Page images
PDF
EPUB

16
738

VERZAMELING

VAN

HANDELS- EN SCHEEPVAARTOVEREENKOMSTEN

GESLOTEN TUSSCHEN

[ocr errors]

NEDERLAND EN VREEMDE MOGENDHEDEN.

Uitgegeven met autorisatie van Hunne Excellentiën de Ministers van Waterstaat, Handel
en Nijverheid en van Buitenlandsche Zaken,

DOOR

Jhr. S. VAN CITTERS,

Adj.-Commies bij het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

Bijgewerkt tot 1 Maart 1891.

9

[blocks in formation]

7

2.5

[graphic]

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorh.: A. D. SCHINKEL.

VOORBERICHT.

De handels- en scheepvaartovereenkomsten tusschen Nederland en Vreemde Mogendheden gesloten, zijn behalve in het Staatsblad te vinden in het verdienstelijke werk van Mr. E. G. LAGEMANS «Recueil des Traités et Conventions conclus par le Royaume des Pays-Bas avec les Puissances étrangères depuis 1813 jusqu'à nos jours".

Hierin zijn zooals de titel aangeeft alle sedert de herstelde orde van zaken door Nederland gesloten tractaten opgenomen; dus ook die, welke bereids zijn opgezegd of door nieuwe vervangen, ten gevolge waarvan dit werk eene groote uitgebreidheid heeft verkregen.

Aan den herhaaldelijk uitgesproken wensch naar eene meer beknopte verzameling alleen van nog niet opgezegde tractaten, wordt door deze uitgaaf te gemoet gekomen.

Daarin zijn volledigheidshalve opgenomen een tweetal verklaringen den handel betreffende gewisseld met de Regeering van Venezuela en met die van den Sultan van Mascate, alsmede onder de bijlagen, het verdrag in 1782 met Noord-Amerika gesloten.

Ten slotte zij nog opgemerkt dat door het publiceeren van nieuw gesloten overeenkomsten en der veranderingen in de bestaande, de verzameling geregeld zal worden bijgehouden.

VOORBURG, bij 'S-GRAVENHAGE, April 1888.

S. v. C.

« PreviousContinue »