Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][graphic][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

K

.H937

C68 1901

Buv.a.

ĉ. 3882

Minden jog fentartva,

Franklin-Társulat nyomdája.

TARTALOM

1901.

A betürendes tárgymutatót (1000-1901) a gyüjteményt befejező kötet tartal

mazza.

24

1901. évi törvényezikkek.

Lap I. t. cz. Az 1889 : VI. t. cz. 14., valamint az 1890: V. t. cz. 3. $$. rendelkezésének, illetőleg a közös hadsereg és a hadi tengerészet, valamint a honvédség számára megállapitott ujonczjutalék mennyiségének az 1901. év végéig való fentartása tárgyában

3 II. t. cz. Az 1901. évben kiállitandó ujonczok megajánlásáról

3 III. t. cz. Az ország némely vármegyéiben fenyegető inség megelőzése és enyhitése czéljából elrendelendő közuti munkák költségeinek fedezéséről

4 IV. t, cz. Az 1901. évi állami költségvetésről

4 V. t. cz. A vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásainak fedezésére szükséges 313.229 korona pothitel tárgyában.

VI. t. cz. Az irodalmi, müvészeti és fényképészeti müvekre vonatkozó szerzői jogok kölcsönös védelme végett a Németbirodalommal 1899. évi deczember hó 30-án Berlinben kötött egyezmény beczikkelyezése tárgyában

25 VII. t. cz. Az Adria m. kir. tengerhajózási társasággal kötött szerződés beczikkelyezéséről

36 VIII. t. cz. Az állami gyermekmenhelyekről

53 IX. t. cz. A Fiuméban szervezendő középfoku közigazgatási hatóságról

57 X. t. cz. A «magyar-horvát tengeri gözhajózási részvénytársaság»gal kötött szerződés beczikkelyezéséről

60 XI. t. cz. A magyar-horvát tengeri gözhajózási részvénytársasággal az Adriai-tenger nyugoti részén teljesítendő parthajózás (a Fiume és Velencze, valamint Fiume és Ancona között közlekedő gözhajójáratok) fentartása iránt kötött szerződés beczikkelyezéséről

76 XII. t. cz. A m. kir. államvasutak hálózatán eszközlendő beruházásokról és e beruházások költségeinek fedezéséről szóló 1897 : XXX. t. cz. módosításáról.com

88 XIII. t. cz. A szeszadóra vonatkozó 1899 : XX. t. cz., valamint a szeszadópótlékra vonatkozó 1899: XXIV. t. cz. némely határozmányainak módosítása tárgyában

90

« PreviousContinue »