Page images
PDF
EPUB

“ Vidi ego eorum ducem,” dixit Moran;
“ Est similis rupi princeps,
Est hasta instar pini in jugo-montis,
Instar lunæ surgentis ejus clypeus :
Sedebat ille super caute in littore
Ut nebula quæ est ex adverso super monte.”
* Sunt numerosæ, o caput-itineris advenarum,
Manus certaminis, quæ surgunt tecum ipso,
Asperi bellatores, quorum est sævissima plaga, [tium :
Et acutissimum telum inter (facinora) lusionem for-
At sunt numerosiores heroes strenui,
Qui se-in-orbem-componunt circa Turam ventorum.'

Respondit heros ut unda super scopulo,
Quis in terrâ hac est par mihi ipsi ?
Non stabunt tui heroes in meo conspectu ;
Sed cadent humiliter sub meâ manu.
Ubi ille qui occurrat meo telo,
Nisi Fingal, rex Selmæ nimborum?
Die, quo dedimus nos in complexus mutuos
Super Malmore, et fuit strenuum luctamen,
Cecidit sylva sub conflictu qui non cedebat;
Verterunt-se rivi, et tremuit-saxea-moles :
Tres dies renovata est certatio,

[telorum. Et trepidârunt bellatores, qui erant fortes, ad tergum In quarto, dixit Fingal rex, · Cecidit princeps oceani in valle.' · Non cecidit,' est quod respondi ego ipse. Cedat Cucullin heroi

[ocr errors]

gun scled.

a

stad;

Is treine na gailleann nan sliabh.”
“ Ne mis !” thuirt an gorm-shùileach treun,
“ Cha ghéill mi dhuine tha bed.
Cuchullin cho gailbheach ris féin,
Mòr an còmhrag, no 'm bàs
Mhic Fhithil, glac-sa mo shleagh,
Buail sgiath Sheuma fo smal is gruaim ;
Chi àrd i air balla nan sleagh;
Cha b'e sanas na sith a fuaim.
Buail sgiath Sheuma, mhic Fhithil, gu grad;
Gairm gaisgich o bhad 's o choill’.”

Bhuail e ’n sgiath bhallach gu grad;
Fhreagair gach bad agus coill',
Shiubhail caismeachd ro''n doire

gun
Chlisg féidh is earba san fhraoch:
Leum Curtha o charraig na fuaim;
Ghluais Conal, bu chruadalach sleagh;
Dh'fhàg Faobhui an eilid san ruaig ;
Thill Chruthgheal gu Tùra namn fleagh;
A Ronain, cluinn sgiath nam blàr,
Caismeachd ard Chuchullin, a Chlùthair;
A Chalmair, o ’n chuan thig a nall;
Le d' chruaidh thig a nall, a Luthair.
Mhic Foinne, 'gharbh-churaidh, eirich;

l
A Chairbre, o chromleac a' ghuth;
Lub do ghlùn, Fhiochi na féile,
A Chormaig, o Léna nan sruth,
Sin do shlios àluinn, a Chaoilte,

[ocr errors]

Qui est validior procellis clivorum.”

Egone !” dixit cæruleis oculis heros,
“ Non cedam ego homini, qui est (nunc) vivus.
Est Cucullin æquè procellosus ac ipse,
Magnus in certamine, aut in morte sine labe.
Fili Fithilis, prende tu meam hastam,
Percute clypeum Semi sub labe et tetricitate;
Aspice eum sublimem super muro conviviorum;
Haud est indicium pacis ejus sonitus.
Percute clypeum Semi, fili Fithilis, confestim;
Evoca bellatores ab arbustis et sylvis."

Percussit ille clypeum maculosum ocyus ;
Respondit quodque arbustum et sylva,
Pervasit monitio per nemus sine morâ;
Subsiluerunt cervi et capræ in ericâ :
Exiluit Curra à rupe sonoris ;
Processit Conal, cujus erat sævissima hasta;
Reliquit Favi capream et ejus fugam;
Rediit Crugal ad Turam epularum :
Ronan, ausculta clypeum præliorum,
Monitionem altam Cucullinis, o Cluar;
Calmar, ab oceano adesto huc;
Cum tuâ durâ-armaturâ adesto huc, o Luar.
Nate Fæno, asper heros, surge;
Et tu, Carbar, à circo-saxeo vocum ;
Flecte tuum genu, o Fichi festivitatis,
Et tu, Cormace, ab Lenâ rivorum.
Extende tuum latus decorum, o Colta,

gu dian,

Air astar o Mhòra
A's gile na 'n cobhar, tha sgaoilte
Air muir o ghaillinn nan sian.

Chiteadh gaisgich nan àrd ghnìomh
Tearnadh sìos o’m fiar-ghlinn fhéin,
Gach anam a'losgadh ri cuimhne
Gach còmhraig a dh'aom o shean;
An sùile lasadh, 'g iadhadh borb
Mu nàmhaid dorcha Innis-fàil,
Gach làmh, bu tréin,'an ceann gach lainn,
Caoir'dhealan a' dearrsadh o'n cruaidh.

Mar shruth a' taomadh o gharbh ghleann
Dh'aom na suinn o chruaich nam beann,
Gach triath ’n dirm athar nam buadh,
A ghaisgich dubh-ghruamach 'na dhéigh,
Mar choi’-thional uisge nan stuadh
Mu 'n cuairt do dhealain nan speur.
Chluinnte fuaim nan arm 's gach ceum,
Meaghal mhiolchon cleasadh ard,
Duain 'gam muchadh anns gach beul,
Gach curaidh treun ag iarraidh blàir.

Chrith Cromleac air aghaidh nam beann,
'Nuair ghabh iad am fraoch fo’n ceann;
Sheas iad air aomadh nan sliabh,
Mar ched an fhoghair, 's e liath,
Dhuineas mu 'n aonach gu léir,
'S a cheanglas a cheann ris an speur.

1

In itinere à Morà præcipitanter,
Quod est candidius spumâ, quæ est sparsa
Super mare sub procellâ nimborum.

Conspecti sunt bellatores arduorum facinorum
Descendentes deorsum à sinuosis vallibus suis,
Omni animo ardescente ad memoriam

[olim; Cujusque certaminis quod (præteriit) inclinatum est Eorum oculis flammescentibus, et se-obliquantibus Circa hostes atros insulæ Falanæ, [truculenter Et quâque manu, quæ erat strenua, super capite cu

(jusque gladii, Et scintillis fulguris emicantibus à durâ-chalybe.

Instar torrentis se-effundentis ex præruptâ valle
Descenderunt heroes à præcipitiis montium,
Quisque princeps in armis sui patris victoriarum,
Et ejus bellatores atro-torvi ad ejus tergum,
Velut concursus aquarum fluctuum
In circuitum fulguris cælorum.
Audiebatur sonitus armorum in quoque gradu,
Et latratus vertagorum ludibundorum altè-(salen-
Carmina
compressa

in
quoque ore,

[tium), Et quisque bellator strenuus poscens certamen.

Tremuit Cromla super facie montium,
Quando capessiverunt illi ericam sub suum caput;
Steterunt illi super

declivitate clivorum,
Ut nebula in autumno, atque ea cana,
Quæ clauditur circa summum-jugum omnino,
Et revincit suum caput cælis.

« PreviousContinue »