen er begaaet, sant duced.

af de retslige Forklaringer eller andre Bevisligheder, i Henbold til hvilke saadant Dekret er

udstedt. The extradition of fugitives Udlevering af undvegne Forunder the provisions of this brydere i Henhold til denne Treaty shall be carried out in Traktats Bestemmelser skal ske the United States and in Nor respektive i de Forenede Stater way, respectively, in conformity og i Norge overensstemmende with the laws regulating extradi- med de Love, angaaende Udletion for the time being in force vering, som

paa den Tid er in the State on wbich the demand gjældende i den Stat, hos for surrender is made.

bvilken Udlevering bliver beg.

jært. IV. Where the arrest and IV. Hvis en undvegen Fordetention of a fugitive are de- bryders Paagribelse og Fængsired on telegraphic or other sling begjæres enten telegrafisk information in advance of the

eller gjennem anden Meddelelse, presentation of formal proofs, forinden de formelige Beviser the proper course in the United fremlægges, skal den rigtige States shall be to apply to a Fremgangsmaade i de Forenede Judge or other Magistrate autho- Stater være at henvende sig til rized to issue warrants of arrest en Dommer eller anden Em. in extradition cases and present bedsmand, der er bemyndiget a complaint on oath, as provided til at udstede Arrestordre i by the Statutes of the United Udleveringstilfælde, og for ham States.

at fremlægge en edelig Klage, saaledes som det er bestemt i

de Forenede Staters Love. When, under the provisions of For undvegen Forbryders Pasthis Article, the arrest and de. gribelse og Fængsling i Kontention of a fugitive are desired geriget Norge i Medför af denne in the Kingdom of Norway, the Artikel skal den rigtige Fremproper course shall be to apply gangsmaade være at henvende to the Foreign Office, which will sig til Udenrigsdepartementet

, immediately cause the necessary der ufortövet vil foranledige, at steps to be taken in order to der tages de növendige Skridt secure the provisional arrest or for at sikre sig den Undvegnes detention of the fugitive.

forelöbige
Fængsling

Paagribelse eller

[graphic]

The provisional detention of a Den forelöbige Fængsling af fugitive shall cease and the en

en undvegen Forbryder skal prisoner be released if a formal ophöre og den Fængslede lösrequisition for his surrender, lades, dersom der ikke inden accompanied by the necessary 2 Maaneder fra Dagen for hans evidence of his criminality, has forelöbige Paagribelse eller not been produced under the Fængsling overensstemmende stipulations of this Treaty, within med denne Traktats Bestemtwo months from the date of his melser er tilveiebragt en formeprovisional arrest or detention. lig Begjæring om bans Udle

vering, ledsaget af det nödven

dige Bevis for hans Skyld. V. Neither of the Contracting V. Ingen af de Kontraherende Parties shall be bound to deliver Parter skal være forpligtet til i up its own citizens or subjects Henhold til deme Traktats under the stipulations of this Bestemmelser at u.llevere sine Treaty.

egne Borgere eller Undersaatter. VI. A fugitive criminal shall VI. En undvegen Forbryder not be surrendered if the offence skal ikke udleveres, hvis den in respect of which his surrender Overtrædelse, for hvis Skyld is demanded be of a political bans Udlevering er begjært, er character, or if he proves that af politisk Art, eller hvis han the requisition for his surrender godtgjör, at Begjæringen has, in fact, been made with a hans Udlevering i Virkeligheden view to try or punish him for an er fremsat i Hensigt at tiltale offence of a political character.

eller straffe ham for en Over

trædelse af politisk Art. No person surrendered by Ingen, der er udleveret fra either of the High Contracting den ene af de Höie KontraParties to the other shall be

herende Parter til den anden, triable or tried, or be punished, skal kunne tiltales eller straffes for any political crime or offence, for en politisk Forbrydelse eller or for

any act convected there- Overtrædelse eller for en med with, committed previously to his

en saadan forbunden Handling, extradition.

naar denne er begaaet för hans

Udlevering If any question shall arise as Hvis der opstaar Spörgsmaal to whether a case comes within om, hvorvidt en Sag indgaar the provisious of this Article, the under Bestemmelserne i denne decision of the authorities of the Artikel, skal den Regjerings Goverument on which the demand Afgjörelse, for hvilken Begjæfor surrender is made, or which ringen om Udlevering er fremmay have granted the extradition, sat, eller som maatte have in

drömmet Udleveringen, være endelig

om

shall be final.

[graphic]

VII. Extradition shall not be VII. Udlevering skal ikke granted, in pursuance of the pro- tilstaaes i Medför af denne visions of this Treaty, if legal Traktats Bestemmelser, saafremt proceedings or the enforcement der med Hensyn til Paatale af of the penalty for the act com- eller Straf for den Handling, mitted by the person claimed has der er begaaet af den reklabecome barred by limitation, ac- merede Person, er indtraadt cording to the laws of the country Præscription overensstemmende to which the requisition is ad- med Lovene i det Land, til dressed.

hvilket Begjæringen rettes. VIII. No person surrendered VIII. Ingen, der er udleveret by either of the High Contract- fra den ene af de Höie Kontraing Parties to the other shall, herende Parter til den anden, without his consent, freely maa uden hans eget frivillig granted and publicly declared og offentlig afgivne Samtykke by him, be triable or tried or tiltales eller straffes for nogen be punished for any crime or anden Forbrydelse eller foroffence committed prior to his seelse, der er begaaet för bans extradition, other than that for Udlevering, end den, for hvilken which he was delivered up, until han er bleven udleveret, forinden he shall have had an opportunity han har havt Leilighed til at of returning to the country from vende tilbage til det Land, fra which he was surrendered.

hvilket han blev udleveret. 1X. All articles seized which IX. Alle i Forvaring tagne are in the possession of the Gjenstande, som var i den Perperson to be surrendered at the sons Besiddelse, som skal udletime of his apprehension, whether

veres, paa den Tid, da ban blev being the proceeds of the crime paagreben, hvad enten de bestaar or offence charged, or being i Udbytte af den Forbrydelse material as evidence in making eller Forseelse, hvorfor han er proof of the crime or offence, anklaget, eller det er Bevisshall, so far as practicable and in materiale for dens Forövelse, conformity with the laws of the skal saavidt muligt og overensrespective countries, be given up stemmende med de respektive when the extradition takes place. Landes Love, udleveres samtidig Nevertheless, the rights of third med Angjældende.

med Angjældende. Dog skal parties with regard to such articles Trediemands Rettigheder med shall be duly respected.

Hensyn til saadanne Gjenstande

tilbörlig respekteres. X. If the individual claimed

X. Hvis en Person, der er by one of the High Contracting forlangt udleveret af en af de Parties, in pursuance of the pre- Höie Kontraherende Parter i sent Treaty, shall also be claimed Henhold til nærværende Trakby one or several other Powers tat, ligeledes skulde blive for on account of crimes or offences langt udleveret af en eller flere

« PreviousContinue »