Page images
PDF
EPUB

Ag éirigh gu dàn ro'stoirm.
An sin Oisian righ caoin nam fonn,
Mac Mhorni 'n sonn air ceann nan triath.
Leum Connal air a shleagh o'n tonn;
Sgaoil Diarmad a dhonn chiabh;
Lùb Fillean a bhogha le mòrchuis,
Sealgair òg aig mòr shruth nan sliabh.
Co e sud air ceann nan treun
Mar gharbh shiubhal sruth o bheinn?
Co th'ann ach mac Oisein an triath,
Mar bhoillsge teine measg a chiabh,
Ma chúl a leadan fhada 'n cuach,
'Fhabhraid dhubh leth cheilt an cruaidh,
A lann an iall a'triall r'a thaobh,
A shleagh 's e siubhal a boillsgeadh baoth.
Theich mi o gharg shùil an t-seoid,
A righ Thighmòra, nam mór chliu.”

“ Teich thusa, fhir dhona gun fheum,” Thuirt Foldath an gruaim fheirg, « Teich-sa

gu

d' liath shruthaibh féin, A mhic an anma ghainne fo mheirg. Nach fhacar leamsa 'n t-Oscar donn? Chunna mis an triath ri còmhrag. An cunnart dheth na tréin tha 'n sonn. Togar sleagh le daoin' eil' air chòmhnard; Is iomadh mac th’aig Eirinn cho mdr. A righ Thighmora nan ard chraobh, Leig dhomhsa tachairt ris an t-sedd,

Surgentis [horridè] audacter per procellas.
Illic (erat) Ossianus rex blandus modulorum,
Et filius Mornæ bellator ad caput procerum.
Exiliebat Connal super hastâ ab undâ ;
Expandebat Dermid fuscos capillos;
Flectebat Folan suum arcum cum fastu,
Venatorius juvenis ad magnum flumen clivorum.
Quis ille illic (præiens) ad caput strenuorum
Instar asperi cursùs torrentis à monte?
Quis est illic nisi filius Ossiani princeps,
Sicut coruscatio ignis inter crines,
Per tergum capillis longis in cirro,
Supercilio subfusco semicelato in dura (galea),
Et gladio strupo (alligato) pervagante ejus 'latus,
Et ejus hastà euntis micante immane.

à feroci oculo herois,
O rex Temoræ, cujus est magna fama."

“ Fuge tu, homo vilis sine vi,” Dixit Foldathus in torvitate suæ iræ, “ Fuge ad tua cana fluenta ipsius, O fili animi exigui sub rubigine. Nonne visus est à me Oscar subfuscus ? Vidi ego principem inter certandum. In periculo ex strenuis est heros. (At) tollitur hasta ab viris aliis in acie; Sunt plurimi filii Iernes æquè magni. O rex Temoræ procerarum arborum Permitte mihi occurrere heroi,

Fugi ego

Is caisgidh mi 'n sruth mòr 'na dheann.
Tha mo shleagh nighte am fuil,
Mo sgiath mar bhalla Thùra.”

“An coinnich Foldath 'na aonar na dàimh ?” Thuirt Malthos nam fabhrad ciar. " Nach 'eil iad cho lionor air tràigh Ri coi-thional garbh-shruth nan sliabh ? Nach iad féin na treuna thug buaidh Thar Suaran nan cruaidh bheum, 'Nuair ghabh sliochd Eirinn an ruaig ? 'S an tachair Foldath ri’n ceud treun? A chridhe chiar an ardain féin, Gabh spionna nan ceud do shluagh; Thigeadh Malthos maille ri tréin, Bha mo chlaidheamh fo bheumaibh ruadh; Ach co a chuala gu fiar mo ghuth ?”

“A shliochd Eirinn a's uaine raon,” Thuirt triath Chlaonrath nan caoin shruth, “ Na cluinneadh Fionnghal bhur briathra faoin; Na biodh sòlas air naimhdibh an diugh A'cur spionna 'nan làimh san tìr. Is treun sibh féin, a shil nam blár, Mar ghaillinn o ghair a' chuain, Mar stoirm a thachras ri sgeir ard, Bheir coille gu làr o chruaich. Ach gluaiseamaid bhur spionna féin Mall mar threun choi'-thionail nial. Bidh giorrag air sår mhac nam beum;

Et reprimam ego flumen magnum in sua rapiditate.
Est mea hasta lota in sanguine,
Et meus clypeus sicut murus Turæ.”

“An occurret Foldathus solus advenis?”
Dixit Malthus palpebrarum fuscarum.
Nonne sunt illi æque numerosi in littore
Ac collectum agmen asperorum torrentium clivorum?
Nonne illi ipsi sunt strenui qui reportârunt victoriam
De Suarano durarum plagarum,
Quando capessivit proles Iernes fugam ?
Et occurret Foldathus eorum primo heroi ?
O cor obscurum superbiæ ipsius,
Assume vires centuriarum tui populi;
Adveniat Malthus simul cum strenuis,
Fuit meus gladius sub plagis rutilus;
At quis audivit ferocem meam vocem ?”

“O progenies Iernes, cujus est viridissimus ager," Dixit princeps Clonræ lenium rivorum, “ Ne audiat Fingal vestra verba inania; Ne sit solatium hostibus hodie Præbens robur eorum manibus in terrâ. Estis strenui vos ipsi, o semen præliorum, Sicut procellæ à fragore oceani, Sicut tempestates quæ occurrunt scopulo arduo, Quæque devellunt sylvas ad humum de præcipitio. At moveamus nos nostras vires ipsorum Lentè, sicut validum collectum

nubium. (rum; (Superveniet) erit trepidatio super eximio filio plaga

agmen

Tuitidh'gharbh shleagh gun fheum o’n triath.
Chi sinn dubh-nial dorch a' bhàis,
Their iads, is faileus fàs m'an tuar,
Bròn air Fionnghal aosda na bàigh,
A chliu a sìoladh o'n tràigh gun bhuaidh.
Cha'n fhaic air Mòrbheinn ceum a thriath;
Bidh caoineach nam bliadhn'an Selma."

An såmhchair chuala Cairbre ruath,
Mar dhubh nial nan stuadh fo bhraon,
A sheasas dorch air Cromleac shuas,
Gus am bris an tein-athair a thaobh,
Lasaidh gleanna ri boillsge nan speur;
Bidh tanais gun fheum fo shòlas.
Mar sin an sàmhchair sheas an righ;
Ghrad-chualas le bràgh a ghuth.

“ Sgaoilear a chuirm air Moi-léna ;
Thigeadh mo cheud bard a nall.
Olla nan ciabh dubh-ruadh, éirich;
Gabh clàrsach righ Eirinn ’do làimh;
Siubhail gu treun Oscar nan lann,
Is iar é a nall gu fleagh.
An diugh bidh cuirm is fonn sa' ghleann;
Am màireach a bhrisear leinn sleagh.
Innis da gu ’n thog mi suas
Uaigh Chathuil fo luaidh nam bard;
Thug mi a thruagh charaid do ghaoith.
Innis da gu'n cualas m'a bhuaidh,
Air chliu aig sruth fuaimear Charuinn.

« PreviousContinue »