Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]

BUDAPEST, 1879.
KIADJA A M. KIR. BELÜGYMINISTERIUM.

LÉGRÉDY TESTVÉREK BIZOMÁNYA.

10/9/34

OCT 9 1934

I

TARTALOM.

Lap

[ocr errors]

1. t. cz. az Olaszországgal 1878. deczember 27-én kötött vám- és kereskedelmi szerződésről

1 II. az 1879. évben szükséges hitelmiiveletekről 166 III. a Francziaországgal 1866. deczember 11-én

kötött hajózási szerződés, konzuláris egyez-
mény, az örökségek szabályozásáról szóló
egyezmény, valamint a szellemi és művé-
szeti munkák tulajdonjogát biztositó egyez-

mény hatályának meghosszabbitásáról 169 IV. a Francziaországgal 1879. január 20-án kötött vám-egyezményről

172 V. a szegedi kir törvényszék területére nézve,

az árviz folytán szükséges igazságszol

gáltatási rendkivüli intézkedésekről 179 VI.

az 1879. év 1-ső negyedében viselendő köz

terhekről és fedezendő államkiadásokról
szóló 1878. évi XXXII. törvényezikk ha-
tályának 1879. évi április hó 30-ik napjáig
kiterjesztéséről

179 VII. a dálya-vinkovczei vasutról

180 VIII. a berlini szerződés beczikkelyezéséről

181 IX. a honvédelmi ministerium elhelyezésére Buda

pesten, a várban emelendő államépületről

erre megkivántató költségek fedezéséről

246 a mezőtur-szarvasi másodrendü vasut kiépitéséről

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

és az

[ocr errors]

247 XI. a magyar észak-nyugoti vasut kiépitésére vonat

kozó 1870. évi XLI. törvényczikknek hatá-
lyon kivül helyezéséről

267 XII. az 1879. évi államköltségvetésről

268 XU.

a román fejedelemséggel, vasuti csatlakozások

iránt, 1874. évi május 31-én kötött egyez-
mény némely határozatainak megváltoztatá-
sáról

353 a Párisban 1878. évi junius 1-én kötött általános

posta-egyesületi szerződés beczikkelyezéséről 363

>

XIV.

II

Lap

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

XIX.

[ocr errors]

XV. t.cz. Spizza községnek Dalmatia területéhez csatolta-
tásáról

402 XVI. a tengeri kereskedelmi hajók lajstromozásáról 403 XVII. a Luiza-ut megváltásáról

416 XVIII. a magyar nyelv tanításáról, a népoktatási tanintézetekben

422 a kisajátításáról Szeged sz. kir. város területén 426 XX. a sz kir. Szeged város törvényhatóságába ki

küldendő királyi biztos kinevezéséről és an-
nak hatásköréről

434 XXI. az 1975. évi közös zárszámadásra alapított le

számolás szerint, Magyarország terhére mu-
tatkozó tartozás fedezéséről .

437 XXII. az 1876. évi közösügyi zárszámadásra alapitott

leszámolás szerint, Magyarország terhére
mutatkozó tartozás fedezéséről

438 XXIII. az 1878. évi közösügyi költségekre, a magyar

korona országai által pótlólag fizetendő ösz-
szegekről

439 XXIV. félkrajczáros váltópénz veretéséről

410 XXV. a szegedi árviz következtében, valamint a Ti

szavölgyi és Duna-szabályozási munkálatok
iránt meghallgatandó külföldi szakértők
meghivása folytán felmerülő költségek fede-
zéséről

441 XXVI. az 1876. évi XXXIII. törvényezikk 1-ső $-a 9-ik pontjának módosításáról

442 XXVII. a vágvölgyi vasut megvételéről

443 XXVIII. a rendőri bejelentési intézménynek Budapest fővárosában életbeléptetéséről

450 XXIX. a Görögországgal 1878. évi deczember hó

4/16-án kötött postaszerződés beczikkelyezé-
séről

459 XXX. az 1878. évi XVII. törvényezikk A) 10-ik feje

zet 2-ik cziménél és 20-ik fejezet némely czi-
meinél szükségesekké vált tulkiadások elszá-
molásáról és azok fedezésének jóváhagyá-
sáról

476 XXXI. erdőtörvény

477 XXXII. az 1878. évi közösügyi rendkivüli kiadások fedezéséről

559 XXXIII. az 1873. évi IX. törvényezikk 15. és 16. && ainak módositásáról

560 XXXIV. a vizszabályozási társulatokról szóló 1871. évi

XXXIX. törvényezikk módositásáról és ki-
egészitéséről

561

49

III

Lap

XXXV. t.cz.

[ocr errors]

XXXVI.

XXXVII.

.

XXXVIII.

XXXIX.

XL.
XLI.

[ocr errors]

XLII.

a Tisza és mellékfolyói mentében alakult viz

szabályozó és ármentesítő társulatoknak
adandó állami előlegekről

570 a közös hadsereg (hadi-tengerészet) és a honvédség beszállásolásáról

574 a közös hadsereg (hadi-tengerészet) és a hon

védség beszállásolásából keletkező teher
arányosabb megosztása czéljából, a megyék
által kivethető pótadóról.

639 a kassa-oderbergi vasut függő ügyeinek rende

zéséről és az eperjes-tarnowi vasut magyar-
országi részével való egyesitéséről

642 a kisbirtokosok országos földhitelintézetéről. 659 a magyar büntető törvénykönyv, a kihágásokról 663 a volt magyar keleti vasuttársulat részvényei

nek beváltására kitüzött határidő lejárta
után bemutatott részvények utólagos bevál-
tásáról

709 a budapesti sugáruton, a nagy köruton és an

nak hárombárány-uczai kiágazásán az 1881.
évi junius hó 10-ik napján tul 1891. évi ju-
nius hó 10-ik napjáig emelendő épitmények
adómentességéről

710 ő császári és Apostoli királyi Felsége legmagasabb udvartartása költségeiről

711 a megyék 1880. évi közigazgatási-, árva- és

gyámhatósági kiadásainak fedezéséről 712 az osztrák-magyar bank jelzálog-hitelosztálya

alapszabályaiban (1878: XXV. t. cz.) fog-
lalt külön jogoknak a magyar földhitelinté-
zetre kiterjesztéséről

713 az 1880-ik év első negyedében viselendő köz

terhekről és fedezendő államnkiadásokról 714 a kir. József-műegyetem és az állatgyógyintézet

állandó elhelyezésére Budapesten emelendő
államépületekről és az erre megkivántato
költségek fedezéséről

716 az 1875: XXVI-ik törvényczikk eltörléséről 717 a nyereményadóról

718 a magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről

721 a hadsereg és haditengerészet hadi létszámának,

illetőleg a monarchia két államára nézve
meghatározott hadjutaléknak, az 1889-ik év
végéig való megállapitása tárgyában

. . 736

XLIII.

XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVII.

.

XLVIII.
XLIX.

L.

LI.

[ocr errors]
« PreviousContinue »