Page images
PDF
EPUB

Carminis VIII. Argumentum.

;

Quarta a poematis initio incipit dies. Fingal eodem adhuc in loco com

morans, quem priore nocte occupaverat, per nebulam quæ Cormulem rupem insidebat subinde cernitur. Descensus illinc regis describitur ; qui Gallum, Dermidem, Bardumque Carrilem, ad vallem Clunam demittit, Ferad-arthonem Cairbaris filium, unum adhuc ex stirpe Conaris primi Hiberniæ regis, superstitem, ad Caledoniorum exercitum inde deducturos. Copiis suis præest rex, et ad prælium instruit. Deinde adversus hostes proficiscens, ad specum Lubarensem devenit, sub qua Folani jacebat cadaver. Conspecto Brano cane, qui ad antri ostium recumbebat, renovatur luctus. Aciem ordinat Cathmor. Heros ipse, pugna, Fingalis et Cathmor acta, tempestas, et Belgarum fuga describitur. Ad Lubaris fluvii ripam reges sub nube congrediuntur; finitâque pugua, aspectus eorum et ora, colloquiumque et Cathmoris mors enarrantur. Trenmoris hastam Ossiano more vetusto tradit Fingal; quæ dum peraguntur, Cathmoris umbra in Lonensi valle Sulmallæ lugenti obvertitur. Adveniente deinde vespere, instruuntur epulæ, adventusque Ferad-arthonis centum bardorum carminibus nunciatur. ' Orationem habet Fingal ; quâ finita, explicit poema.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

v. 1 17. Mar ghlacas gaoth gharbh reoidh fo ghruaim Ciar lochan càthair nan ruadh bheann; Mar ghlacas 's an oiche na fuaim, Caol ruinne na fuar thonna thall Sgaoileadh truscan de eith m'an cuairt, Geal fo shùil maidne an t-sealgair Tha uisge nan garbh charn a' gluasad, Réir barail na tonna a' falbhan. Faoin fhorum tha marbh m'a chluasaibh, Gach tonn dhiubh a' dealradh an sàmhchair Fo gheugaibh is bhàrr ruadh an fheoir, Tha critheadh 's a feadadh fo ghaoith Air an àiteachaibh baoth fo reddh: Cho sàmhach 's cho glas a bha'n sluagh Ri madainn dol suas o ear, Gach gaisgeach o'cheann-bheart de chruaidh A’sealltuinn air cruaich an righ,

TE MORA.

CARMEN VIII.

v. 1-17. Ut corripit ventus asper gelu sub torvitate Fuscum lacusculum muscosum ruforum montium, Ut corripit in nocte fremens, Tenuia fastigia frigidarum undarum ex adverso Expandens amictum glaciei in circuitum, Candida sub oculo matutino venatoris Est aqua asperorum saxetorum se-movens, Secundùm ejus sententiam undis vacillantibus. Vanus strepitus est mortuus circa ejus aures, Singulà undà earum coruscante in tranquillitate Sub ramis et apice rubro graminis, Quæ sunt trementia et fistulantia sub vento In eorum locis tristibus sub gelu: Æquè tranquillus et pallidus erat populus In matutino (tempore) iens sursum ab oriente, Singulo bellatore è galeâ duræ-(chalybis) Aspiciente collem regis,

Cruaich Fhionnghail thall fo nial,
A gharbh cheum a' dol sìos an ceð.
Air ám a chite an t-ard threun
Leth fhaicte an leus a mhòir airm;
O smuainte gu smuainte ghluais còmhrag
Ag iadhadh

gu

domhail m'a chliabh. Mar so a ghluais a mach an triath; Lann Luinne nam beum a' soillseadh; Sleagh fhada a’druideadh o nial, Leth fhaicte a sgiath 's i boillsgeadh. 'Nuair a thàinig e uile fo cheum Le 'liath chiabh ag éirigh ri gaoith Fo dhealt a' taomadh m'an cuairt, Ghluais a suas garbh fhuaim nan sluagh Thar an cinneachaibh buaireadh gu strì, Iad a' sgaoileadh an dealra m'an cuairt Le 'n uile sgiath' fuaimear m’an righ. Mar so tha gluasad glas a' chuain M'an cuairt do fhuath o chruach nam beann, 'Nuair a thearnas e 'n gaoith air na stuaidh, Fear astair fo ghruaim fada thall A'togail a chinn thar a' bhruaich 'S e coimhead air bruailleinn a'chaoil, E saoilsinn gu 'm faicear an cruth 'Leth dhubh am measg comhstri nam beuc, Garbh thonna fo àilghios m'an cuairt, Gach baoth dhruim a' buaireadh fo chop.

Fada thall mac Mhorni nam beum,

« PreviousContinue »