Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small]

0/9/34

OCT 9 1934

I

TARTALOM.

I. t. cz. az Olaszországgal 1878. deczember 27-én kötött vám- és kereskedelmi szerződésről

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

.

az 1879. évben szükséges hitelműveletekről
a Francziaországgal 1866. deczember 11-én
kötött hajózási szerződés, konzuláris egyez-
mény, az örökségek szabályozásáról szóló
egyezmény, valamint a szellemi és művé-
szeti munkák tulajdonjogát biztositó egyez-
mény hatályának meghosszabbitásáról
a Francziaországgal 1879. január 20-án kötött
vám-egyezményről

[ocr errors]

Lap

1

166

169

172

a szegedi kir törvényszék területére nézve,
az árviz folytán szükséges igazságszol-
gáltatási rendkivüli intézkedésekről . 179
az 1879. év 1-ső negyedében viselendő köz-
terhekről és fedezendő államkiadásokról
szóló 1878. évi XXXII. törvényezikk ha-
tályának 1879. évi április hó 30-ik napjáig
kiterjesztéséről

a dálya-vinkovczei vasutról

a berlini szerződés beczikkelyezéséről

. 179

. 180

181

a honvédelmi ministerium elhelyezésére Buda-
pesten, a várban emelendő államépületről
és az
erre megkivántató költségek fede-
zéséről

a mezőtur-szarvasi másodrendü vasut kiépité

séről.

a magyar észak-nyugoti vasut kiépitésére vonat-
kozó 1870. évi XLI. törvényczikknek hatá-
lyon kivül helyezéséről

az 1879. évi államköltségvetésről

a román fejedelemséggel, vasuti csatlakozások
iránt, 1874. évi május 31-én kötött egyez-
mény némely határozatainak megváltoztatá-
sáról

246

247

267

268

353

a Párisban 1878. évi junius 1-én kötött általános posta-egyesületi szerződés beczikkelyezéséről 363

II

XV. t.cz. Spizza községnek Dalmatia területéhez csatolta

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

tásáról

Lap

402

a tengeri kereskedelmi hajók lajstromozásáról 403 a Luiza-ut megváltásáról

[ocr errors]

a magyar nyelv tanításáról, a népoktatási tan-
intézetekben

416

422

a kisajátításáról Szeged sz. kir. város területén 426
a sz kir. Szeged város törvényhatóságába ki-
küldendő királyi biztos kinevezéséről és an-
nak hatásköréről

az 175. évi közös zárszámadásra alapított le-
számolás szerint, Magyarország terhére mu-
tatkozó tartozás fedezéséről

az 1876. évi közösügyi zárszámadásra alapitott
leszámolás szerint, Magyarország terhére
mutatkozó tartozás fedezéséről

az 1878. évi közösügyi költségekre, a magyar
korona országai által pótlólag fizetendő ösz-
szegekről

félkrajczáros váltópénz veretéséről

a szegedi árviz következtében, valamint a Ti-
szavölgyi és Duna-szabályozási munkálatok
iránt meghallgatandó külföldi szakértők
meghivása folytán felmerülő költségek fede-
zéséről

434

437

438

439

440

441

[merged small][ocr errors]

az 1876. évi XXXIII. törvényezikk 1-ső §-a 9-ik
pontjának módosításáról

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

a Görögországgal 1878. évi deczember hó
16-án kötött postaszerződés beczikkelyezé-
séről

[blocks in formation]

az 1878. évi XVII. törvényezikk 4) 10-ik feje-
zet 2-ik cziménél és 20-ik fejezet némely czi-
meinél szükségesekké vált tulkiadások elszá-
molásáról és azok fedezésének jóváhagyá

sáról

459

476

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

az 1873. évi IX. törvényezikk 15. és 16. §§ ai-
nak módosításáról

560

XXXIV.

a vizszabályozási társulatokról szóló 1871. évi
XXXIX. törvényezikk módosításáról és ki-
egészitéséről

561

III

XXXV. t.cz. a Tisza és mellékfolyói mentében alakult viz

szabályozó és ármentesítő társulatoknak
adandó állami előlegekről

Lap

[ocr errors]

570

.

[ocr errors]
[ocr errors]

XXXVI.

"

a közös hadsereg (hadi-tengerészet) és a hon-
védség beszállásolásáról

574

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

.

a közös hadsereg (hadi-tengerészet) és a hon-
védség beszállásolásából keletkező teher
arányosabb megosztása czéljából, a megyék
által kivethető pótadóról.

a kassa-oderbergi vasut függő ügyeinek rende-
zéséről és az eperjes-tarnowi vasut magyar-
országi részével való egyesitéséről

639

642

659

a kisbirtokosok országos földhitelintézetéről.
a magyar büntető törvénykönyv, a kihágásokról 663
a volt magyar keleti vasuttársulat részvényei-
nek beváltására kitüzött határidő lejárta
után bemutatott részvények utólagos bevál-
tásáról

a budapesti sugáruton, a nagy köruton és an-
nak hárombárány-uczai kiágazásán az 1881.
évi junius hó 10-ik napján tul 1891. évi ju-
nius hó 10-ik napjáig emelendő építmények
adómentességéről

ő császári és Apostoli királyi Felsége legma-
gasabb udvartartása költségeiről

[ocr errors]

a megyék 1880. évi közigazgatási-, árva- és
gyámhatósági kiadásainak fedezéséről
az osztrák-magyar bank jelzálog-hitelosztálya
alapszabályaiban (1878: XXV. t. cz.) fog-
lalt külön jogoknak a magyar földhitelinté-
zetre kiterjesztéséről

[ocr errors]

709

710

711

712

. 713

az 1880-ik év első negyedében viselendő közterhekről és fedezendő államkiadások ról 714 a kir. József-műegyetem és az állatgyógyintézet állandó elhelyezésére Budapesten emelendő államépületekről és az erre megkivántató költségek fedezéséről

[ocr errors][merged small]

az 1875: XXVI-ik törvényezikk eltörléséről 717 a nyereményadóról

a magyar állampolgárság megszerzéséről és

elvesztéséről

a hadsereg és haditengerészet hadi létszámának,
illetőleg a monarchia két államára nézve
meghatározott hadjutaléknak, az 1889-ik év

718

721

végéig való megállapitása tárgyában . . 736

« PreviousContinue »