Page images
PDF
EPUB

Collem Fingalis ex adverso sub nube,

Et ejus ingentem passum euntem deorsum in nebula.
Interdum cernebatur arduus strenuus (vir)

Semivisus in flammâ magnorum armorum ;
A cogitatione ad cogitationem se-movit certamen
Se-flectans vastè circa ejus pectus.

Hoc modo (exiit) se-movit extrà princeps;
Gladio Lunonis plagarum fulgente;

Hastâ longa se-protrudente è nube,

Semiviso ejus clypeo et coruscante.
Quando venit ille totus (gradiens) sub passibus

Cum ejus cano capillo surgente ad ventum
Sub rore se-fundente in circuitum,

Processit sursum ingens fremitus populorum
Per eorum gentes tumultuantes ad certationem,
Illis spargentibus suam coruscationem circumcirca
Cum suis omnibus clypeis sonoris circa regem.
Hoc modo est motus canus oceani

In circuitum larvæ è præcipitio montium,
Cum descendit illa in vento super fluctus,
Viatore sub tetricitate procul ex adverso
Tollente suum caput suprâ præcipitium
Et intuente tumultum freti,

Et credente quod cernitur forma

Semi-nigra inter concertationem mugituum,
Ingentibus undis sub ejus arbitrio in circuitum,
Et singulo insano dorso tumultuante sub spumâ.
Sunt longè ex adverso filius Mornæ plagarum,

1

[ocr errors]
[ocr errors]

Mac Dhuthno thréin is bard caoin Chòna.

Sheas iadsa, gach fear dhiubh gun fheum
Fo gharbh-chrann fhéin gun chuimhn air còmhrag.

Chum sinne o shùilibh an righ;

Cha do bhuadhaich linn strì nan raon.

Bha sruthan beag a' taomadh sìos,
Mi 'ga bhualadh gu thrian le sleagh,
Gun m'anam ag iadhadh r'a thaobh,
Ag éirigh baoth o smaoin gu smaoin
Mall osna o urlar mo chléibhe.

"Shil Mhorni," thuirt righ nan sluagh;
"A Dhearmuid, shealgair nan ruadh ciar,
C'uim a tha sibh cho dorcha san uair
Mar charraige air chruachaibh nan sliabh
Sileadh dubh uisge air an taobh?
Cha 'n 'eil fearg air m'anam gun fheum
Ri gaisgeachaibh treun nan sluagh,
Mo neart ann an còmhrag nam beum,
Mo shòlas an sìth an déigh buaidh.
Mo ghuth mar aiteal a' dol suas
Air madainn 's na ruaidh fo shéilg,
Og Fhillean cur a bhogh' air sheoil.
Cha'n 'eil an sealgair sin sa bheinn,
'S e druideadh air leum nan ruadh.
C'uim tha sìol bhrisidh nan sgiath
Cho fada so shìos fo dhùbhra?”

Nuair dhirich ar ceum gus an triath,
A shùilean a' tionndadh ri sliabh Mhòra,

Filius Duthnonis strenui et bardus blandus Conæ.
Steterunt illi, singulus vir eorum sine vi

Sub ingenti arbore ipsius sine memoria certaminis.
Nos-tenuimus nos ab oculis regis;

Haud parta est à nobis certatio camporum.

Erat rivulus parvus se-fundens deorsum, [cum hasta,
Me eum percutiente (leviter) usque ad tertiam partem
Sine meo animo se-flectente ad ejus latus,
Surgente surdè à cogitatione ad cogitationem
Tardo suspirio ab imo mei pectoris.

"O semen Mornæ," dixit rex populorum; "Dermid, venator rufarum-(caprearum) fuscarum, Quare estis adeo (tetrici) tenebrosi hâc horâ Ut rupes super præcipitiis clivorum

Stillantes atram aquam in suo latere?
Non est ira in meo animo sine necessitate
Adversùs bellatores strenuos exercituum,
Meas vires in certamine plagarum,
Meum solatium in pace post victoriam.
Est mea vox sicut aura iens sursùm

In matutino-(tempore) rufis capreis sub venatione,
Juvene Folane ponente arcum in rectum-statum.
Non est venator ille in monte.

Et ipse cursu-premens saltus rufarum-(caprearum) Quare est semen (quod frangit hastas) frangendi hasTam longè hic infrà sub obscuritate ?" [tarum

Cum ascenderunt nostri passus ad principem, Ejus oculis conversis ad clivum Moræ,

* Cum meus animus non se-flecteret.

Bha 'dheoir gu dlù a' dol sìos

Mu ghorm-shùileach òg na fiall chòmhradh.
Ghlan dealradh a mhùig-se gu trian
Am fianuis sgiathan leathan a' chòmhraig.
"Feuch Cromall nan carraige fo chrann
Cathair na gaoithe, 's an ceann fo cheò;
Air an cùlaobh 'g iadhadh sa' ghleann
Tha Labha nan glan shruth's nam fiadh.
Tha còs an eudan dhonn na carraige,
Air an aird sgiath iolaire treun.
Tha dorch roimhe sgaoileadh nan darag,
Tha fuaim ri gaoith Chlunai sa' bheinn
An sin tha òg nan ciabh donn,

Mac Chairbre nan rosg gorm,

Ard righ nan sgiath leathan's nan sonn
O Ullinn nan ruadh 's nam mòr thìr.
Tha 'chluas ri guth Chondain tha liath;
Ag aomadh sìos an solus tha fann;
Tha 'chluas ris; tha nàimhde an triath
'N Tighmòra nam fuaim nach gann.
Thig esa mach o àm gu àm

An cearb nan ceòtha gus na ruaidh.
'Nuair a sheallas a' ghrian air a' ghleann,
Cha'n fhaicear e thall air a' chruaich

Aig carraig no ri fuaim nan sruth,

E'ga cheileadh o Bholga nan triath,

Tha còmhnuidh an ceud thall' a shinns're:

Innis da gu 'n togas an t-sleagh,

Erant ejus lacrymæ frequenter euntes deorsùm
Propter(xvavoμμatov) ceruleis oculis juvenem liberalium ser.
Detersit coruscatio nebulam ejus mediocriter [monum.
In conspectu clypeorum latorum certaminis.
"Ecce Cromal rupium sub arbore,

Sedes venti, et earum capite sub nebulâ ;

Ad earum tergum se-obliquans in valle
Est Lava purorum rivorum et cervorum.
Est caverna in facie subfuscâ rupis,
Super cacumine ala aquilæ strenuæ.

Est caliginosa ante eam expansio quercuum,
Quæ sunt sonantes ad ventum Clunæ in monte:
Illic est juvenis capillorum subfuscorum,

Filius Carbaris oculorum cæruleorum,
Arduus rex clypeorum latorum et heroum

ï

Ab Ullina rufarum et magnarum regionum. [canus;

Est ejus auris (attenta) ad vocem Condanis, qui est Se-reclinantis deorsum in luce languidâ ;

Est ejus auris ad eum; sunt hostes principis

In Temora sonituum haud parcorum.

Venit ille foràs de tempore in tempus

In limbo nebularum ad rufas-capreas.

Quando despicit sol in vallem,

Non cernitur ille ex adverso super præcipitio

Ad rupem nec ad sonitum rivorum,

Se-celans à Bolga heroum,

Qui habitant in primo domicilio ejus majorum:
Narra illi quod tollitur hasta,

« PreviousContinue »