Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

TEMOR A.

CARMEN QUARTUM.

Carminis IV. Argumentum.

Nocte secundâ nondum præteritâ, Fingal primam suam in Hiberniam expeditionem militarem, et nuptias cum Ros-crana hujus insulæ regis filiâ celebratas, inter epulas enarrat. Coram Cathmore Hiberniæ principes conveniunt. In quo rerum statu versabatur rex ostenditur ; Sul-mallæ Conmoris filiæ, Inishunæ regis historia, quæ sub bellatoris juvenis habitu, Cathmori in militiâ se comitem adjunxerat. Foldathi morositas, qui exercitum pridie duxerat, jurgium inter se et Malthoem redintegrat, cui Cathmor suâ intercessione finem imponit. Epulantur principes, et Fonaris bardi carmen auscultant. Cathmor ab exercitu semotus somno se reddit. Illi Cairbaris fratris anima per somnium visa, belli eventum obscurè prædicit. Rex secum loquitur solus. Sul-mallam invenit. Luce adveniente. Hac secum solâ locutâ, hic liber ad finem perducitur.

[ocr errors]

TIGHMORA.

DUAN IV.

v. 1-17.

o dharaig," so labhair an righ, “Shuidh mi sìos ri carraig nan sruth, 'Nuair dh'éirich Conall thall o chuan Le sleagh Charthuinn nan ciabha dubh. Fada uain a sheas an triath

A' tionndadh air sliabh a shùilean.
Bha chuimhn' air athair is a thriall
Air monadh fo chiar is uaine.
Dhorchaich mi san àite féin,
Mo smuainte fo smùir a' dol suas
Air m'anam mar cheò air beinn.
Ghluais romham righre Eirinn thall;
Is tharruing mi mo lann gu leth,
'Nuair thàinig na gaisgich a nall
Togail sùile gu sàmhach ma seach.
Mar nialaibh dubh speura iad féin
Feitheamh ri beumaibh beoil o ghuth,

« PreviousContinue »