Page images
PDF
EPUB

Ach feith-sa ri Cairbre, a thréin,
Mo mhac féin le beum nan lann;
Tha e gluasad shìl Eirinn gu feum

O shruth nan gleann tha fada thall."
Thàinig sinn gu talla an righ,

Bha 'g éirigh an sìth nan carn;

Air an taobh bha ciar shruth nam frìth,
Seana chomhara siubhail nan àld,

Daraga leathan fo choinneich m'an cuairt
Is na bethe a' gluasad fo ghaoith.
Leth cheilte an coille nan cruach
Roscranna thog luaidh nan laoch.
Bha 'geal-làmh air clàrsaich thall;
Chunnaic mi a gorm-shùil mall
Mar ghlan thaibhs an iomairt a' triall
Leth-cheilte an cearb nan dubh nial.

[ocr errors]

Tri lài bha fleagh air Moiléna;
Bha annir na beus orm a' snàmh.
Chunnaic Cormac mi dorchadh an Eirinn;
Thug e brollach gun bheud do mo làimh.
Thàinig i le 'sùilibh caoin

Measg chiabhaibh bha taomadh trom:
Thàinig i-grad ghluais san raon
Colcullamh nach faoin. Thog mi sleagh.
Bha dealra mo lainn measg mo shluaigh.
Theich Alnecma; thuit nàmhaid gun bhuaidh :
Thill Fionnghal fo luaidh nam bard.
Is cliùthar, Fhillein, esa fhéin,

At expecta tu Carbarem, strenue,

[usum

Meum filium ipsius cum plagâ telorum ;
Est ille promovens semen Iernes ad (rem gerendam)
A rivo vallium, quæ sunt longè ex adverso."

"Venimus nos ad domicilium regis;

Quod erat surgens in (tranquillitate) pace saxetorum; Super eorum latere erat fuscus rivus saltuum,

Et prișca signa cursûs rivulorum,

Quercus spatiosæ sub musco circumcirca,

Et betulæ nutantes sub vento.

Semicelata in sylvâ tumulorum

Roscranna (celebrabat) tollebat laudem bellatorum.
Erat ejus candida manus super citharâ ex adverso;
Vidi ego ejus cærulum oculum lentum
Sicut purum spectrum in ludendo iens
Semicelatum in orâ atrarum nubium.

Tres dies fuit convivium super Molenâ ; Erat virgo venustatum mihi innatans, Vidit Cormacus me caligantem in Ierne; Dedit ille sinum sine defectu meæ manui. Venit illa cum suis oculis blandis

Inter capillos qui fundebantur graves:
Venit illa-Statim se-movis in campo
Colgulla haud infirmus. Sustuli ego hastam.
Fuit coruscatio mei teli inter meum populum.
Fugit Alnecma; cecidit hostis sine victoria:
Rediit Fingal sub laude bardorum.

Est inclytus, Folan, ille ipse,

A bhuaileas beum an neart a shluaigh;

Tha na barda le dàn 'na dhéigh

An tìr fhada nan treun nàimhde.

Ach es' a bhuaileas cath 'na aonar

'S gann do'n àm tha aomadh a gnhìomh :
Tha e dealradh an diugh mar sholus,
Am màireach am brollach a' bhàis:
Tha 'chliu an aon fhonn gu baoth.
Tha ainm an aon raon, gun cuimhne
Ach sgaoileadh aon uaighe fo fheur."

Mar sin bha focail ard an righ
Air Mora nam frìth 's nan ruadh.
Tri barda o Chormul an sìth

Gu taitneach cur sìos an luaidh.
Thuit cadal caoin is faoin fo 'n fhuaim,
Air garbh chearb nan sluagh fo oidhche.
Thill Carull le 'bhardaibh fhéin

O uaigh an ard thréin o Dhun Lòra.
Cha ruig sanas na maidne an treun
Air leabaidh gun leus a mhòir fhir:
Mhic Charthuinn nan ciabha ciar,
Cha chluinn thusa saltrach' nan ruadh
Ri caol thalla uaigh air chòmhnard.

Mar thaomas garbh bhruaillean nan nial
Mu sholus roimh chiaradh na h-oidhche,
'Nuair a shoillsicheas iadsa gu 'n trian
Air fairge nan sìan a' boillsgeadh;
Mar sin a bha coi'-thional Eirin

Qui (edit) percutit plagam in viribus sui populi;
Sunt bardi cum carmine eum ponè

In terra longinqua strenuorum hostium.
At illi, qui (edit) percutit conflictum solus
Vix ad tempus inclinant-se ejus facta:
Est ille coruscans hodie ut lux,

Cras in sinu mortis:

Est ejus fama in unâ cantione inani.

Est ejus nomen in uno campo, sine memoriâ

Præter expansionem uniùs sepulchri sub gramine.'

Illo modo fuerunt verba ardua regis
Super Mora saltuum et rufarum-(caprearum).
Tres bardi à Cormule in pace

Jucundè mittebant deorsum laudem.

Cecidit somnus blandus et languidus sub sono,
Super ingentem oram populorum sub nocte.

Rediit Carrul cum suis bardis ipsius

A sepulchro ardui herois de Dunlora.

[ocr errors]

Haud attinget monitio matutini-temporis strenuum Super lecto sine scintilla magni viri:

Fili Carthonis capillorum fuscorum,

Non audies tu conculcationem rufarum-caprearum Ad angustum domicilium tui sepulchri super planitie. Ut funditur asper tumultus nubium

Circa lucem præeuntem offuscationi noctis,

Quando lucescunt illæ usque ad tertiam (partem) Super mari nimborum resplendente;

Sic fuit conventus Iernes

[ocr errors]

Mu Chathmor ag éirigh an soillse.
Esa 's aird' am measg nan triath

An talla farsuing nam fial chlàra,

Cha'n ann gun fhios a dh'iadh a shùile

Air ainnir nan ùr chiabh àillidh.

A' togail gun chial a shleagh,
Mar tha éirigh no tuiteam nam fonn
O Fhonnair, do nach lom clàrsach.
Teann air, ag aomadh air carraig
Tha Sùilmhall bhanail nan gorm-shùil,
Nighean Chonmhoir an ùrla's glaine,
Nighean righ Innis uaine nan tùr.

Gu 'chobhair thàinig fo ghorm-sgiath

Mòr Chathmor nan triath, a chaisgeadh naimhde.

Chunna' Sùilmhall a thriall

An treas là a bhriseadh o chuan,
Thàinig Fili nan luaidh le dàn
O shruthaibh is chruachaibh Eirinn.
Labhair e mu thogail na sgéithe
An Selma nan triath; labhair e

Mu chunnart Chairbre, ceann nam Bolg

Thog Cathmor a shiuil an Clùba;

Bha na gaotha an cùl nan tìr thall.
Tri lài bha 'chòmhnuidh air tràigh,

A shùile 'g iadhadh mu ard thalla Chonmhoir;
Nighean coigrich 'na chuimhne a ghnàth,

Bha 'osna ard an còmhnuidh.

Fo ùrachadh gaoith air a' chuan

[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »