Page images
PDF
EPUB

O am

gu

dm bhuail dearrsa thall A ghorm-sgiath nam ball 's na mdirchuis. 'Nuair ghluaiseas mall ard righ nan triath, Tha 'shùil a sealltuinn borb o'thaobh Mu shiubhal nan daoin'a' dùnadh. Leth liath a bha chiabha sa' ghaoith M'a ghnùis nach robh faoin fo dhùbhra, A thuar a'lasadh le sòlas fiar, Mise dorchadh 's a' triall 'na dhéigh. A nis a thàinig Gall an triath, A sgiath bhallach air iall ri laoch; Labhair e, 's e grad a' dol sìos ; “Mhic Fionnghail tog sgiath ri m' thaobh, Tog ard ri mo thaobh i, thréin; Saoilidh nàimhde gu 'r feum mo shleagh, 'S iad 'g a faicinn a' soills' an mo làimh. Ma thuiteas mi, thréin, air chruaich, Ceil, Oisein, an uaigh air an raon, Cha'n imrich an làmh so a' chruaidh, Na cluinnear orm luaidh tha faoin; Na cluinneadh ainnir chaomh mi féin, 'S i deargadh fo bheus a ciabha. Fhillein, fo shùilean an righ Na dì chuimhn dhuinn strì nam beum; C’uim a thigeadh na gaisgich o'n fhrith Thoirt cobhair do raon a tha 'm feum.' Leum an sonn an trom an t-sluaigh, Sgiath bhallach a' fuaim r'a thaobh.

..

De tempore in tempus percussit fulgor ex adverso
Ejus cæruleum clypeum umbonum et superbiæ.
Quando procedit tardus arduus rex principum,
Est ejus oculus despiciens sævè de latere
Circa cursum virorum se-inter claudentium.
Semicani erant ejus cincinni in vento [ritate,
Circa ejus vultum, qui non erat languidus sub obscu-
Ejus colore flammescente cum lætitiâ ferâ,
Me caligante et eunte eum pone.
Nunc venit Gallus princeps,
Ejus clypeo umbonigero in loro ad bellatorem;
Locutus est ille, et eo ocyus eunte deorsum ;
“Fili Fingalis, tolle clypeum ad meum latus,
Tolle altè ad meum latus illud, o strenue;
Credent hostes quod usui est mea hasta,
Illis eam conspicientibus in luce in mea manu.
Si cadam ego, strenue, super colle,
Cela, Ossiane, sepulchrum super campo,
Haud sustinet manus hæc durum-(gladium).
Ne audiatur de me mentio quæ est vana;
Ne audiat uxor blanda de me ipso,
Eâ erubescente sub venustate suorum cirrorum.
O Folan, sub oculis regis
Ne oblivio sit nobis certatio plagarum;
Quare veniant heroes à saltu
Ad ferendum opem aciei quæ est in necessitate."
Prosiluit bellator in (frequentiam) gravitatem populi,
Clypeo variegato sonante ad ejus latus.

Lean mo ghuth treun garbh-ghnìomh nam buadh Roi' 'astar gu bualadh nan laoch. 66 Cuim a thuiteadh mac Mhorni san ùir

Gun aithris a chliu an Eirinn?

Tha gnìomha nan gaisgeach air chùl,
Gun chuimhne, gun diù ri éirigh;
Tha 'n astar gun stoirm air an raon;
Cha cluinnear gu faoin an guth,'
Mo sholas mu cheumaibh an triath,
Mo thriall gu carraig an righ,
E suidhe an seachran a.chiabha
Measg gaoith nan carn liath 's nam frith.

Mar bhruachaibh dubh an sluagh ag aomadh
Gu chéile aig taomadh na Lubair,
So Foldath mar chaol nial air beinn,
Og Fhillean a dealradh o dhubhra :
Gach aon fhear le 'shleagh anns an t-sruth
A’taomadh a ghuth fo gharbh chòmhraig.
Bhuail Gall copan Shelma nam fuaim;
Thuit an sluagh an cruadal a' bhlàir.
Mar a thaomas dà áld o chruaich,
Bha cruaidh air chruaidh a dealradh thall,
Då åld thig o'n aonach le fuaim
O dhà charraig ghruamach nan carn
'S iad a' measgadh an geal chobhair shios.
Faicse mac a' chliu air sliabh
E gearradh sìos ard neart an t-sluaigh !
Tha'm bàs air an osaig m’an triath,

Secuta est mea vox valida ingentia facta victoriarum
Per iter usque ad percussionem bellatorum.
" Quare caderet filius Mornæ in tellurem
Sine recitatione ejus famæ in Ierne?
Sunt facta bellatorum à tergo,
Sine recordatione, sine hodie surgendo;
Est eorum iter sine procellâ super campo;
Haud auditur languidè eorum vox,
Meo gaudio circa passus principis,
Et meo itinere ad rupem regis,
Illo sedente in vagatione suorum capillorum
Inter ventum saxetorum canorum et saltuum. [tibus

Instar crepidinum atrarum exercitibus se-inclinan-
Ad se mutuo ad flumen Lubaris,
Ecce Foldathum sicut angustam nubem super monte,
Juvenem Folanem coruscantem ex obscuritate:
Quemque virum cum ejus hastâ in flumine
Effundentem suam vocem sub aspero certamine.
Percussit Gallus umbonem Selmæ sonituum;
(Irruit) cecidit populus in crudum-periculum prælii.
Ut effundunt-se duo torrentes à præcipitiis,
Erat durum super duro-(ferro) coruscans ex adverso,
Duo torrentes qui veniunt à jugis cum fremitu
A duabus rupibus torvis saxetorum
Miscentes albam spumam infra.
Aspice tu filium famæ super clivo
Cædentem deorsum arduum robur populi!
Est mors super flamine circa principem,

Na gaisgich gu 'n trian gun bhuaidh
Mu astar Fhillein an cruas blàir.

Rothmar, sgiath chopach a shluaigh,
Aig dà charraig shuas fo bheumaibh;
Da dharaig fo ghaoith o stuaidh
An geuga m'a chruaidh a'leumadh.
Phlaoisg e 'shùile dorcha thall
Ag iadhadh mall m'a chairde féin,
'S e feitheamh an sàmhchair ri Fillean.
Chunnaic an righ an comhrag treun;
Bha 'anam ag éirigh gun fhiamh.
Mar thuiteas clach Lòda le fuaim
O iomall cruaiche nan druim ard,
'Nuair thogas taibhs an talamh shuas,
Thuit Rothmar nan cruaidh sgiath air làr.

Teann air bha do cheuma, Chùilmhin; Thàinig og nan ciabh ùr fo dheoir; Ghearr e ’n osag le beumaibh o chùlaobh, Roimh mheasgadh an dealradh nan lann Ri Fillean do nach gann a' bhuaidh, , Chuir e bogha fo thaifeid réidh, Le Rothmar nan ceud sruth shuas; Bha 'n comhara mu ruaidh sa' bheinn, 'S gath gréinʼaʼleum thar chruaich. C'uim, a mhic Chul-àluinn nam beus, C’uim, a Chùilmhìn gu treun dhearrsa ? Gath tein e tha losgadh m'an cuairt ; Teich gu luath, a mhic Chùl-aluinn;

« PreviousContinue »