Page images
PDF
EPUB

Is h-eagamh gu 'n leagh a nàimhde.'
"Shil Mhorni, tog-sa suas an sgiath,
A Dhearmuid tog ciar shleagh Thighmòra;
Biodh do ghuth sa, a Charuill, tha liath,
Le 'n gnìomhaibh gu sìol nam mòr thriath;
Thoir a rìs e gu taobh Mhoiléna,

Raon ciar nam beum 's nan thaibhs;

[ocr errors]

An so buaileamsa còmhrag leam féin,

An gleann cumhann nan ceud garbh ghnìomh. M'an teiring sìos an oiche dhonn,

Thig-sa gu lom Dhun-mòra.

Coimhid o chiarad nan tom,

O na cheo is e trom is domhail
Mu Léna nam mòr shruthan mall;
Ma chithear mo bhrataiche caola
Air Lubar nan glas lubadh caoin,
Cha do ghéill an comhstri nan laoch
An raon deiridh a' bhaoith chòmhraig.”
Mar sin a chualas focuil an triaith:
Cha do fhreagair o 'n triall na treuna
Iad a' sìneadh an ceuma balbh

A' sealltuinn's a' falbh, o'n gruaidh
Air sluaigh, is gruaim, is fuaim na h-Eirinn,

Iad a' dorchadh air astar nan sliabh.

Cha do thréig iad an righ roimh riamh
Ann am meadhon nan sgiatha stoirmeal.
An déigh nan triath le chlàrsaich mall
Ghluais Carull fo cheann a bha liath;

Et fortasse quod liquescent ejus hostes."
"Semen Mornæ, tolle tu sursùm clypeum,
Dermid, tolle fuscam hastam Temoræ ;
Sit tua vox, Carrul, qui es canus,

Cum eorum factis ad semen magnorum principum ;
Adduc rursus eum ad latus Molenæ,

Planitiem fuscam plagarum et fuscorum lemurum;
In hoc (loco) (inibo) percutiam ego certamen mecum
In valle angustâ centum ingentium facinorum. [ipso*
Antequam descenderet deorsum nox subfusca,
Veni tu ad apertam-partem Dunmoræ.

Despice de obscuritate collium,

Ab nebulâ, quæ est gravis et vasta

Circa Lenam magnorum rivorum tardorum;
Si cernantur mea vexilla tenuia

Super Lubare glaucorum flexuum blandorum,
Haud cessi in concertatione bellatorum,

In acie postremâ insani certaminis.

Sic auditum est dictum principis:
Haud responderunt ab eorum itinere strenui
Tendentes passus taciti

[ocr errors]

Et spectantes inter abeundum, è suis genis
Super agmina, et torvitatem, et fremitum Iernes,
Et caligantes in itinere clivorum.

Haud reliquerunt illi regem antea unquam

In medio clypeorum procellosorum.

Pone principes cum citharâ tardus
Processit Carrul sub capite quod erat canum;

* i. e. solus.

Chunnaic e bàs sluaigh anns a' ghleann,
'S bu bhrònach is fann am fonn,
Mar aiteal caoin gaoith bha 'm fuaim,
Ma seach thig fo ghruaim air Légo
Mu lochan nan cuilc a tha ruadh,
'Nuair a thearnas air gruaidh sealgair
Caoin chadal air còineach nan còs.

“C'uim a tha aomadh a' bhaird o Chona,

Thuirt am mòr righ, "thar sruthan dìomhair? An àm so do bhròn is do dhòghruinn,

Mu sgéith bhallaich an cruadal nam blàr.
Aoms' an sin am bròn thar sruth,

Athair Oscair, nach còmhnuidh an sìothaimh ? Biodh cuimhne air gaisgich an sith,

'Nuair nach cluinnear air strì na gruaim

[ocr errors]

Air am buaileadh gaoth fhuar nan cruach;
Biodh san àm sin d'anam fo dhubh
Mu na gorm-shuilich sìnnte an uaigh.
Tha Eirinn ag iadhadh a' chòmhraig
Gu leathan, gu mòr, gu dorcha.
Tog, Oisein, do sgiathsa air chòmhla ;
Tha mi m' aonar sa' chomhstri, a thréin."

Mar thig guth fuasach o ghaoith
Air long an caol-ghlas Innis uaine
'G a bualadh ro' 'n doimhne tha faoin,
Ciar mharcach nam baoth thonna mòra;
Mar sin chuir guth uaibhreach an righ
Mòr Oisian gu strì nan sleagh.

[ocr errors]

Videbat ille mortem populi in valle,
Et erat lugubrè et languidum melos,
Instar auræ blandæ venti erat sonus,
Quæ alternè venit sub tetricitate super Legam
Circa lacusculum arundinum, quæ sunt rufæ,
Quando descendit super genam venatoris
Blandus somnus super musco cavernarum.
"Quare est inclinatio bardi de Cona,”
Dixit magnus rex, "6
super rivulum secretum?
An tempus hocce luctui et angori,

Pater Oscaris, qui non habitabat in tranquillitate?

Sit recordatio bellatorum in pace,

Quando nihil audietur de certatione (torvâ) torvitatis
Circa clypeum umbonigerum in crudo-periculo prælio-
Inclina-te tunc in luctu super rivum,
[rum.
In quem (illiditur) ferit ventus frigidus præcipitiorum ;
Sit in tempore illo tuus animus sub nigrore
Propter иvavoμμares extensos in sepulchro.
Est Ierne se-obliquans ad certamen

Latè, vastè, tenebrosè.

Tolle, Ossiane, tuum clypeum in occursum ;
Sum ego solus in concertatione, strenue."

Ut venit vox tremenda venti

Super navem in freto glauco Inisunæ

Eam percutiens per profundum, quod est inane,

Fuscè equitantem in insanis fluctibus magnis;

Modo illo misit vox imperiosa regis

Magnum Ossianum ad certationem clypeorum.

Thog e suas a' chruaidh an soillse,

An cearb dhubh gun bhoillsge a' chòmhraig,

Mar eudan re' leathan gun tuar,

An iomall chiar nam fuar nial,

Seal m' an éirich an stoirm air chuan.

Ard-fhuaimneach o chòinich Mhòra,
Thaom gu domhail còmhrag sgiathach.
Treun Fhionnghal a' gluasad a' mhòir shluaigh,
Righ Mhòirbheinn nan scorr-shrutha ciara.
Sgiath iolair a' sgaoileadh san ard,

A liath-fhalt a' taomadh m' a ghuaile,
Gharbh cheuma mar thorrunn nan carn.
'S tric a sheas e, 's a shealladh m' an cuairt,
Teine losgadh o bhuaireadh nan arm.
Bu choslach e ri carraig chruaidh,

Fo liath eith am bruachaibh nan àld,
A' choille fo ghaoith, is i fuaim;
Srutha dealradh m'a gruaidh 's m'a ceann,
Sgaoileadh ard an cobhar air osaig.

A nise bhuail e còs craig Lubair,
Is Fillean air chùlaobh an suain.
Bha Bran 'na shìneadh air a sgéith,
Ite fir còrr a' strì sa' ghaoith:

Glan o fhraoch chìte thall

Ceann cruaidh sleagh fhada an laoich.
Thog an dòghruinn do anam an triath,
Mar dhubh ghaoith tha fiaradh air loch.
Thionndaidh e 'cheuma air an t-sliabh,

« PreviousContinue »