Page images
PDF
EPUB

4

AZ 1901. ÉVI

TÖRVÉNYEK

GYÜJTEMÉNYE.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][graphic]

KIADJA: A M KIR. BELÜGYMINISTERIUM.

(AZ ORSZÁGOS TÖRVÉNYTÁR« SZERKESZTŐSÉGE.)

[merged small][graphic][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

BUDAPEST, 1901.
Nyomatott a Pesti könyvnyomda-részvénytársaság«-nál.

1004/3+ OCT 9 1934

TARTALOM. .

II.

[ocr errors]

Lapszám
I. t.-cz. Az 1889. évi VI. törvényczikk 14.,

valamint az 1890. évi V. törvény-
czikk 3. szakasza rendelkezésének,
illetőleg a közös hadsereg és a hadi
tengerészet, valamint a honvédség
számára megállapitott ujonczjuta-
lék mennyiségének az 1901. év
végeig való fentartása tárgyában 1
Az 1901. évben kiállitandó ujon-
czok megajánlásáról .

2 III. Az ország némely vármegyéiben

fenyegető inség megelőzése és
enyhitése czéljából elrendelendo
közuli munkák költségeinek fede-
zéséről

3 IV.

Az 1901. évi állami költségve-
tésről

4
A vármegyék közigazgatási, árva-
és gyámhatósági kiadásainak fede-
zésére szükséges 313.229 korona
pothitel tárgyában

127 VI.

Az irodalmi, művészeti és fény-
képészeti művekre vonatkozó szer-
zői jogok kölcsönös védelme végett

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

а

« PreviousContinue »