Page images
PDF
EPUB

AMERIKA SAMOA

On this, and the following pages, is reproduced the Deed of Cession giving the island of Tutuila to the United States. The English is on the left, the Samoan, on the right.

[blocks in formation]

-pect to your Susuga and His Arioga the Provident .of the

United States of America, we are now exceedingly grate

-ful to the Great Povers for the care and protection in

this country in past days, we will continue thus to be

thankful.

Wa ro joice with our whole hearts on account

AMERIKA SAMOA

TUTUILA

PAGOPAGO
2 APRIL 1900

Iland Susuga

& Commander B Tilley

O le SUI. KOVANA o lo Unaite Setote o Amo lika

[blocks in formation]

Ua matou to fia faasilasila atu ma le ava tele i lau

subuga na lana Arioga, lo Alil Taitai o le Malo o lo

Unaito Setete o Amalika, o lene i matou to matua taapetai

atu i Kalo Tetole ona o latou tausini ma faamamalu i

lonei atunuu 1 ano ua mavas, ua taupo ape a natou na le

Laatetai tele,

Ua olioli noi matou 'mo lo matou loto

atoatoa ona o tala ua ma ua ai matou ua faalu noi Pili

-Piliga o Walo Te te le ona o Samoa, ua Paape a lo latou tautinoga " Tau ans le Malo o Amalika o le a pule i

Tutulla ma Manua, ua le toe aia si isi Malo Papalagi iai

Yatou to Paatetai atu i Valo Tetele .ona o lona luga, ua

1 talia foi lona tautinoga i aatou na loto liofia, O

19001, IA SILANIA LAU SUSUON, UA SILAVIA VOI LANA API

AMERIKA SAMOA

of the tidings ve havo rodeived, the Conventions of the Great Povers concerning Samoa aro onded, thoir Doolarkutions are thus :

* Only the Government of the Unitod States of America aball rule in Tutuila and Manua, othor foreign Govornmonts shall not again have authority tboro." We give great thanks to the Great Powers for that result

that Do claration is accepted by us with glad hearts.

NOW

THEREFORE

LET YOUR SUSUGA KNOWL, AND LET ALSO HIS

AFIOGA THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

KNOW, AND LET ALL THE NATIONS OF THE EARTH KNOW AND ALL

PEOPLE DWELLING THERE IN

that in order to set aside all

possible doubts in the future concerning our true desire

at this time on account of the Rule of the United

tatos

of America in Tutuila and Manua, We now, rightly appoin -ted according to the customs of Samoa to be the repre-sentatives of all the different distriots in Tutuila

we do confirm all the things done by the Great Povers

Por Tutuile, we do also code and transfer to the Govern:-ment of the United States of America the Island of

Tutuila and all things there to rule and to proteot it.

We will obey all laws and statutes made by that Govern

mant or by those appointed by the Government to legis-late and to govern.

Our whole desire is to obey the lays that honor and dre-lling in poace may come to pass in this country. We depend on the Government and we hope that ve indeed

AMERIKA SAMOA

AFIOGA, LE ALII PULE O LE MALO O LE UNAITE SETETE O JEL

-IKA, IA SILAFIA FOI MALO UMA I LE LALOLAGI, MI TAGATA N

UMA O LOO I AI, ina ia taa nsa lava masalogalo una lava

i ago amuli ona o lo matou. loto faamaoni i ona po nei

ona o le pule o le Malo o la UNaita Sateto o Amo 11ka i

Tutuila ma Manúa, o i matou nai, ua matou tofia tonu o tusa na la tua magani ai Samoa, matou ta faamaoni maa uma ga faia A Malo. Totala ona o Tutulla, oi matou foi

matou ta to atu ma foai atu i la Malo o Unaita Satata

Amalika le Motu o Tutuila ma maa uma ei ai pula i ai

ma raamamalu i ai. Natou to . usiusitai tulafono ma faaton

-uga uma o le a faia'o lena Malo poo o i latou ua tofia

ole Yalo a fai tulafono ma pulo,

0 100 matou loto atoatoa bali: us duritai tulafono uma ina

taunuu i lonni Atunuu la mamalu ma lo nofolalai. Natou

to faalagolago atu i le Malo ma faamoemoe atu foi o loa

manuia lava tatou uma ma la Nalo, o le a Taitai tonu mai

ma faatonu mai loloi le Malo i & matou ina ia matou. to

mafai ona tausi ma laoleo mo le lelei mo la tonu 10 man

-tou nuu 800 80 ma lo matou itumalo foi

So'i fai tulafono lalai ma aoga,

BA!1 mautu faavae o

le Malo ma lo faavavau,

la soifua, lau Susuga la Sui-Kovana

Ia soifua lana Afioga 19 Alii Pulo 1 in Malo o

Amn lika ma 19 Malo uma,

o i matou, o auauna faamaulalo

a outou

72-478 0.72 - 7

AMERIKA SAMOA

and the Government will be prosperous, that the Govora

Hent will correctly guido and advise us in ordor that

ve may ba able to care for and guard wall and uprightly

our different villagas and also our districts,

Lot good and useful laws be made, let the foundations

of the Govoramant stand firm for Avar.

May your Susuga, the Acting-Governor liVA I

May His Alioga tha Prasddant of the Government of Amnr

-ca liva, and all the Govornment also !

We ara, your humbla servants

of

I am Mauga

of Pagopago
Leiato of Fagaitua
Faumuina of Aunuu
Pero of Laulii
Magani of Vatia
Tupuola

Fagasa
Soliai

of

Nuuuli Mauga (2) of Pagopago THE SUA AND THE VAIFANUA. ( nota, Tho Sua ma la Vaifanua is thn tarm applied to and ombracing the wholn of the Historn district of

thn Tutuila. ) FOFO

and AITULAGI ( Tech. app?tid togando Cabrering, the Tuitalo of Leono Faiivan of Lrono Latuli of Iliili: Fuimaono of Vailoa Satnln of Vailoa Logo of Lnono 010 of Lronn Namoa of Malacola Malota of Malardoa Tunaitaui of Pavaiai Lulomana of Agu Amituanai Ituau

« PreviousContinue »