Page images
PDF
EPUB

IV

Lap

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

a Bosznia és Herczegovinával való vámkapcso-
lat létesitéséről

737 Isztria vámkülzetének és Dalmatiának az oszt

rák-magyar általános vám- és kereskedelmi
területbe olvasztásáról .

745 Bródy vámkülzetének megszüntetéséről

747 Martinschizza, Buccari, Porto-Ré, Zengg és Car

lopago szabad kikötőknek az osztrák-magyar
általános vám- és kereskedelmi területbe
olvasztásáról

748 a sör-, szesz- és czukortermelés után fizetendő

fogyasztási adónak, Martinschizza, Buccari,
Porto-Ré, Zengg és Carlopago eddigi vám-
külzetekbe való behozataláról

753 a Francziaországgal 1879. évi január 20-án

kötött kereskedelmi egyezmény (1879: IV.

t. cz.) hatályának meghosszabbitásáról • 755 a kereskedelmi viszonyoknak a Németbiroda

lommal leendő ideiglenes rendezéséről 758 az Angolország és Fiume közt eszközlendő

kereskedelmi gőzhajózási járatok segélye-
zésére engedélyezendő póthitelről

759 az 1873. évi XXXIV. törvényczikk 3. §-ában

megállapitott határidőnek, valamint a Hor-
vát-Szlavonországok beligazgatási költségei
fedezésére meghatározott százalék érvényé-
nek meghosszabbitásáról szóló 1878. évi
XXX. törvényczikk hatályának kiterjeszté-
séről

760 az 1880-ik évben kiállitandó ujoncz- és póttar

taléki jutalékok megajánlása tárgyában 761

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

I. TÖRVÉNYCZIKK

az Olaszországgal 1878. deczember 27-én kötött vám- és kereskedelmi

szerződésről,

(Szentesitést nyert 1879. évi januárhó 28-án. Kihirdettetett az országgyülés mindkét házában 1879. évi februárhó 1-én. A megerősitési okmányok kicserélése

Rómában, 1879. évi januárhó 30-án ment véghez.)

Ő császári és Apostoli királyi Felségének és Ő Felsége Olaszország királyának meghatalmazottjai által az 1878. XX. t. cz. IV. czikkében megszabott módon kötött, és Bécsben 1878. deczember 27-én alairt vám- és kereskedelmi szerződés, valamint az ugyanazon módon kötött és ugyanazon napon aláirt állategészségügyi egyezmény, miután az országgyülés által elfogadtattak és utóbb mindkét szerződő fél részéről szokott módon megerősittettek, a hozzájuk való mellékletekkel, pótczikkekkel, zárjegyzőkönyvvel és nyilatkozatokkal együtt ezennel az ország tör

vényei közé iktattatnak.

Szövege a következő:

Ő FELSÉGE AZ AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA,

és
Ő FELSÉGE OLASZORSZÁG KIRÁLYA,

azon óbajtástól vezéreltetve, hogy államaik közt a kereskedést és hajózást fejleszszék és előmozditsák, új szerződés kötésére elhatározták magukat és e czélból meghatalmazottaikka kinevezték:

Ő FELSÉGE AZ AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA :

CSIK-SZENT-KIRÁLYI ÉS KRASZNA-HORKAI ANDRÁSSY GYULA GRÓFOT, valóságos belső titkos tanácsosát, hadseregének altábornagyát, a császári ház és a külügyek ministerét,

és SCHWEGEL JÓZSEF BÁRÓ urat, a külügyi ministerium osztályfőnökét;

Ő FELSÉGE OLASZORSZÁG KIRÁLYA:

ROBILANT KÁROLY BÓDOG MIKLÓS GRÓFOT, altábornagyot és ő Felségénél az osztrák császár stb. és magyar királynál meghatalmazott nagykövetét, és

ELLENA VIKTOR középkeresztes urat és pénzügyi főfelügyelőt,

kik jó és illő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után a következő czikkek ben állapod

tak meg:

I. czik k.

Az osztrák-magyar monarchia és Olaszország királysága alattvalói közt a kereskedés és a hajózás teljesen szabad leend, és mindkét szerződő fél alattvalói a másik fél területein szabadon telepedhetnek. Az olasz alattvalók az osztrák-magyar monarchiában és az osztrák és magyar alattvalók Olaszországban, ha a két fél területeinek bármely kikötőjében, városában vagy más helyén letelepednek, vagy ott csak ideiglenesen tartózkodnak is, kereskedésük

Eredeti szöveg:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÈME ETC., ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE,

et

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

animés d'un égal désir d'étendre et de développer les relations commerciales et maritimes entre Leurs Etats, ont résolu de conclure un nouveau Traité à cet effet, et ont nominé pour Leurs Plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÈME ETC., ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE,

le Sieur JULES Comte ANDRÁSSY DE CSIK SZENTKIRÁLY ET KRASZNA-HORKA, Son Conseiller Intime et FeldMaréchal-Lieutenant dans Ses armées, Son Ministre de la Maison Impériale et des affaires étrangères,

et le Sieur JOSEPH Baron de SCHWEGEL, Chef de section au Ministère des affaires étrangères;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE,

le Sienr CHARLES FÉLIX NICOLIS Comte de ROBILANT Lieutenant Général, Son Ambassadeur près Sa Majesté l'Empereur d'Autriche etc. et Roi de Hongrie,

et le Sieur VICTOR Commandeur ELLENA, Inspecteur. Général des finances,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article I.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les sujets du Royaume d'Italie et ceux de la Monarchie austro-hongroise, qui pourront, les uns et les autres, s'établir librement dans le territoire de l'autre Etat. Les sujets italiens en Autriche-Hongrie, et les sujets autrichiens et hongrois en Italie, soit qu'ils s'établissent dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux territoires, soit qu'ils y résident temporairement, ne seront pas

és iparuk tekintetében nem vonhatók bármily néven nevezendő más vagy magasabb illetékek, terhek, adók vagy díjak alá, mint a melyek a nemzetbeliektől szedetnek; és azon jogok, kiváltságok és bármely más kedvezmények, melyeket a magas szerződő felek egyikének alattvalói a kereskedés és ipar tekintetében élveznek, a másik fél alattvalóira is ki fognak terjedni.

Il. cz ik k.

Kereskedők, gyárosok és iparosok átalában, kik ki tudják mutatni, hogy azon államban, melyben laknak, az általuk űzött kereskedés és ipar után a törvényes adót fizetik, e czímen a másik fél területén semminemű további illeték vagy adó fizetésére nem fognak köteleztetni akkor, midőn csupán kereskedésük vagy ipar-üzletük érdekében mustrákkal vagy ezek nélkül akár személyesen, akár szolgálatukban álló utazók által vásárlásokat tesznek vagy megrendeléseket keresnek.

A magas szerződő felek alattvalói, kik kereskedésük üzése és terményeik elárusitása végett az egyik ország. ból a másikba vásárokra és sokadalmakra menuek, köl- . csönösen ugyanazon bánásmód alá esnek, mint a saját alattvalók.

A szerződő felek egyikének alattvalói, kik a kétrészbeli területek különböző helyei közt fuvarozást, tengeri vagy folyamhajózást üznek, ezen iparuk úzéseért a másik fél területén semmiféle ipar-adó alá nem vethetők.

III. czik k.

A két magas szerződő fél alattvalói a másik fél területén minden katonai szolgálattétel alól, a szárazon ép úgy, mint a tengeren és pedig mind a rendes katonaságban, mind a

« PreviousContinue »