Page images
PDF
EPUB

Zijne Majesteit de Koning der Belgen:

Sa Majesté le Roi des Belges :

den heer ALDEPHONSE ALEXANDER FELIX le sieur ALDEPHONSE ALEXANDRE FÉLIX baron DU JARDIN, groot-officier der Leo- baron DU JARDIN, grand-officier de l'ordre poldsorde, ridder van het IJzeren Kruis, Léopold, décoré de la Croix de Fer, grand' grootkruis der orde van den Nederlandschen croix de l'orde du Lion Néerlandais, chevaLeeuw, grootkruis van de Eikenkroon, groot- lier grand'croix de la Couronne de Chêne, kruis en kommandeur van verscheidene grand'croix et commandeur de plusieurs andere orden, Hoogstdeszelfs buitengewoon autres ordres, Son envoyé extraordinaire gezant en gevolmagtigd Minister bij Zijne et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Majesteit den Koning der Nederlanden ; le Roi des Pays-Bas,

welke, na elkander hunne in goeden en lesquels, après avoir échangé leurs pleins behoorlijken vorm bevonden volmagten te pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, hebben medegedeeld, omtrent de volgende sont convenus des dispositions additionnelles aanvullingsbepalingen zijn overeengeko- suivantes :

men :

Art. 1.

Art. 2.

De wederzijdsche onderdanen der beide Les sujets respectifs des deux États seront Staten zullen in Nederland en in Belgie traités dans les Pays-Bas et en Belgique behandeld worden op den voet der meest sur le pied de la nation étrangère la plus bevoorrechte vreemde natie. favorisée.

In de Nederlandsche kolonien zullen de Belgische onderdanen de behandeling genie

Dans les colonies Néerlandaises les sujets Belges jouiront du traitement des sujets de van de meest bevoorregte niet-Aziati- la nation étrangère non-Asiatique la plus sche natie. favorisée.

Art. 1.

Art. 3.

Art. 2.

De tegenwoordige overeenkomst zal de- La présente convention aura la même zelfde kracht, waarde en duur hebben als force, valeur et durée que le traité de het handels- en scheepvaartverdrag van 12 commerce et de navigation du 12 Mai 1863, Mei 1863, waarbij zij behoort. auquel elle se rattache.

Art. 3.

De tegenwoordige overeenkomst zal be- La présente convention sera ratifiée et krachtigd worden, en de bekrachtigingen les ratifications en seront échangées à la er van zullen uitgewisseld worden te 's Gra- Haye, dans le délai de six mois, ou plus venhage, binnen den tijd van zes maanden, tôt, si faire se peut. of, zoo mogelijk, vroeger.

Ter oorkonde waarvan de genoemde En foi de quoi les plénipotentiaires sus

gevolmagtigden haar geteekend en er hun dits l'ont signée et y ont apposé leur zegel op gesteld hebben.

cachet.

Fait à la Haye, le sept Décembre 1865.

Gedaan te 's Gravenhage, den zevenden December 1865.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Deze overeenkomst is door Z.M. den

Cette convention a été ratifiée par S.M.

Koning der Nederlanden den 3den Mei en le Roi des Pays-Bas le 3 Mai et par S.M. door Z.M. den Koning der Belgen den 23 le Roi des Belges le 23 Avril 1866. April 1866 bekrachtigd.

L'échange des ratifications a eu lieu, le 8 Mai 1866.

De uitwisseling van de akten van bekrachtiging heeft den 8sten Mei 1866 plaats gehad.

CHINA

سم

Tractaat van vriendschap en handel den 6den October 1863 tusschen Nederland en China gesloten. (1)

Hunne Majesteiten de Koning der Nederlanden en de Keizer van China, wenschende de betrekkingen van vriendschap, die sedert eeuwen tusschen hunne beide Rijken bestaan, te bevestigen en uit te breiden, hebben tot Hunne afgevaardigden benoemd : Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden :

den heer J. A. DES AMORIE VAN DER HOEVEN, buitengewoon gevolmagtigde van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden in China, en

Zijne Majesteit de Keizer van China :

TSONG HAU, vice-president van het ministerie van oorlog, minister-plenipotentiaris, commissaris voor de handelszaken der drie havens, luitenant-generaal van de Chinesche baniermagt der gezoomde Roode Vlag, directeur der douane van Tientsin ;

die, na hunne wederzijdsche volmagten te hebben vertoond en goedgekeurd, de volgende overeenkomst hebben gesloten :

Art. 1.

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden kan een gezant, gevolmagtigde of een ander diplomatiek agent benoemen, om zich in China te doen vertegenwoordigen en het opzigt te houden over Nederlandsche belangen, en voorts in al de bij dit tractaat voor den Nederlandschen handel opengestelde havens in het Chinesche Rijk consuls, vice-consuls of consulaire agenten aanstellen tot besturing en bescherming zijner onderdanen. Van de aanstelling der consulaire beambten zal door den Nederlandschen vertegenwoordiger het noodige berigt worden gezonden aan de Keizerlijke commissarissen, in de verschillende afdeelingen des Rijks met het opzigt over den buitenlandschen handel belast, die de plaatselijke beambten in de opengestelde havens zullen aanschrijven, aan die benoeming gevolg te geven.

(1) Deze overeenkomst is opgenomen in het Staatsblad van 1865 no. 119. Parlementaire stukken.

Bijblad Handelingen 2e Kamer 1865-1866 blz. 722.

>> Bijlagen 2e Kamer 1865-1866 blz. 640, 1416.

>>>

Handelingen enz. 1e Kamer 1865-1866 blz. 19.

De Nederlandsche vertegenwoordiger bij het Keizerlijk hof zal het regt hebben, ter afhandeling van staatsaangelegenheden, op eigene kosten van heen- en terugreis, buiten tusschenkomst der Chinesche Regering, de hoofdplaats des Rijks te bezoeken.

Nederlandsche ambtenaren kunnen ongehinderd China doorreizen, onder bescherming der Chinesche Regering tegen alle beleediging of tegenkanting. Geenerlei eerbetoon, strijdig met hunne waardigheid als vertegenwoordigers eener onafhankelijke natie, zal van hen worden gevorderd.

De Nederlandsche gevolmagtigde zal met de Keizerlijke Ministers, in briefwisseling en mondeling, op den voet van ranggelijkheid onderhandelen. Consuls zullen in rang met district-intendanten en vice-consuls met stedelijke prefecten gelijkgesteld zijn, en bij schriftelijke of mondelinge zaakbehandeling gelijke vormen van beleefdheid in acht nemen.

Art. 2.

De zeehavens, in het Chinesche Rijk voor de Nederlandsche kooplieden opengesteld, zijn de volgende, als: Canton, Swatow, Fuchau, Amoy, Ningpo, Shanghae, Tientsin, Chefoo, New-Chwang, Taiwan en Tamshui (Formosa) en Kiungchow (Hainau). De Nederlanders kunnen er met hunne goederen en schepen naar verkiezing komen en gaan, en genieten er het volle regt van verblijf, huur en verhuur van gronden en huizen, aanbouw van woon- en pakhuizen, kerken, hospitalen, begraafplaatsen, enz. De grondhuren zullen naar billijkheid en zonder afpersing worden vastgesteld.

Ook in de rivierhavens Hankow, Kiu-Kiang en Chinkiang zullen de Nederlanders dezelfde handelsregten genieten, mits in acht nemende de algemeene bepalingen van contrôle omtrent den handel op de Yang-Tze-rivier, door de Chinesche Regering vastgesteld of later vast te stellen; doch de plaatsen, door rebellen of roovers bezet, mogen niet door de Nederlanders worden bezocht, noch door hunne schepen van krijgs-ammunitie of provisien worden voorzien, op straffe van verbeurdverklaring van schip en lading en overlevering der schuldigen aan het naast bij gelegen Nederlandsch consulaat.

Art. 3.

Nederlanders kunnen, hetzij voor hun genoegen, hetzij om handel te drijven, in het binnenland van China reizen. Reizen zij voor hun genoegen, dan zullen zij zich van een paspoort voorzien, uitgevaardigd door den Nederlandschen consul der haven, waar de reis aanvangt, en gezegeld door de plaatselijke overheid aldaar, welk stuk aan de Chinesche overheden der plaatsen, door welke de reis voert, moet worden vertoond. De reizigers zullen overal ongehinderd personen of vaartuigen voor hun vervoer mogen huren. Mogt een Nederlander zonder voldoend paspoort reizende worden aangetroffen, of wel gedurende zijne reis op de wetten des lands inbreuk maken, zoo zal hij worden gevat, en aan het naast bij gelegen consulaat der Nederlanden worden overgeleverd ter teregtstelling, zonder nogtans onder weg kwalijk bejegend te mogen worden. Voor korte reizen uit de opengestelde havens, tot op een' afstand niet te

« PreviousContinue »