Page images
PDF
EPUB

"Air Cròna," so mar thuirt na baird,

"Brisidh sruth o ard na h-oidhche

Atadh an iadhadh nan àld

Gu dearrsa na madainn is soillse;

'N sin thig e gu h-ìosal o charn

Le cragaibh nan ceud crann a' boillsgeadh.

Biodh mo cheuma fada o Chròna ;

;

Tha 'm bàs a chòmhnuidh uime féin.
Bithibhse mar shruthaibh o Mhòra,
Shil Mhòirbheinn is dorcha nial.

Co tha 'g éirigh o charbad Chlùtha?
Tha 'm monadh a dùbhradh roimh 'n righ,
A chiar choill' a freagradh ri fuaim,
Ri dealan a chruaidh' a' boillsgeadh.

Faic e measg a nàimhde treun,
Mar thanas nan leum colgach,

A sgapas na niala o bheinn;

Is e marcachd air steud na fiar ghaoith?
Coach Morni nan eacha srann?

Bi-sa mar d'athair, a Ghaill.

"Tha Selma fosgailt fada thall,
Làmha baird a' crith mu chlarsaich,
Deich gaisgich le daraig o 'n aird
Talla farsaing bu shàr fleagh.
Tha dearrsa gréine air an t-sliabh

Stuadh osaig gu ciar air an fheur.
C'uim tha thus' a Shelma, cho sàmhach?

Tha 'n righ a' tighinn a nall le' chliu.

Super Cronâ," ecce quomodo locuti sunt bardi, "Erumpit fluentum ex culmine noctis Tumescens in mændris rivulorum

Usque ad coruscationem matutini-(temporis) et lucem;

Tunc veniet illud ad humile (solum) è saxeto

Cum saxis centum arborum resplendens.

Sint me passus procul à Crona;

Est mors habitans circa ipsam.

Estote vos instar fluminum à Mora,

O semen Morvenis, cujus est tenebrosa nubes.
Quis est surgens à curru Cluthæ ?

Est mons se-obumbrans præ rege,
Fusca sylva respondens ejus sonitui,
Et fulguri duræ-(armaturæ) resplendens.
Ecce eum inter suos hostes strenuum
Sicut spectrum saltuum furibundorum,
Quod dissipat nubes à monte;
Equitans super flumine feri venti?

Quis nisi Morna equorum frementium ?
Esto tu sicut tuus pater, Galle.

Est Selma aperta longè ex-adverso,

(Sunt) manus bardorum trementes circo citharas, Decem bellatores cum quercibus ab arduo (monte) In domicilio spatioso arduo, cujus est eximium conEt coruscatio solis super clivo

[vivium.

Et (ab unda) undosum flamen fuscè super herbâ.
Quare es tu, Selma, adeo silens ?

Est rex veniens huc cum suâ famâ.

Nach fhuasach garbh fhuaim na strì?
Tha glaine na sìth m'a ghruaidh.
B' fhuasach garbh fhuaim na strì,

Ach thilleadh an righ le buaidh.

Bi-sa mar d'athair, Fhillein."

Ghluais iad fo chaoin fhonn nam bard;

Bha 'n airme air ard a' gluasad
Mar luachair nan raon san fhoghar,
A ghéilleas fo aghaidh nan gaoth.
Air Mòra sheas an righ fo chruaidh;
Bha 'n ceò a' cur suas m'a sgéith,
'S i ceangailt' ri geug nan cruach
Air cragan dubh-ruadh Chormuil.

An sàmhchair sheas mi fhéin r'a thaobh
Mo shùile claon ri coille Chromla
Air eagal gu'm faicinn air raon
Sluagh an comhstri nach faoin còmhrag,
Bhiodh m'anam a' leum sa' chath,
Mo leth-cheum romham air an t-sliabh.
Bha dearrsa m'an cuairt o mo chruaidh;
Bu choltach mi ri sruth o Thromo,

A chuireas gaoth lom fo 'eigh

An truscan ciar na h-oidhche.

Chi balachan sud air an ard
Glan fo dhearrsa tlàth o 'n ear;
Tionndaidh's e chluasa 'na cheann
Gun iongantas gann m'an t-sàmhchair.
Cha'n ann ag aomadh thar an uild

Nonne terribilis asper sonitus certaminis?
Est puritas pacis in ejus genâ.

Fuit terribilis asper sonitus certaminis,

Sed rediit rex cum victoriâ.

Esto tu sicut est tuus pater, Folan."

Processerunt illi sub blando cantu bardorum; Fuerunt eorum arma in alto se-moventia

Sicut junci camporum in autumno,

Qui cedunt sub facie ventorum.

Super Mora stetit rex sub durâ (armatura);

[ocr errors]

Erat nebula [se-erigens] se-mittens sursum circa ejus
Qui erat vinctus ad ramum collium

Super saxulo atro-rufo Cormulis.

In silentio steti ego ipse ad ejus latus,

Meis oculis obliquatis ad sylvam Cromlæ (Præ) metu ne viderem super campo

[clypeum,

Populum in conflictu haud languidi certaminis,

Et esset meus animus saliens in conflictum,

Et meus semi-passus ante me [provecti] super clivo.
Fuit splendor circa è mea durâ-armatura ;

Fui similis ego flumini ex Tromone,

Quod ponit ventus (acer) nudus sub glaciem

In amictu fusco noctis.

Cernit adolescentulus id super cacumine

Purum sub coruscatione ab oriente;

Vertit ille suas aures in capite

[in silentio.

(Non sine magnâ admiratione) sine admiratione parca

'Non se inclinans trans rivulum

[ocr errors]

Bha Cathmor mar ard òige,

'Nuair chlosas caoin shìth an raon.
Ghluais esan an còmhrag a nall,

Mar stuadh ciar ard o mhòr chuan,
'Nuair chunnaic e an righ air Mòra,
Mhosgail anam na mòrchuis gu h-ard.
"Am buail righ Atha fhéin am beum,
Gun ard righ nan treun san raon?
Fholdaith, gluais mo chairde gu feum;
'S gath teine thu féin nach 'eil baoth.”
Ghluais a mach Foldath o Mhòma
Mar nial, truscan còmhnuidh nan taibhs.
Tharruing e mar theine fo bhuaireadh
Lann chruaidh o chruachann a thaoibh,
Is dh'iarr e do chòmhrag gluasad
H-uile cinneadh gu luath san fhraoch;
Mar stuaidh dhruimionn ghlas dol suas,
Thaom ard neart nan sluagh air an raon.
Bu mhòrchuiseach garbh a cheum fhéin,
A dhearg shùil fo fheirg 's i claon.
Ghairm e triath Chormuil o'n Dùn
Ratho nan tùr; is chual e.

"A Chormuil, tha 'n t-aisre fo'd shùil;
Sud uain'i air chùl an nàmhad;
Cuir do ghaisgeacha treun a null,
Eagal Shelma fo smùir ar fàgail
Is gu'n caisgeadh mo lann o chliu.
A bhaird Eirinn a's uaine snuagh,

« PreviousContinue »